Fra tro til tro eller fra løgn til løgn

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 01/07-01


Udskriv
Oversigt


Efter mange overvejelser skriver jeg denne artikel, eftersom sandheden altid har ret fremfor det usande, og Guds lige vej frem for verdens mange krogede. Jeg kommer i artiklen til at berøre punkter, som hos nogle sikkert vil gøre ondt. Men et onde skal rykkes op med rode, selvom om det kan smerte. Jeg håber derfor, at du af kærlighed til sandheden vil følge med hele vejen.

Artiklen har til formål at lede kristne frem fra tro til tro og at advare mod den omsiggribende løgn, der føres frem af onde magter. Guds plan med os er langsigtet, hvad vi bl.a. ser i Ef. 1:4 ved, at vi før verdens grundlæggelse blev lagt, udvalgtes til i Kristus at være hellige og ulastelige for hans åsyn.

Satans plan


Satan, som på et tidspunkt før menneskene blev skabt, var en strålende kerub, har også en plan. Bibelen fortæller om ham: ”Du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne, fældet og kastet til jorden, du folkebetvinger! Du, som sagde i hjertet: Jeg stormer himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner, tager sæde på stævnets bjerg i yderste nord, stiger op over skyernes højder, den Højeste lig. Es. 14:12-14. Og i Ez. 28:12-15: ”Så siger den Herre HERREN: Du var indsigtens segl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds have, var du; alle slags ædelsten var din klædning,… det var til rede, den dag du skabtes. Du var en salvet, skærmende kerub; jeg gjorde dig dertil; på det hellige gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds sønner. Fuldkommen var du i din færd, fra den dag du skabtes, indtil der fandtes brøde hos dig.”

Gud fratog denne strående kerub, der var fuldkommen i visdom, hans høje stilling og styrtede ham til jorden, hvor han blev ”denne verdens fyrste.” Men Satan ønskede stadig at være den Højeste lig og fortsatte med at bekæmpe Gud for at fratage ham det, der var hans.

Da han fik menneskene til at synde, vidste han, at det ville koste Gud dyrt at købe den faldne menneskehed tilbage. Han fristede Eva med løgn og halve sandheder og til at glemme Guds påbud. Og dermed var sejren hans. Han fratog Gud menneskene, som var skabt i hans billede, og derved gjorde han sig til herre over jorden. Derfor kunne Djævelen sige til Jesus, da han viste ham alle jordens riger: ”Dig vil jeg give magten over alt dette tillige med dets herlighed; thi den er mig overgivet, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså vil tilbede mig, skal den helt tilhøre dig. Luk. 4:5-7.

I dag bruger han samme taktik for at fravriste Gud det, der tilhører ham. Han kommer til os alle og fylder os med diverse løgne for at få os til at tvivle på det, Gud har sagt i sit ord.

Han har som nævnt en langsigtet plan. En af disse er at få Guds ord svækket i en stadig krig imod hele den Skrift, der er ”indåndet af Gud, nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed, for at Guds mennesket skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning.” 2. Tim. 3:16-17.

Fra grundteksten til de oversættelser, vi anvender i dag, er der foretaget omkring 5000 ændringer af større eller mindre betydning, for at det skal være lettere for løgnen at få indpas.

Mindst 5000 ændringer i Bibelen


I Matt. 26:28 står der i den danske overs. står: ”…dette er mit blod, pagtsblodet…” Medens der i King James (KJ) med flere, der er tro mod majoriteten af de gamle håndskrifter, står: ”…dette er mit blod, den nye pagts blod…”

Og i 28:6: ”… Kom og se stedet, hvor han lå.” I KJ står: ”…se stedet, hvor Herren lå.” Der er konstante forsøg på at tage det guddommelige fra Jesus.

I Mark. 2:17 er ordet ”men syndere til omvendelse” udeladt.

I Mark. 10:21 er ordene: ”…kom, tag korset op og følg mig” udeladt.

I Luk. 2:33 finder vi en alvorlig fejl i de danske overs., hvor der står: ”Og hans fader og hans moder …” I KJ står: ”Og Josef og Jesu moder…” Josef var kun hans stedfader.

I 2:40 er ordene ”… af visdom i Ånden” udeladt.

I vers 43 skal der ikke stå ”forældrene”, men ”Josef og hans moder.”

I 4:4 skal der stå: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert Guds ord.”

I Joh. 3:15 er ordene: ”… enhver, som tror, ikke skal gå fortabt”, udeladt.

I Joh. 9:35 skal der stå: ”Tror du på Guds Søn?” Og ikke, som vi læser: ”Tror du på Menneskesønnen?”

Ordene ”Apostlenes gerninger” som overskrift er ikke korrekt. Der skal stå: AF DE HELLIGE APOSTLE! Apostlene var helliget til deres opgave af Herren Jesus Kristus selv og sendt ud til deres specielle opgave. (Se John. 17:17-19.)

I Ap.g. 2:30 er der foretaget en omfattende ændring. I KJ lyder det: ”Eftersom David var en profet og vidste, at Gud havde tilsvoret ham med en ed, at ud af frugten fra hans legeme, det vil sige af hans kød, ville han oprejse Kristus til at sidde på hans trone.”

Og i vers 31 skal der stå: ”… at hans sjæl ikke skulle blive tilbage i dødsriget…” Dette vers er vigtigt, idet det lærer os, at Jesus Kristus har legeme, sjæl og ånd.

I 3:21 skal der stå: ”… Gud har talt ved alle sine profeters mund, siden begyndelsen på denne tidsalder.” Jesus sagde også til disciplene på Emmaus vejen: ”…alle profterne..” Luk. 24:27.

I 3:26 står der i KJ: ”Efter at have oprejst sin tjener Jesus…” Derved er ingen i tvivl om, hvem det var, Gud oprejste fra de døde.

I 4:24 i KJ: ”Herre, du er Gud, som har skabt himmelen og jorden…”

I KJ 6:8: ”… fuld af tro…” og ikke som der står i den danske: ”fuld af nåde.”

I Rom. 8:1 mangler fortsættelsen : ”… som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden.”

I Rom. 13:9 skal der yderligere stå: ”Du må ikke bære falskt vidnesbyrd.”

I 1.Kor. 16:22 står i KJ: ”Hvis nogen ikke elsker Jesus Kristus, han være forbandet!”

I Ef. 3:9 skal der stå: ”…og oplyse alle om, hvad dette hemmelighedens samfund er, som fra evige tider har været skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus.”
Og i 5:30: ”Thi vi er lemmer på hans legeme, af hans kød og af hans ben.” Det fortæller om en stærkere enhed imellem Jesus Kristus og os, end det ses i danske overs.

I Filp. 4:13 står der i KJ: ”Jeg magter alt i Kristus. Han styrker mig!” Jesus sagde: ”Uden mig kan I intet gøre.” Joh. 15:5.

I Kol. 1:14 er der i vor danske overs. en væsentlig udeladelse. I KJ står: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.”

I 1.Tim. 3:16 skal der ifølge KJ stå: ”Gud var åbenbaret i kød.”

I Hebr. 1:3 i KJ: ”…Han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Og da han ved sig selv havde gjort renselse for vore synder, satte han sig ved Majestætens højre hånd i det høje.”

Og 1.Joh. 3:5 lyder således i KJ: ”I ved, at han blev åbenbaret for at tage vore synder bort.” Det er ikke nok, at han fjernede synd. Det kan være enhver synd, men når der står VORE synder, kan der ikke være tvivl om meningen.

Der er med disse skriftsteder kun udvalgt nogle få af de 5000 steder, hvor der er ændret i Bibelens ordlyd, men nok til at vise, hvilken manipulering der er sket med teksterne i Bibelen. Den sidste korrekte danske overs. udkom i 1871 og er næsten som at læse KJ. De oversættelser, der siden er kommen, bygger hovedsagelig på 2 håndskrifter, som kun udgør én procent af den mængde håndskrifter, der findes. Og det bør bemærkes, at det var to katolske lærde mænd, Westcott og Hort, der foretog ændringen, og af disse var den ene spiritist.

Herrens ord er rene ord


Hermed har vi set på en af de mange aktiviteter, der er med i Satans plan for at svække Guds herlighedsglans for os, hvorved faren for lunkenhed hos os bliver væsentlig større.

”Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jord-ovn, syv gange renset. Du skal bevare dem … til evig tid.” Salme 12:7-8. KJ.

Og i Matt. 24:35 står: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.”

Origen, var sammen med Eusebius gnostiske filosofer, der ledte mange til fald gennem deres manipulering med Guds ord. Origen studerede under den hedenske Ammonius Saccas, som var grundlægger af filosofskolen, kaldet Neo-Platonism.

Origen fik fremstillet en Bibel, der indeholdt en mængde gnostisk lære, der kan føres tilbage til de hedenske kejsere, der ønskede at ødelægge kristendommen ved at få Skriften forandret. Kejser Konstantin, der blev en såkaldt kristen, betragtede Skrifterne som udgået fra både hedenske og kristne kilder. Han foretrak de håndskrifter, som Eusebius og Origen havde ”bearbejdet”, (nogle mener, at det er disse håndskrifter, der er brugt til nyere danske overs.), der havde islet af gnosticisme og græsk filosofi. Da Den romersk katolske Kirke fremstod, valgte den ligeledes at bygge kirkens tro på Eusebius-Origen håndskrifterne.

I Rådet i Trent 1545-1563 samledes de katolske ledere for at planlægge ødelæggelsen af den protestantiske bevægelse, der byggede på Skriften alene. Ved dette møde slyngedes 125 anathema (evig fordømmelse) ud over de bibeltroende kristne. Og disse forbandelser er aldrig blevet tilbagekaldt.

Vatikan II Rådet, der afholdtes midt i 1960erne viste mange gange hen til Trent mødet og fastholdt Trent-samlingen som en autoritet. Den nye katolske katekismus citerer Trent ikke mindre end 99 gange. Og pave Johannes XXIII sagde om dette møde: ”Jeg accepterer alt, der er sagt og vedtaget af Rådet i Trent”. Og alle de tilstedeværende kardinaler, biskopper og præster underskrev Trent dokumentet.

I øvrigt erklærer Den romersk katolske Kirke stadig, at dersom nogen ikke respekterer (her nævnes en række kirkelige handlinger, som denne kirke står bag) lad ham være forbandet!

Mange bibelforskere og oversættere har været ivrige for at undergrave Guds sande ord ved at fravige fra Skriften og indføre egne anskuelser. Og fundamentale sandheder er derved forsvundet. I Jer. 36:21-25 læser vi om kong Jojakim af Juda, der opbrændte Herrens ord. ” Men da kongen havde brændt bogrullen… kom Herrens ord til Jeremias således:

”Tag dig en anden bogrulle og optegn i den alle de ord, som stod i den første bogrulle, den, kong Jojakim af Juda brændte. Og til kong Jojakim af Juda skal du sige: Så siger HERREN: Du brændte denne bogrulle… Derfor, så siger HERREN om kong Jojakim af Juda: Han skal ikke have nogen mand til at sidde på Davids trone, og hans lig skal slænges hen og gives dagens hede og nattens kulde i vold; jeg vil hjemsøge ham, hans afkom og hans tjenere for deres brøde og bringe over dem og Jerusalems borgere og Judas mænd al den ulykke, jeg har udtalt over dem: Jer 36:27-31.

Et stærkt ord om, at Guds vrede er over dem, der ringeagter hans rene ord.

Den kommende fyrste - Ødelæggeren


Vor tros grundvold er, at vi ved Jesu Kristi blod er købt og sikret en fuldkommen frelse. Og at vi blot ved tro kan vi tiltræde pagten, som indstiftedes ved Kristi blod.

Vi kan sammenligne det med et bryllup på Jesu tid, hvor en af brudens vigtigste handlinger var at underskrive brudepagten. Uden brudens underskrift havde aftalen ingen værdi. Således er vor vilje til at følge Jesus gennem lidelse og savn vort vidnesbyrd om, at vi anerkender pagten med ham. Vi er købt af ham til en dyr pris, ikke til verdslig livsførelse eller til alt det, vi behager. Gud kalder os til et helligt samfund med ham. Og snart kommer Jesus i skyerne for at hente sin brud op til sig og udfri os fra den kommende vrede. (1.Tess. 4:17.)

Men mange har ikke pagten med ham i orden og tjener en anden gud. Daniel skriver således om det: ”Men efter de to og tresindstyve uger skal Messias blive udryddet. Ingenting skal han have. Folket til en fyrste, som skal komme, skal ødelægge staden og helligdommen. Og enden kommer med oversvømmelse, og indtil enden skal der være krig, ødelæggelsen er fast bestemt. Han skal stadfæste en pagt med de mange i én uge, og midt i ugen gør han slut på slagtoffer og afgrødeoffer. På vederstyggelighedens vinger skal der komme én som ødelægger. Og det skal vare indtil den fastsatte ende, der udøses over ødelæggeren.” Dan. 9:26-27.

Denne kommende fyrste er antikrist, der opretter en pagt med Isarel for syv år, som vil få omfattende betydning på global plan. Og vi ser desværre, at Israel er rede til at indgå i denne pagt. Han vil for alvor afsløre sit sande væsen midtvejs i disse syv år, hvor han åbent vil vende sig mod Gud og den evige pagt.

Vi læser i Zak. 12:2-3 at Gud gør Jerusalem til et berusende bæger og en løftesten. Mange vil forsøge at være medbestemmende om Jerusalems vej. Men ”enhver, som løfter den, skal rive sig på den”. I kap. 14 står der om, hvorledes det vil gå. Folkene samles til angreb mod byen, og mange af indbyggerne flygter. Men Herren vil stride for dem, som han tidligere har stridt for sit folk.

Denne begivenhed leder frem til Jesu Kristi genkomst på Oliebjerget. Mika skriver således: ”Jeg vil samle dig, hele Jakob, opsanke Israels rest, få dem sammen som får i fold, som en hjord i græsgangens midte; af mennesker bliver der en summen. En vejbryder (Messias) går foran dem; de bryder gennem porten og går ud. Foran dem skrider deres konge og HERREN i spidsen for dem.” Mika. 2:12-13. Det er indledningen til tusindårsriget, hvor evangeliet vil blive prædiket over hele jorden.

Aftalen i Nicea


Jesus sagde om det jødiske folk: ”Jeg er kommen i min Faders navn, og I tager ikke imod mig; dersom en anden kommer i sit eget navn, ham vil I tage imod.” Joh. 5:43.

Således var det, og sådan er det igen. Mange menigheder er åbne for forførelser og følger gerne en anden Jesus og et andet evangelium. Og det er frugten af de frø, der blev sået i Nicea i år 325 eft. Kr.

10 romerske kejsere i rad havde forfugt de kristne menigheder. Da kejser Konstantin kom til magten, stoppede han forfølgelserne og inviterede de kristne biskopper til et møde i Nicea. Formålet var at indgå en aftale, der skulle stifte fred imellem Rom og menighederne. Hvilket også skete. Men det var en fatal aftale, idet den åbnede for græsk-romersk mytologi blandt de kristne. Så længe de kristne blev forfulgte og mange led martyrdøden, voksede menighederne, og de holdt sig til den sande, bibelske tro. Men da den hedenske mytologi fik indpas, fyldtes menighederne med en blandet tro. Derfor blev Nicea et skel i den kristne historie og indledning til et endeløst, langt kompromis med hedenske principper.

I dag står vi foran, at antikrist kommer som en ”fredstifter”. En ny flod af hedenske tanker vil strømme ind over de kristne, ja, gør det allerede, som gør, at mange ikke ser, at det ikke er Gud, der står bag dette, og vil blive yderligere forført og gå fra løgn til løgn. Skyggerne af det, der kommer, ser vi allerede meget tydelig.

I Matt. 13:1-23 læser vi om ”sædemanden”, der udsår sin gode sæd. Men i vor tid har den gode sæd dårlige kår. Den falder på stengrund eller på vejen, hvor det bliver spist af ”fuglene”, som er dæmoner, der tager ordet ud af vort sind, så snart vi har hørt det.

Også kong David så i ånden, at der ville komme en tid med omfattende frafald. (Se Salme 2:1-3.) I dag ser vi en kommende verdensregering og en en-verdens-religion vokse frem, som står for en enhed uden om Gud. Våg derfor og bed, at vi må kunne stå faste i troen.

Lad os have åbne øjne overfor de kræfter, der siden de første menneskers skabelse har arbejdet på at rive os ud fra et fælleskab med Gud. Og som også i dag har til formål at forsøge at fange de kristne i en eller flere løgne, så de bliver ført bort fra målet – vor frelse. Ordene i Daniel 12:10: ”Mange (ikke alle) skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige”, skal vi betragte med både glæde og med bæven.

”Jeg vil synge om Herrens nåde, kvæde hans pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, tro imod Israels hus, gjort os efter sin miskundhed, sin nådes fylde. Han sagde: De er jo mit folk, de er børn, som ej sviger. Og en frelser blev han for dem i al deres trængsel; intet bud, ingen engel, hans åsyn frelste dem. I sin kærlighed og skånsel genløste han dem, han løfted og bar dem alle fortidens dage.. Es. 63:1-9.

Verdens ånd ind i teologien


Ligesom Israel blev ledt vild og kom under Guds vrede, således er det for mange af Guds folk i vor tid. Der har gennem tiderne været personer, som har givet sig hen til en gerning i forførerens tjeneste. Bl.a. Friedrich Scheiermacher, der havde stor indflydelse på den teologi, der kom til at få stor betydning for protestantisk tro. Han var en liberal teolog men var også ven med mange, der elskede verden. Følelser betød meget for ham, og han begyndte at læse de ”forbudte” bøger, såsom Goethes Werther, der igen ledte ham til at læse skrifter af ”uafhængige tænkere”, der var humanismens store ånder. Og han læste værker af Immanuel Kant, som førte ham endnu længere ud i en kritisk stilling overfor Skrifterne.

Det er sådanne arv, vi må kæmpe imod, som har fået et langt stærkere tag i mange mennesker end tidligere. Og det er en advarsel til os om at holde os til bibeltro skrifter og ikke læse okkulte inspirerede publikationer.

For at forstå den alvorlige situation, der kan fremstå ved forkerte valg, vil jeg berette om et stort amerikansk kirkesamfund i Missouri, det samlede ca. 4.000 personer til sine møder og var i hurtig vækst. Men da deres elskede præst døde, skete der en tragisk kursændring. Menigheden begyndte at skrumpe ind både åndelig og fysisk, så den til sidst kun talte ca. 1.500 medlemmer (Baptist Bible Tribune, Nov. 14, 1991, side. 3). Da valgte man en ny præst udfra den forudsætning, at han skulle lede kirken ind i en ny retning, der bedre passede til det 21.århundrede.

Under denne præsts ledelse kom kirken til at ligne verden. Man indførte tidens rockmusik og rytmeblues i kirken, hvorefter de sidste bibeltro personer forlod menigheden

Men bedraget er langt mere omfattende end vi måske tror, idet målet er at forhindre vor frelse ved tro på Jesus.

Frimurerne


Den katolske Kirke har forført millioner af mennesker. Den modtog frimurerorganisationerne, som blev en del af Kirken. I henhold til en katolsk kilde, Carey Winters article The Catholic Church and Globalism”, er mange af Kirkens præster frimurere. Imellem 1778 og 1780 startede 27 franske loger med præster som ”tilbedelsesfuld stormestre.” Og efterhånden kom mange professorer, kardinaler og biskopper med. Og Amerika blev grundlagt efter frimurernes principper. USAs første biskop var for eks. en 33. grads frimurer.

Opgaven var at berede verden til en ny orden, som har infiltreret Vatikanet og paverne, også den nuværende, hvorved mange af de gamle mysterie-religioner yderligere er kommet ind i denne kirke.

Alan Morrison skriver i en artikel: IS FREEMASONRY COMPATIBLE WITH CHRISTIANITY: ”Kan en frimurer også være en kristen?” Morrison skriver, at han som præst ofte får dette spørgsmål stillet. Og hans svar lyder, at en frimurers lære ikke kan samarbejde med sand kristendom. Og han nævner følgende grunde:

1/ En kristen må og kan ikke være medlem i et hemmeligt selskab, og da særlig ikke når han skal deltage i indvielsesritualer, der er koplet sammen med hemmelige tegn og meget andet, såsom signaler og visse former for håndtryk. Disse hemmelige tegn m.m. kommer fra Babylons åndelige mørke.

2/ En frimurer har medskyld i den revolutionære virksomhed i det 18. Århundrede, som kulminerede med den franske og amerikanske revolution. Frimurere står bag humanismens livssyn, inspirerer New Age og den nye verdensorden og spiller en stor rolle i at opbygge en antikristelig aktivitet over hele verden.

3/ Bibelen siger rent ud, at ingen kristen må binde sig selv til at være med i noget med en ed. (Se Matt. 5:34-35 og Jak. 5:12.)

4/ Frimurere lærer, at alle kulter er lige, og at der skal udvises tolerance over for alle religioner.

5/ Frimurernes lære er opbygget på et væld af religiøse myter og fabler, som Bibelen siger, vi skal udgå. (Titus 1:13-14, og sml. med 2.Tim. 4:2.)

6/ Forbindelsen mellem gnosticismen og frimurerne er tydelig. Begge har altid ved hjælp af det okkulte og det mystiske stået kristendommen imod. Det er ikke nogen hemmelighed, at disse hemmelige selskaber er kilden til meget af det okkulte, der møder os, også indenfor store dele af kristendommen. Der er stærke linjer, der fra frimurerne går tilbage til den ægyptiske myte om Osiris, solguden.

Baggrunden for en frimurers lære er hentet fra ældre tiders mere eller mindre hemmelige bøger fra ægyptiske og kaldæiske indvielsesceremonier, Pytgagoris´ vis- domsskoler, fra Platons skoler og fra hemmelige mysterietempler.

Mange, der har indset det okkulte hos frimurerne, har trukket sig ud derfra. Således Charles G. Finney, som forlod frimurerne og skrev en bog med titlen: The Character & Claims of Freemasonry. Slut fra Morrisons artikel.

I dag er mange magtfulde katolikker med i ordenen Opus Dei, hvorved de gamle mysterie-religioner har fået en ny renæssance. Bibelen kalder denne lære for det MYSTISKE BABYLON. Opus Dei har hentet meget fra gnosticismen og arbejder især for, at pavekirken skal overtage verdensreligionerne og oprette en endelig gnostisk religion. Og midlerne dertil får de fra Rosenkrans-ordenen.

Amerikas okkulte én dollarseddel


En dollarseddel med en pyramide med det altseende øje for oven.
Vi har set et lille glimt af Amerikas okkulte fødsel, som også har præget landet fremover.

Forbundet Illuminati, hvis segl er pyramiden, blev grundlagt i maj 1776. Datoen står med romertal (MDCCLXXVL) på enhver én dollarseddel i bunden af pyramiden. Pyramiden står for konspiration, som skal tilintetgøre kirken og etablere en verdensorden med en diktator som leder.

Det altséende øje er et symbol på det hemmelige politi, som ophavsmanden til Illuminati kaldte ”de snigende brødre”. Ordene Annuit Coeptus på sedlerne betyder overenskomst med det forbund, som allerede er indgået. Et andet indskrift, Novos Ordo Seclorum, betyder en ny social orden for tidsaldrene. Seglet med pyramiden blev først trykt på én dollarsedlerne i 1933 efter ordre fra præsident Roosevelt, som var en 32. grads frimurer. Og seglet betyder, at Illuminati gør krav på at kontrollere USAs regering, uanset hvem der er præsident.

Jesus kaldte farisæeerne for hyklere, fordi de ikke forstod tidernes tegn. (Matt. 16:3.) Og Paulus skrev, at ødelæggelsens dag kommer overraskende som en tyv (1.Tess. 5:2), som han kalder ”…den nærværende onde tidsalder”. Gal. 1:4.

Således skal vi også forstå tegnene på nutiden hvor de onde åndemagter er virksomme for at nedbryde den sande tro.

Denne verdens fyrste


Noget af det, de onde magter har til rådighed, er den såkaldte ”syre rock”, som føres frem af sataniske åndemagter. Og New Age (Ny tid) har bredt sig som en brand i tørt græs, fordi der blandt folk er en ”tørst” efter åndelig mæthed, opstået fordi sandheder mange steder er trukket ud af det kristne budskab.

Men denne ny tids åndelighed er ikke så ny, men af ældre dato. Meget af den går tilbage til Babylon, og er ikke kun af åndelig men også af politisk art. I dag kaldes den for den Ny verdens orden, der går i samarbejde med den nye enhed, en antikristelig enhed.

Verdens religionen begyndte i det øjeblik, Satan fyldtes af stolthed over den glans, Gud havde givet ham som den ypperste af sine engle. Hvorefter han blev nedstyrtet og blev ”denne verdens fyrste”.

Menneskers fald fra Gud begyndte ved ulydighed og førte til tragisk elendighed, der nu i sin sidste fase kaldes NY TID, som fylder mange med håb om et bedre liv.

Slangen, som var Djævelens talsmand, sagde til Eva: ”…du skal visselig ikke dø…” 1.Moseb. 3:4. Og ligeledes: ”Mon Gud virkelig har sagt…?” Vers 1. Han bruger samme taktik i dag med diverse manifestationer, ledsaget af løgne og forstillelser til at føre mennesker ind i sine fælder, idet han kan komme til os som en lysets engel. (2.Kor. 11:14.)

Satan fik Kain til at drage bort fra Guds nærhed, da han havde syndet, i stedet for at omvende sig og få sin synd tilgivet. (1.Moseb. 4:16.) Og han forblev at være en flygtning og vagabond på jorden. (4:12.) I hans slægt fødtes Nimrod. (Den hebræiske form af Nimrod betyder: Lad os gøre oprør!) Og dette oprør har varet indtil i dag og vil vare, indtil Jesus kommer og opretter sit fredsrige.

Den tid, Paulus taler om i Kol. 2:8, er kommen


”Se til, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag efter menneskers overlevering, efter verdens børnelærdom og ikke efter Kristus.”

Siden 1970erne er den kristne kultur undergået en stærk ændring, idet en mængde hedenskab er kommet ind i den bibelske lære. Og en ikke ringe del af Østens mysterie religioner har fået indpas, ledsaget af narko.m.m. The Beatles bragte med deres rock et åndeligt mørke over en stor del af ungdommen. Og tilbedelse af Gud som Moder/Fader har holdt sit indtog.

Tanken om at kalder Gud moder er ikke ny, men den breder sig i hast. Sidst er udkommen en bog Worship Book for the Millenliu, hvori vi finder følgende bøn: ”Gud vor Fader og vor Moder…” Hertil må vi fastslå, at Gud har åbenbaret sig som Faderen, og at ændre på dette er en hån og ringeagtelse af hans åbenbaring af sig selv i Jesus Kristus. Bibelen taler klart om Faderen og Sønnen. (Joh. 6:40, 10:36 og 14:13. – Se også Matt. 11:25 og Joh. 17:1.) Det er hedenske tanker, der sniger sig ind i den tro, der engang for alle blev overgivet de hellige. (Judas br. v. 3.)

Antikrists mørke er ved at være over os. Og da vort kundskab til Skrifterne er så sløj, har forførelserne let ved at få indpas hos en stor del af de kristne. Trolddom, heksekunst, horoskoper og shamaners åndelige kræfter er højt værdsat, også i kristne kredse. Derfor må vi huske, hvad Gud har sagt: ”Jeg nærmer mig jer til dom og vidner i hast mod troldmændene, ægteskabsbryderne, menederne og dem, som … ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.” Mal. 3:5. (Se også Åb. 21:8, 22:15, 9:21, 18:23, Es. 47:9, Jer. 14:14 og 27:9.)

I Ap.g. 8:9-24 og flere steder ser vi, at trolddom og dæmoner voldte apostlene en del vanskeligheder. Og den modstand og strømmen af falsk lære, der i dag er imod evangeliet, kommer ligeledes fra dæmoner. (1.Tim. 4:1.) Der er grund til at tænke over disse ord: ”I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøver ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er udgået i verden.” 1.Joh. 4:1.

Den sekstakkede stjerne


Vi kender den sekstakkede stjerne i Israels flag og tror, at den står for noget godt. Denne stjerne er oprindeligt ikke et jødisk symbol men et, som Israel adopterede på ørkenvandringen i deres frafalds tid. Og i dag er det et okkult hexagram, som bruges til at lægge forbandelse over nogen.

Vi læser i Ap.g. 7:42-43: ”Men Gud vendte sig fra dem og gav dem hen til at dyrke himmelens hær, som der er skrevet i profeternes bog: Har I vel, Israels hus! bragt mig slagtofre og andre ofre i fyrretyve år i ørkenen? Nej, I bar Moloks telt og guden Remfans stjerne, de billeder, som I havde gjort for at tilbede dem;….

Og i Amos 5:26-27: ”Så skal I da bære Sakkut (et andet ord for Remfan), jeres konge, og Kevan, jeres gudestjerne, billeder, som I har lavet jer.”

The Universal Jewish Encyclopedia skriver, at den sekstakkede stjerne… i henhold til rosencrucians … var kendt af det gamle Ægypten.” Graham, side 13.

Churchward skriver side 177: Stjernen ”… er en ægyptisk hieroglyf for … åndernes land.”

Og Churchward skriver videre, at ”… i ægypternes astro-mytologi finder vi troen på den første menneske-gud (Horus I)… og hans død og opstandelse som Amsu.” Og den sekskantede stjerne var tegnet eller hieroglyphic for Amsu.

Ifølge Churchward, side 65 og 38 var ”Amsu den opstandne Horus – den første menneskegud, der opstod i åndelig form.”
Den sekskantede stjerne er også forbundet med Saturn-tilbedelse. Saturns navn bliver kaldæisk udtalt Stur, og disse fire bogstaver S= 60, T= 400, U=06, R= 200 bliver til 666.

I New Age kredse regner man tallet 6 for Saturns tal… fordi Saturn er den sjette fra solen af de ni planeter.

Fiskeguden Dagons krone er toppen af den sekskantede stjerne. Og vi læser om fiskeguden Dagon, at hans pande og hænder er forbundet med dyrets mærke. Det interesante er, at vi læser i Åb. 13:16-18: ”… et mærke på deres højre hånd eller på deres pande…dyret navn eller dets navns tal… og dets tal er 666.”

I 1.Sam. 5:4 står: ”Men da de kom tidligt næste morgen, se, da var Dagon faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark; hovedet og begge hænder var slået af og lå på tærskelen; kun kroppen var tilbage af ham.” (Læs om Dagon og Noa og Saturn i Alexander Hislops bog The Two Babylons – Or the Papal Worship.)

I Vermaseren, side 131, er der vist billeder af en kejsers tjenere, der har indprentet et mærke på pande og hånd med et tegn, med hvilket Magus dekorerede sig selv, da han havde nået den højeste grad af indvielse. (Christian, side 110-111.)

I Medo-Persien var ”Dagon tilbedt … under navnet Mithra.” (Hislop, side 264.) Også i Babylon og Assyrien var Dagon kendt, og ligeledes hans ”fiskeklædte” præster. (I dag bære paven Dagons ”fiskehoved” som sin specielle hovedbeklædning.)

I Italien blev Saturn tilbedt under navnet Saturnia. (Encyclopedia Britannica.) side 231.

Saturn er også brugt som et mærke på mange mønter. (Cavendisch, side 479-80.) Saturn er på bagsiden af USAs én dollar sedler. Stjernen findes over ”ørnen”, tegnet af 13 stjerner. Og de fromme ord på dollarsedlen, In God we trust (På Gud vi tror), viser hen til Saturn som den, der vogter USAs værdier.

Biskop Albert Pike, der blev en Lucifers tjener, skriver: ”Stjernen… repræsenterer Horus… morgenstjernen…. Sets sterne…. Lucifers…” (Burns: Secrets of the Eastern Star. Side 52-53.)

Antikristelige personer benævner antikrist som ”den store JEG, som er i alle ting. JEG giver min fred til hele skabningen. Min fred er den store JEGs fred. JEG gjorde alt for dem, som er værdig til hele lyset. JEG gjorde dig på grund af min kærlighed, du er min familie i hele det store univers. MIT SYMBOL ER LYSET I DEN SEKSTAKKEDE STJERNE… DETTE ER MIT SEGL…”

Antikrist og de skygger, han kaster – får folk til at glemme at tænke sig om. De jager afsted for at få del i dyrets mærke, thi det vil blive således, at dem, der ikke har dette mærke, vil være udenfor på mange områder. Og den tid kommer, da alle uden mærke ikke kan købe eller sælge og ikke bruge nogen bank.

Den stjerne, som vi fejlagtig kalder Davidsstjernen eller Salomos segl, er to trekanter, en, der er bred foroven, og en, der er bred forneden. Den er okkult i sin oprindelse, fordi den viser hen til det ”hellige” ved kønsdriften. Den øverste trekant er manden og den nederste er kvinden. Dette ses klart i KNIGHT TEMPLAR og MALTESE CROOS.

Disse to trekanter (stjernen) er, som vi så før, også Illuminatis segl, adopteret af Weishaupt, da han grundlagde Illuminati 1.maj 1776. Dens start bliver benævnt ved romertallene MDCCLXXVI (666 på arabisk). En pyramide er tegn på fuldkommen ødelæggelse af kristendommen og oprettelse af en én verdens regering. (Den ed, som Illuminati folk skal aflægge, er en hån mod alt virkeligt helligt og en pervers drejning af den kristne tro. Et pentagram med to horn er et billede på Satan. Og et gedehoved står for dæmoniske repræsentanter. (Dr. Cathy Burns citerer Eliphas Levy i Masonic and Occult symbols, side 52-53.)

Johannes så dem, som havde sejret over dyret


Efter dette studie af emnet DYRETS MÆRKE synes det at fremgå, at det ikke blot er det synlige mærke, vi ikke må bære, men også et usynligt i vort indre, som vi får ved at godtage Satans intriger i deres mange former. Bibelen afslører dem, men holder vi os ikke til Bibelen, indfanges vi let i disse fælder og drages bort fra Gud.

Skal vi sejre, må vi holde os til Bibelen. Jeg har tidligere beskrevet, hvilke angreb der sker og har været på Bibelen, fordi den afslører Satans netværk til at hindre mennesker i at blive frelst. Derfor må vi gøre som Habakuk, der skrev i 2:1-8: ”Op på min varde vil jeg stige; stå hen på mit vagtsted og spejde, og se, hvad han taler i mig, hvad svar han har på min klage. Og HERREN gav mig til svar de ord: Skriv synet op og rist det ind i tavler, at det kan læses let; thi synet står ved magt, træffer ind til tide, usvigeligt iler det mod målet; tøver det, bi så på det, thi det kommer; det udebliver ikke.

I Åb. 1:19 læser vi: ”Skriv det, du har set, både det, som er, og det som skal ske efter dette” Skrifterne hjælper os til at forstå det, der sker. Og til at forstå, at Guds mennesket ved hjælp af Skrifterne skal blive beredt til al god gerning. (2.Tim. 3:16-17.)

Alle dem, der forstår Guds advarsler, vil ikke tage imod mærket. Gud har sagt, hvad der vil ske med dem, der tager imod det: ”Deres pines røg opstiger i evighedernes evigheder; og de har ikke hvile dag og nat, de, som tilbede dyret og dets billede, og enhver, som tager dets navns mærke.” Åb. 14:11. Mange anser, at dette mærke er den sekstakkede stjerne. Johannes så: ”… dem, som sejrende var gået ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stående ved glarhavet med Guds harper i deres hænder.” Åb. 15:2.

Og i Åb. 18:1-7 læser vi: ”Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himmelen; han havde stor magt, og jorden blev oplyst af hans herlighed. Og han råbte med stærk røst og sagde: Faldet, faldet er Babylon den store, og den er bleven dæmoners bolig og et tilhold for alle hånde urene ånder og et tilhold for alle hånde urene og afskyede fugle! Thi af hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket, og jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes yppigheds fylde.” Og jeg hørte en anden røst fra Himmelen, som sagde: ”Gå ud fra hende, mit folk! for at i ikke skal blive meddelagtige i hendes synder og ikke rammes af hendes plager. Thi hendes synder har nået til Himmelen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu. Betal hende, som hun har betalt jer, og gengæld hende dobbelt efter hendes gerninger; skænk hende dobbelt i det bæger, som hun har iskænket. Så meget, som hun har forherliget sig selv og levet i yppighed, så meget skal I give hende af pine og sorg! Fordi hun siger i sit hjerte: Jeg sidder som en dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldrig se.”

I Åb. 17:1-7 og 12-14 står der: ”En af de syv engle, som havde de syv skåle, kom og talte med mig og sagde: Kom! jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder over mange vande, med hvem jordens konger har bedrevet utugt, og de, som bor på jorden, ere blevne drukne af hendes utugts vin. Og han førte mig i ånden ud i en ørken; og jeg så en kvinde siddende på et skarlagenfarvet dyr, som var fuldt af bespottelsens navne; det havde syv hoveder og ti horn. Og kvinden var klædt i purpur og skarlagen og strålede af guld og ædelsten og perler; hun havde et guldbæger i sin hånd, fuldt af vederstyggeligheder og hendes utugts urenheder. Og på hendes pande var skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moderen til jordens skøger og vederstyggeligheder. Og jeg så kvinden, drukken af de helliges blod og af jesu vidners blod; og jeg undrede mig i stor forundring, da jeg så hende. Og engelen sagde til mig: Hvorfor undrede du dig? Jeg vil sige dig hemmeligheden med kvinden og med dyret, som bærer hende, og som har de syv hoveder og de ti horn…. de ti horn, som du så, er ti konger, som endnu ikke har fået rige, men får magt som konger een time sammen med dyret. Disse har eet sind, og deres kraft og magt giver de til dyret. De skal føre krig mod Lammet, og Lammet skal sejre over dem, fordi det er herrers Herre og kongers Konge og de, som er med det, er de kaldede og udvalgte og trofaste.”

Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt!” Es. 5:20.

Jesus sagde: ”…jeg siger jer sandheden: Det er jer gavnligt, at jeg går bort, thi går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til jer; men går jeg bort, så vil jeg sende ham til jer.” Joh. 16:7. Talsmanden, Helligånden, lærer os alle ting. Også at stole på Guds løfter og glæde os over, at vi ikke er ladt alene i dette mørke, som synes at trække hen over menneskeheden.

Lev i forventning om, at Jesus snart kommer og kalder os op til et evigt samfund med ”Guds Lam”, der købte os med sit eget blod. Han er så hellig, at den guddommelige ”Shekina” omgiver ham. (Se 2. Moseb. 16:10, 24:16, 3.Moseb. 16:2, 1. Kongeb. 8:10 og Ez.10:3.) Jesus kommer igen i skyerne – ganske som vi også læser om det i GT.

Og apostlen Johannes så Jesu herlighed. (Joh. 1:14.) Har vi set den, kan vi ved tro på ham og de ord. Gud har givet os, overvinde det åndelige bedrag, som overstrømmer hele jorden.


Debat: Fra tro til tro eller fra løgn til løgn

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation