Trængslen i 2010?

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/06-09Trængslen er endnu ikke startet. Se venligst 2010 og tidens ende

For tre år siden skrev jeg artiklen ”Bortrykkelsen i 2006?”, hvor jeg bl.a. fremhævede tidsforholdet mellem det jødiske folks eksil til Babylon, og begivenhederne i historien 2.520 år efter. Selvom vi ikke blev bortrykket i 2006, så er der meget der tyder på at tidsperspektivet for trængslen i 2010 og Jesu efterfølgende fysiske genkomst derefter i 2017, måske kan være rigtigt nok. Der er flere ting der tyder på at ”Guds ur” ses igennem begivenhederne omkring Israel, som er en anden institution end Kristi legeme, menigheden, med hvilken Gud handler helt anderledes end Israel.

I forskellige artikler, har jeg peget på begivenheder, der kan tyde på, at noget særligt vil ske i 2010. En kort opsummering ser således ud:
Men jeg er blevet opmærksom på endnu en interessant information der bygger på Israels jubelår, som peger på Jesu fysiske genkomst i 2017, og dermed trængslens start i 2010. Hvis 70 jubelår sættes i forlængelse af hinanden, fra dengang det blev indstiftet af Gud, så når man 70*50 år frem i tiden, dvs. 3500 år, og når til 2017.

Tanken er den, at som historien afslører et tidsforhold på 2.520 år mellem jødernes eksil til Babylon / tilbagekomsten til Israel, og så Første og Anden verdenskrig / tilbagekomsten til Israel, således kunne der tilsyneladende være nogle særlige underliggende tidsforhold mellem Daniels 70 årsuger og Israels generhvervelse af landet - nemlig det at én årsuge tææer for ét jubelår. Men lad mig først genopfriske sagen med de 2.520 år for dig - hvis det er overflødigt for dig, kan du bare hoppe til afsnittet ”Jubelåret”.

I artiklen om bortrykkelsen i 2006, bruger jeg Nebukadnezars analogi med Antikrist, sammen med de 7 år han blev som et dyr. Jeg påpeger følgende sammenligning:
Ganger man Nebukadnezars syv år som dyr med antal dage i året på den hebræiske kalender, får man 7*360 år = 2.520 år.

En anden måde at nå frem til dette tal på, er på følgened måde: I 3. Mos. 26 taler Gud til Israel om afgudsdyrkelse, sabbatsbudet og straffen for at bryde disse regler. Straffen vil ifølge 3. Mos. 26:17-18 være at Gud først vil straffe dem ved at lade deres fjender underkue dem, hvilket blev igennem 70 år i Babylon. Derpå siger Gud: ”Hvis I alligevel ikke adlyder mig, så vil jeg tugte eder endnu mere, ja syvfold, for eders synder”. Dvs. at der vil komme en dom efterfølgende som er syv gange så lang, som hvis de havde adlydt Gud efter eksilet i Babylon.

Hvor lang tid den samlede dom skulle have været, hvis Israel havde adlydt efter Babylon, ses igennem Ez. 4:4-6. Det skal her bemærkes at efter 1870, begyndte Bibelselskabet i Danmark at slå sig på alternative Bibelmanuskripter, og ændrede, i samhørighed med Septuagintaen, 390 år til 190. Den (gode) gamle Danske Bibel fra 1870 siger som KJV ”390 dage”, og ”40 dage” - i alt 430 dage. Men tilbage til Ezekiel. I 594 f.Kr. - 12 år efter deporteringen af første hold til Babylon i 606 - modtog Ezekiel et budskab fra Gud. Han skulle ligge på siden én dag for hvert af Israels straf-år, dvs. Israels straf var 430 år. Folket kom i eksil i 70 år (2. Krøn. 36:21), og havde derefter 430-70 = 360 år tilbage. Gud havde som sagt advaret, at hvis de alligevel ikke adlød Ham (efter de 70 år i Babylon), hvilket de ikke gjorde, så ville Han forhøje deres straf med syv gange. Da de første 70 år var sonet, og da de hørte til den første del af advarslen, kan de år ikke komme ind under den forlængede dom. Derfor har vi så igen 360 x 7 år = 2.520 år.

Det interessante er, at det første hold af det jødiske folk blev ført i eksil til Babylon, i 606 f.Kr., og 2.520 år efter, i 1914, startede Første verdenskrig. Nitten år efter, i 587 f.Kr. blev det sidste hold ført til Babylon, og Jerusalem blev ødelagt. 2.520 år efter, startede Anden verdenskrig. Det første hold jøder vendte efter 70 år tilbage til landet i 537 f.Kr., og 2.520 år efter, blev Israel i 1948 på papiret oprettet som nation. Nitten år efter, i 518 f.Kr. kom det sidste hold hjem til Israel, og 2.520 år efter, i 1967, indtog folket i Israel under Seksdagskrigen Jerusalem. Se igen artiklen ”Bortrykkelsen i 2006?” for uddybende forklaring.

Det er et historisk faktum der næsten ikke kan andet end at vise os at Guds fastsatte tider (Apg. 1:7) afspejles i Israels historie.

Jubelåret


Det var i omkring år 1500 f.Kr., hvor det nye folk Israel fik alle regler og foreskrifter som findes i 3. Mos. Jubelåret forkyndes i 3. Mos. 25, og jubelåret findes hvert halvtredsindstyve år, et år hvor alle skulle vende tilbage til sin slægt og sin ejendom (3. Mos. 25:10, 13, 41), i den forstand at de skulle forenes med det land der var tildelt dem. Jubelåret forkynder med andre ord, at Israel skal vende tilbage til sit land.

Her kommer det interessante. Man ved ikke præcis hvornår loven om jubelåret startede, andet end det var omkring 1.500 år f.Kr. Men skal vi se på Israels oprettelse og generhvervelse af Jerusalem som en profetisk opfyldelse, så kan vi være sikre på, at de tider Gud har fastsat, dem holder Han tal på. Anser man da generhvervelsen af Jerusalem, som en profetisk opfyldelse af jubelårets budskab, så kan man gå et antal jubelår tilbage i tiden, for at finde jubelårets begyndelse. 69 jubelår vil således lede os til 1484 f.Kr (uden år 0) - så tæt på de ca. 1.500 år som man kan komme.

Jeg nævnte at der kunne være en sammenhæng mellem Daniels 70 årsuger og 70 jubelår. Daniel får følgende at vide (og jeg oversætter fra KJV for at lette forståelsen):

Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, til at gøre ende på overtrædelserne, til at give soning for syndeskylden, til at indføre evigvarende retfærdighed, til at forsegle synet og profetien, og til at salve den Helligste. Derfor skal du vide og forstå, at fra befalingen om at genopbygge Jerusalem udgår, indtil Messias, Fyrsten (Jesus), kommer, skal der gå syv uger og toogtreds uger; gaden og muren skal genopbygges, ja, i urolige tider. Og efter de toogtredsuger (dvs. de 7 + 62 uger = 69 af de 70 uger) skal Messias blive udryddet, men ikke for sig selv; og folket til fyrsten som skal komme (Antikrist), de skal ødelægge byen og helligdommen. Afslutningen på det skal komme med en flod, og indtil krigens ende, er ødelæggelser fastsat. Så skal han (Antikrist) stadfæste en pagt med de mange i én uge (7 år); men midt i ugen skal han forårsage at slagteofret og madofret ophører. Og han skal lægge den (helligdommen) øde ved vederstyggelighedens overstænkning, indtil den fastsatte fuldbyrdelse bliver udløst over den som lægger øde (Antikrist)” (Dan. 9:24-27)

Bemærk, at de halvfjers uger (årsuger - dvs. 490 år – 70*7), indeholder kravet om en opfyldelse der indfører evigvarende retfærdighed, der gør en ende på overtrædelserne. Israel har aldrig nogensinde levet retfærdigt, uden overtrædelser. Det er tydeligt at de 70 årsuger går ud i den kommende tid, hvor fuldbyrdelsen over Antikrist vil udløses, hvilket vil være det, at Jesus selv udsletter ham (2. Tess. 2:8).

70 er altså forbundet med Guds dom over Israel, opfyldelse af evig retfærdighed og dommen over overtrædelserne. Gud havde advaret Israel, at Han ville lade dem sprede over hele kloden (5. Mos. 28:64), men samle dem i landet igen (5. Mos. 30:3-5). At det vil ske i den sidste tid, er der utallige måder at se på, deriblandt Dan. 8:23, der fortæller om Antikrists fremtræde på verdensscenen på et tidspunkt ”når overtrædelserne har gjort målet fuldt”. Ét af formålene med de 70 årsuger omtalt ovenfor, var netop at ”gøre ende på overtrædelserne”, så når målet er fuldt, vil der gøres ende på overtrædelserne, hvilket endnu er i vente.

Sagen er den, at når Israel kommer tilbage fra sit eksil, spredt ud i hele verden, i ”nordens land” (Jer. 31:8), præcis der hvor det Israelske folk har opholdt sig siden år 70, så vil folket aldrig adspredes igen. Gud siger at: ”Jeg slutter en eviggyldig pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra dem, men gøre vel imod dem; og min frygt lægger jeg i deres hjerter, så de ikke viger fra mig” (Jer. 32:40). Hvis denne tale skulle pege på tiden lige efter eksilet i Babylon, passer budskabet ikke, for Israel fandt ikke gudsfrygt, og de blev spredt ud i hele verden. Derfor fortæller alt dette os, at på et tidspunkt vil Israel samles i sit land, for evigt, og det er den ultimative opfyldelse af jubelårets budskab.

Derfor er det interessant at 70 jubelår, hvor 70 som sagt er knyttet til Guds dom over Israel, passer med 2017, hvor, hvis alt dette er sandt, Jesus vil komme tilbage som Israels konge, og al folket skal vende tilbage til alt det land (hele Jordan osv.), som var dem tildelt - givet af Gud til deres fædre. Ifølge Dan. 2:34-35 og Dan. 7:18, 27 skal Jesus knuse antikrist rige, hvilket vil ske når Han kommer fysisk tilbage, ved slutningen af Daniels halvfjerdsindstyve årsuge. Ligeledes vil det være tiden for det halvfjerdsindstyve jubelår.

De sidste syv år af Daniels 70 årsuger, som er skudt frem i tiden for at gøre ende på overtrædelserne, skal ske før Jesus kommer tilbage og giver Israels land tilbage. 2017 – 7 = 2010, og det vil måske være trængslens begyndelse, om alle disse sammenfald har samme logik for Gud, som det har i denne artikel.

Rabbi Judah ben Samuel


Bladet ”israel today”, havde i marts udgaven 2008, en artikel om Rabbi Juda ben Samuel, en højtstående tysk rabbiner, som kom med en profeti der taler med om jubelårs teorien og året 2017 i denne artikel. Artiklen fortæller:

”For ca. 800 år siden i Tyskland, var Rabbi Judah Ben Samuel en højtstående Talmudisk lærd, med hang til det mystiske. Før han døde i 1217, profeterede han at de Ottomanske Tyrkere ville erobre Jerusalem, og regere den hellige by igennem otte jubelår...400 år.

Efterfølgende, ifølge Ben Samuel, ville Ottomanerne blive drevet ud af Jerusalem, som ville forblive ingenmandsland i ét jubelår. I det tiende jubelår, ville Jerusalem komme tilbage til jødiske folk og da ville den Messianske endetid begynde.

Det gik i opfyldelse 300 år efter Ben Samuels død. Han kunne ikke have baseret denne profeti på begivenheder som kunne forudses, men kun på resultaterne af hans Bibelstudier.

Ifølge 3. Mos. 25, bliver nationen forenet med sit land i jubelåret. Derfor spiller jubelåret en vigtig rolle i Israels historie. I denne sammenhæng begyndte jubelåret med Mamlukkernes nederlag, og det Ottomanske Kongeriges erobring af Jerusalem i 1517. Tyrkerne herskede over Jerusalem indtil den britiske general Edmund Allenby besejrede dem præcis otte jubelår senere, i 1917.

Ben Samuels profeti blev nøjagtigt opfyldt, fordi 1517 til 1917 er præcis 400 år. Efterfølgende var Jerusalem ingenmandsland i 50 år, igennem tiden for det Britiske Mandat (1917-1947) og tiden for det jordanske herredømme (1947-1967), endnu et jubelår. Under seksdagskrigen i 1967, erobrede Israel Jerusalem fra Jordan, og byen gik tilbage til det jødiske folk efter næsten to årtusinde i eksil. Efter det, begyndte nedtællingen for den Messianske tid...Ifølge denne tidslinie, er det muligt at 2017 eller 2018 vil blive et afgørende år for for Israel, fordi det vil være 70 år efter 1947, FN beslutningen for etableringen af Israel, og 50 år efter genforeningen af Jerusalem. Vi er nu præcis imellem disse to tal, med den tredsindstyve årsdag for skabelsen af den jødiske stat.

Alle disse tal har Bibelsk betydning: 50 er foreningens tal (f.eks. mellem påske og pinse) og 70, ifølge Daniel 9, er tallet for opfyldelse. Så 50 og 70 repræsenterer begyndelsen og enden. Og i midten er tallet 60, som betyder støtte. Gud minder os om dette år, at Han er søjlen der støtter begyndelsen og enden, således at alt går ifølge Hans plan. Vi kender ikke dagen og timen for Hans komme, vi taler ikke om Jesu genkomst. Vi taler om Guds tidsplan for Israel.”7


Elijah ben Shlomo Zalman og Hurva Synagogen


I 1700tallet profeterede okkultisten (Talmudist og Kabbalist) Elijah ben Shlomo Zalman, også kendt som ”Vilna Gaon” eller ”Elijah of Vilna” angående Hurva synagogen (”hurva”, eller ”hovah” betyder ”ruin”), som ligger i det jødiske kvarter, i den gamle bydel af Jerusalem.

Han profeterede at denne synagoge skulle ødelægges og genopbygges to gange. Når den var blevet genopbygget for tredje gang, ville opbygningen af det tredje tempel begynde8.

Hurva synagogen blev ødelagt første gang i 1721 af Ottomanske autoriteter, af hvem det jødiske samfund havde lånt penge til opførsel af synagogen, som de ikke kunne betale tilbage til tiden. Derfor satte Ottomanerne ild til synagogen.

Igennem 1800tallet blev synagogen genopbygget, men blev ødelagt igen under den arabisk-jødiske krig i 1948. D. 27 maj, 1948 bombede den Jordanske Arab Legion synagogen.

Men for tredje gang, i 2000/2001 blev det besluttet at den skulle genopbygges igen, og den forventes færdig d. 15. marts 2010.

Vil opførelsen af det tredje tempel begynde i starten af 2010? Det siges at alle remedier og byggematerialer er samlet og klar til byggeriet. Når det går i gang, vil der hurtigt stå et tempel.

Alle tider har man forventet, ud fra Dan. 9:27, at for at ”pagten skal ophæves for de mange i én Uge, og i Ugens sidste Halvdel skal Slagtoffer og Afgrødeoffer ophøre”, så skal et tredje tempel rejses. Det er også dette tempel Antikrist jf. 2. Tess. 2:4, ”sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud”.

Selvom Vilna Gaon, ligesom Ben Samuel er okkultist, så behøver budskabet ikke være forkert. Som tilfældet med Ben Samuel, hvor hans forudsigelser gik i opfyldelse, således kan dette også være rigtigt.

Afslutning


Det bliver spændende at se, om disse forhold i denne artikel forkynder Guds planer. Én ting kan vi være sikre på, og det er at alt hvad Jesus havde forudsagt om tiden for Hans komme, er så markant og synligt idag, at man skal være døv og blind - i dyb søvn i sin seng - for at overse tidens vidnesbyrd.

For god ordens skyld vil jeg sige, at budskabet her er ikke en påstand. Da jeg i 2006 skrev artiklen om bortrykkelsen, misforstod og fejlciterede folk mig for at være som Jehovas vidner, der fastsatte datoer for bortrykkelsen. Formålet med disse artikler er at vække folk, og minde dem om at Jesu genkomst er en realitet, og er lige for døren.

Dog, er alt dette sandt, så vil bortrykkelsen ske senest i 2010, ved Rosh HaShanah. Adskillige har forsøgt at minde mig om at vi ikke kan vide det, men Paulus vidste det - at ved den sidste basun skulle vi forvandles og bortrykkes (1. Kor. 15:52). Jesus vidste det, og talte om en dag ingen kendte, hvilket i jødisk forstand er synonym med Rosh HaShanah, og den basun Paulus taler om. Johannes hørte denne basun, en røst der sagde: ”Kom her op” (Åb. 1:10; Åb. 4:1), hvorefter han fra himmelen så trængslen på jorden. Noa vidste om syndflådens præcise dag 7 dage forinden (1. Mos. 7:4) og Elias, Elisa og profetsønnerne vidste også at Elias skulle bortrykkes ”i dag” (2. Kong. 2:3, 3, 5). Jeg er ikke i tvivl om at vi også kan kende dagen, og er året 2010 sandt, vil det sige at senest ved Rosh HaShanah 2010 (9-10. september), vil vi kaldes hjem til Jesus. Derefter vil trængslen tage fuld fart indtil 2017, hvor Jesus kommer fysisk tilbage og overtager kongedømmet på jorden.

Under alle omstændigheder, så lad os leve i længsel og forventning efter Jesu komme. Snart vil ondskaben dømmes, og al lidelse og trængsel være slut. For os der elsker Jesus og tilhører Ham, er det et budskab med så stor opmuntring, at end ikke død kan afholde os fra at bekende dette levende og velsignede håb.

Referenceliste


1Prince Charles: Eighteen months to stop climate change disaster”, Telegraph, 15. maj. 2008, http://www.telegraph.co.uk/news/ newstopics/theroyalfamily/1961719/Prince-Charles-Eighteen-months-to- stop-climate-change-disaster.html
2Olmert: I will set borders by 2010”, Jerusalem Newswire, 09-03-2006, http://www.jnewswire.com/article/59
3Gorbachev To Convene Meeting In S.F. In Fall - Invitees Include Bush, Thatcher, Tutu”, af Edward Epstein, San Francisco Chronicle, 3-02-1995. Se også artiklen her: http://www.velocity.net/~edju/yna4.zip
4 Se artiklen ”Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm” under ”Global opvarmning, global religion og global trængsel”.
5Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden
6 Se nyhedsbloggen ”Paven besøger Mellemøsten i maj
7 ”israel today”, marts, 2008, side 18. http://issuu.com/ryaninzion/docs/israel_today_march_2008/18
8 ”Will the Third Temple be built next year?”, israel today, 30 november, 2009 http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=20063


Debat: Trængslen i 2010?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Jesu genkomst

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.
Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation