Dagens andagter


fredag d. 03-07-2020


"Af hans fylde har vi alle modtaget", Joh. 1:16

Enhver har i henhold til sin tro modtaget af Guds fylde. I os selv formår vi intet, men i kraft af Guds fylde kan vi sige: "Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft", Filp. 4:13. Og i Ef. 2:6 ser vi, at selv om vi lever vort liv på jorden, så omtaler Paulus os som værende opvakte med Jesus, hvor der er givet os plads i den himmelske verden. Og i 1:3, at vi i Jesus Kristus er velsignet "med al den himmelske verdens åndelige velsignelse." Han skrev til filipperne: "Det borgersamfund, vi tilhører, er jo i Himlene", Filp. 3:20. Og ved troen har vi fået adgang til Zions bjerg, som er omgivet af det himmelske Jerusalem med en højtidsskare af engle i tusindtal.
Af hans fylde har vi alle modtaget - eller har vi? Det er ikke Guds skyld, dersom vi ikke har. Alt er fra hans side rede; men vi får ikke, fordi vi ikke beder om hans fylde, og fordi vi kender for lidt til de mange løfter, han har givet os i sit ord.
De første kristne blev oplærte til gennem Skrifterne at kunne tilegne sig de store, åndelige sandheder. Tænk blot på den omhyggelige oplæring, der foregik i menighederne i Rom, Korint, Galatien, Efesus, Tessalonika m.fl. - Også vi kan oplæres på samme vis og modtage af Guds fylde. Vi skal blot med glæde tage Skriften til os og have tillid til, at Gud også i dag er med os, når vi holder os til hans ord.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Guds Ejendom.


Ef. Kap. 1 v. 13-
I hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand, som er Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.

Apostelen nævner samtidig to Hensigter for den Besegling med Aanden, som er Forskud paa vor Arv. Til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed. Der er eet, Aanden tilsigter for os, og der er eet, Aanden tilsigter for Gud. Vi, som er bleven Guds Ejendom, skal forløses. Gud, fra hvem det altsammen er, skal have Æren og Prisen i Evighed.

Og naar de unge bliver omvendt, hvor hurtigt bliver de ikke som de andre, venter ikke noget, bier ikke, haaber ikke, længes ikke. De er tilfredse, de har det jo godt. Hvor er der noget af dette, Ejendommens Forløsning venter vi, for derfor blev vi beseglet, for at der skal ske noget med os. Nej, naar der er sket noget med ham, hvem venter saa, der skal ske noget med ham? Der er sket noget med dig. Venter du virkelig, der skal ske noget med dig?

Vel er det sandt, at den Dag, da Guds Ejendom er forløst, den Dag, da det fulde Lovsangskor lyder til Gud fra den frelste Jord, den er vi ikke Herre over, det er jo, naar Jesus kommer igen og hvert Knæ skal bøje sig for ham, men saa sandt Guds Aand er udgydt, er Gud dog ikke blot den, der var og er, men ogsaa den, der kommer, bestandig er paa Vej. Og der er eet Punkt, hvor jeg tror, vi kan sætte Fingeren og sige: her er det gale, her er Revnen, der gør, at det. Gud vil give sit Folk og har beseglet os for, ikke virkelig bliver vor Ejendom. Vi har ikke agtet nok paa, hvad det er for en Aand, Gud har beseglet os med. Det er den hellige Aand. Vi trækker Ordet sammen og farer for hurtigt hen over det. Den hellige Aand. Den er det, Gud mærker en Synder med, saa han bliver en anden, frelst, Guds Barn, Arving. Den Aand hedder hellig, fordi den er hellig. Nu er det vel et Ord, hvis Dybde vi ikke saadan kan udmaale. Men det vil jo sige: urørt af Synd, urørt af alt, hvad der hedder Løgn, det, som er den egentlige Synd og stammer fra Helvede.