Dagens andagter


onsdag d. 17-10-2018


"Ingen kan lægge anden grundvold end... Jesus Kristus", 1.Kor. 3:11

Hvor er det forfærdeligt, at mennesket er så let at bedrage. Stillet overfor et valg vælger mange det forkerte og bygger på løgnagtige grundvolde. Reinkarnations-troen har slået rod langt ind i kristnes rækker, hvorved forsoningen i Jesus Kristus bliver tilsidesat og vægten lagt på, at vi selv kan og skal sone vor synd. Men det er at bygge på egnens grundvold, fordi "ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus."
Der er andre grundvolde, der er ligeså uholdbare. Nogle lærer, at vi kan fortjene frelsen ved blot at leve et moralsk, pænt liv. Eller fortjene vor frelse ved at gå fra dør til dør med et løgnagtigt budskab. Andre, at vi skal opfylde loven for at få del i den frelse, som Jesus vandt på Golgata. Paulus lærte, at dersom nogen vil frelses ved lovens hjælp, da er de skyldig at holde hele loven, og da er det forgæves, at Jesus døde for dem. Og at holde loven er umuligt for alle, Kun Jesus opfyldte loven,
Vi må bygge på Jesus og hans fuldbragte værk på Golgata. Vi må ikke lade os lokke til at tro, at det først var i helvede, han vandt den endelige sejr, som nogle lærer. Jesus udråbte fra korset, før han døde; "Det er fuldbragt!" Det er den grundvold, vi må bygge på og som alene vil holde, thi intet andet end Jesu dyrebare blod kan udslette vor synd. Nogen anden grundvold kan ikke lægges! - Den grund hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Bindeleddet.


1. Kor. Kap. 2 v. 12
Vi har ikke faaet Verdens Aand, men Åanden fra Gud, for at vi kan vide, hvad der er os skænket af Gud.

Guds Aand, det er det uforklarlige Bindeled mellem os og Gud. Aanden bærer Guds Tale til os, saa vi kan høre, og den bærer igen vor Tale til Gud, saa han kan høre, og bønhøre os. Saa sluttes Kontakten, og en Dag ved vi: Gud er min Gud, Jesus er min Frelser, jeg er Guds Barn. For det er og bliver Meningen med, at vi bekender Tro paa den Helligaand, at vi tror paa, at der kan blive en personlig Forbindelse mellem Gud og mig. Alt det Jesus led, det led han for mig. Alt det han vandt, det vandt han til mig. Alt det Gud har gemt i Himlen, det er gemt til mig. Det er ikke noget, der beror paa unaturlige Oplevelser.

Det er meget begribeligt, at naar vi taler om noget uforklarligt, kommer Folk til at tænke paa det mærkelige, de selv kender, Drømme. Læg Mærke til, vantro Mennesker har mange flere Drømme om Gud end troende, for det er Satan, der sender de Drømme for at trøste Folk, at de ikke skal omvende sig. Her er ikke Tale om Drømme og Syner, her er Tale om Guds klare Ord, og det er dem, Aanden tager op og trykker ind i Hjertet, saa et Menneske ved: dette her, det Gud nævner her, det er til mig. Derfor paa Pinsedagen tager Peter straks Ordet og siger: vi er ikke fulde, men det er ganske lige ud et Ord fra den gamle Pagt, som Gud nu har ladet gaa i Opfyldelse. Ja, da opfyldes det Ord, der blev talt over dig, den Dag, du blev døbt. Da sagde du med en andens Røst: jeg tror. Naar Pinsedagen kommer for dig, saa siger du med Undren og Tak: jeg tror paa Gud, jeg tror paa Jesus, jeg tror paa den Helligaand.