Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 1

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/07-04Den morderiske Romersk Katolske Kirke


”Ingen politisk begivenhed eller detalje kan vurderes uden kendskab til Vatikanets deltagelse. Og ingen betydningsfuld verdenssituation eksisterer, hvori Vatikanet ikke spiler en vigtig åben eller stiltiende rolle” (”The Vatican Against Europe”, s. 308)

Den Jesuitiske hær, har som tidligere antydet, intet for kært til at føre krig mod kætterne – alle der ikke godtager Paven som Jesu Kristi vikar. Enhver der ikke underlægger sig ”Det store Babylon”, kan med rette både tortureres og dræbes, det det Katolske krucifiks som nævnt proklamerer ”Det er retfærdigt at ødelægge eller knuse ugudelige eller kætterske konger, regeringer eller regenter”.

Pave Johannes Paul II


I de tidlige 1940’ere, ansatte firmaet Farben Chemical Company en polsk sælger, som solgte cyanid til nazisterne, til brug i Auschwitz. Denne sælger arbejdede også som en kemiker, med fremstilling af giftgasser. Denne cyanid gas blev brugt, sammen med zyklon B og malathion, til at udrydde millioner af jøder og andre grupper, hvorefter de blev brændt i ovnene.

Efter krigen, frygtede denne sælger for sit liv og tilsluttede sig den katolske kirke, og blev ordineret som præst i 1946. En af hans tætteste venner, Dr. Wolf Szmuness, var mesterhjernen bag eksperimenterne med hepatitis B vaccineprøver, som blev ledt af Center for Disease Control i New York, San Francisco og fire andre byer, der udløste AIDS plagen over det Amerikanske folk.

Sælgeren blev ordineret som Polens yngste biskop i 1956, og efter hans forgænger, der regerede i 30 dage og blev myrdet, overtog denne forhenværende cyanid gas sælger pavedømmet, som Pave Johannes Paul II. (”Behold a Pale Horse”, s. 89-90).

Denne pave der antages for at være fredsfyrsten, citerede Los Angeles Times paven, d. 12. december 1984, som sagde: ”Lad være med at gå til Gud for at få tilgivelse, kom til mig”.

Vatikanet grundlagde Pave Johannes Paul II Center for Bøn og Fredsstudie i New Jersey, 1711 Ocean Avenue, Springlake, i et herskabshus med udsigt over havet. Lederne af centeret var Kurt Waldenheim, tidligere FN generalsekretær og eksnazistisk krigsforbryder, Cyrus Vance, tidligere statssekretær under Carter og medlem af både Council on Foreign Relations og den Trilaterale Kommission, Clare Booth Luce, en Dame of the Knights of Malta, og sidst J. Peter Grace fra W.R. Grace Company, som er hovedet for Knights of Malta i USA.

Dette Center blev oprettet af Vatikanet som en del af pavens nye fredsplan, som skulle samle verden. Centeret har to roller.
Denne computer er tilsluttet verdens hovedsteder via satellitter, og alle nationer har indvilliget i at opgive suveræniteten til paven, og sende fremtidige problemer til løsningscomputeren. Denne vil ikke blive effektueret, før den Ny Verdensorden er bekendtgjort offentligt.

Vi har set hvordan paven symbolsk er identificeret med Antikrist. Men når man går mere i dybden med organisationens opbygning, finder man den føromtalte sorte pave. Som enhver hær, har også den Jesuitiske en general – den sorte pave og lad os se nærmere på ham.

Den sorte Pave

Den sorte pave, jesuit generalen, styrer bag det hele, Vatikanet og Satan guider ham. (”The Godfathers” s. 9)

”Den Sorte pave…er den virkelige magt i Vatikanet” (”Alberto”, s. 10)

Jesuit generalen er en ”absolutist”. I dag ville vi kalde ham en ”fascist militær diktator”. Hans absolutte, ubetingede magt er højest – selv over paven!

”Generalen har sædvanlig vis stået paven nær, meget lige som en magtfuld storfeudal i middelalderen stod en svag titulær overherre nær…og den skarpsindige almindelige romerske befolkning, har for lang tid siden, vist deres anerkendelse af dette faktum, ved særskilt at benævne disse to store personer som den ”Hvide Pave” og den ”Sorte Pave”. I virkeligheden har samfundet aldrig, fra begyndelsen, adlydt paven, når det er sket deres vilje har været imod hinanden.” (”Occult Theocrasy” af Lady Queenborough, s. 311)

”Jesuit generalen, er uden tvivl, den mest magtfulde mand i verden. Han er suverænt over ’The Society of Jesus’ (Jesu Samfund) og hans provinsboer (i Jesu Samfund) er mestre over pavens kardinaler, som til gengæld er de synlige eller usynlige politiske mestre over enhver regering i enhver nation. Kardinalerne fremmer eller fremtvinger altid en form for absolutisme (enevælde) over folket, om det er Monarkisme, Socialisme, Nazisme, Kommunisme, Fascisme eller Zionisme.” (”Vatican Assassins”, s. 94)

”Generalen er i besiddelse af ethvert medlems hemmeligheder – et frygteligt underlag for indflydelsens løftestang. Han kender enhver medlems karakter og tilbøjeligheder. Han kender disse fakta, eller kan vide dem, for han har dem nedskrevet. Han bliver gjort bekendt med alle de personers samvittighed, som skal adlyde ham, særligt provinsboerne og andre, til hvem han har betroet funktioner af stor betydning. Han skal, som enhver overordnet have fuldstændig kendskab til deres motiv, deres tilbøjeligheder, deres indstillinger, brister, hvilke synder de har været, eller stadig er tilbøjelig til…

Hvert år bliver der optaget en liste over husene og medlemmerne der er i Samfundet, navnene, talenterne, styrker og svagheder. Det var uden tvivl en sådan liste, der foreslog en General af Samfundet, det stolte udråb, da han hoverende hentydede til sine filosofer, matematikere, talere osv. … ’og vi har mænd til martyrium (Jim Jones - læs evt. ” Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag.”) (en lidelse som man har påtaget sig eller er blevet udsat for), hvis det forlanges af dem.’

Faktisk, fra denne nøjagtige liste af mentale og kropslige kvaliteter, kan han beregne sin magt og lede sine planer, tilpasse sine befalinger og forsikre et godt resultat til sine betroede funktioner…

Den enkle jesuit skal ikke erhverve sig hverken magt, embede, penge, rigdomme, vilje eller overbevisninger. Den koncentrerede autoritet tilhører generalen. Hans befalinger, hans ønsker, er loven. Hans magt strømmer fra hans hænder såvel som fra dens kilde, på hovederne af hvem han vælger. Den strækker sig så langt som det behager ham og det stopper efter hans behag…

Hans kvalifikationer, ifølge konstitutionerne, skal være stor fromhed og åndens bøn. Han skal være et eksemplar i alle dyder, fattet i sin opførsel og velovervejet i tale. Storsind og sjælsstyrke er de mest essentielle egenskaber. Han skal have ekstraordinært intellekt og bedømmelseskraft, forsigtighed snarere end lærdom. Vagtsomhed og omsorg i sine pligter. Hans helbred og ydre fremtræden skal være tilfredsstillende og han skal være middelaldrene.” (”History of the Jesuits”, s. 145, 146, 147)

”Det er sandt, at jesuitten har sin general, til hvem han viser en slaves lydighed. Men jesuitten tror også på sin general som Gud. Så hvis den døde Guds stemme, så at sige, i Skriften, lader til at være i konflikt med den levende Guds stemme, som kommer igennem generalen, så må autoriteten af den levende stemme sejre.” (”The Back Pope” s. 120)

Jesuitgeneralen regerer ved sit selskab af jesuitter, den romersk katolske institution, igennem paven og hans hierarki. Han styrer frimurerne igennem dens ”Suveræne Hovedkommandør” og hans frimureriske hierarki. Begge systemer er identiske og styrer enevældigt enhver nation i verden til den grad nationen er lydig eller ikke lydig imod Guds Ord.


Frimureri

Romersk Katolicisme

Du har tidligere læst om jesuitternes såkaldte uddannelse og deres løfte om ”fattigdom, renhed og lydighed”. Men lad os se hvad dette løfte indebærer.

Jesuitternes fjerde og sidste indsættelses ed

Jesuitterne har fanget og ødelagt nationer. De har startet krige og dræbt konger og præsidenter – inklusiv Abraham Lincoln. (”Fifty Years In The Church Of Rome.”, s. 309) Jesuitterne vil gøre alt for at ødelægge enhvers liv eller omdømme, som vover at stå i vejen for dem. De er blevet smidt ud af næsten alle nationer, undtagen U.S., hvor de er meget aktive for at kontrollere politikken, immigrationen i U.S. osv. (”The Secret History Of The Jesuits” af Paris, s. 74).

Den overordnede taler:
”Min søn, hidtil er du blevet lært at fungere som hykler (en svindler som foregiver at være på din side, men ikke er det): mellem romersk-katolikker, at være en romersk-katolik, og at være en spion, selv blandt dine egne brødre.

Ikke at tro på noget menneske, ikke at stole på noget menneske. Mellem reformister, at være en reformist; mellem Huguenotter (franske protestanter), at være huguenot; mellem calvinister, at være calvinist; mellem protestanterne (dem som protesterer, og er uenige med den romersk-katolske institution), generelt at være en protestant. At opnå deres tillid, at forsøge endog at komme til at prædike fra deres talerstole, og tage afstand, med al vold i din natur, fra vores hellige religion og Paven., og endda synke så lavt som til at blive en jøde blandt jøder, så du må kunne blive i stand til at samle al information til din ordens fordel, som en trofast soldat for Paven.

Du er blevet lært at snige jalousi og had ind mellem stater som var i fred, og ophidse dem til blodets gerning, involvere dem i krig med hinanden, og at skabe revolutioner og civile krige i samfund, provinser og lande, som var uafhængige og fremgangsrige, uddannede i kunst, videnskab, og som nyder velsignelserne af fred.

At vælge side med de kæmpende og samarbejde i hemmelighed, med din jesuitbroder, som kan være engageret på den anden side, men åbent være modstander af, det du måtte være tilhænger af, så kun kirken kan blive den endelige vinder, ved de vilkår, fastsat i traktaterne for fred, og at målet retfærdiggør midlerne.

Du er blevet lært dine pligter som spion: at samle så mange statistikker, fakta og informationer som står i din magt, fra enhver kilde: at indsmigre dig (hvilket betyder at udmatte dig selv for at blive deres ven) i protestanters og kætteres fortrolige cirkel, i enhver klasse og karakter, såvel som hos købmanden, bankmanden, advokaten, blandt skolerne og universiteterne, i parlamenter og lovgivningsmagter, og ved domstole og statsråd, og at være alt for alle mennesker, i pavens tjeneste, hvis tjenere vi er indtil døden.

Hidtil har du modtaget alle dine instrukser som en novice, som en nyomvendt (en nyligt ordineret præst), og har tjent som en medhjælper, en skriftefader og præst. Men du er endnu ikke blevet indsat med alt som er nødvendigt, for at befale i Loyolas (grundlæggeren af jesuitterne) hær, i pavens tjeneste.

Du må tjene i passende tid, som det instrument og den bøddel, som dine overordnede har anvist, for ingen kan her give befalinger, som ikke har indviet sine anstrengelser med kætteres blod. For ”uden blodsudgydelse kan intet menneske blive frelst.”

Således, for at tilpasse dig til dit arbejde, og sikre din egen frelse, vil du, i tillæg til dit tidligere lydighedsløfte til din orden, og troskab mod paven, gentage efter mig:”

Edens tekst:
”Jeg, ________ (jesuittens navn), erklærer og sværger i påhør af Gud den Almægtige, den velsignede jomfru Maria, den velsignede ærkeengel Michael, den velsignede Johannes Døber, de hellige apostle, Sankt Peter, Sankt Paulus og alle helgenerne og den indviede hærskare i Himmelen, og til dig, min Åndelige Fader, den overordnede general for Jesu samfund, grundlagt af Sankt Ignatius Loyola, i Pave Paul den Tredjes embedstid, og fortsat til den nuværende, ved Jomfruens moderskød, Guds oprindelse, og Jesu Kristi stav, at hans hellighed Paven er Kristi stedfortræder, og det sande og eneste hoved for den Katolske, eller Universelle Kirke, over hele jorden; Og i kraft af nøglerne til at binde og løse, givet til Hans Hellighed af min Frelser, Jesus Kristus, han har kraft til at vælte kætterske konger, prinser, stater, republikker og regeringer, og de må blive grundigt ødelagt.

Derfor vil jeg til det yderste i min magt forsvare denne lærdom og Hans Helligheds ret og brug imod alle tronraner af enhver kættersk eller protestantisk autoritet, specielt den lutheranske kirke i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige og Norge, og den foregivne nuværende autoritet og kirker af England, Skotland, og udgreningerne af samme nu etableret i Irland og i Amerikas kontinent, og hvor som helst ellers, og alle tronranende, kætterske tilhængere, der måtte være modstandere af den hellige romerske moderkirke.

Jeg fordømmer og fornægter nu enhver troskab til enhver protestantisk eller liberal konge, prins eller stat, eller lydighed mod deres love, dommere eller embedsmænd.

Jeg erklærer ydermere kirkernes lærdomme i England, Skotland, Calvinisternes, Huguenotternes og andre i protestantismens eller frimurernes navn, at være forbandet, og de der ikke vil forsage de samme, selv at være forbandet.

Jeg erklærer ydermere at jeg vil hjælpe, assistere og rådgive alle eller nogen af Hans Helligheds agenter, på hvilket sted jeg måtte være, i Schweiz, Tyskland, Holland, Irland eller Amerika, eller i ethvert andet kongerige eller territorium de må komme til. Og gøre mit yderste for at udrydde de kætterske protestantiske eller frimureriske lærdomme og at ødelægge alle deres foregivne magter, lovligt eller på anden måde.

Jeg lover og erklærer ydermere at, til trods for, jeg tilslutter mig hvilken som helst religion, som er kættersk i forhold til forplantning i moderkirkens interesse; at hemmeligholde i fortrolighed alle hendes agenters råd fra tid til anden, som de betror mig, og ikke at røbe direkte, eller indirekte med ord, skrivelser eller under nogen omstændigheder som helst, men at udføre alt hvad der skulle foreligge, pålagt eller åbenbaret til mig, af dig, min åndelige fader, eller andre af denne hellige orden.

Jeg lover og erklærer ydermere at jeg ikke vil have min egen mening eller vilje, eller stiltiende forbehold af nogen art, selv som et lig, men vil uden betænkning adlyde alle og enhver ordre jeg måtte modtage fra mit overhoved i Pavens og Jesu Kristi milits. At jeg vil tage til hvilken som helst del af verden hvor end jeg måtte blive sendt, til de nordlige frosne regioner, til junglen i Inden, til midtpunktet af civilisationen i Europa, eller til de vilde barbariskes tilholdssteder i Amerika, uden at protestere eller klage, og være ydmyg i alle ting, hvad end der bliver meddelt mig.

Jeg lover og erklærer ydermere at jeg vil, når muligheden byder sig, lave og føre ubarmhjertig krig, hemmeligt og åbent, imod alle kættere, protestanter og frimurer, som jeg er anvist at gøre, at udrydde dem fra hele jordens overflade; og at jeg vil skåne hverken alder, køn eller tilstand, at hænge, brænde, hærge, koge, flå, kvæle og begrave disse vanærede kættere levende; sprætte maven og livmoderen op på deres kvinder, og knuse deres spædbørns hoveder mod murerne for at tilintetgøre deres afskyelige race. Når det ikke kan gøres i det åbne, vil jeg i hemmelighed benytte giftens kop, strangulerings snoren, dolkens stål, eller bly kuglen, uden hensyn til personernes udmærkelse, rang, værdighed eller autoritet, hvad end der måtte være deres omstændigheder i livet, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid må blive beordret at gøre af enhver af pavens eller overhovedets agenter i broderskabet, i den hellige fader, i Jesu samfund.

For at bekræfte hvad jeg hermed vier mit liv, sjæl og legemlige kræfter til, vil jeg med denne daggert (et kort stødvåben) jeg nu modtager, underskrive mit navn, skrevet med mit eget blod, som vidnesbyrd herom. Og skulle jeg vise at være falsk, eller blive svag i min beslutning, må mine brødre og soldaterkammerater i pavens milits, skære mine hænder og fødder af og min strube fra øre til øre, min mave må åbnes og svovl brændes deri med al den afstraffelse som kan påføres mig på jorden, og at min sjæl må blive tortureret af dæmoner i det evige helvede for evigt. At jeg i afstemninger altid vil stemme på en Knight of Columbus frem for en protestant, specielt en frimurer, og at jeg vil forlade mit parti, for at gøre det. At hvis to katolikker er på listen, vil jeg forvisse mig om hvem der er den bedste støtte for moder kirken og stemme i overensstemmelse dermed. At jeg ikke vil handle med, eller ansætte en protestant, hvis det er i min magt at handle med, eller ansætte en katolik. At jeg vil placere katolske piger i protestantiske familier, så en ugentlig rapport kan blive lavet, om kætternes inderste handlinger. At jeg vil skaffe mig selv våben og ammunition, så jeg kan være i beredskab når ordet lyder, eller jeg bliver beordret til at forsvare kirken, enten som et individ, eller med pavens milits.

Alt dette sværger jeg, ________ (jesuittens navn), ved den velsignede treenighed og velsignede sakramente, som jeg nu er ved at modtage for at udføre min del, at holde denne ed. Som vidnesbyrd herpå, tager jeg dette yderst hellige og velsignede nadverens sakramente, og vidner ydermere med mit navn skrevet med spidsen af denne daggert dyppet i mit eget blod, og forsegler det foran dette hellige sakramente.”

Han modtager oblaten fra den overordnede og skriver sit navn med spidsen af daggerten, dyppet i sit eget blod, taget fra over hjertet.

Den overordnede:
”Rejs dig nu på dine fødder, og jeg vil instruere dig i den katekismus, som er nødvendig for at kunne give dig selv kendt for ethvert medlem af Jesu Samfund (Society of Jesus), som tilhører denne rang.

For det første skal du, som jesuit broder til en anden gensidigt gøre det sædvanlige korsets tegn, som enhver anden almindelig romersk katolik ville gøre. Derefter krydser man håndledene, med håndfladerne åbne, og den anden svarer ved at krydse fødderne, den ene oven på den anden. (Er dette et symbol på Jesu korsfæstelse?) Den første peger med højre hånds pegefinger på midten af den venstre og den anden peger på midten af højre hånd, med venstre hånds pegefinger. Derefter laver den første en cirkel over sit hoved med sin højre hånd og rører hovedet, og den anden rører med sin venstre hånds pegefinger, venstre side af sin krop, lige under hjertet. Derefter trækker den første sin højre hånd tværs over struben på den anden, og den anden gør med sin højre hånd bevægelsen af at skære med daggerten ned i maven og underlivet af den første. Da siger den første Iustum og den anden svarer Necare og den første siger da Reges, og den anden svarer Impus. (Betydningen af hvad der allerede er forklaret.) Den første vil da overrække et lille stykke papir, foldet på en særlig måde, fire gange, hvilket den anden vil klippe på langs og når det åbnes, vil navnet JESU findes skrevet på hovedet og armene på et kors, tre gange. Du vil da, med ham, give og modtage følgende spørgsmål og svar.

Spørgsmål. Hvorhenne fra kommer du?
Svar. Fra Jordans bugtning, fra Golgata, fra den hellige grav, og endeligt fra Rom.
Sp. Hvad bærer du og for hvad kæmper du?
Sv. Den hellige tro.

Sp. Hvem tjener du?
Sv. Den hellige fader i Rom, paven, og den romersk katolske kirke som er universel over hele verden.

Sp. Hvem befaler dig?
Sv. Efterfølgeren af St. Ignatius Loyola, grundlæggeren af Jesu Samfund eller Jesu Kristi Soldater (the Soldiers of Jesus Christ)

Sp. Hvem modtog dig?
Sv. En ærværdig mand med hvidt hår.

Sp. Hvordan?
Sv. Med en nøgen daggert, knælede jeg ned på korset under pavens og vores hellige ordens bannere.

Sp. Tog du eden?
Sv. Det gjorden jeg, for at ødelægge kættere og deres regeringer og regenter, uden at skåne hverken alder, køn eller tilstand. At være et lig uden nogen mening eller egen vilje, men stiltiende adlyde mine overordnede i alle ting, uden tøven eller knurren.

Sp. Vil du gøre det?
Sv. Det vil jeg.

Sp. Hvordan rejser du?
Sv. I fiskeren Peters båd.

Sp. Hvorhen rejser du?
Sv. Til de fire verdenshjørner.

Sp. For hvilken årsag?
Sv. For at adlyde ordrerne fra min general og overordnede, og udføre pavens vilje og trofast fuldbyrde vilkårene i min ed.

Sp. Gå da ud i alverden og tag alle lande i besiddelse i pavens navn. Den som ikke vil acceptere ham som Jesu Vikar og hans viseregent på jorden, lad ham blive forbandet og udryddet.”

Med denne ed, er snoren klippet over for et dybere studie af jesuitternes sande sataniske virke igennem tiden, de sidste århundrede. De fleste katolikker og for den sags skyld protestanter, kender ikke disse fakta, men følger i blinde en afgud, der siden romerrigets storhedstid har drukket sig fulde i ”kætteres” blod og smerte.

Frimurerne

…Jesuitterne blev drevet til at samarbejde med to andre internationale broderskaber, Frimurerne og det jødiske Rothschild’s Illuminati, i destruktionen af det spanske imperium.” (Salvador de Madariaga, Spansk statsmand, 1820. ”The Jesuits”, s. 205)

Der findes stadig gamle damer, mænd og kvinder omkring i landet, som kan fortælle dig, med uhyggelig alvor, at hvis du sporer Frimurerne op igennem dens Ordner indtil du når til verdens hoved frimurer, vil du opdage at det frygtelige individ og overhovedet for Jesu Samfund er en og samme person” (James Parton, amerikansk historiker, 1855. ”The Life of Horace Greeley”, af James Parton, s. 68)

Derfor, ifølge pave Leo XII, efter hvem den nuværende pave er opkaldt (Leo XIII), indeholder Bibelen som krænkes på frimurer alteret ikke Guds åbenbaring, men ganske enkelt ’Satans evangelium’, mens frimureriet træder frimodigt frem og udråber: ’Ganske rigtigt, aller helligste Fader! Ganske rigtigt! Min vinkel og kompas er på en hver måde ligestillet til, om ikke den autoriserede version af Bibelen overlegen, og vil ’oplyse’ menneskeheden lige så godt. Fortsæt, min elskede herre! Fortsæt bror Leo og bring dine pavelige Buller og rundskrivelser imod Bibelen, med al den had dit gamle hjerte kan rumme, og jeg vil fortsætte min særdeles aggressive kurs, at nedværdige og forringe Guds ord under mine hedenske symboler og lære mit folk at den ikke er bedre end Koranen, Shasterne (Hinduer) eller Mormonernes Bog. Fortsæt Hr. pave! Lav alle de romerske katolikker du kan og jeg vil garantere at producere lige så mange vantro protestanter og mellem os, tror jeg, vi er i stand til at neutralisere reformationens store arbejde og måske ødelægge kristendommen sammen med.” (Edmond Ronayne, amerikansk ex-Romanist og omvendt frimurer, 1879. ”The Master’s Carpet; Or Masonry and Baal-Worship Identical”, af Edmond Ronayne, s. 142, 143)

“…Adskillige riddere som havde trådt frem for at redde Palæstinas hellige steder fra saracenerne (Araberne), dannede et forbund under navnet frie Frimurer, hvorved de indikerede at deres hoved ønske var rekonstruktionen af Salomos Tempel…” (Nesta Webster, engelsk historiker, 1924. ”Secret Societies and Subversive Movements”, af Nesta Webster, s. 139)

“Jo højere jeg kom i Jesuit ordenen, jo mere korruption så jeg i institutionen. Jeg blev inviteret til at deltage i en hemmelig sort messe, af højtrangerede jesuitter i et kloster, i den sydlige del af Spanien. Da jeg knælede for at kysse en højtstående embedsmands ring, så jeg symbolet på ringen som fik mit blod til at fryse til is. Det var et frimurer symbol! En ting jeg hadede og var blevet fortalt at kæmpe imod…Jeg fandt ud af at jesuit generalen også var frimurer og medlem af kommunistpartiet i Spanien.” (Alberto Rivera, spansk eks-Jesuit, 1979. ”Alberto – del 1”, af Jack Chick, s. 27, 28)

Mange mener, at frimureriet er af kristen oprindelse eller at det bygger på kristne værdier og at der således ikke er noget til hinder for, at et kristent menneske, der har givet sit liv til Jesus Kristus kan være frimurer. Udfordringen havde i Nov. 2003 en artikel om en kristen frimurer igennem 21 år, der gav udtryk for denne forståelse. Han nævner at det kun er ”Frimurer Laget”, der er okkult. Men den kristne ”Frimurer Orden” er af en svensk konge bestemt til at være kristen. (http://udfordringen.dk/art.php?ID=2015)

Efter Frimurer Ordenen har åbnet sig en smule her i Danmark, hvor medlemskabet kan holdes hemmeligt, er det sluppet ud, at hver 13. folkekirkepræst er frimurer. Denne Orden skulle efter interviewet i Udfordringen ikke være okkult, men ”Lektor Karsten Fledelius finder okkulte træk i logens ritualer.” (Udfordringen uge 37 – 2003, http://udfordringen.dk/art.php?ID=1505)

Mange mener, at jesuitterne er modstandere af frimurerne, hvilket ganske enkelt ikke er sandt. ”Frimureri kan ikke forenes med kristendom [katolicisme]”, sagde Lars Messerchmidt i Kristeligt Dagblad, der som stedfortræder for Danmarks katolske biskop, er helt på linie med Vatikanet.

For en god ordens skyld, vil jeg aflive forståelsen, at medlemskab i en frimurerloge er ensbetydende med udelukkelse fra den katolske kirke. Mange har denne overbevisning, men lad mig citere bogen, For Himmelens Skyld. Jeg vil først fortælle, om et nyhedsbureau der kaldte sig ”L’Osservatore Politico (O.P.)”, som primært omhandlede skandalehistorier, der gerne viste sig at være særdeles nøjagtige, afslørede en artikelliste af hvad de kaldte ”Vatikanets Storloge”. Citat s.161: ”Artiklen bragte navnene på 121 mand, som hævdedes at være medlemmer af frimurerloger. Der var enkelte lægmænd på listen, men hovedparten var kardinaler, biskopper og højtplacerede prælater.”
Den officielle regel, efter Den kanoniske Lov er, at en katolik der bliver frimurer, automatisk udstødes af kirken. Men Albino Luciani (Pave Johannes Paul I) havde ”god nok kendskab til, at adskillige lægmænd i de katolske menigheder var medlemmer af forskellige loger”.

Der ses tydeligt i ovenstående citater at jesuitter og frimurere ikke er modstridende, men er venner og samarbejder begge med hemmeligt ønske om, at genopbygge Salomons Tempel. Frimureriet er blevet et stort redskab for jesuitterne.

Det blev brugt til at straffe paven og Europas monarker for at undertrykke Jesuit Ordnen. Deres redskaber var Robespierre og Napoleon. Da jesuitterne blev fortrængt, beskyttede den magtfulde Frimurer, Frederik den store af Preussen dem.
Da Jesuitterne forårsagede den amerikanske krig mellem staterne i 1861-1865, brugte de Frimurerne til at tænde den.
Da jesuitterne væltede den tyske kejser og beskytter af den Lutheranske kirke efter Første Verdenskrig, brugte de frimureriet til at forråde ham.
Da jesuitterne ødelagde nøglebeviser for mere end én lejemorder i Kennedy attentatet, brugte de Shriner Frimurere som deres agenter – specielt J. Edgar Hoover, Lyndon Johnson, Earl Warren og Generald Ford.
I 1689, blev jesuitterne drevet ud af England og William III og Mary af det forenede Holland blev givet Englands trone. En lov blev lavet, som forhindrede at romerske katolikker nogensinde kunne regere England igen.

Men allerede i 1717, genoplivede Jesuitter Ordnen de blodtørstige korsriddere ”the Order of the Knights Templars” (Tempelridder Ordnen) og kaldte det ”Frimureri”. Dens formål var at reetablere engelsk tyranni, ved at genindføre de romersk katolske Stuarts som ”guddommelige sande monarker”, underlagt pavens temporale magt. Senere i 1754, skabte jesuitterne ”Scottish Rite Freemasonry” (Skotske Rituelle Frimureri) og centraliserede, med deres beskytter Frederik den Store, i 1786 al frimurermagten med skabelsen af Shriner Frimureri. Fra 1789 til 1815 brugte jesuitterne denne ”stridshest” til at straffe Europas romersk katolske monarker, inklusiv paven, for at have undertrygt Jesuitter Ordnen i 1773.

Frederik den Store, enevældig monark, konge af Preussen, var den heroiske militærleder af Syvårs Krigen og beskytter af den Lutheranske Kirke i det land. Kirke og stat var forenet og derfor var pave Klemens XIV’s Afskaffelses Bulle ikke fremtvunget i det Lutheranske Preussen. Så jesuitterne søgte at få beskyttelse af Frederik. Men Frederik var også den mest magtfulde frimurer i Europa og besad den mest suveræne frimureriske kraft over alle, ”the Craft”. På trods af at han var beskytter af den Lutheranske Kirke, gav han på forræderisk vis jesuitterne adgang til hans protestantiske imperium.

”…den 1. maj 1778, forårsagede Frederik II, konge af Preussen, at de høje grader og frimureriske konstitutioners ældgamle ritual blev genoplivet. Han føjede otte grader til de femogtyve (skrevet af jesuitterne i Frankrig), som allerede var anerkendt i Preussen og grundlage et Højeste Råd af treogtredive grader, af hvilke han selv konstruerede vedtægterne i atten artikler” (”Encyclopedia of Freemasonry”, Albert G. Mackey, s. 329) (VA s. 209)

Højest sandsynligt er det, at jesuitterne assisterede Frederik med at skrive de ekstra otte grader, så vel som i etableringen af Højeste Rådet af 33 grader. (VA s. 209)

Siden Wien Kongressen i 1815, har Satans jesuit general brugt Shriner Frimureriet til tre formål, hvilke er:

Da tiden kom, bragte jesuitterne Hitler til magten og i deres elskede Schlesien – nu Polen, oprettede de deres dødslejre hvori Europæiske jøder og romersk katolske sigøjnere (hvoraf mange var jødiske vagabonder), blev massemyrdet. Da der var mange der råbte efter at amerikanerne skulle bombe Auschwitz, var det præsident Roosevelt – Shriner frimureren, som forhindrede med sit værktøj og CFR medlem John J. McCloy. Det var J. McCloy der sammen med to andre Shriner frimurere – Gerald Ford og højesteretschef Earl Warren, blev nedsat i Warren Kommissionen. Det var desuden denne kommission der dækkede over Kennedy mordet, men få ved, at jesuitterne endnu engang slap af sted med mord, med hjælp fra deres Shriner frimurere. (VA s. 209)

Det er også bemærkelsesværdigt, at obelisken, som er et frimurerisk symbol, er placeret midt på Skt. Peters Plads.

Socialist-kommunismen

Jesuitterne er de sande ophavsmænd til socialist-kommunismen. Den mørke tidsalders økonomiske system var feudalisme (et middelalderligt samfundssystem hvor en person der besidder større landområder tildeler sine undergivne, vasallerne, jord til gengæld for troskab og hjælp i krig) indeholdende nogle få rige land ejere og mange fattige småbønder. Det var en ”synd” at nyde fordel af andre end feudalherrerne. Således skal, hvis den mørke tidsalder skal fortsætte, den hvide protestantiske mellemklasse ødelægges. Socialist-kommunismen opnår dette, ved at have udgydt sin bitre frugt både i Storbritannien og de Forenede Stater.

Det store bedrag er, at jøderne er kommunismens ophavsmænd. (Når alt kommer til alt, er Zionisme vel jødisk kommunisme?) Fakta er, at jesuitterne brugte deres frimureriske jøder til at introducere det i 1848, med den anden Franske revolution (Marx), og igen i 1917 med den Bolsjevistiske revolution (Lenin). Flere år senere, i 1933, stillede jesuitterne deres frimurermedlem, Franklin Delano Roosevelt (FDR), til at anerkende Ruslands blodige regering. Ordnen finansierede da den russiske kommunisme med dens Knight of Malta på Wall Street. Dette gjorde ”Stor inkvisitor” Josef Stalin i stand til at udføre 30’ernes udrenselse. Da jesuitterne havde bedraget verden til at tro, at kommunisme var af jødisk oprindelse, brugte de Hitler til at implementere ”den endelige løsning på det jødiske spørgsmål” i overensstemmelse med det onde Council of Trent (Rådet i Trent). Resultatet var massemordet på det europæiske og russiske jødefolk, ved hånden af den jesuit kontrollerede Nazi ”Schutzstaffel” (SS).

Ved slutningen af den Anden trediveårs krig (1945), hjalp jesuitterne, med deres Vatikan vævling, top nazier med at flygte til Sydamerika. Og hvor i Sydamerika? Til det gamle landområde, hvor socialist-kommunismen var fuldendt af jesuit fædrene – til nationen Paraguay.

Jesuitterne trængte ind i Paraguay i det tidlige 1600 tal, sendt af Spaniens konge og Portugal. De etablerede deres overlegenhed over de indfødte, kaldt ”Guarani Indianere” og tillod dem ikke at blande sig med Spanier eller Portugiser. Det var i blandt dette folk jesuitterne etablerede deres kommuner kaldt ”Reduktioner” Thompson skriver:

”De intetanende indianere var lette at forlede med venlighedshandlinger og resultatet var, at de inden for en kort periode lykkedes med at etablere et antal, af hvad der blev kaldt Reduktioner – eller rettere sagt, byer – med masser af indianere forsamlet omkring sig - til slut adskillige hundrede tusinde. Disse udgjorde jesuit staten og blev alle, ved selve dåbs ceremonien lagt under jesuitisk herredømme.” (”The Footprints of the Jesuits”, R. W. Thompson, s. 174)

Der blev holdt orden i Kommunen eller Reduktionen, med et spionsystem.

”…hver Reduktion blev regeret a en jesuit fader, støttet af en sognepræst og en kapellan (hjælpepræst) som assistent, men hvis hovedpligt var spionage.” (”The Footprints of the Jesuits”, R. W. Thompson, s. 175)

(Dette er vigtigt, da de Forenede Staters kommunist reduktion også holdes i orden af et spionsystem, drevet af ”the Federal Bureau of Investigation” (FBI), ”Central Intelligence Agency” (CIA) og ”National Security Agency” (NSA).)

Kommunen, af jesuitterne kaldet en ”republik”, gav billedet af, at den var selvregerende. Det var en republik, af form, men et monarki, i magt, kontrolleret af jesuitgeneralen i Rom.

”I hver reduktion, var det tilladt de indfødte at vælge en profan dommer, med begrænset og ligegyldige beføjelser over temporale anliggender, som kunne påtvinges dem uden at svække den teokratiske (religionsstyrede) egenskab i regeringen.

I alle ting tilhørte den ledelsen af offentlige anliggender, et absolut monarki med al dets magt centreret som almindelighed i Rom, hvis autoritet blev accepteret på lige fod med Guds og hvis befalingslydighed blev fulgt præcist af alle.” (”The Footprints of the Jesuits”, R. W. Thompson, s. 174, 175)

(Dette er også vigtigt, da George Washingtons protestantiske republik, i udtryk og med begrænsede beføjelser, overdraget til forbundsregeringen, var en vederstyggelighed for jesuit ordnen:

”For Vatikanet fordømte erklæringen om uafhængighed som ’ugudeligt’… og kaldte de Forenede Nationers konstitutionen ’et satanisk dokument’. (”The Dollar and the Vatican” af Avro Manhattan, s. 26)

Så Ordnen med sin ”Radikale Røde Republikanske parti” gennemtvang stadfæstelsen af ”the Fourteenth Amendment” i 1868. Dette omdannede Washingtons republik til en jesuitisk republik – en republik af form, men et monarki i magt.)

De indfødtes status var jævnbyrdig og det økonomiske system var socialist-kommunisme. Og selvfølgelig havde hver reduktion en fælles finanshovedklasse eller centralbank. Vi læser:

”...almengyldig ligeberettigelse sejrede. Principperne i socialisme eller kommunisme styrede alle Reduktionerne. Alt der var nødvendigt for indianernes materielle velvære og fremgang, var fælles. Hver familie havde et stykke land til sig selv, som de kunne dyrke. De lærte også at forhandle og mange af dem, både mænd og kvinder, blev eksperter. Men den sammenlagte fortjeneste, blev deponeret i fælles pakke huse ved hver Reduktion og fordelt af jesuitterne i portioner til hvert individ, alt efter hvad der var brug for... Stemmeret var almindelig, men ’godkendelsen af jesuitterne var nødvendig for gyldigheden af valget.’” (”The Footprints of the Jesuits”, s. 175, 176)

Ser vi på regeringsprincipperne i Danmark, ser vi de samme tendenser. Vi betaler en masse penge i skatter, alt efter hvor meget vi tjener og afgifter, som alt efter behov bliver fordelt. Div. understøttelseskasser, børnepenge, div. skattefradrag osv. osv.

I 1750, var Jesu Samfund sammensat af den mest magtfulde gruppe mænd i verden. De var skriftefædre til næsten alle konger i Europa – inklusiv paven. Jesuit generalen kendte næsten alle nationers anliggender og hans soldater lavede millioner af dollars til Ordnen. Reduktionerne producerede urter, skind, talg og andre varer, som jesuitterne handlede med i Europa, med deres store samling af skibe. Fortjenesten blev brugt til at finansiere krigene mod de protestantiske nationer, som de havde besvoret at ødelægge. Men al denne velstand og magt blev erhvervet i hemmelighed, da kongerne i Portugal og Spanien ikke kendte noget til Reduktionerne.

Men, da Reduktionerne blev opdaget, udviste de mest magtfulde romersk katolske konger i Europa jesuitterne fra deres landområder. Den første var Kong Josef I af Portugal i 1759, med hjælp fra hans stærke præmiereminister, Cavalho.

Kongens forvisning af jesuitterne lød:

”…for at beskytte min kongelige ære, som er ligestillet livet og sjælen i hele monarkiet; for ubeskadiget at opretholde min uafhængighed som suveræn og regent; for at fjerne sådanne overordentlige og store fortrædeligheder fra mine landeområder og for at værne mine borgere fra lignende frygtindgydende hændelser med deres sørgelige resultater, så erklærer jeg de så kaldede præster – nemlig jesuitterne, for værende gennemgribende korrupte, at være tilbagetrukket fra styringen af deres Hellige Orden, fra at være uforanderligt fordærvede til at være blevet fuldstændig ude af stand til nogensinde igen at undervise og observere dem. Jeg erklærer dem notorisk for værende oprørere, forrædere, fjender og fredsforstyrrere, der har bekæmpet og igen vil bekæmpe min kongelige person og regering, mit kongeriges almene fred, mine borgeres grundlæggende velfærd og jeg beordrer derfor at hver og en af dem, bliver låst inde som oprørere og forrædere og behandlet som sådanne. I kraft af dette erklærer jeg dem frataget indfødsret, landflygtighed, fredsløse og landsforvist og jeg bestemmer at de skal uddrives fra alle mine kongeriger og herredømmer, uden mulighed for nogensinde igen, på noget tidspunkt at vende tilbage.” (”The Jesutis: Their Complete History”, s. 583)

Thompson konkluderer at:

”I Portugal, var situationen kulmineret ved et attentats forsøg på kongen…bedriften var blevet tilskyndet af jesuitterne, som havde gjort indtryk på ignorante og fanatiske sjæle med ideen, at intet forkert var begået ved at dræbe en kættersk konge; en der ikke underkaster sig deres befalinger…Derfor som et mål, absolut afgørende for nationens liv, udstedte kongen en befaling om forvisning af jesuitterne, som forrædere, oprørere, fjender og angriber af han person, hans stater, og den almene fred og folkets grundlæggende gode. Jesuitterne blev pågrebet, transporteret kirkens stat (Italien) under Clement XIII’s domsmyndighed og de tre anklagede fædre blev sat i fængsel for at vente hans handling…Chefen af disse, blev overgivet til dominikanerne – ’den naturlige fjende af jesuitterne’, af hvem han blev brændt levende” (”The Footprints of the Jesuits”, s. 217, 218)

Det kongen og dominikanerne ikke vidste, var at de måtte betale dyrt for dette, da Frimureren Napoleon væltede kongen af tronen, mens de førte krig mod Dominikanerne og deres hellige inkvisitions embede.

Senere da jesuitterne forårsagede den russiske revolution i 1917, stiftede de kommunismen, som de, baseret på deres Reduktioner, havde udviklet og forbedret.

Kommunismen (jesuitternes russiske inkvisition)

Jesuitterne etablerede deres russiske inkvisition og udnævnte deres romersk katolske storinkvisitor Joseph Stalin, minister for kommunist partiet. Det var almindeligt kendt i Rusland, at ”Koba” (Stalin) var romersk katolik. Modsat var det en godt skjult hemmelighed at han, som Hitler, Mussolini og Franco, havde indgået et konkordat med paven. Det var også kendt at han, som præsident Clinton, var uddannet af jesuitterne.

Alberto Rivera fortæller, at de ved de specielle møder i Vatikanet, lærte den sande historie bag kommunismen. Han siger, at de loyale kommunistpartimedlemmer, ville gå i choktilstand hvis de nogensinde fandt ud af, at deres store helte, Marx og Engels, som skrev kommunist erklæringen i 1800 tallet, faktisk blev instrueret af jesuitpræster.

Han fortæller at ”Augustin Cardinal Bea” fortalte dem, at kommunistpartiet blev dannet af jesuitterne af én grund. På det rette tidspunkt skulle de destruere den hadede ortodokse kirkes beskytter – Zarerne i Rusland – for hævnens skyld. Kommunistpartiet blev i hemmelighed finansieret af Roms agenter (Illuminati), med henblik på at skabe en til kæmpe magt, som var loyal over for Vatikanet.

Før den Første Verdenskrig, havde en stærk styrke af velhavende jøder en strategi, til at genvinde kontrol over Jerusalem. Vatikanet var rasende, for endnu engang blokerede jøderne for deres hemmelige forsøg på at flytte til den hellige by.

Hvorfor vil Vatikanet flytte til Jerusalem? Hvorfor vil de forlade St. Peters Pladsen og St. Peters trone i Rom? Når alt kommer til alt, blev Peter så ikke korsfæstet med hovedet nedad uden for Rom, som Vatikanet har fortalt os i århundrede? Er hans knogler ikke i Vatikanet? Uheldigvis er det kommet frem, meget flovt for Vatikanet, at apostlen Peters grav er fundet i Jerusalem. (”The Godfathers” s. 6) [Hele den katolske kirke, er jo bygget på læren om Peter (Apostolsk Succession – Apostolsk Arveret)]

Disse jøder, som kæmpede imod institutionen, skulle betale for deres genstridighed. Så jesuitterne konstruerede en mesterplan, som ikke bare ville udrydde de europæiske jøder, med også vende hele verden imod dem.

Zions protokoller

En ny vederstyggelighed kom til eksistens. De (bl.a. Alberto Rivera) blev fortalt at jesuitterne beordrede bestemte jøder, som var loyale over for paven, til at skrive et dokument kaldt ”Zions protokoller.” (Behind the Dictators” af L. H. Lehmann, s. 10-15, publiceret af Agora Publishing Compagny, N.Y. 1942). Da det blev publiceret, gik europæerne amok. Moderen til jordens vederstyggeligheder (Åb. 17:5) havde lavet endnu et mesterværk. Dette dokument ville brolægge vejen for en kommende inkvisition, selv hvis det skulle koste livet for millioner af romerske katolikker.

I starten af 1900 tallet, dummede Frankrig sig virkelig i Vatikanets øjne. Frankrig lavede en politisk aftale med selveste Zarerne i Rusland. Paven og jesuitterne var rasende. Frankrig havde været på deres liste, siden de havde skippet deres katolske konge og blevet republikanske. Men denne aftale med Zarerne, var den sidste dråbe. Efterhånden faldt de østlige (Russiske ortodokse) kirker ind under Zarerne i Ruslands beskyttelse. Den romersk katolske institution følte, at hvis Zarerne og de ortodokse kirker ikke ville underkaste sig Vatikanet, så skulle de ødelægges lige som jøderne.

I mellemtiden, spredte den ortodokse kirkes magt sig ind i Bulgarien, Rumænien, Grækenland, den europæiske del at Tyrkiet og det Serbiske Jugoslavien. Vatikanet måtte tvinge Frankrig i knæ, og nedtrampe den religiøse konkurrent i Balkan. Løsningen var simpel, jesuitterne ville arrangere den Første Verdenskrig. (”Secret History of the Jesuits” af Edmond Paris, s. 8,9 og 116-124)


| | Den morderiske romersk katolske kirke, del 2


Debat: Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 1

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation