Holger Skov Særkjær


2008

- Herrens ledelse

”For dette er Gud, vor Gud i al evighed, Han skal lede os, også gennem døden.” Sal. 48:15. Hvilket vidunderligt løfte at Herren vor Gud vil lede den troende hele vejen her på jord; ja, også gennem døden. Herren er i sandhed vor gode hyrde; og hvor har vi brug for en god hyrde hele vejen af vort liv.. Det hebræiske ord for lede og vejlede er nahag, som betyder føre, vise vej, dirigere...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-10-08

- Kan vi frasige os sygdom?

”Trofimus lod jeg blive i Milet, da han var syg.” Mange mennesker, der bliver ramt af sygdom i længere tid, har svært ved at hvile i troens vished om, at de er i Guds hånd. Påvirket af Trosbevægelsen har de bedt om at blive rask men er ikke blevet det, og så får de at vide, at det er deres tro, der ikke er stor nok. Denne artikel er tilegnet sådanne. Lyt ikke til Trosbevægelsen, som kasserer de ord i Bibelen, der ikke passer til deres ideologi...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-08

2007

- Nåden i Kristus

På vor vandring mod det evige hjem bliver vi ofte ængstelige, fordi vi ikke har noget at bringe med os. Og selv om vi ved, at alt er af nåde, er det alligevel så tomt, når vi ser de mange mistede muligheder til at bringe et levende vidnesbyrd om frelsen ved tro ud til andre. Da må disse ord trøste os: ”Så ligger nu retfærdighedens krans rede for mig, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på den dag – ja, ikke bare mig men alle, som har glædet sig til hans komme...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-09-07

- Engang frelst, altid frelst?

En artikel som denne burde være overflødig men er det ikke, idet en række forkyndere går ind for den forkerte opfattelse, at er man engang frelst, kan frelsen ikke mistes igen. Eftersom en smule surdej ødelægger hele dejen (Gal. 5:9) er der al mulig grund til at være på vagt overfor en forkert lære. Andre har skrevet flere gode artikler om, hvad disse falske lærere står for. Jeg har valgt at lade Bibelens advarsler tale for sig selv, så du kan se at kristne let kan falde fra den frelsende tro, dersom de ikke hele tiden er på vagt...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-07-07

- Mangelvare - syndenød

Hver den, som er født af Gud, kan ikke forblive i de samme synder I vor tid præges især Vesten af en ”smidevæk” kultur, selv om en ting er fuld funktionsdygtig. Det eneste den fejler, er blot at den ikke er ny. Denne mentalitet præger også kristendommen, så også her kasserer man det gamle, meget af det, som Bibelen lærer, kastes ud. Da Paulus besøgte Korint sagde han: ”Jeg agtede ikke at vide noget iblandt jer uden Jesus Kristus og ham korsfæstet...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-07-07

- Hadet der aldrig slukkes

Isaks førstefødte Esau var oprindelig arving til de store rigdomme efter Abraham og Isak og kunne være blevet en af Israels patriarker. Men således blev det ikke. Han satte ikke mere pris på sin arv, end at han solgte den for en ret mad. (1. Mos. 25:24:34.) Han fik i stedet sorg, skam og vanære. Og dermed såede han frøet til det had, som siden har fulgt araberne mod det jødiske folk. For bedre at forstå Obadias´ beretning om Edom, må vi se på grundlæggeren, Esau...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-04-07

- Hele skriften er indåndet af Gud

Der har gennem tiderne været vanskeligheder med at forstå visse afsnit af de bibelske skrifter, fordi der har været mangel på viden og tro på den hjælp, Bibelen selv giver. Vi læser i Luk. 24:25: ”Da sagde Jesus til dem: ” Hvor uforstandige I er og træge af hjertet til at tro alt det, som profeterne har talt!” Fejlen ligger ikke i Bibelen men skyldes vor egen uforstand. Og fordi vi er langsomme til at forstå og tro det, som profeterne har talt, mener mange, at når vi ikke kan forstå det vi læser, er det uden betydning, og så springer vi disse ord over...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-04-07

- Den nye fødsel

Hvad betyder det at blive født på ny? Det betyder, at enhver der fødes på ny bliver fuldstændig forandret, idet vedkommende får en hel ny natur. ”Derfor om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, alt er blevet nyt.” 2. Kor. 5:17. Det kan din forstand ikke forstå. Og du er tilbøjelig til at stole mest på din forståelse. Men søger du i oprigtighed frelse fra dine synder og fællesskab med HERREN, må du sætte troen på Bibelen højere end på din forstand...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-03-07

2006

- Lad os glæde og fryde os

Vi har ofte læst Luk. 2. kap. og har glædet os over denne beretning hver gang. I denne artikel vil vi se på kilder, der fortæller om de ældste oplysninger fra den tid, de nutidige men også om, hvad videre oplyses om Herrens helhedsplan. Vi må forstå, at tiden er afmålt, og det vil sætte sit præg på det, jeg skriver nu. I det, som er nær ved at bryde frem, er der både noget grusomt ondt og noget så ubeskriveligt frydefyldt...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-12-06

- Når messias kommer

“Ørken og tørt land skal glæde sig, ødemarken skal fryde sig og blomstre som en rose. Den skal blomstre rigt og fryde sig, ja, juble af fryd. Libanons herlighed bliver givet den, Karmels og Sarons pragt. Styrk de slappe hænder, giv kraft til de matte knæ. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Sig til dem, som har et ængsteligt hjerte: "Vær stærke, frygt ikke! Se, din Gud kommer med hævn, med Guds gengældelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 20-12-06

- HERRENS storhed

Der er alene opfyldt mindst ti af Bibelens profetier siden 1948, da Israel blev en selvstændig nation, hvilket skete første gang for 2900 år siden, og anden gang i 1948, hvor de ikke havde haft et eget land siden år 70 efter Kr., hvor de mistede det, fordi de afviste Messias. Det var forudsagt i 5.Moseb. 28. kap., at det ville gå således, dersom de vendte sig bort fra deres Herre og Skaber. De fik advarsel på advarsel derom men lod sig ikke advare...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-06

- Noget vil snart ske

Det er i denne tid i dobbelt betydning en mørk tid, og det bliver mørkere og mørkere. Men den, der stoler på Bibelen, ved at der er lys, vedvarende lys forude. Og det er os lovet, at ingen kan rykke os ud af vor Frelsers hånd. (Joh. 10:28.) Men der er mange forsøg derpå på mange områder. For at gøre os mindre årvågne har Satan især gennem de sidste årtier sendt meget ødelæggende for både familier og det enkelte menneske, som bevirker, at sindet står åbent, så ”ugræs” af mange arter frit kan slå rod...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-11-06

- Ægte glæde

”Må de glæde sig af hjertet, de som søger Herren.” 1. Krøn. 16:10. Der findes en falsk og ægte glæde. Dem, der søgte Herren i den gamle pagt, søgte og kendte den ægte og overstrømmende glæde. Det var glæde der fyldte dem, når de drog op til HERRENs hus. Ligeledes giver Salmerne udtryk for ægte glæde men også ægte sorg. Havde de en glæde, som vi mangler? Er vi så fyldte med surrogat glæder, at der slet ikke er plads til ægte? Uden den fylder os, har vi ikke glæden over frelsen, og over, at vi i alle forholde hører HERREN til...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-10-06

- Tro og lydighed fører til sejr

Gudsfrygts skin ”Lad jer ikke forføre; Gud lader sig ikke spotte. Thi det et menneske sår, det skal han også høste. For den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet. Men den, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Gal. 6:7-8. Lad jer ikke forføre. Det er det, der sker for mange af de kristne. Guds folk har altid skullet være på vagt for ikke at få islet af hedenskab blandet ind i den sande tro på Herren Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-10-06

- Krig imod mørkets magter

Har du sagt dit tilhørsforhold til Djævelen op, har du hårdt brug for at vide noget om åndelig krigsførelse, som især føres i tankeverdenen og opstår ved, at Djævelen skyder en tanke ind i dit sind uden du måske er bevidst om, at den kommer fra ham. Sporene efter sådanne tankeindskydelser kan være mangfoldige, for eks. de mange skilsmisser, der også sker blandt kristne. Dersom et ægtepar ikke beder om Guds velsignelse over deres ægteskab og gør alt for at bevare det, får Djævelen let held til at splitte ægteskabet...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-08-06

- Kun Guds ord kan give en levende tro

Jesus talte i en lignelse til folkeskaren: ”Se, en sædemand gik ud for at så. Og det hændte, da han såede, at noget af sædekornet faldt ved vejen, og himmelens fugle kom og spiste det op. Noget andet faldt på stengrund, hvor der ikke var meget jord. Det spirede snart op, fordi der ikke var dyb jord. Og da solen steg, visnede det. Og noget andet faldt blandt tjørn. Og tjørnene voksede op og kvalte det, og det bar ingen frugt...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-07-06

- Dæmoner spreder falskhed

”I, som var døde i jeres overtrædelser… har han gjort levende sammen med ham (vor opstandne Frelser). Og han har tilgivet jer alle overtrædelserne, og han slettede skyldbrevet ud (Guds lov), som stod imod os med bud, der vidnede imod os. Og han tog det bort ved at nagle det til korset. (Græsk stauros, der betyder en pæl.) Han afvæbnede myndighederne og magterne og vanærede dem offentlig, da han triumferede over dem på korset...
af Holger Skov Særkjær, d. 06-06-06

- Herrens ord kontra menneskelærdomme

Hos mange kristne råder der forvirring, fordi der er samlet lidt lære et sted fra og noget fra et andet sted. De har læst ”gode” velskrevne bøger, der viderebringer læreafsnit, som ikke stemmer med Bibelen. Forvirringen øger, og så læser man endnu en bog om samme emne, hvorefter mange beslutter sig for at tro på den afvigende lære frem for Bibelens. En falsk lære kan være så godt fremført, at den for manges vedkommende er svær at gennemskue, fordi det er dæmoner, der har brygget den sammen...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-05-06

- Kremation

Det føres stærkt frem, at det er mere hygiejnisk at kremere end at begrave i en kiste, at gravsteder tager for meget plads, og at det er mere behagelig med et lille gravsted. Det kan være rigtigt. Men er kremering bibelsk? Lad os tage et historisk tilbageblik. Kremation har været praksis blandt hinduer, så lang tid nogen ved, blandt den oprindelige befolkning i Indien og blandt buddhister...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-04-06

- Det skjulte liv med Gud

”Dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed. ” 1. Joh. 1:9. Vejen til fuld tilgivelse går gennem, at vi fuldt ud vedstår vore synder. Gør vi det, ser Gud, at vi mener noget med vor omvendelse. Det kan tage år at se og erkende vor syndeskyld. Vi har dog fra første stund, vi vender om til Gud og angrer vore synder, hans fuldkomne tilgivelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-03-06

- Israel, Herrens udvalgte folk

HERREN, Israels forløser, udvalgte sig et folk til et bestemt formål. Israel er Yahwe Elohims (Gud Herrens) tegn til al verdens folk til alle tider. Alle jordens folkeslag var faldet fra troen på den eneste, sande GUD. Da udvalgte HERREN én bestemt mand i et afgudsdyrkende land, som han så ville tro på ham. Læs beretningen om kaldet af Abram, som Yahwe Elohim udvalgte i 1. Mos. 17:1-22. Læs med særlig omtanke vers 8...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-03-06

- Djævelens musik

Er det for stærk at kalde en musikart for Djævelens musik? Nej! på ingen måde. Men vi er i dag oplærte til at det ved vi ikke noget om, og derfor trives det onde i vor midte med dybe rødder og breder sig som ugræs. Jeg vil i det følgende vise, hvilken musik der er tale om. Ordene "rock and roll" betyder utugt. Denne musikstil har gjort mange unges liv til vrag gennem narkomisbrug, umoral, perversitet, satanisme og for manges vedkommende selvmord...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-02-06

2005

- Profetier

Herren lod hellige mænd, inspireret af Helligånden, skrive Bibelen, for at vi skal lære dens budskaber og profetier at kende. Retter vi os ikke efter det, går vi let til grunde i en religiøs facade, som nok har skin af kristendom men er uden kraft. En profeti, der viser hvor stor Herrens vrede er over dem, der ikke agter på hans ord men gør som de selv har behag i, finder vi bl.a. i Ez. 6:1-14...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-12-05

- Vand er ingen selvfølge

Det tages som en selvfølge, at vi har vand både til brug og til spild. Men det er ikke en selvfølge. Vandet er ved at slippe op i mange områder, hvorefter afsaltning af havvand bliver en nødløsning. Men naturens drikkevand er en umådelig velsignelse. Tegn på svigtende vandforsyning ses, når floder tørrer ud, og grundvandspejlet falder. Den før så store flod Colorado-floden i det sydvestlige USA når nu sjældent så langt som ud til havet, fordi den tørrer ud forinden...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-12-05

- Laodikea, lunkenhedens tid

Læs Jesu egen beskrivelse af Laodikea menigheden, som er et billede på vor tids menigheder: "Jeg ved om dine gerninger, at du hverken er kold eller varm. Om du blot var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg spy dig ud af min mund. Fordi du siger: "Jeg er rig, har fået overflod og ikke har behov for noget," og ikke ved, at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen, så råder jeg dig til at købe guld af mig, renset i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder, så du kan være påklædt, så din nøgenheds skam ikke skal blive afsløret, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-11-05

- Kommer små børn, der ikke kan skelne mellem ret og uret, i Himlen?

Sorgen er stor, når et lille barn dør, og vi tænker: hvad med dette barn? Er det omfattet af Guds frelse, når det kke er nået til en personlig tro? Bibelen taler ret tydelig om dette. Skellet sættes ifølge Bibelen der, hvor et barn kan skelne imellem godt og ondt. Og dette tidspunkt kan variere ret meget, afhængig af barnets forståelse, og ikke mindst af, om nogen har fortalt det om frelsen...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-11-05

- Lover Bibelen altid helbredelse?

Kommer vi ind i sygdomme eller skrøbelighed af en eller anden art, trænger vi ind på Gud og beder om helbredelse. Og mange bliver skuffet, dersom de ikke bliver bønhørt. At Gud kan helbrede er en kendsgerning. Men fakta er, at mange forbliver syge uanset bøn og forbøn. Lykkelige er de, som uanset dette alligevel kan takke Gud og hvile i, at han er dem nær. Det kan være farligt at gå til ”helbredelsesmøder”, for de såkaldte ”vækkelsesprædikanter” ved disse møder leder mange ind i anfægtelse og tvivl...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-10-05

- Jeg var en datter af islam

Denne artikel har jeg oversat fra I Was a Daughter of Islam (af Rae). Initialet er sandsynligvis et mærke for ikke at afsløre hendes navn. Det er en rystende beskrivelse, som også kunne kaldes ”Fra det yderste mørke til Bibelens vidunderlige lys.” Jeg oversætter I Was a Daughter of Islam som den står uden kommentarer og lader beretningen tale for sig selv. ¤¤¤¤¤ Hvad jeg oplevede, da jeg aflagde sløret...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-09-05

- Tatovering er inspireret af Satan

I ældre tid var det almindeligt, at kristne klædte sig i mørkt tøj for at lægge afstand til verden, der klædte sig udfordrende for at imødekomme Satan krav, at lede mennesker ind i trældom under hans herredømme. I dag er mange kristne kommet verdens gud i møde ved at klæde og opføre sig som dem, der åbent vedkender sig, at de har Djævelen til fader. I de sidste år er det yderligere lykkedes den gamle morder og ødelægger at få mange – især unge – til at lade sig tatovere, som aldrig har været brugt blandt kristne undtagen i disse, sidste årtier, hvor mange af de lunkne laodikea kristne er faldet for denne hedenske, dæmoniske prægning af huden, der førhen kun har været brugt i baaltilbedelse, shamanisme, mysticisme og andet ugudeligt...
af Holger Skov Særkjær, d. 20-09-05

- Falske profetier og falsk lærdom

Der er et vers i Bibelen, som er særligt aktuelt i vor tid. I Jer. 23:32 står: ”Se, jeg kommer imod dem, som profeterer falske drømme, siger Herren, og fører mit folk vild ved sine løgne og ved sine pralende lærdomme. Jeg har hverken sendt dem eller befalet dem at gå. De bringer ikke nogen hjælp til dette folk, siger Herren.” Det, som mange er optaget af i dag, er falske profetier og falsk lærdom...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-09-05

- Livets eller dødens lov

“Livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov.” Romerne. 8:2. Sejren vindes ved, at vi kender og lever under Kristi nåde og således erfarer dens kraft. Ingen indvendinger og ingen nederlag ses i romerbrevet 8. kap. Grundlæggende for det sejrende liv er forsikringen om, "at der ingen fordømmelse er for dem, som er i Kristus Jesus". Vers 1. Sandheden er som præsenteret i kapitlerne 1-7 den nye "livets Ånds lov"...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-08-05

- Den smalle vej er blevet gjort ukendelig

Lyt med et åbent sind til det, jeg her fortæller. Der er en voldsom krig i gang imod Bibelen, som er tiltaget i årene efter det Nye Testamente blev samlet. Først kom gnosticismen, som kristne tidligt tog stilning imod. Allerede i Kol. 2:8 kan man se, hvorledes Paulus går imod gnosticerende strømninger. En del af de idéer, som gnosticismen repræsenterer, for eks. deres mening om legemets mindreværd, kom lidt efter lidt ind i de kristnes menigheder...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-05

- Homoseksualitet, en synd eller en gave fra Gud?

Denne artikel skal ikke betragtes som en kritik men som en hjælp til at se sandheden. Det er sandheden, der kan sætte også den homoseksuelle i frihed. At homoseksualitet skulle være medfødt er en udbredt løgn, som kun kan fastholdes ved at kassere dele af Bibelen. Vi læser om homoseksualitet i 1. Mos. 13:13: ”Mændene i Sodoma var ugudelige og store syndere mod HERREN.” (Se også 1. Mos...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-07-05

- Kan onde ånder tale til mennesker?

Hvad er en ånd? Med ånd menes et ulegemligt væsen, en personlighed i den for os usynlige åndelige verden. At det er en ånd, og at den er usynlig betyder ikke, at den er mindre virkelig, end de personer, vi fysisk ser og omgås til hverdag. Disse ånder er (til forskel fra Guds engle) totalt underlagt Satans herredømme, men er alligevel selvstændige væsner (jf. Mark. 3:22-23 og Matt. 25:41)...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-07-05

- Med Kristus er jeg korsfæstet

Vi har hørt eller læst om prædikanter, der har talt om vækkelse. Kristne i dag vil gerne høre om vækkelse. Og det ville være skønt med en vækkelse. Men flertallet kan ikke tænke sig at leve efter apostlenes kristendom. Vi har det jo hyggeligt, som vi har det! Nutidens prædikanter skal helst være positive, så de føles behagelige at lytte til, og leder til at vi kommer til at synes bedre om os selv...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-07-05

- Satans tjenere ødelægger tro og samfund

Præsident Bush kommer fra en slægt af okkultister George Bush er ud en okkult slægt. Hans fader og dennes fader var begge mestre i okkultisme i hele deres voksne liv. Hans karriere er hjulpet frem af Illuminati. Han er til gengæld skyldig til at være en tro arbejder for denne, okkulte organisation. Præsident Bush vil gå for at være en på ny født kristen, og mange lader sig narre til at tro det...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-05

- Det store bedrag

The "Evangelical" Seductiom, af T. A. McMahon, oversat fra THE BEREAN CALL, april 1996, af Holger Skov Særkjær. Det ”evangeliske” bedrag ”Jeg ved meget mere om romersk katolicisme nu, end jeg gjorde, da jeg var praktiserende katolik. Kirken havde stor betydning i min opvækst. I de skoler, gymnasier samt militærets skole, jeg ud­dannedes i, var jeg hele tiden omgivet af præster og nonner, og jeg satte stor pris på dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-06-05

- hvert ord, som udgår af Guds mund

Der står i Matt. 4:4: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.” I denne tilstundende svære tid er det ekstra nødvendigt, at vi ikke kun lever af den mad, vi spiser, men også af hvert ord, som udgår af Guds mund. Thi stoler vi kun på timelige fornødenheder, vil mange ikke kunne holde den tid ud, vi er på vej ind i. Bibelen kalder denne svære tid for fødselssmerter, hvor der kommer pludselige ”veer” af hidtil ukendt format...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-06-05

- Den Almægtige Herre

Den Almægtige, som kaldte sig selv Elohim Yahwe, er alle tings skaber. Han er den store designer, og hans værk kan ingen undgå at se – dersom de vil se. I Hebr. 11:3 står: ”Ved tro forstår vi, at verden blev formet ved Guds ord; at de ting, som ses, ikke blev til af de synlige ting.” Da vi som barn kom i skole, var vi nødt til at tage mange oplysninger til os ved tro, da mange af dem var for store og omfattende til, at vi kunne forstå dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-06-05

- Bliv forvandlede ved sindets fornyelse

“Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.” Romerne. 12:2. Hvad sindet er? Der er brugt en del oplysninger af Nancy og Chuck Missler om dette emne. Der er stor forvirring over, hvad sindet er, selv de lærde kan ikke blive enige. Er sindet noget for sig selv, eller er det det samme som hjernen? Dr...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-05-05

- Nøjsomhed og gudsfrygt

Ordet nøjsomhed er sjældent brugt i vor tid, og mange ved måske end ikke, hvad det betyder, og dog er det et vigtigt ord, som kan have stor betydning for vort liv. Men i ældre tid var det et meget kendt ord, hvor arbejde og nøjsomhed sammen med gudsfrygt frembragte de stærke i troen, som var med til at opbygge samfundet. I dag er nøjsomhed og gudsfrygt skiftet ud med havesyge og skin af kristendom, og de gamle værdier er glemt...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-05-05

- Katolsk bibel i evangeliske samfund

Bruger du en New International Bible (NIV), bør du læse denne artikel med eftertanke, thi NIV er tydelig præget af katolske synspunkter, hvor sandheden er ofret for at nå Den romersk katolske Kirkes (DrkK) mål. NIV-bibelen er tydelig fyldt med katolske meninger for at lede mennesker tilbage til moderskøgen. Oversætterne indrømmer selv, at NIV ikke er en ord for ord oversættelse, men en tænkt, som de mener, godt kunne have stået...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-05-05

- Et større og fuldkomnere offer

”Ordet om korset (græsk stauros stage er dårskab for dem, som går fortabt, men for os, som bliver frelst, er det en Guds kraft.” 1. Kor. 1:18. Dem, som går fortabt, har ikke kunnet indse, at Jesu Kristi død har nogen betydning, og afviser denne afgørende oplysning, som Bibelen viser hen til mange gange. Hvorfor er det da så vigtigt at tro, at Jesus døde for os? Fordi ”næsten alle ting renses med blod, og uden blodsudgydelse opnås der ingen tilgivelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-04-05

- Vi vil selv være herre over liv og død

Hvor er menneskeheden dog faldet dybt. Gudsfrygt er mange steder helt borte. Vi vil være herre over alt. Vi vil skabe liv udenom Gud. Vi har tiltaget os retten til at bestemme, om et foster skal slås ihjel straks efter undfangelsen eller på et senere tidspunkt, dersom det passer os bedst. Raske fostre må lade livet I MetroXpress stod der 28. marts 2005: ”Raske fostre må lade livet!” Og videre stod der: ”Sidste år fik 659 gravide kvinder tilladelse til en provokeret abort mellem 12...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-05

- Vor Skaber siger OS og VORT om sig selv

I 1. Mos. 1:26 a star: Så sagde Gud (Elohim): “Lad Os gøre mennesker i Vort billede, efter Vor lighed.” Vi får her med det samme at vide, at ELOHIM omfatter os og vort. Også andre steder i Bibelen ser vi, at Elohim omfatter Gud Fader, Yahshua, Jesus Kristus og Helligånden. Vi læser i 3. Mos. 3:22 a, efter at Adam og Eva havde spist af den forbudte frugt, ”sagde Herren (YHWH) Gud (Elohim): "Se, mennesket er blevet som en af Os til at kende godt og ondt...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-04-05

- Hvorledes kan vi overleve som kristen?

Kun den uopmærksomme ser ikke alt det, der er ved at ske med naturen, med den kristne tro, verden som et hele og med Den Nye Verdensorden, som gør sit bedste for at få antikrist sat på tronen. Når det sker, vil han ikke tåle at nogen, der ikke vil tilbede ham, skal have lov at leve. Han vil gøre livet så besværligt, at mange, der forud har læst om den tid, bliver ængstelige. Men vi skal imødegå al ængstelse ved at stole på Guds løfter ”…og vente på hans Søn fra Himlene, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-04-05

- Synd er oprør imod HERREN

Der står i 1. Joh. 3:4-5: ”Hver den som synder, begår også lovbrud, og synd er lovløshed. Han blev åbenbaret for at tage vore synder bort, og i ham er der ikke synd.” Lader disse ord dig uberørt? Mener du, at du er et godt menneske, der ikke er noget at sige på? Men du har sikkert et hemmeligt område i dit liv, som ingen må vide noget om. Og selv prøver du at glemme, at du har et sådant område...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-04-05

- Verden har vundet nyt terræn fra kristendommen

Vi har mange vidnesbyrd fra Danmark og fra andre lande om, hvor stærkt den kristne tro stod førhen. I sin tale den 3. okt. erklærede præsident Washington: “Det er vor skyldighed overfor hele nationen at kundgøre den Almægtiges forudséenhed, at adlyde hans vilje, at være taknemlig for alle hans gaver og ydmygt bede om hans beskyttelse og yndest.” I dag værdsætter hverken vort lands eller USA's regering den Almægtiges beskyttelse...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-03-05

- Hvem er Magdalene søstrene?

Dagbladet Arbejderen har skrevet om en film om den frygtelige og umenneskelige arbejdsvilkår og straf, der pålignes ugifte mødre og ”uheldige” kvinder hos nonneordenen The Magdalene Sisters (Magdalene Søstrene). De anbringes i vaskerier, hvor de behandles som slaver og har ingen som helst rettigheder. Følgende er et udklip af Arbejderens artikel: ”Magdalene Søstrene - Grufuld gudelig straf En stærk film om fire unge irske kvinders skæbne på et vaskeri, som Magdalene­­­ Søstrene har ansvar for: Til sådanne vaskerier bliver unge kvinder forvist, hvis de ifølge det øvrige irske samfund opfattelse er umoralske eller på anden måde er faldet ved siden af en normal opførsel...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-03-05

- Forventer vi en vækkelse?

Vi sidder måske med en kikkert for øjet og skuer i det fjerne efter en vækkelse. Gennem årtier har det været sagt, at den er lige om hjørnet. Men førend et folk kan blive vakt op, må vi give Gud lov at begynde vækkelsen i os selv. Vi må se efter i vort hjerte, om det er rede til, at Gud kan begynde sin plan med os, at vi vil give ham vort hele hjerte og sind. Det kan være de små ting der viser, om vi er helt med Herren eller ej; om vi bygger op eller nedbryder Guds værk...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-03-05

- Det er blodet, der frelser

Der er i GT af Herren udpeget fire jødiske fester/helligdage om foråret, der viser hen til Jesu Kristi første komme. De tre første kaldes på hebræisk mikrah, en slags opregning eller prøve. Altså en beredelses prøve på det, der skulle komme. Det ser vi på lidt senere. Hebræerne i Ægypten Israels børn (hebræerne) blev meget dårligt behandlet i Ægypten i deres tid der, fordi kong Farao var bange for, at de skulle blive for mange...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-03-05

- Dommen over folkeslagene

Vi er gået ind i en tid med mange katastrofer over jorden af forskellig art, som virkelig ryster og chokere os. Men vi hører ikke meget om det i vore medier, fordi der ikke er ”salg” i sådanne nyheder. Den sidste store katastrofe i Asien hørte vi en del om, men ikke meget om de mange advarsler, der var før flodbølgen. Sandheden er, at vi er på vej fra forfærdelse til gru. Fakta er, at vi har gjort Gud vred, og hans vrede vil ramme jorden...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-02-05

- Ligeret uden ret

Som hære i ældre tid løb stormløb mod en fæstning, løber socialistisk feminisme i dag stormløb mod den grundvold, Gud har givet for familieopbygning og for strukturen om evangeliets forkyndelse. Og det har ført med sig, at gamle kerneværdier nu er forsvundet med ødelæggende virkning på hjem, børn, kirke og menighed til følge. Denne artikel må ikke forstås som, at jeg går ind for at undertrykke kvinders rettigheder...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-02-05

- HERREN vævede os sammen i moders liv

“Børn er en gave fra Herren, moderlivs frugt er løn. Som pile i krigers hånd er børn, vi får i vor ungdom. Salig er den mand, som har koggeret fuldt af dem.” Sal. 127:3-4. Et stærkt værn mod et lands forfald er stærke familier, hvor hjemmet er en fæstning mod alt ondt. Netop sådan en fæstning bliver angrebet af Satan, fordi han ved, at er der en åbning i denne fæstning, kan han komme ind i den og ødelægge familien...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-02-05

- Det kan koste livet at være en sand kristen

I 5.Moseb. 13. kap. læsere vi om, hvor smitsom og besnærende afgudsdyrkelse og frafald kan være. Da Herren ville lære Israel til i tro at tjene ham, måtte der strenge regler til på grund af deres mange frafald fra Herren. Talte Herren mildt til dem, hørte de ikke efter men gjorde, som de selv ville. De så ikke, at det ikke var frihed og velvære, de fik ved at holde sig til andre guder. Afguderne kunne ikke redde dem på nødens dag eller frelse dem fra følgerne ved ikke at holde Herrens bud...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-02-05

- Menneskets sjæl og ånd

I 1. Mos. 1:26 læser vi: ”Så sagde Gud: "Lad Os gøre mennesker i vort billede, efter vor lignelse. De skal have råderet over fiskene i havet, over fuglene i luften og over kvæget, over hele jorden, og over hvert kryb, som rører sig på jorden." Mennesket skilles ud fra resten af skaberværket på to måder: 1) Det er skabt i Guds billede. 2) Det er givet råderet over alt det skabte. Mennesket blev skabt i Guds billede men bevarede ikke sit høje stade, fordi det lyttede til Djævelen, som er denne verdens fyrste...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-01-05

- En plet på kristennavnet

I mange årtier har jeg været stolt over at være en kristen; men især i den sidste tid er det så som så med stoltheden over den kristendom, der praktiseres nu. Og for den beslutning, som flertallet af biskopperne er gået ind for, at velsigne homofile par. Derved forekommer det tydeligt, at flertallet af biskopperne ikke længere har Bibelen som rettesnor for, hvordan kristne skal leve. I Kristeligt Dagblad 6...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-01-05

- Kristus og Golgata i centrum

Mange lader sig narre til at tro, at en kristendom kan være uden at have Jesu Kristi død og opstandelse i centrum. Paulus sagde: "Vær klar over, at vi, der er blevet forenet med ham ved hans død, visselig også skal være i lighed med ham i hans opstandelse. Idet vi ved, at vort gamle menneske blev korsfæstet med ham, så dette gamle, syndens legeme mistede sin magt, så vi ikke mere skulle tjene synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-05

2004

- "Dolly" er død

”Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENS Ord. Han er et skjold for alle, der sætter deres lid til ham.” 2. Sam. 22:31. Det er i lyset af disse ord vi bør gå videre på forskningens vej. Der er en afgørende forskel på at skabe en ny maskine og at klone et menneske. Det ene har vi lov til – det andet absolut ikke. Og ligeledes har vi ikke lov til at bruge befrugtede æg som forsøgsmateriale...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-12-04

- At blive frelst eller gå fortabt

Mange forstår ikke, hvad det vil sige at blive frelst eller hvorfor, de skal frelses, fordi de betragter sig selv om gode mennesker, der ikke kunne tænke sig at gøre andre ondt. Men det er slet ikke i de baner, du skal tænke. De fleste mennesker har gjort sig tanker om døden, og hvad der findes derefter. Desværre er det mit indtryk, at de tanker, mange gør sig derom, ofte er funderet på uvidenhed, idet en hel del kun har lyttet til dem, der ikke har kundskab om, hvad Bibelen siger derom...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-04

- Disse tre er een

Herren (YHWH ELOHIM) har aldrig lagt skjul på, at der er tre personer i guddommen. For eks. i 1. Mos. 1:26, står der: ”Derpå sagde Gud: "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os,…!" Og i 11:7: ”… lad os derfor stige ned og forvirre deres tungemål…!” Esajas beskriver, hvorledes HERREN vil sende ”sin arm” (Messias) imod babylonierne (Es. 48:14 c) til hjælp for Israel...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-12-04

- En fuldkommen frelse

Med frelse fra lysten til synd begynder den fuldkomne frelse hos dem, der søger HERREN, som er ordenens Gud og opdrager sine børn til at være en pryd i sin familie. Unddrager vi os Guds opdragelse, vanærer vi Guds hellige navn og kan ikke tage imod de gaver, Gud giver til dem af sine børn, som vil gå ad hans veje. Det er en gudgiven gave at nå så langt, at vi kan hade det onde og elske hellighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-12-04

- Tallet 666 er dødens mærke

Dette tal er udbredt i dag – men vi tænker ikke over detDødens mærke findes på de varer, du køber, og har til formål at vænne dig til antikrist. Var stregkoderne blot sat på for oplysninger om en vare, var det så nødvendigt at inddele kodelinjen i 3 afsnit? De tre lodrette streger markerer skjult 6 tallets tilstedeværelse. Endnu medfører dette mærke ikke død men vil snart gøre det...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-11-04

- Som Salomo, så Danmark

Kong Salomo var gudfrygtig men faldt i fristelse til i stigende grad, at forlade Guds veje, da han blev rig og alt tilsyneladende lykkedes for ham. Han ægtede flere og flere kvinder fra afgudsdyrkende lande, som blev en snare for ham. Vi har en tydelig parallel til det samme i vort land. I halvtredserne begyndte det at gå godt for vort land efter de svære år under krigen og de efterfølgende år...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-11-04

- Frelsens grundvold

Adskillige, som nok har deres gang i kirke og menighed, er ikke frelste og har et ringe kendskab til frelsen ved tro. Derfor vil jeg i denne artikel forsøge at skrive om frelsens grundvold og om den afgørende betydning, Jesu Kristi blod har. Mange har arbejdet sig træt i forsøg på at blive “god nok” til at kunne tage imod den glæde og fred, Bibelen lover. De har lyttet til prædikener i årevis men er ikke kommet længere end til, at de nu er træt af at vente på ”den fred, der overgår al forstand”...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-04

- Bedøm vor tid i lyset af ORDET

Denne artikel er især skrevet til dem, der lever på ydre fromhed og en kristen livsstil, og som flirter med dæmonisk lære. Der er i vor tid stor mangel på seriøs oplysning om faren ved at flirte med dæmoner. Derfor kan diverse rollespil, Pokémon og Harry Potter bøger med flere få utrolig stor indpas. I 1. Tim. 4:1 står: ”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende deres opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-04

- De feje

I denne artikel vil jeg mest beskæftige mig med fejhed, som nok er en af de mest oversete synder. Lad os tænke over dette skriftsted. ”Men de feje, vantro, afskyelige, morderne, de som lever i hor, troldmændene, afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i søen, som brænder med ild og svovl, det er den anden død." Åb. 21:8. Vi tænker ikke ofte på, at fejhed er en synd, der kan udelukke os fra at blive frelst...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-09-04

- Frygt ikke for den kommende tid

”Frygt ikke for noget af alt det, du skal komme til at lide. Se, Djævelen … kaster nogen af jer i fængsel, for at I skal blive prøvet, og I skal have trængsel i ti dage. Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets krone.” Åb. 2:10. Vi ængstes måske over fremtiden. Skal vi mon opleve den tid, hvor vi ikke kan købe eller sælge uden at have dyrets mærke? Hvordan klarer vi det, dersom der ikke er mad i huset eller penge til huslejen? Er vi bortrykket inden denne tid kommer, eller hører mærket på hånden med til skyggerne af det, vi skal opleve? Men vi skal ikke være ængstelige...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-09-04

- Et liv i overflod med Kristus

Paulus bruger i sine breve ordene i Kristus så ofte som 164 gange. Og vi bør begynde dagen med at fryde os over, at vi må være i Kristus. Vi tager mange af Guds største velsignelser som en selvfølge. Men de er ikke en selvfølge. Gaven at være i Kristus er dyrekøbt og betalt med Jesu Kristi blod. Og er du i Kristus, er du et barn af Gud og er retfærdig og hellig og kommer ikke for dommen. Der er meget der er os givet, fordi vi er i Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-09-04

- Hvis er magten?

Det ser i dag ud som det er de dæmoniske kræfter, der har herredømmet over verden og udfolder sig med rædsel og forfærdelse til følge. Men det er ikke Satan, der har magten, men Gud tillader, at han har en vis magt for en tid, der viser sig i, at menneskehedens gudløshed og omfattende showkristendom har ført os frem til antikrists herredømme. Derved haster vi mod enden, hvor Jesus Kristus knuser antikrist og hans onde hære, der tropper op mod Jerusalem...
af Holger Skov Særkjær, d. 20-08-04

- Alt sættes ind for at gøre en ende på den sande tro

”To mennesker gik op til templet for at bede, den ene var en farisæer og den anden en tolder. Farisæeren stod for sig selv og bad sådan: Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker, tyve, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne tolder. Jeg faster to ganger om ugen. Jeg giver tiende af alt det, jeg ejer. Men tolderen stod langt borte. Han ville ikke engang løfte sine øjne mod himmelen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Denne mand gik retfærdiggjort hjem til sit hus, den anden ikke...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-08-04

- Hvor skal du tilbringe evigheden

Ved du, hvor du skal tilbringe evigheden? Der er to udgange fra livet. Enten vælger du at tage imod Guds frelse ved tro på Jesus Kristus og kommer til Himlen, eller du ender i ildsøen. Tro ikke på lærdommene om, at alle uden tro bliver udslettet. Det er en af Satans udbredte løgne. Ildsøen I Matt. 7:13-14 står: ”Gå ind gennem den trange port! For vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og det er mange, som går ind gennem den...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-07-04

- Djævelens bedste værktøj er løgnen

Satan, din modstander, ”går omkring som en brølende løve, søgende hvem han kan opsluge.” 1. Pet. 5:8. Han bruger alle tænkelige metoder, også dem du mindst tænker på, for at få dig i sit garn. Han bruger for eks ofte at vinde herredømme over en person, som dernæst leder andre til også at gå ind i et oprør mod Gud. Vi ser det mest tydelig ved, at kun ved enkelte mennesker er der opstået talrige falske religioner...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-07-04

- Hvornår går Guds dom over Danmark?

Habakkuks bog bliver af mange overset. Men det er et rigt afsnit i Bibelen, og vi får af ham mange vigtige oplysninger. Han begynder med at skrive: ”Hvor længe, Herre, skal jeg råbe uden at du svarer?” 1:2. Og hans bøn ender i vers 4 med disse ord: ”Ugudelige omringer den retfærdige, derfor bliver retten fordrejet.” Disse ord er ikke kun skrevet til hans tid, men også for at vi kan lære deraf...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-07-04

- Evigheden

Hvor skal du være i evigheden? Det ligger dybt i de fleste af os at tro på et liv efter døden, idet noget inde i os vidner om det. Denne følelse kommer fra Gud, som har lagt evigheden ned i os. (Præd. 3:11.) Og dersom vi værner om denne ”evighed” i vort hjerte og har åbne øjne overfor naturens vidnesbyrd om en stor skaber, har vi en uendelig rigdom at bygge vort liv på. Der er talrige vidnesbyrd om et liv efter døden...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-07-04

- Er sandheden din rådgiver?

Det sande kristenliv Det er et forvrænget evangelium, der prædikes i vor religiøse tid. Et ”forbandet” evangelium, der er tilpasset New Age og udvandet til ukendelighed. Kristne i vor tid er for manges vedkommende kommet bort fra det, Bibelen lærer. Lad os blot se på Gal. 2:20: ”Jeg er blevet korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, som lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, som jeg nu lever i kødet, lever jeg i tro på Guds Søn...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-06-04

- Guds og Satans engle

Hvad ved vi om engle? Engle har stor og afgørende betydning. Men vi skal være på vagt, thi også Satan udsender sine engle. Paulus skriver: ”Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel.” 2. Kor. 11:15. Og i dette skin narrer han mange, fordi de bliver betaget af, at en engel er kommet til dem. Disse engle kommer ofte med falske profetier, især om begivenheder, der drejer sig om dig selv...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-05-04

- Ingen vinder frem til den evige ro, som sig ej vældig fremtrænger

Der er en beretning om Johannes Døber, der kom i en krisesituation vedrørende sin tro, som har en del at lære os i en lignende situation. Der er næppe tvivl om, at Johannes Døber havde en stærk tro. Men nu var kan kommen i en krise ved at være kastet i fængsel. Han sendte derfor en af sine disciple til Jesus med det enkle spørgsmål. ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?” Luk...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-05-04

- Rør ikke Guds øjesten

Det er af stor betydning at kende sandheden vedrørende Israel og palæstinenserne. Holder vi os kun til aviser og TV nyheder, får vi en stærk fordrejet fremstilling, og mange spørger: Hvad er sandheden? Efter fremstillingen i medierne kommer de fleste til at tro på løgnen. Jeg henviser derfor til bogen IN TIME IMMORIAL, af Joan Peters. (Den udkommer vist nok på norsk i år.) Den giver et sandt billede af hele situationen...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-04-04

- Hellig og retfærdig ved tro på GUDS LAM

Vi læser i Kol. 1:1: “Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje…” En apostel var Guds ambassadør og kunne tale på Guds vegne, og det gjorde Paulus ofte. Men selv om Paulus talte på Guds vegne, læser vi ikke hans ord med samme ærbødighed som udtalelser fra Gud. Nogle taler endog ringeagtende om ham. Paulus skriver dette ”til de hellige og trofaste brødre i Kristus, som er i Kolossæ...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-04-04

- Det kristne familiemønster er snart en saga blot

Jeg har bestemt ikke lyst til at skrive denne artikel, men der er noget i mig der siger, at jeg skal, og så må jeg gøre det. Du har måske heller ikke lyst til at læse den, men jeg håber, der også er noget i dig der siger, at det må du gøre. Gud har sat en ramme om familien for at værne det mod nedbrydning og opløsning. Først af alt må en familie holde sig til Bibelen i både de områder, vi har lyst til, og dem, vi ikke har lyst til...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-04-04

- Døden er opslugt til sejr

”Men dette siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige. Det forgængelige arver heller ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove ind, men vi skal alle blive forvandlet, i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. Thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal blive forvandlet. For dette forgængelige må blive iklædt uforgængelighed, og dette dødelige må blive iklædt udødelighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-04-04

- Der er kun én sandhed og kun én vej

Der er tilsyneladende et virvar af veje, der alle påstås at føre til Himlen. Men der er kun én vej, der er den rette, Yahshua, Messias. Han åbnede vejen ved at dø i synderes sted og bære deres skyld, så at enhver, der tror på ham, ikke kommer for dommen men overgår til evigt liv i samfund med Gud Fader og Yahshua Messias. Men desværre udbreder der sig mere og mere teosofisk (okkult), dæmonisk rådgivning...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-03-04

- Kan en kristen huse en dæmon?

Det er et ømfindtligt emne, som sjældent bliver belyst. Vi læser i Ef. 2:2, at før vi kom til tro på Jesus Kristus, levede vi, styret ”af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn.” Paulus siger, at alle er "døde" i forhold til Gud, Ef. 2:1. Dette er ikke ment som en illustration eller lignelse. Det er en realitet. Og denne åndelige død i forhold til Gud er en følge af synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-03-04

- Snigmord på kristendommen

En ny tidsalder Vor tid er forandringens tid. Alt skal være anderledes og er anderledes. Den tid, hvor børn gik i søndagsskole er forbi. At skolerne har respekt om kristendommen tilhører også en svunden tid. Også kirker og menigheder har ændret sig. Det gudfrygtige er stort set borte og erstattet af show og under­holdning. Disse forandringer rammer især børn og unge, fordi det nye omringer dem fra alle sider...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-02-04

- Ny teknologi leder til "dyrets mærke"

Det ligger meget nær, at vi kan komme i den situation, at vi skal have et nummer præget i håndoverfladen for at kunne bruge en bankforbindelse. Derved bliver alt rede til at gøre os trygge ved nummeret, så vi uden betænkeligheder lader det blive præget ind på en hånd eller pande, eller evt. får indplanteret en chip med div. oplysninger. Dette system er i dag allerede så gennemprøvet, mest på dyr men også på mennesker, at man er rede til at bruge det når som helst...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-02-04

- Jeg ved en dejlig have, hvor blomster står i flor

En skøn have med blomster i flor løfter os op fra hverdagens grå tilværelse. Vi kender ikke den ”have”, som Gud flytter sine hellige hjem til efter endt ”arbejdsdag”. Men vi læser, at der vil være en ”flod med livets vand, der funkler som krystal, som strømmer ud fra Guds og Lammets trone. Midt i byens gade, og på begge sider af floden, vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange om året...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-01-04

- Antikrist og antikrists ånd

Bibelen fortæller meget om antikrist og den ånd, han kommer med. En ånd, der i høj grad er i verden i dag og er med til at vende mennesker bort fra sandheden for at elske dæmoners lærdomme. Antikrist, den kommende verdensleder, har over 30 titler i GT og 13 i NT. En af de mest identificerende er FYRSTEN, DER SKAL KOMME, Dan 9:26-27, der skal vanhellige templet i Jerusalem. Hvem er antikrist? I 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-01-04

- Farlig uvidenhed

I Bibelen læser vi: ”Bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus.” 2. Tim 3:15. Læs mærke til ordene: du kender fra barndommen af de hellige skrifter! Men det er ikke på mode i dag at læse i Bibelen. Tværtimod lærer børn meget andet, bl...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-04

2003

- Kristus eller mørkets magt?

Hvilken tro bygger du dit liv på? Kun en er rigtig, og det er at være født på ny ved tro på Jesus Kristus, thi da er du gået over fra døden til livet og kommer ikke for dommen. (Joh 5:24.) Mange har det fint med at være livsstilskristne, thi da kan man blot være kristen efter behag. Sådanne lever i en sfære af efterlignende kristendom med kødelig opstemthed og falsk tryghed. Musikkens magt Citat fra bogen Musikkens makt, af Tore Sognefest: ”Musik, som ikke er afhængig af centralhjernen for at komme ind i organismen, kan alligevel opkvikke via thalamus – telestation for alle emosioner og følelser...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-12-03

- Vatikanet, Arafat m.fl. vil hindre Gud i at nå sit mål

Gud har i sit ord klart givet udtryk for, at Israel er hans udvalgte folk, og at han nær tidernes ende vil samle sit folk igen i det land, han gav Abraham, Isak og Jakob. Men Satans mål er at forhindre dette. Og så snedigt er angrebet mod Guds plan sat ind, at mange kristne støtter denne, sataniske plan, idet de har den opfattelse, at Arafat også skal have en del af landet, Gud gav til Abraham, Isak og Jakobs efterkommere...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-12-03

- I begyndelsen var ordet

Om Guds ord siges det, at det er evigt nyt, og alligevel det gamle, det kendte, det sædvanlige ord. Det er godt for os, for da ved vi, at Gud er den samme fra dag til dag fra begyndelsen og til enden. Budskabet om, at det evige ord steg ned til os, aflagde al sin guddomsværdighed og blev os lig, så han kunne dø i vort sted og bære vor straf, er den tro, ved hvilken vi får vi del i Guds retfærd og hellighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-03

- Hellig

Kevin McClure skriver under titlen ”Falsk hellighed”: ”For nyligt lyttede jeg til en prædiken med titlen "falsk nåde", og jeg tænkte: Der må også kunne siges noget om ”falsk hellighed”. Så dette er mit forsøg på det. Hellighed er et ord, som beskriver Guds karakter og natur. Blandt andre ting henviser det til, at Gud er ubegrænset ren. At være hellig betyder, at vi erfarer livet fra den Gud, som er ren...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-12-03

- Du må ikke begå mord

I vor Bibel er der sat et markant skel mellem at være kødelig og åndelig. Alle er vi ved fødslen født af kød og har fået del i denne verden. Men ikke bare det. Vi har fået del i det menneskelige fordærv, som Bibelen kalder den dårlige arv. Vi lever i og med en syndig natur. Men i vort hjertes inderste har vi også fået nedlagt en længsel. Evigheden er lagt ind i vore hjerter. Men alligevel vil mennesket ikke passe ind i det himmelske...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-12-03

- Et alvorligt budskab

Det har absolut ikke været i mine tanker at samle følgende oplysninger om tidens alvorlige bedrag. Men jeg har indset, at jeg måtte gøre det, eftersom ethvert menneske må have mulighed for at få indsigt om de bedrag, der foregår, så de må kunne vælge ret og undgå at komme ind under den dom. Gud sender over dem, der lader sig bedrage. Lad mig pointere, at der uden al tvivl er personer og menigheder, der oprigtig søger at tjene Gud af al evne...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-11-03

- Kun et åndedræt fra døden

Tænker vi på, at vi kun er et hjerteslag fra døden og dermed evigheden. Vort legeme er skrøbeligt, alt skal virke i fuldkommen harmoni, ellers vinder sygdomme over os. Men så længe vi er raske og kan sige: Jeg vil dette i dag! er vi selviske og tror, vi er noget. Vi kan selv og stoler på vor egen kraft. Vi glemmer, at alt er til låns, også legemet. Vort hjerte er en fantastisk maskine, der slår 100...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-11-03

- Israel i endetiden

Intet andet sted på jorden er der en så hård strid om et stykke jord som det, der er kendt under betegnelsen tempelbjerget i Jerusalem. Årsagen er, at Gud valgte dette sted for sig selv. Vi læser derom i 2. Mos 15:13-17: ”I din barmhjertighed leder du dem, det folk (Israel), du har forløst. Du fører dem med din styrke til din hellige bolig (på tempelbjerget). Folkene hører og skælver...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-11-03

- Gud deler ikke sin trone med nogen

Tre slags mennesker Der findes ifølge Bibelen tre slags mennesker. 1/ Dem, som ikke har modtaget frelsen ved tro på Guds Lam. "… et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd, thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt" 1. Kor 2:14. 2/ Dem, der har taget imod Guds frelse men ikke ønsker at gå videre. "Brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som kødeligsindede, som til spæde børn i Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-03

- Snart er vi hjemme

Har du taget imod Guds frelse ved tro på Guds LAM, betyder det, at du har sluttet en kontrakt med den eneste, sande Gud. Da er du en privilegeret person, der når som helst kan træde frem for nådens trone gennem en permanent åben linje. Du kan bede ham om alt, - men han giver os kun det, der er til det bedste for os - men gentag ikke din bøn om og om igen. Gør i stedet din bøn til en tak for alt det, du allerede har fået og vil få...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-03

- Hvilken ånd styrer dit liv?

På Noas tid blev folket af dæmoner styret ind i umoralitet og vold. (1. Mos 6:1-5, 11 og 13.) Også i dag er alle religioner udenfor sand kristendom styret af dæmoner. (Robert R Marett ”religion” Encyclopaedia.) I dag er store dele af den såkaldte kristendom præget af okkultisme. Blindheden er tiltaget, fordi Bibelen hos mange er sat på reolen og ikke mere er det ”daglige brød”, der holder os i live...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-10-03

- Der står skrevet

Der står skrevet! Disse ord må også være vort sejrsvåben, thi vejen til åndelige sejre er at blive i Bibelens sandheder. Jesus siger, at den, som er en slave af synden, er ikke fri. Men friheden kommer ikke i sin fylde til os på et øjeblik. Vi må begynde med at lære Skrifterne at kende. Sandhedens første punkt begynder med, at vi tror på Gud Fader, Yahshua Messias (Jesus Kristus) og på Helligånden...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-10-03

- Uden undskyldning

”Der står skrevet: Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som går ud af Guds mund.” Matt: 4:4. Det har mange af vor tids kristne glemt, og derfor får fjenden mulighed for at så ”ukrudt” i Herrens ager. Brødet gør vi alt for at have i huset hver dag. Men Guds ord, der er det sande åndelige brød, sætter vi ikke så højt i vort liv, fordi sandheden i Ordet ofte går imod det, vi gerne vil høre...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-09-03

- Kaldet til at være hellige

Paulus skrev til romerne, at han var kaldet til at være en apostel, sendt af Jesus Kristus med det specielle formål at forkynde evangeliet. Romerne 1:5. Og i vers 7 står: ”Til alle… som er Guds elskede, kaldede til at være hellige: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.” Lad os se på, hvad det betyder at være hellig. 1/ At være hellig betyder at være sat til side som indviet og helliget...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-09-03

- Vort land er ved at blive afkristnet

De store vækkelser, der fandt sted under Finney, Wesley, Torrey og Moody med flere, skyldtes, at de rensede det okkulte ud i menighederne. Og vækkelsen i Argentina i dag er fordi, der sker en konfrontation med den stærke frimurerbevægelse i dette land. I bladet Prophecy Today står der i en artikel Freemasonry – Craft or Witchraft? at en dame, der søgte nærmere Gud, blev klar over, at der var en magt i hendes liv, der først måtte fjernes...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-03

- Syng Herren en ny sang

De skønneste lovsange vil vi først få at høre, når vi iklædt herlighed er hos Herren og synger en ny sang til hans ære. En forsmag var englenes sang ved vor frelsers fødsel. Men jeg tror, at de lovsange, der fryder Herren allermest, medens vi er her på jorden, er dem, der stille springer frem lige fra hjertets dyb, når vi arbejder i vor daglige gerning, for at takke og ære og lovprise Gud for hans godhed og omsorg for os...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-08-03

- Hvorfor tillader Gud sygdom og lidelse?

Dette spørgsmål er mange grundstødt på og derved blevet hårde og bitre eller har mistet troen. Vi kommer ikke udenom, at der er sygdom, lidelse og død overalt. ”Nyhederne” beretter om, at jordskælv kræver 10.000 liv i Indien. Tusinder dør under oversvømmelser i Bangladesh. Også på andre måder berøver store tragedier tusinder livet, såsom terroristangrebet på New Yorks World Trade Center...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-08-03

- Laodikea

Laodikea var en af de syv daværende menigheder men anses også for at være en åndelig oversigt over tidernes menigheder fra den første til den sidste inden bortrykkelsen. Og nu er vi i den sidste - Laodikea menighedstidsalder. Byen Laodikea lå lidt syd for Kolossæ, ved Meanders sideflod Lykos i Lilleasien. Den var berømt for sine uldstoffer, sin øjensalve, sine banker og handelshuse. Og mange jøder havde bosat sig i byen...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-08-03

- Venner eller tjenere

I er mine venner, hvis I gør det, jeg befaler jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, thi en tjener ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg har kaldt jer venner, for alt det, jeg har hørt af min Fader, har jeg gjort kendt for jer.” Joh 15:14-15. Mange kristne tænker ikke til fulde over disse ord og kommer derfor aldrig ind i vor Frelsers inderlige nærhed. De ser sig selv som tjenere. Men en tjener arbejder for løn, medens en ven med glæde arbejder i hans herres interesse...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-08-03

- Evigt liv eller fortabelse

”Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 6:23. Så enkelt og så stærkt kan det siges. Vælger vi døden er det en evig adskillelse fra Gud. Der bliver ofte sagt, at døden er noget naturligt og en del af livet. Men Bibelen lærer os, at sådan har det ikke altid været. Døden blev først en del af vores verden, da vi brød med Guds vilje og plan for vort liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-08-03

- Hvile i, at vi har fælleskab med Gud

Vi kan hvile i, at vi har fællesskab med Gud, ved at lære, hvad Bibelen siger om Herren vor Gud, og ikke at ville have noget med Djævelen, anklageren og hans gerninger, at gøre. 1.Joh. 1. kap. er en gave, thi der står alt det, vi har brug for at vide derom. Læs for eks 1. Joh 1:3 : ”Det, som vi har set og hørt, det forkynder vi for jer, for at også I kan have samfund med os. Og vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-07-03

- Onde ånders og dæmoners lærdomme

”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners lærdomme. Det sker ved løgneres hykleri ved sådanne, som har fået brændemærket sin egen samvittighed.” 1. Tim 4:1-2. Brændemærket Det er vigtigt, at de der forkynder Ordet, kender til vranglærens oprindelse, hvis de skal kunne imødegå den. Helligånden taler klart om, at det ikke er mennesker, der er udgangspunktet for vranglæren, men onde ånder og dæmoner...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-07-03

- Stumme hunde gør ikke

Denne artikel er baseret på en ældre fra 1931, ugivet i Grace and Truth. Den går ud fra Es 56:10-11, hvor der står: ” Hans vægtere er blinde, alle er de uden erkendelse, alle er stumme hunde, som ikke kan gø. De ligger og drømmer, elsker at døse.” ”Ja, de er hunde, grådige sjæle, som ikke ved, hvad det vil sige at advare, når fjenden kommer for at røve. De er hyrder, som ikke gør deres pligt...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-07-03

- Gå ikke på frafaldets veje

“Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende jer fra Faderen, sandhedens Ånd, så skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen... Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-06-03

- Evigheden og de frelste

Hvor skal du tilbringe evigheden? Vi har travlt med at nå det hele, og for manges vedkommende er stress et velkendt fænomen i en eller anden form. Men det vigtigste af alt, at søge Guds rige, glider ubemærket i baggrunden, til vi får ”bedre tid”. Derved bliver vi uden at ville det lunkne kristne. Og sådanne kan ikke arve Guds rige. Giv dig tid til at læse disse ord: ”Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-06-03

- Korsets betydning

”Det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.” Gal 6:14. Paulus kunne rose sig af Kristi kors, fordi Guds Ånd havde åbenbaret korsets betydning for ham. Vi bliver aldrig færdig med korset.* Korset danner både udgangspunktet, fortsættelsen og fuldendelsen for vort liv. Du kan ikke læse Bibelen uden at opdage, at alt i den drejer sig om korset...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-06-03

- Vil vi velsignes eller forbandes?

Herrren gav Israels land til Abraham I 1. Mos 12:3 står der: ”Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens folk velsignes.” Og vi læser i 2. Mos 6:2-8, at ”Gud talte til Moses og sagde til ham: ”Jeg er Herren (YHWH). Jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob som Gud Den Almægtige, men ved mit navn Herren (YHWH) gjorde jeg mig ikke kendt for dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-06-03

- Grundvolden er Jesu Kristi blod

Jesu ord: ”Det brød, som jeg skal give, er mit kød, og jeg giver det, for at verden skal leve”, Joh 6:51, kan vi forstå i lyset af Es 53:5-6: ”Men han blev såret for vore overtrædelser, han blev knust for vore misgerninger. Straffen for, at vi skulle få fred, ramte ham, og ved hans sår har vi fået lægedom. Vi for alle vild som får. Vi vendte os hver til sin vej. Misgerningen, vi alle var skyld i, lagde Herren på ham...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-05-03

- Kun af nåde kan vi blive frelst

Alt var såre godt! Således så Gud det efter at have skabt alt. Men menneskene fik ved ulydighed hurtig ændret på dette. Efter syndefaldet i Eden er alle mennesker underlagt ufuldkommenhed, synd og død. Og disse tre ting mærker vi mere og mere til. ”Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem! Men ve over jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-05-03

- Herren er min faste borg

Mange gribes let af frygt og ængstelse for, hvordan det skal gå, når og hvis.....? Men vi kan frimodigt sige: "Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et menneske gøre mig?" Hebr 13:6. Vi skal ikke frygte, thi Herren har givet os så mange skønne og herlige løfter om sin faderlige omsorg. Han vil beskytte os i farer - om ikke på vor måde så på sin egen. Vi kan trygt stole på Guds løfter: "Er Gud for os, hvem kan da være imod os?" Romerne 8:31...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-05-03

- Vi provokerer Gud med vor forhærdelse

Vi mennesker kan ikke rumme ret megen vrede, før den tømmes ud ved given lejlighed. Helt anderledes er det med Gud, der samler vreden, til målet er fuldt. Han bar år efter år over med Israels grove provokationer i ørkenen. Men efter 40 år var det nok, og Guds dom faldt over dem, der havde provokeret ham i disse mange år. Os til advarsel står der: "I dag, når I hører hans røst, da forhærd ikke jeres hjerter som i forbitrelsen...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-05-03

- Hvad kommer efter døden?

Der findes mange antagelser om, hvad der sker med os efter døden. Det vil jeg ikke beskæftige mig med men holde mig til hvad Skriften siger om dette vigtige spørgsmål. Vi læser i Luk 16:19-31 : ”Der var en rig mand, som var klædt i purpur og fint linned og levede i vellyst hver dag. Men en fattig tigger, der hed Lazarus, lå ved han port, fuld af sår og ønskede at blive mættet med smulerne fra den rige mands bord…...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-04-03

- Renset fra syndens urenhed

Løsesummen Efter syndefaldet i Eden er alle mennesker underlagt ufuldkommenhed, synd og død. For at blive friet fra denne tilstand er det nødvendig at der betales en "løsesum", så vi igen kan komme til at stå rene og antagelige i Guds øjne. Adam fik et fuldkomment liv ved skabelsen men forliste det ved ulydighed. Der måtte derfor tilvejebringes en løsesum for at løskøbe ham, for at hans efterkommere igen kunne få muligheden for at opnå det evige liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-04-03

- Blodets betydning

I 2. Mos 12:5-7 såvel som gennem hele Bibelen lærer vi om blodets betydning. Vi har i beretningen om Guds udfrielse af sit folk fra ægyptisk trældom et forbillede på alverdens udfrielse fra syndens greb ved, at Guds Lam, Jesus Kristus, udgød sit blod. Gud forordnede den første påske og bød folket – i tro på ham – at holde påske på anførte måde: I skal ”tage et årgammelt lam … uden lyde...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-04-03

- Willow Creek er bygget på B. Hybels frafaldsteologi

Jeg har tidligere skrevet om Willow Creek (fremover WC). Men efter som dens afvigende synspunkter vinder frem og mange ikke kan se, at WC forkynder en alvorlig forførende lærdom, vil jeg her bringe en mere uddybende artikel om, hvorfor dens lære ikke stemmer med Bibelen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Som den lunkne Laodikea menighed Kort sagt ligner WC den lunkne Laodikea menighed, til hvilken Jesus sagde: ”Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-03-03

- Den okkulte bølge

Okkultismen er i dag åbent accepteret – endog langt ind i kristne rækker. Det er ikke betydningsløs, da det er at vælge løgnens vej. Via film og bøger med for eks. Harry Potter bliver børn og unge lette at binde med bånd, de har vanskelig ved at løsgøre sig fra senere. Ligeledes er TV og mange film også redskaber til at ødelægge vort folk. Mest udsat er børnene og ungdommen. Den åndeverden, der arbejder i Satans regi, har derved let frit spil og binder snart okkulte fans så hårdt i Satans bånd, at deres evige fortabelse er så godt som sikret...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-03-03

- Vejen, sandheden og livet

Der er kun én vej til frelse, utallige vildledes af diverse ubibelske forkyndelser, så de ender i vildfarelse og tager en anden vej, der for dem ser ud som den er den rigtige, og prøver at få Guds ord til at passe med den forkerte vej. Men vær årvågen og undersøg, om vejen, du går på, er bygget på Skriftens grund – eller kun delvis er det. Vi advares stærkt om ikke at falde fra Skriftens sikre grund...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-03-03

- En antikristelig tid

Nyhedsmedierne er fyldt med beretninger om krige og uro verden over. Hvorfor, fortæller Bibelen tydelig om, idet endetiden vil føre megen krig, uro og trængsel med sig. Vi ved ikke præcis, hvor langt vi er fremme i tiden, men tegnene viser, at vi er langt fremme. Og blot skyggerne af det, der skal komme, bringer meget ondt med sig. Men når tiden bliver byrdefuld og alt går i kaos, skal vi se på Guds løfter der fortæller, at Gud har faste rammer for det, som kommer...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-03-03

- Et svækket Vesten mod islams fremmarch

Vestens styrke siden reformationen har været den indflydelse og uddannelse, som kristendommen førte med sig. Selv om store dele af befolkningen ikke var kristne, havde den kristne tro så stor indflydelse over hele befolkningen, at den førte velsignelse med sig. Men med Vestens svindende respekt for de kristne værdier begyndte forfaldet at gribe om sig, og moralen sank til et hidtil ukendt niveau...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-02-03

- Kun JESUS KRISTUS kan fjerne din synd

Det ses af mange som unfair og arrogant at sige, at der ikke er frelse på nogen anden måde end ved tro på Jesus Kristus. Men det er ikke arrogant, thi det er Jesus selv, der siger det og har påbudt os at lære alle folk at tro dette budskab. (Matt 28:19.) Jesus sagde det så klart: ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh 14:6. Og: ”I er nedenfra, jeg er ovenfra...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-02-03

- New Age katolicisme

Oversat fra New Age Catholicism, af Mary Ann Collins (tidligere katolsk nonne) forkortet af HSS ”New Age” er i virkeligheden en genopståen af gammel hedenskab, iklædt Vestens moderne sprogbrug. Den fornægter enhver fundamental bibelsk lære og moral. Men på trods af det er der katolske præster og nonner, som åbent går ind for denne New Age tro og praksis. Efterfølgende nogle dokumenterede informationer derom fra katolske forfattere...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-01-03

- Døm ikke

Døm ikke, for at I ikke skal blive dømt Disse ord bliver brugt i vor tid som måske aldrig før af de mange, nye trosformer, som går uden for sand, bibelsk tro. Og som for at værne om deres opfattelser imødegår enhver belæring med ordene om ikke at dømme, ofte ledsaget af pågående advarsler om, at dømmer vi dem, står vi Helligånden imod. Derved er mange blevet tavse og tør ikke tage stilling til noget som helst...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-01-03

- Tegn på den endelige afslutning på vor tidsalder

Muslimsk terror Jeg vil forsøge i denne artikel at bringe en oversigt over det, der fører frem til den endelige afslutning på vor tidsalder. Jeg er derfor nødt til gang på gang at krydse mine tidligere oplysninger for at beskrive mange situationer, der tilsammen fører verden ud i et uendeligt kaos, hvor Satan ikke ser anden udvej end en åben konfrontation med Gud på Israels jord og tage mange med sig ind i den forfærdelige dom, der venter ham, når Gud udløser sin vrede over ham og hans følge...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-01-03

- Situationsrapport fra Israel

Først når vi læser Bibelen og drager paralleller til nutidens nyhedsmedier forstår vi, hvor præcise dens profetier er. Naturligvis måtte profeterne bruge billedsprog, idet nutidens våben ikke fandtes på den tid. Men de så disse våben i det fjerne og fortalte om deres grusomhed. Nutidens medier fortæller om Iraks forberedelser til at bruge biologiske og kemiske våben. Og vi ved, at Israel uden tvivl vil få sin del at føle...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-01-03

2002

- Genstridighed og egenvilje

En hellig Gud HERRENS befaling lyder således til sit folk til alle tider: ”I skal være hellige for mig, for jeg, HERREN, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkeslagene til at være mine.” 3. Mos 20:26. Qãdôsh, det hebræisk ord for hellig, bruges i GT både om Gud, mennesker og ting. Ordet kommer af en rod, som betyder afsondre, udskille, pletfri, ren eller ophøjet! Det tilsvarende græske ord er hagios, der betyder ophøjet over verden, og at vække undren og respekt! Guds hellighed kommer klart frem i Es...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-12-02

- En stor glæde

”Mine tanker er ikke jeres tanker, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren.” Es 55:8. Disse ord kommer tydeligt frem, når vi læser følgende: ”Det skete i de dage, at der udgik et bud fra kejser Augustus, at al verden skulle indskrives i mandtal. Dette var den første indskrivning i den tid, Kvirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin by...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-12-02

- Sandheden - Guds hegn

”Jeg er fårenes dør - om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst.” Joh 10:7 og 9. Fårene i ”Det hellige Land” blev i ældre tid om natten lukket ind i et indelukke med en åben døråbning. En god hyrde satte sig altid i denne døråbning om natten, så ingen kunne komme ind eller ud uden hyrdens godkendelse. Således sætter Gud et hegn om os, for at bevare os mod det onde...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-02

- Håbet løfter os op til glad udholdenhed

”Må håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I kan være rige på håb ved Helligåndens kraft.” Romerne 15:13. Dersom prøvelser på ånd og legeme er svære at bære, oplever mange samme situation som Asaf, som i en sådan situation skrev denne salme: ”Jeg var tæt på at snuble, mine trin var lige ved at glide ud. Thi jeg blev harm over de hovmodige, da jeg så, at det gik de ugudelige vel...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-11-02

- Kong Sauls frafald

Uddrag af The Fall of the House of Saul , af Jacob Prasch Gud ophører med at kommunikere med Saul ”Da Saul spurte Herren om råd, svarede Herren ham ikke, hverken i drømme eller ved urim eller ved profeterne.” 1. Sam 28:6. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad Urim og Tummin var, men vi ved, det var to sten, der var opbevaret i en speciel æske på ypperstepræstens præstedragt. [Efter det babyloniske fangenskab gik både Urim og Tummin og pagtens ark tabt...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-11-02

- Levende tro til frelse

Den enkle tro Der var nogle mænd fra Judæa, som kom til Antiokia og lærte brødrene der sådan: "Hvis I ikke bliver omskåret efter skikken fra Moses, kan I ikke blive frelst." Paulus og Barnabas fik derfor et ikke lille ordskifte med dem. ”Det blev da bestemt, at Paulus og Barnabas og nogen andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem og lægge stridsspørsmålet frem for dem… Og da de var kommet til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste...
af Holger Skov Særkjær, d. 02-11-02

- Fakta om Israels ret til landet

To folk kræver at have ret til samme land i Mellenøsten. Hvis land er det? Er det Israels eller palæstinensernes? Mange lande blander sig og tror, at de har ret til at afsige dom i denne sag. Og krige søger at finde frem til retten ved magt. Men Gud lader ikke våbnene bestemme. Hans plan er fra ældgammel tid og rokkes ikke ved våben eller folks meninger. Når Gud taler om noget, er det hans autoritative mening...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-02

- Amerika og Saudi Arabien

Hal Lindsay er en anerkendt, amerikansk forfatter, der har sin egen web side på Internettet og har skrevet talrige bøger. Og han beriger sin samtid med sin viden om både Bibelen og om den tid, vi er inde i nu. Hal Lindsay skriver bl.a: Jeg har ofte undret mig over, hvorfor Amerikas præ­sident har undladt at gribe ind og gået i aktion i Mel­lemøsten, også når det tydeligt omfatter vore egne interesser...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-02

- Guds navne

Gennem de sidste 40 år er der sket et dramatisk fald i vor moral og en stigning i kriminalitet, mord, selvmord, aborter, narko, seksuel misbrug og en række sociale sygdomme. Politikerne og eksperterne søger at finde en årsag til denne uholdbare situstion. Skyldes det økonomien? Eller er det vor politik? Den bibelkyndige A.W. Tozer konkluderer, at når alt er forkert med en nation, er det fordi den har mistet kundskaben om Gud...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-10-02

- Guds fulde rustning

Hvad ved vi om betydningen af at tage Guds fulde rustning på? Ved vi, at for at leve "værdig Herren" (Ef. 4:1) i alle forhold, må vi have rustningen på, fordi vi stadig er i kamp mod Satans hær? Vi får let den tanke, at modstanden er af menneskelig art, af kød og blod (Ef. 6:12). Men vor fjende er farligere. Vi møder modstand fra mennesker og fra vort eget jeg men især fra Djævelen og hele ondskabens åndehær...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-09-02

- Forført af løgneånder

Kong Saul var ønsket og krævet af folket som konge. Han blev salvet af Gud og fik en strålende start. Men ved sejren over amalekitterne gjorde han sig imidlertid skyldig i ulydighed mod et bud, som Samuel gav ham fra Herren, og blev derfor forkastet af Herren. ”Så siger Hærskarers Herre, Jeg vil straffe Amalek for, hvad de gjorde mod Israel, da det stillede sig i vejen for det på vandringen op fra Ægypten...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-09-02

- Herrens dag - vredens dag

Hvordan bliver Herrens dag? (2. Pet 3:10.) Herrens dag er den tid, hvor hans vrede slippes løs over jorden, som vil give sig udslag på mange måder. ”Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.” Joel 1:15. ”Stød i hornet på Zion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, thi Herrens dag kommer! Mulmets og mørkets dag er nær, en dag med tåge og mørke skyer...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-02

- "Hvem kan jeg tale til og advare, siger Herren"

Åndelig lunkenhed og en kødelig forståelse af den alvorlige tid, vi er inde i, er ”smitsom”. Vor tid og desværre også mange kristne har tilsidesat, at Gud er hellig, og tror i stedet, at Gud vil tilpasse sig vor tids opfattelse. Vort folk er i dag stort set blevet et folk med urene læber. (Se Es 6:5.) Og vi lader os påvirke, så vi kun er kristne på deltid. Vi læser i Hebr 12:15-17 : ”Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin førstefødselsret...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-02

- Selvbedrag

”Hvis vi siger, at vi ikke har synd, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os.” 1. Joh 1:8. Der tales her om, at vi har synd, græsk hamartian echein, og ikke, at vi har haft synd. Og i 3:9 tales der om at praktisere synd, græsk: hamartian potein. Alle mennesker - også kristne - har synd, men Guds børn vil ikke praktisere synd. Dvs vil ikke acceptere, at synden får lov at regere. Men hvem kender ikke til at overraskes af synden? Men hvis vi angrer og beder Gud om tilgivelse, vil Gud tilgive os...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-08-02

- Der er tre, som vidner

Oversat fra Svenska Reformations-bibelsälskapet, af Bo Hagstedt (Sommer 2002) ”Der er tre, som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én. Og der er tre, som vidner på jorden: Ånden, vandet og blodet. Og disse tre er et.” 1.Joh 5:7-8. Således lyder teksten i de korrekte Bibler, der holder sig til de gamle håndskrifter. Og det er kun et af mange steder, hvor bibeloversættelsen er tilpasset vor tids manglende respekt for Skrifterne...
af Holger Skov Særkjær, d. 28-07-02

- Skabelse kontra udvikling

En artikel om udviklingslæren (evolutionen) vil blive ret omfattende for at kunne modgå den udbredte opfattelse, der føres frem som fakta i både skoler, TV og andre medier, at alt er fremstået ved udvikling. Artiklen har sit udgangspunkt fra, at vil man ikke tro sandheden, kommer man til at tro løgnen. Ved at tro på udvikling frem for skabelse er det uhyre svært at finde frem til den sande tro på Bibelens Gud, idet alt hele tiden skal tilpasses udviklingslæren, hvad selv mange seriøse videnskabsmænd siger er helt umulig...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-07-02

- Kun sandheden kan føre til frelse

Jesus sagde til de jøder, som var kommet til tro på ham: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Joh 8:31-32. Se også v. 36. Vejen til åndelig frihed er at blive i det, Jesus har sagt. Hans ord er sandhed som gør os vis til frelse og sætter alle i frihed, der tror på ham. Men Jesus siger også, at hvis vi er en slave af synden, er vi ikke fri, uanset om vi mener, vi er frie...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-07-02

- Dommen over os er på vej

Guds tjener I 5. Mos 10:12 står disse, vigtige ord: ”Hvad beder Herren din Gud dig om, uden dette at du frygter Herren din Gud, vandrer på alle hans veje og elsker ham, at du tjener* Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl” *En tjener gør ikke, som det passer ham selv bedst, men efter sin herres vilje. Når Bibelen taler om tjenere, er det oftest som slaver, - der elskede deres herre, fordi han var god ved dem, - derfor underkastede de sig deres herres vilje i et og alt...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-07-02

- Jesuitpræster bag NIV bibeloversættelsen

Alle dem, der kender til New International Version af Bibelen (NIV) kan ikke undgå at mærke, at der helt klart er en katolsk ånd i den med det formål at lede bibellæserne tilbage til den åndelige moderskøge, Den romersk katolske Kirke (DrkK), og at bedrage os på passende steder Oversætterne kalder da heller ikke deres arbejde for en oversættelse, men for en tænkt oversættelse De kalder den for en dynamisk ligeværdighed af ord Men Gud vil kalde det at ”lægge til” og ”trække fra” Jf Åb 22:18-19 Vi må konstatere, at det ikke er en god ide at sættte den romerske skøge til at værne om de hellige skrifter, idet formålet klart er at vildlede i stedet for at vejlede...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-07-02

- Børn får lov at lege med dæmoner

Forfærdelig mange børn får lov at lege med dæmoner i de djævelske spil, der lærer børn at åbne sig for dem. Blandt disse spil har vi Pokemon og Harry Potter med mange flere, som har det tilfælles, at de har tydelige anvisninger til trolddom, som fører direkte frem til, at dæmoner får magt til at styre spilleren. Dæmoner er de faldne engle, som gik sammen med den faldne kerub, som Bibelen kalder Satan og Djævelen...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-02

- Hvilken vej går du?

Vi går alle på enten den smalle eller den brede vej – men hvilken? Et er nødvendigt fremfor noget andet, nemlig at søge Guds rige og hans retfærdighed Heri er mange enige Men det gamle menneskes viljestærke sindelag hindrer os ofte i helhjertet at følge Jesus og ikke blot i munden at kalde ham Herre Bibelen skjuler ikke, at der løbende er konflikt imellem de to naturer, der er i os - vor gamle natur, og den gudgivne, vi fik ovenfra, da vi blev født påny (Joh 3:3) Ingen kan komme ind i Guds rige, uden deres liv er blevet forandret ved at blive født påny Født påny kan også oversættes til: Født ovenfra Gennem vor fysiske fødsel bærer vi ikke omvendelsens frugter, kun ved at blive født påny ovenfra For at analysere, hvilken vej vi går og hvilke frugter vi bærer, vil vi se på det efterfølgende Dersom vi ikke lever og vandrer i Ånden, viser vi, at vi har glemt eller tilsidesat, at Guds nåde er dyrekøbt Paulus skriver: “I Ånden venter vi med iver på det håb om retfærdighed, som vi har i tro” - “Vandrer i Ånden, og ikke i kødets lyster For kødets lyster er imod Ånden og Ånden imod kødet Kødets gerninger er åbenbare Det er ægteskabsbrud, hor, urenhed, skamløs utugt, afgudsdyrkelse, trolddom, had, stridigheder, jalousi, vrede, selvhævdelse, splittelse, partier, misundelse, mord, drukkenskab, usømmelige fester og andre lignende gerninger Om sådanne gerninger siger jeg jer på forhånd...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-02

- Er Promise Keepers en antikristelig organisation

”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer", Joh 8:31-32 Med disse ord satte Jesus et klart skel imellem dem, der kalder sig hans disciple, og dem, der virkelig er det En Jesu discipel bekender sig til og lærer af alt det, Jesus har sagt og gjort og overgiver sig fuldstændig til Jesus Kristus Sande Jesu disciple har alle det karakteristik, at de forbliver i hans ord Dvs at de fortsætter i Kristi lære og ikke på noget punkt drejer bort derfra Og de ved samtidig, at de ikke er frelst, fordi de forbliver i Ordet, men fordi Ordet forbliver i dem...
af Holger Skov Særkjær, d. 29-06-02

- Stol på Herren - men ikke på dig selv

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier” Ordsp 3:5-6 Denne salme fik mig til at tænke på en lidt ældre artikel, som jeg skrev for nogle år siden Ved at læse den fik jeg tilskyndelse til at anvende den igen Helt siden Satan fristede Eva til ulydighed imod Guds påbud, har han ført krig imod menneskeheden, både på det politiske og det åndelige område, og kastet blindhed ud over alle, der ikke ved tro på Jesus er løst fra det åndelige mørkes magt Menneskesindet indfanges i Satans forførende spil, og vi kan derfor ikke se Guds rige, om end vi selv vil, og kan ikke tage imod sandheden, fordi vi ikke kender sandhedens Ånd, som Gud giver til dem, der hører ham til (Joh 14:17 og 1 Kor 2:14) Magterne i Satans rige arbejder i os, og kan mere eller mindre styre os, dersom vi ikke er blevet frigjorte og overflyttet fra mørket til lyset ved tro på Jesus (Ef 2:2) Verdens børn er fremmede for livet i Gud og formørket i deres tankegang (Ef 4:18) Det var for at udfri os fra Satans magt, at Jesus påtog sig menneskeskikkelse og kom til jorden, for at det sande lys skulle lyse i mørket, for at vi kunne få syndernes forladelse Jvf ...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Pro-israel italiensk sheikh siger:

Imanen for Al`Nooor Moskeen i Rom, sheikh Abdul Hadi Pallatzi, der er overhoved for det italienske, muslimske fællesskab i byen, har bedt Premiereminister Sharon om at bruge lejligheden til at skaffe sig af med Arafat, der er bagmanden bag terroren i Israel. Han beder ham sætte Arafat i fængsel eller likvidere ham for at få en ende på terroren, han har bragt med sig fra Tunis. Detaljerne i denne udtalelse blev bragt i Al Sharq Al Awsat...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Til dig der har alt - men ikke det allervigtigste

Et er fornødent Dersom du er en i mængden, der iler af sted til dit arbejde, udfylder dit job og iler hjem igen. Og hvor fridagene bliver brugt uden du nåede det, du ville. Da må du tænke på, at et er fornødent, og det er at du sørger for, at din sjæl har det godt, og at du er på den vej, som Gud ved sit ord viser dig. Det er godt at have bil og hus og måske sommerhus og penge i banken...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Hele Skriften er inspireret af Gud

”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed” 2. Tim 3:16 “Hele Skriften” viser hen til hele Bibelen (Gamle og Ny Testamente) fra skabelsesberetningen i 1.Moseb. til beskrivelsen af den nye himmel og den nye jord i Joh. åb. “Hele Skriften” er givet af Gud til hellige mennesker gennem Helligånden (2...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-02

- Klokken slår, evigheden forestår

Dagene går, men hvad bruger vi dem til? Følger vi med og læser tidens tegn? Ellers vil alt det, der sker i hast, komme bag på os. Vi skal ikke blot tænke, at det der sker, ikke kommer os ved, thi hører vi Herren til, er vi sendt ud for at være høstarbejdere ved Guds store høst. Og ”høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” Luk...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-06-02

- Hvad vil det sige at blive frelst?

Ordet frelse kan betyde flere ting: Redde, frelse, befri, bjerge, udfri, hjælpe, sætte fri, frigøre eller betale løsesum for. Hvad er det så, vi skal frelses og sættes fri fra? Det er syndens alvorlige følger. Jesus sagde: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl.” Joh. 8:34. Måske ved du det ikke, men er du ikke frelst, er du en træl under Satans regime...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-05-02

- Troens kamp

Satan lokker til synd David blev lokket til at gå imod Guds påbud, og vi bliver lokket til det samme. Vi læser følgende om David og om konsekvenserne, hans synd fik for ham og folket, han var konge over. ”Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling over Israel.” 1.Krøn. 21:1. Vi vil også læse beretningen i 2. Sam. 24:1, hvor der står: ”Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han æggede David til at tirre folket og sagde: ”Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!” I 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-05-02

- Dommen: - Retfærdig! eller: Skyldig!

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.” Joh. 5:24. Så længe vi nyder livet og alt går let, tænker de færreste på livet efter døden, hvilket kan begynde i næste øjeblik. Men lykkelige er alle, der da er frelst ved tro på, at Jesu Kristi blod renser os fra al synd...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-05-02

- Tag imod Jesus og lev i ham ved tro

”Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det.” Kol. 2:6-7. Hvorledes bliver vi grundfæstede i troen? Vi får fremgang i sandheden om Jesus, når vi har taget imod kaldelsen og med vor mund bekender tro på Jesus. Kundskab om Guds ord gør troen stærkerer og vor kærlighed til Jesus varmere. Denne sandhed er skjult for de vantro men åbenlys for alle, der hører Jesus til...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-04-02

- "Mit er landet" siger Herren [Del 1]

Der er i denne tid er stærk diskussion om, hvem landet, som kanaa´næerne engang ejede, i dag skal tilhøre. Og desværre danner mange deres mening ud fra en usaglig og ensidig propaganda. Derfor vil jeg citere nogle af de ord, Gud selv har sagt om, hvis dette land er. Kanaa´næerne havde som nævnt landet, men Gud fratog dem det og lod dette syndige folk udrydde, eftersom de ville ødelægge hele strukturen i menneskeheden i landene deromkring...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-02

- "Mit er landet" siger Herren [Del 2]

PLO bruker barna i krigen Arabiske barn sendes inn i kampene mellom Israel og PLO. I sommer har flere tusen barn vært invitert til treningsleire for å lære kamp mot jødene. I skolebøkene oppfordres barna til hellig krig, sier David Bedein i Israel Resource. I læreboken for arabiske barn som leses av 10 år gamle elever er det 16 sider som forteller hvordan palestina-arabiske barn skal delta i jihad (hellig krig) for å utslette jødene fra hele «Palestina»...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-04-02

- Faret vild og mistet den rette vej

”Mit folk var vildfarne får, deres hyrder førte dem vild, på afveje i bjergene; de strejfede om, over bjerg og høj, og glemte deres hvilested.” Jer. 50:6. En vej til frelse – mange veje til helvede Konger og profeter var hyrder for folket. Også Gud kaldes hyrde. (Es. 49:8.) Den kommende Messias kaldtes hyrde. (Ez. 34:23.) Og Jesus kalder sig den gode hyrde, den sande hyrde, som giver sit liv for fårene...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-04-02

- Den store skøge, moder til de frafaldne kirker

Når jeg har valgt at skrive en advarsel imod Den romerske katolske Kirke, skyldes det, at evangeliske kristne mange steder går i samarbejde med denne Kirke. Nogle synes endda, at reformationen var en alvorlig fejl og bliver betaget af de katolske ceremonier m.m.. Vi ser det i Norm Geislers bog: Roman Catholics and evangelicals: Agrements and Differences, som bliver anbefalet af både katolikker og evangeliske kristne...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-04-02

- Fakta om Alpha kurser

I blev købt for en høj pris. Giv derfor Gud ære i jeres legeme og i jeres ånd, for begge hører Gud til.” 1.Kor. 6:20. Johannes Døber sagde: ”Se Guds Lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1:29. Intet mindre end Kristi blod kan løskøbe os fra synden og hellige os. (Se Matt. 20:28, Ap.g. 20:28, Gal, 3:13, Hebr. 9:12, 1.Peter 1:18-19, 2.Peter 2:1 og Åb. 5:9.) Israel sagde: ”Herre, vor Gud, andre herrer end du har haft herredømme over os...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-03-02

- Syndere - eller hellige?

“Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, må give jer visdoms og åbenbarings Ånd i erkendelse af ham, og at jeres forstands øjne bliver oplyst, så at I kan forstå, hvilket håb I fik ved hans kald, og hvor rig på herlighed hans arv er blandt de hellige, og hvor overvældende stor hans kraft er for os, som tror, efter indgrebet af hans mægtige styrke, hvorved han virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, højt over al myndighed og magt og kraft og herredømme og over hvert navn, som nævnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-03-02

- Hellere Jesus end sølv og guld

Sangen I´d rather have Jesus than silver or gold har ledt mig til at skrive om, at Jesus skal være først og størst i vort liv. Vi må elske ham højere end vore ønsker om hus eller jord, menneskers bifald eller verdens anerkendelse. Ja, Jesus er alt, hvad min hungrende ånd tørster efter. Jeg vil hellere have Jesus end alt andet! I Præd. 5:3 står der: ”Når du giver Gud et løfte, skal du ikke tøve med at indfri det...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-03-02

- Måtte Gud give os ledere efter sin vilje

”Må Herren, han som er Gud over åndslivet til alt kød, sætte en mand over menigheden, som kan gå ud foran dem og som kan gå ind foran dem, en, som kan lede dem ud og føre dem ind, så ikke Herrens menighed bliver som får uden hyrde." 4.Moseb. 27:16-17. Moses så, at Israel var i stor nød, fordi de manglede en hyrde, og bad derfor denne bøn. Vi må bede den samme bøn, om Gud dog måtte sætte ledere med sand gudsfrygt ind i vore kirker og forsamlinger til at lede de ”hyrdeløse får”, der går hid og did som et let bytte for ”ulvene...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-03-02

- ”Om to dage er det påske”

Vi finder disse ord i Matt. 26:2 men læser også fortsættelsen: ”Så skal Menneskesønnen overgives til at korsfæstes.” Det var den 39. Profeti i Mattæus, som kort efter blev opfyldt i påsken. [Påske kommer af det hebræiske ord Pesach, som betyder forbigang.] I vers 3 læser vi om en alvorlig tilsidesættelse af Guds lov. Gud havde forordnet én ypperstepræst ad gangen hos jøderne...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-03-02

- Jeremias, profeten for vor tid

Jeremias kaldtes som profet, ikke blot for det jødiske folk, men også for de omkringliggende nationer. Hans røst burde høres også i dag, for de ord, han bragte fra Herrens dengang, er også til vor tid, og hans advarsler rækker helt frem til endetiden. Han lærer os, at vi ikke bør tænke store tanker om os selv men lære af Guds vise ord. Han siger også, at dem der har et budskab fra Herren, ikke skal frygte for menneskenes hårde ansigter men tale med frimodighed...
af Holger Skov Særkjær, d. 04-03-02

- HERREN vor Guds vingård

Herrens vingård, som han har gjort alt for, gav ham kun rådden frugt ”Han hakkede og rensede den for sten. Han plantede ædle vinstokke i den. Midt i den byggede han et vagttårn og opsatte også en vinpresse. Han forventede, at den skulle give ædle druer, men rådden frugt var alt den gav. Og nu, du som hører til i Jerusalem, og fra Juda, døm nu mellem mig og min vingård! Hvad mere var der at gøre for min vingård, som jeg ikke har gjort med den? Når jeg forventede at den skulle give druer, hvorfor gav den ikke andet end rådden frugt? Nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre med min vingård: Jeg vil nedrive gærdet rundt om den, så den bliver til græsmark for får...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-02-02

- Sand GUD og sand Menneskesøn

Nogle forstod ikke Jesus og undrede sig over hans autoritet, da han sagde: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer, JEG ER var før Abraham." Joh. 8:58. (JEG ER, græsk: EGO EIMI. Guds eget navn, se 2.Moseb. 3:14.) 2. person i guddommen har været Gud fra evighed af. Det er svært for os at forstå, thi for os har alting en begyndelse og en afslutning. I Prædikeren læser vi om vor be- grænsning: ”Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog således at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-02-02

- Ydmyghed og levende tro

”Gud står de stolte imod, men de ydmyge giver han nåde” Jak. 4:6. ”Ved ham har vi også ved troen fået adgang til den nåde som vi står i…”. Rom. 5:2. Når jeg har valgt en overskrift om ydmyghed og tro, er det fordi den stolte ikke kan eller vil indse, han er en synder og har behov for Guds nåde. Sådanne står i vejen for sig selv ved at ligne ”farisæeren (der) stod for sig selv og bad: ”Gud! jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, tyve, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne tolder...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-02-02

- En ny og levende vej

”Vi har nu brødre, ved Jesu blod frimodighed til (uden frygt) at gå ind i helligdommen. (Græsk: TA HAGIA, det allerhelligste) Thi han har indviet for os en ny og levende vej gennem forhænget, det vil sige hans kød.” Hebr. 10:19-20. Frimodighed betyder frygtløshed til at tro og tale. Det oplevede disciplene, og vi læser om dem: ”Da de så Peters og Johannes' frimodighed og skønnede, at de var mennesker uden uddannelse og oplæring, undrede de sig...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-02-02

- Begyndelsen og enden

I. 1. Moseb. 1:1 står der: ”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden….” Og i vers 31: ”Og Gud så, at alt det, han havde gjort, var overmåde godt.” Men således er det ikke forblevet. Menneskenes lyst til synd og grådighed har ødelagt både menneskene selv og jorden. Ved syndefaldet døde menneskene åndelig og må fødes på ny for at få en levende ånd, som Gud kan tale sit ord til...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-01-02

- Født påny

At miste et dyrebart klenodie kan bringe stor sorg. Således bedrøver det Gud, når han – måske på grund af vor uvidenhed - mister et dyrekøbt menneske, fordi vi ikke er blevet oplært på ret måde. At blive en Jesu efterfølger er enkel og ligetil. Det er menneskers tillæg til Guds enkle vej, der gør vejen byrdefuld. Jesus brugte megen tid med at tilbagevise sådanne tillæg. Engang ”spurgte farisæerne og de skriftkloge ham: "Hvorfor vandrer dine disciple ikke efter de gamles overlevering, men holder måltid med vanhellige hænder?" Mark...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-01-02

2001

- Hvorledes får jeg frelsens vished?

Kan vi få vished om vor frelse? Og kan vi bevare den? Ubetinget ja! Det første, vi skal gøre for at få denne vished, er at tro på Jesus. Hele hans formål med at komme til jorden var at give os liv, ja, overflod af liv. Og ”så mange, som tog imod ham, dem gav han kraft til at blive Guds børn”, Joh. 1:12. Selv sagde Jesus, at den, der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv. Men han sagde også, at dem, der ikke tror, er allerede dømt, fordi de ikke har troet på ham (Joh...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-12-01

- Den sataniske treenighed

Krig imod Gud i åndens verden ”Og jeg så, at der ud af dragens mund og ud af dyrets mund og ud af den falske profets mund kom tre urene ånder, som lignede frøer. - De er nemlig dæmoners ånder, som gør tegn; og de går ud til kongerne på hele jorderige for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag.” – ”Og de samlede dem på et sted, der på hebræisk kaldes Harmagedon”...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-12-01

- Vi skal regne os selv for døde

Regn jer selv for døde fra synden men levende for Gud…”, Rom. 6:11 Og regne det, Gud siger, for sandhed. Men ofte går vi let hen over visse afsnit i Bibelen, fordi vi ikke rigtigt forstår, hvad vi læser. Vi må gå tilbage til Rom. 6:6 for bedre at forstå, hvad vi skal regne med: ”Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-12-01

- Strategi der skal omforme verden

Gennem mange år har jeg undret mig over, hvem der dog kunne være tale om i Åb. 13:11, som skulle se ud som et lam men tale som en drage. Men efter at have fået indsigt i, hvad Vatikanet og paverne står for, er jeg kommet til bedre at forstå dette vers. Indtil nu har paverne set ud som lam, men her mod endetiden taler de mere og mere tydelig som en drage. (Måske er det ikke paverne personligt der hentydes til, men deres væremåde er et godt billede på, hvad der tales om i Åbenbaringen...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-12-01

- Er Alphas lære ubibelsk?

Jeg har tidligere set mig nødsaget til at skrive advarsler om Alpha kurserne. Og når jeg igen føler mig nødt til det skyldes det deres nye foldere med indbydelse til deres møder, der fører mange til at tro, at de kan nøjes med Alpha. Men Alpha bringer ikke Bibelens hele budskab om omvendelse, at blive født på ny og retfærdiggørelse ved tro. Alphas lære kan se tilforladelig ud men er en opblanding af Bibelens budskab og meget andet...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Viser ALPHA hen til Jesus?

Ifølge UDFORDRINGEN uge 13. 29. Marts 2001 er Alpha en værdifuld vejleder i kristendom. Men efter at have gennemgået Alphas læremæssige synspunkter, ses det klart, at dette ikke er tilfældet. Der bringes i artiklen i UDFORDRINGEN en række forkerte oplysninger. Og med denne viden ser jeg det nødvendigt igen at advare mod at bygge på Alpha kursernes undervisning, som mange steder direkte vildleder i stedet for at vejlede...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Inner Healing

Den falske lære, som kaldes Inner Healing, har bedraget og fortsætter med at bedrage mange kristne, idet en del menigheder godkender disse idéer, der er bygget op på, at når vi på et eller andet tidspunkt er blevet skadet i vor sjæl, skal denne skade kaldes frem for at blive helbredt. I stedet for at gå til Jesus, som kan gøre alting nyt, går læren om Inner Healing ud på at helbrede gennem okkult visualisering, kombineret med Freuds psykologi...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Kontrol over sindet

Verdens konspiratoreren I L L U M I N A T I For at forstå artiklen som helhed må du vide: Hvad er ILUMINATI? Kort sagt er Illuminati imod Kristus og for Satan, men så få som muligt må vide om deres djævelske planer. De går ikke af vejen som for eks. at frembringe omfattende hungersnød. Og deres mål er at ødelægge kristendommen og regeringer for at oprette en verdensregering. En lille gruppe mænd holder hele verdens befolkning som slaver i et satanisk komplot...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Født påny ved tro på Jesus

To former for tro ”Men da han (Jesus) var i Jerusalem i påsken på højtiden, troede mange på hans navn, da de så hans tegn, som han gjor-de. Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kendte alle.” Joh. 2:23-24. Der er to former for tro. Den, som de havde, der troede på grund af tegn og undere. Og den tro, som de har, der er født på ny og tror uden at have set. Jesus betroede sig ikke til dem i den første gruppe...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Er WILLOW CREEK en sand lære?

Bill Hybel er senior pastor ved Willow Creek association med en stab af 50 præster under sig, og hans menighed har 12.000 medlemmer, hvoraf mange har en katolsk forståelse. Kirkens program, som de kalder ”søger-tjenesten”, går ud på, at alle skal befinde sig godt. Derfor forkynder Hybel kun det, folket ønsker at høre, og ikke hvad, Bibelen siger. Bill Hybel og hans familie er tilhængere af psykologisk rådgivning...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Hvorledes kan jeg vide, at jeg er frelst?

I Rom. 8:16 står der: ”Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.” Det er Guds Ånd der bekræfter, at vi er frelste, dersom vi tror, at ”hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd.” 1. Joh. 1:7. I 1.Joh. 1:3 læser vi: ”Det, vi har set og hørt, forkynder vi også jer, for at også I må have samfund med os; men vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus...
af Holger Skov Særkjær, d. 13-12-01

- Harry Potter - spiritisme og trolddom

Der er ikke stærke ord nok til at beskrive, hvor djævelsk og antikristelig HARRY POTTER (fremover HP) bøger og film er. De indeholder elementer fra alle sataniske forførelsesformer men på en så listig måde, at de præsenterer sig som forholdsvis harmløse. Men vær på vagt, HP bøger og film er Satans redskaber til at narre dem ind i okkultisme, der ikke er på vagt. Læs hvad Herren sagde til Israels folk: ”Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud giver dig, må du ikke lære efter de vederstyggeligheder, folket der udøver...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-01

- Jesus, Guds Lam

Jesus som Guds Lam er den mest dyrebare gave, vor himmelske Fader har givet os. Men mange kristne forstår ikke tilfulde, hvad det vil sige, at han er Guds Lam. Johannes Døber vidste det, da han så Jesus og sagde: "Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd!" Joh. 1:29. Og endnu engang siger han i vers 36: "Se der! Guds Lam!" Synd mod Gud Synd er vantro. (Joh. 16:8-9.) Dvs. at synden består i, at mennesket river sig løs af afhængigheden til Gud og i stedet lever sit eget, selviske liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-12-01

- Angående den store Højtid

Med denne artikel har jeg især tænkt på alle dem, der gerne vil forberede sig til den højtid, som alle oprigtige Guds børn specielt glæder sig til. At vi fejrer denne højtid på et forkert tid på året, har ikke den store betydning. Det afgørende er, ar vi takker og ærer Gud for vor frelsers fødsel. Vi takker Gud, fordi han i nåde så til vor elendighed og hjalp os ud af den hjælpeløse tilstand, vi var i...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-01

- Jeg har det imod dig

I Åb. 2.3 kap. læser vi om det påbud Johannes fik om at skrive til de forskellige menigheder. Og det har også noget at sige til os i dag? Efesus og Smyrna Jesus sagde til Johannes: "Skriv til menighedens engel i Efesus: "Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer midt imellem de syv guldlysestager (de syv menigheder): Jeg kender dine gerninger og dit arbejde og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde; og du prøver dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere; og du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld og er ikke bleven træt...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-01

- Lad dig ikke rive med af floden

"Hver den, som hører disse mine ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig mand, som byggede sit hus på klippen. Og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, men det faldt ikke; thi det var grundfæstet på klippen. Men hver den, som hører disse mine ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en dåre, som byggede sit hus på sand. Og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og stødte imod dette hus; og det faldt, og dets fald var stort...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-10-01

- Det korte - og det lange

For nogle er livet kort, for andre lidt længere. Men under alle omstændigheder står der, at livet er som ”et pust, der svinder og ej vender tilbage.” Sal. 78:39. De fleste bruger skønsmæssigt 99.9 % af livet til det, der har med det korte, det jordiske liv at gøre. Og kun de resterende 00.01 % bruger vi på det lange, på evigheden, der er uden ende. Gud siger, at vi er dårer, dersom vi ikke måler alt med evighedens længde...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-01

- Esaus vrede

Esaus vrede mod Gud og Jakob  ”Jakobs hus skal være en ild og Josef hus som en flamme. Men Esaus hus skal blive til halm. De skal sætte det i brand og fortære det, og ingen af Esaus hus skal overleve, så sandt Herren har talt.” Obad. vers. 18. Hvad ved vi om Esau? Vi ved, at han ikke satte pris på sin førstefødselsret og dermed Isaks bedste velsignelse, som han solgte for en ret linser...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-08-01

- Det er GUDS land og folk

Uviljen mod Israel stiger i nutiden i uventet grad, og der bliver flere og flere jøder dræbt på grund af hadet mod dette folk. Der er flere anti-jødiske demonstrationer end nogensinde. Ødelæggelser på tempelbjerget af de tidligere jødiske templer tiltager. Synagoger brændes ned, og anti-semitiske slagord skrives på Jerusalems mure. Hele verden vender Israel ryggen og fordømmer alt hvad de gør...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-08-01

- Guds navn: YHWH

Mysteriet, at Gud blev åbenbaret i kød  Gennemgående har jeg i denne artikel valgt at bruge jødiske navne for FADEREN og MESSIAS, såsom YHWH og YAHU´SHUAH, som jødekristne og ikke så få ikke-jødiske menigheder stadig anvender af ærbødighed for Herrens navn.. Vi kan i Det gamle Testamentes 1931 overs. se, når der i grundteksten står YHWH, der da står HERREN med store bogstaver...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-07-01

- Fra tro til tro eller fra løgn til løgn

Efter mange overvejelser skriver jeg denne artikel, eftersom sandheden altid har ret fremfor det usande, og Guds lige vej frem for verdens mange krogede. Jeg kommer i artiklen til at berøre punkter, som hos nogle sikkert vil gøre ondt. Men et onde skal rykkes op med rode, selvom om det kan smerte. Jeg håber derfor, at du af kærlighed til sandheden vil følge med hele vejen. Artiklen har til formål at lede kristne frem fra tro til tro og at advare mod den omsiggribende løgn, der føres frem af onde magter...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-01

- Jerusalem, den evige by

Om Jerusalem: ”siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste by, og Hærskarers Herres bjerg det hellige bjerg.” Zak. 8:3. Og igen: ”… således har jeg nu i disse dage … sat mig for at gøre vel mod Jerusalem og Judas hus. Frygt ikke!” Zak. 8:15. Det er kun to ud af mange steder, Jerusalem er omtalt som det sted, hvor Herren vil gøre godt og udrette store ting...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-06-01

- Vejen beredt for Østens konger

I Åb 16:12 står, at ”den sjette engel udgød sin skål over den store flod Eufrat Da udtørredes flodens vand, så vejen var banet for kongerne fra solens opgang” Hvornår sker det? Tyrkiet har i de senere år været i gang med et stort projekt, kaldet Southeastern Anatolie Projekt. Når dette projekt er færdigudbygget, vil det have 21 damme, 17 hydro-elektriske turbiner og et netværk af tunneler og kanaler, der regulerer vandene på det 14...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-04-01

- Romerbrevet - Guds gave

Romerbrevet [Del 2] Dette afsnit fra 7:1 er bedst til brug ved et dybtgående studie, hvor de forskellige emner tages op og evt. belyses ved indbyrdes samtale. Der er så mange fundamentale sandheder i det, Paulus siger, som vi ikke uden videre virkelig forstår. Vi skal dog ikke tro, at alt i Bibelen er vanskelig. Frelsen ved tro på Jesus er så ligetil, at børn kan forstår den. Men når det gælder dybere ting, er det som at komme i en højere klasse i skolen, hvor der stilles større krav for at opfatte, hvad der tales om...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-03-01

- I kraft af Jesu blod

I Det nye Testamente finder vi beretningen om udgydelsen af Jesu blod ved hans nåderige forsoningsdød. Under disse timers kvaler, som korsfæstelsen påførte Jesus, led han af mange smerter, som fremkom ved, at alle blødere dele i hans legeme blev strakt til yderpunkterne og derudover. 1) Han havde mange sår forårsaget af stokkeslag m.m. ”Da spyttede de ham i ansigtet og gav ham næveslag; andre slog ham med stokke...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-01

- Opstandelsen - en historisk kendsgerning

Gennem århundreder har filosofer forsøgt at bortforklare den herlige beretning om Jesu opstandelse som usaglig. Årsagen er, at hvis opstandelsen kan bortforklares, er der en god undskyldning for ikke at tro på Bibelen. Men det er ikke blot en bibelsk beretning, at Jesus opstod påskemorgen. Talrige ikke bibelske kilder har også beskrevet opstandelsen som en kendsgerning, der ikke kan rokkes ved...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-01

2000

- Søvnig eller årvågen kristendom

”Lad os derfor ikke sove, således som de andre gør, men lad os våge og være ædrue”, 1. Tess 5:6 ”Det er nu på tide at vågne op fra søvnen For vor frelse er nærmere nu, end da vi kom til troen”, Romerne 13:11 Gud er lyset Fader, og alle, der er af Gud, er fødte til at være lysets børn, så de med åndelig åbne øjne udskiller alt det, der ikke hører Guds rige til Alle kristne er kaldede til at være åndelige vægtere Og særdeles i vor tid skal vi være årvågne vægtere, fordi den endelige frelse er nærmere, end da vi kom til troen ”Natten er snart forbi, og dagen er nær Lad os derfor aflægge mørkets gerninger, og lad os iføre os lysets våben”, Romerne 13:12 For en tid siden fik vi et brev, hvori det meddeltes, at afsenderen ikke var interesseret i at høre om advarsler eller oplysninger om dem, der fører kristne ind i forførelse, eller leder os til at dyrke fremmede guder...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-09-00

- Jesus Kristus døde for vore synder

Mange kender disse ord: ”For først af alt overgav jeg til jer, hvad jeg også har modtaget: at Kristus døde for vore synder, efter skrifterne; og at han blev begravet; og at han stod op igen den tredje dag, efter Skrifterne 1.Kor. 15:3. Mange tror, at det er nok at vide og tro. Men alle bør læse hvad der står i 2.Kor. 5:15-17-18. ”Og han døde for alle, for at de der lever ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dem… Een er død for alle, altså er de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem…...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-04-00

- Vesten har valgt

Alexander Solsjenitsyn sagde engang: ”Vestmagterne, som i 1945 var almægtige, har under indflydelse af den offentlige mening frivilligt prisgivet stilling efter stilling og land efter land, uden at der blev affyret et kanonskud. På den måde er sejrende stater frivilligt blevet de besejrede stater.” Vestens nedgangsperiode blev den ikke påtvunget. Den har frivilligt gået ind i den, idet den har mistet det mål af syne, der er givet til kristne nationer: ”I skal være mine vidner…...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-03-00

- En ny kristendom

Kristen eller religiøs Paulus blev bedrøvet, da han så, at Demas, en af hans medarbejdere, fik kærlighed til verden og forlod ham. (Kol. 4:14 og 2.Tim. 4:10.) Ligeså at menigheden i Galatien, som var begyndt godt, lod sig lokke bort fra nåden i Jesus Kristus. (Gal. 1:6 og 5:4.) Og Hymenæus og Alexander var også på den rette vej men led skibbrud på troen. (1.Tim. 1:19-20.) Når vi i dag ser ud over menighederne i vort land, kan vi ikke undgå også at blive bedrøvet...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-00

- Giftig lære fra Trosbevægelsen

I denne tid, hvor Trosbevægelsen vinder ny fodfæste ved at foregive, at den har nærmet sig evangelisk kristendom, er det på sin plads i korthed at oplyse, hvad dens lære i virkeligheden går ud på. Sørgeligt nok forhandler mange boghandlere, der gør meget for at blive betragtet som seriøse formidlere af kristen litteratur, bl.a. Kenneth E. Hagins bøger, hvoraf bogen Navnet Jesus er en af de værste fortalere for falsk lære...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-02-00

- Guds symfoni

Pastor N. P Madsen skrev i 1914 om Guds symfoni, der gennem svundne tider har talt til mange, og peger på storheden i hans skaberværk, som alle kan se og høre. Jeg har valgt at lade noget af det, han skrev derom tale til os i dag: Et digt i toner En symfoni er et digt i toner. Og hver tone vidner om det skabte og er en genklang af vor Skaber. Den siger noget om ham, og vi kan kende ham på de toner, han spiller...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-02-00

- Et brev fra Paulus

Kolossæ var ikke nogen stor by og havde heller ingen stor betydning. Men i byen var der alle slags filosofer og tilmed en jødisk koloni. Og den var under konstant indflydelse for nye ideer og lærdomme fra Østen og var et frugtbart område for religiøse spekulationer og forførelser. I Kolossæ var der også en menighed, der var så heldig at få brev fra Paulus. Han kendte dem ikke personlig og havde aldrig været der...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-01-00

1999

- Verdensreligionen

Verdensreligionen * Den nye verdensorden * Den nye verdensøkonomi Skøgen ved de mange vande ”Den store skøge, som sidder ved de mange vande.” Åb. 17:1, er et symbolsk sprogbrug, som viser hen til religiøs utugt og afgudsdyrkelse (Åb. 2:20, 17:1-6, Es. 23:17, 57:3-8, Jer. 3:2-9, Ez. 16:1-59, 20:30-32, 23:7-49, Hos. 4:12-19 og Nahum 3:4.) Ordene: ”som sidder ved de mange vande”, viser, at skøgens indflydelse er udbredt til mange nationer, der villig tager imod hendes falske lære...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-99

- Et udkaldt folk

I 1.Tess. 1:1 skriver Paulus: ”Til tessalonikernes kirke…” Det græske ord, som oversættes til kirke, er ekklesia og betyder et udkaldet folk. Guds folk er kaldt ud af verden. Og hver gang, vi læser om kald i Bibelen, viser det hen til Guds kald. Gud kalder nemlig sit folk ud fra denne verden. (Ap.g. 15:13-18.) Flere gange i Joh. 17 viser Jesus hen til, at de troende er givet ham af Faderen, som har kaldt dem ud af verden...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-99

- Gå ud fra Babylon

Mange jøder blev ført som fanger til Babylon. Men Jeremias profeterede, at dette fangenskab ville ophøre efter 70 år (25:11 og 29:10). Og vi læser i Ezra 1:5 , at Gud vakte mange ledere, familieoverhoveder, præster og leviter til at vende tilbage til Jerusalem, da de var blevet frie. Rejsen til Jerusalem var vanskelig og farlig og ville vare over fire måneder. Og desuden vidste de, at Jerusalem lå i ruiner, og at mange af dem, der nu boede der, ikke ville være dem venlig stemt...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-07-99

1998

- Lov skal udgå fra Zion

Endetidsbetragtninger Kaotisk! Kan vi finde et bedre ord til vor tid? Der er ikke kun global bekymring over økonomien men også over mange andre ting. Det synes som de ”normale” tider er forbi. Daily Telegraph (1498) skrev, at frygten for en verdenskrise og et globalt sammenbrud i år 2000 er steget markant blot i det sidste år Men det er forudset i Bibelen Jeremias skriver: ”Så siger Hærskarers Herre: Se, den onde ulykke skal gå frem fra folkeslag til folkeslag, og en mægtig storm skal bryde løs fra jordens yderste grænser”, Jer 25:32 Og netop onde ulykker med finanskriser, oprør og politisk uro spreder sig i dag ”fra folkeslag til folkeslag” Talrige profetier peger også på alt det, der skal ske i det land, Gud gav Abraham og hans børn gennem løftets søn, Isak...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-12-98

- Hvorledes skal vi kunne undslippe

Gud har i de sidste dage talt til os ved sin Søn ”Derfor må vi desto mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det” ”Hvorledes skal vi kunne undfly, dersom vi ikke agter på så stor en frelse?” Hebr 2:1 og 2:3a (læs også 1:1-2) Og Paulus skriver advarende: ”Giv nøje agt på dig selv og på læren”, 1 Tim 4:16 Som aldrig tidligere ”driver” mange bort fra Bibelens klare ord og giver ikke agt på frelsen men lader sig ved lokkende ord narre til at tage imod falsk lære...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-98

- Alpha peger ikke på Bibelens Gud

Mange bliver imponeret af ”Alpha” kurserne, der bliver præsenteret på mange måder som weekend kurser i mange kirker og brugt næsten ethvert tænkeligt sted lige fra fængsler til skoler. Mange tror, de er blevet hjulpet videre af disse kurser og vidner om de vidunderlige ting, der sker der. Hvad kan der være forkert med dem? spørges der. Jeg ønsker, jeg kunne svare positivt. Men et nærmere eftersyn af ”Alpha” gør, at vi ikke kan godkende ”Alpha”...
af Holger Skov Særkjær, d. 22-11-98

- Solopgangen fra det høje vil besøge os

”Men da hun så ham, blev hun forfærdet over hans ord, og hun grundede på, hvad slags hilsen det var Da sagde engelen til hende: ”Frygt ikke, Maria, for du har fundet nåde hos Gud Og se, du skal blive med barn og føde en Søn, og du skal give ham navnet Jesus Han skal blive stor, og han skal kaldes den Højestes Søn Og Herren skal give ham hans faders Davids trone Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rige skal ikke have nogen afslutning”, Luk 1:26-39 Her forkyndes udtrykkelig, at Jesus, Marias søn, også var den Højestes Søn, arving til Davids trone og den af Moses udlovede profet {5 Mos 18:18-18 } Han skal være en evig konge i al evighed Og i hans rige findes alle troende af både jøder og hedninger Jakobs hus og Abrahams sæd omfatter i åndelig betydning alle troende {se 1 Kor 15:24 , 28 og Åb 20:4 } ”Da sagde Maria til engelen: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-11-98

- Politisk kristendom

Den utro ”hustrus” skøgeløn Forlaget DRAGEN UT i Sverige fortæller om den omfattende, politiske kristendom i Sverige i dag, som ikke er anderledes her i Danmark. Og det medfører, at mange ateister indgår i de forskellige beslutningsprocesser i kristeligt regi. Den politiske overhøjhed overfor store dele af kristendommen, som den har at rette sig efter, medfører, at mange præster og menighedsforstandere kun er kristne af navn og gør alt, for at den sande gudsfrygt hverken skal ses eller mærkes for tydelig i deres menigheder...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-11-98

- Billy Graham - og sandheden

”Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed”, Joh 17:17 At hellige betyder at sætte tilside. Guds ord har en helligørende indflydelse på troende, dersom de adlyder det. Thi de er sat tilside som et ”kar”, egnet til Guds brug. Det var netop det, Jesus bad om i sin bøn. Han ønskede et folk sat tilside til Guds brug, adskilt fra verden. Desværre bliver mange ikke i sandheden men går en anden vej...
af Holger Skov Særkjær, d. 31-10-98

- Af nåde er i frelst

”Han gjorde os levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtrædelser Og han oprejste os sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus”, Ef 2:5-7 Alle pånyfødte mennesker er Guds værk og nye skabninger i Kristus At gøre et åndeligt dødt menneske levende og give det et nyt sind, en ny vilje, nye kræfter og åndeligt fællesskab med Gud er en handling ud af Guds almagt og i hans kærlighed og nåde Det nye menneskes livskilde er Kristus Så længe et menneske ikke lever i Gud gennem troen, kan det umuligt gøre noget, som er godt ind for Gud, thi alt, hvad der kommer fra os selv, kommer fra en uren kilde Af os selv kan vi kun gøre døde gerninger, fordi vi mangler livet i Kristus Men alle, der er født på ny til et nyt liv med Gud, har gennem denne fødsel fået en ny evne, fordi vi er Guds værk, ”skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har gjort færdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem”, Ef 2:10 ”Før verdens grundvold blev lagt, har han (Gud) udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn, og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus”, Ef 1:4-5 Og er vi i Kristus, bliver vore gerninger gode, fordi Kristi Ånd er i os Derfor formår vi, som var fødte som ”et vred...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-10-98

- Tegn på himlen - nu

Hvor mange kristne ved, at der allerede som tegn på himlen har været en blodrød måne og en måne, klædt som i en sæk, over Jerusalem i 1996, præsis på påske-sabbaten og på tabernakelfest aftenen? Og hvor mange har hørt om de andre betydningsfulde tegn, forekommet i vor tid – som må overbevise os om, at det er ved tiden, da Gud vil ryste jorden? Nogle kristne synes at betragte enhver tale om ”tegn på himlen” som en form for gudløs astrologi eller hedenske forestillinger Bibelen gør det imidlertid helt klart, at Gud selv ofte anvender sådanne tegn for at advare sit folk om visse alvorlige tider for jorden Vi bliver fortalt i 1Moseb, at Gud skabte solen og månen ”til tegn og til fastsættelse af højtider”, 1Mosen 1:14 ”Jeg vil gøre undere oppe på himmelen, og tegn nede på jorden”, Apg 2:19 Og Bibelen fortæller, at det særlig vil ske i de sidste dage Jesus sagde om ”endetids” perioden: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner…”, Luk 21:25 Alt dette fortæller os, at vi er meget nær enden af denne tidsalder (Joel 3:3-4 og Åb 6:12) Om tegn på himlen står der i The Companion Bible: Stjernerne er sat som tegn, der fortæller om ham, der skal komme Og dem, der forstod tegnene, skulle blive oplyst ved dem I Jer 10:2 står: ”Bl...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-09-98

- Krig mod Bibelen

Satan hader Bibelen og især, at Jesus deri ophøjes, æres og tilbedes som Guds Søn og verdens frelser. Derfor har han altid forsøg at skjule eller fjerne visse steder i og fra Bibelen. Og desværre er det på mange områder lykkedes for ham. Ikke blot i Danmark men også i andre lande skiftede man ca 90 % af de gamle, værdifulde håndskrifter (kaldet Textus Receptus) ud og begyndte at oversætte fra to håndskrifter, der beskrives som værende ældre Men som vi skal se, er netop disse to håndskrifter i høj grad tvivlsomme I Sanningen bakom 1917 års Kyrkebibel, står: ”På trods af, at Textus Receptus lagdes til grund (for 1917 oversættelsen), følte vor bibelkommission sig tvunget til på nogle steder ikke at følge Textus Receptus, eftersom flere… bla Viktor Rydberg, havde opfordret dem til det” ”Rydberg retter skarp kritik mod bibelkommissionens prøveoversættelse af NT, fordi den ikke havde fjernet følgende vers fra deres oversættelse: ”Thi der er tre, der vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den hellige Ånd”, 1 Joh 5:7 ” Rydberg havde allerede i 1862 skrevet en bog om Kristus, hvor han søgte at påvise, at der ikke fandtes støtte for Jesu guddom i bibelteksterne...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-09-98

- Hvorledes finder jeg frelsens vished og bevarer den?

”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” ”Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst”, Apg 16:30-31 Er det overhovedet muligt at opnå vished om vor frelse? Ubetinget ja! Og uden vished om frelsen mangler en kristen noget væsentligt, der giver glæde og kraft, og får ikke alt det, Gud vil give sine børn. Det første, vi skal gøre for at få vished, er at tro på Jesus Hele hans formål med at komme til jorden var at give os liv, ja, overflod af liv Og ”så mange, som tog imod ham, dem gav han kraft til at blive Guds børn”, Joh 1:12 Selv sagde Jesus, at den, der tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv Men han sagde også, at dem, der ikke tror, er allerede dømt, fordi de ikke har troet på ham (Joh 1:12 og 18) Jesus vil, at vi skal finde hvile i at høre ham til Men han véd, vi let bliver frygtsomme, og at vi ofte ser på vore synder i stedet for på ham Derfor sagde han: ”Vær frimodig, dine synder er dig forladte”, se for eks Matt 9:2 og Luk 7:48 Og i 1JohannEs 2:12 står: ”Jeg skriver til jer, fordi jeres synder er jer tilgivet for hans navns skyld” Læg mærke til, at Johannes ikke siger, at deres synder engang skal ...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-09-98

- Vand fra klippen

I ørkenen gjorde israelitterne oprør mod Moses, fordi de manglede vand. Da råbte Moses til Gud, og Gud lod vandet flyde ud fra klippen. Var denne opstand fra folket nødvendig, til at få Gud til at give dem vand? Afgjort ikke! Mangelen på vand var kun for at prøve folket. Gud havde ført dem ud af Ægypten for at gøre dem til et folk, og de havde set under på under. De burde have lært at vente, indtil han gav dem vand...
af Holger Skov Særkjær, d. 21-08-98

- Jesus os til trøst og gavn, frelsernavnet ville bære

Jesus kom for at frelse syndere Det er et af de skønneste budskaber, vi kan høre, og ”det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere”, 1. Tim 1:15 Paulus skriver også: ” det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget, til skamme”, 1 Kor 1:28 Hvilken Gud vi dog har Han elsker den ydmyge og at samle dem op, der ikke er noget særligt i verdens øjne, og bruger dem til at herliggøre sig selv Kristus kom fra Himlen, hvor han var almægtig Gud, og lod sig føde som et menneskebarn for at blive verdens frelser...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-08-98

- Guds sandhed & Satans løgne

Foruden at ville få os til at føle os gode får Satan os til at jage efter, hvad han har at tilbyde af verdens lyst, rigdom og ære Han gør alt for at få os til at ringeagte Bibelen og tro, at der blot er tale om en gammel bog, som i dag er uden betydning Men det er dårskab at mene således I Sal 14:1 står, at ”dårerne siger i hjertet: ”Der er ingen Gud” I King James Version står der videre: ”De har gjort afskyelige ting, der er ingen, der gør godt” I Romerne 3:16 står: ”…der er ødelæggelse og elendighed på deres veje” Og i vers 18: ”De har ingen respekt for Gud” Således ser Gud på uomvendte mennesker De er alle afvegne, fordærvede, ingen gør godt, end ikke én eneste (jf vers 12) I vers 19 læser vi: ”… hver mund skal stoppes og hele verden stå strafskyldig for Gud” Det, vi selv formår eller som loven kan drive os til, hjælper os ikke ”Nu er derimod Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden nogen lov, den retfærdighed, som er bevidnet af loven og profeterne”, vers 21 (Se også 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-98

- New Age, vore medier og de kristne

Den rette kurs findes kun i Bibelen Der har altid været angreb på troen på den Jesus, Bibelen omtaler. Vi ser allerede i de breve, Paulus skrev, at han går stærkt imod gnosticismen, som også Johannes gør i sine breve. Og Judas finder det nødvendig at skrive: ”Mine kære! Samtidig med, at jeg er meget optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, finder jeg det nødvendig at skrive og formane jer til at stride alvorlig for den tro, som én gang for alle blev overgivet de hellige”, Judas v...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-07-98

- Hvordan nåden skal købes (Om Mariasøstrene)

”Evangeliske Mariasøstre” er en benævnelse, der får mange til i god tro at gå ind i et psykologisk fangenskab med sjælesår til følge, som det tager år at læge. Peter Andersen, tidligere Franciskan broder Masseo, skriver på Internettet, at han i sommeren 1966 arbejdede og levede i søstrenes område, kaldet Kanaan. Det var hans sidste år på kollegiet, hvor det var på tide at træffe afgørelse om liv og karriere...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-07-98

- Grundvolden Promise Keepers bygger på

Kendt i Danmark under benævnelser som: Det for mænd! Mandemøder! eller andet. Men læren er den samme som den, Promise Keepers i USA står for, og den går beviselig ofte på tværs af sandheden. Redaktør Jewell Van Der Merve siger om Promise Keepers i Discernment, mai/juni 1995: Promise Keepers (fremover PK) har en struktur, som forsøger at forene mænd fra enhver trosretning. På baggrund af deres succes må vi nødvendigvis se på årsagen til PKs fremgang...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-07-98

- Kort orientering

I en artikel skriver Neil Richardson i Christian Witness Ministries om Det andet Vatican konsil (1962-65), der lagde en strategisk, økumenisk plan for at forene alle kristne i én kirke, nemlig Den romerske Katolske. En lang række protestantiske ledere underskrev the Evangelicals & Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium. (Evangeliske og katolske tilsammen i den kristne mission i det tredje årtusinde)...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-07-98

- Brevet til Efeserne

Dette brev bærer overskriften: Paulus´ brev til efeserne men er næppe skrevet udelukkende til menigheden i Efesus, snarere været en rundskrivelse til menighederne i Lilleasien omkring Efesus. Det tør vi tro, fordi der ikke er en eneste hilsen til nogen speciel eller hentydes til særegne forhold i menigheden i Efesus. Paulus havde opholdt sig i Efesus i meget lang tid, og der var næppe nogen menighed i Lilleasien, til hvilken han var knyttet med så stærke bånd, og i hvilken han havde så mange personlige venner...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-06-98

- Kraft gennem sejrende bøn

Først vil vi se på, hvad sejrende bøn kan betyde Vi har mange beretninger om sådanne bønner, blandt andet om Kornelius, officer ved den italienske hærafdeling (Apg 10:1) Han var en gudfrygtig mand, som af hele sit hjerte elskede Israels Gud og var gavmild og flittig i bønnen Og han bad uden tvivl om sine synders forladelse og at blive frelst (vers 43 og 11:14) Han havde gennem længere tid søgt Gud for at nå videre i sit gudsforhold, og Guds nåde havde allerede udvirket store ting i ham Nu var timen kommen, hvor Gud ville svare på bønnerne, Kornelius indtrængende havde bedt Pludselig stod en engel foran en forfærdet Kornelius, som sagde: ”Hvad er det, herre?” Engelen sagde til ham: ”Dine bønner og sine almisser er steget op til Gud som et ihukommelsesoffer”, v...
af Holger Skov Særkjær, d. 21-06-98

- Et frugtbart oliventræ i Guds hus

David siger: ”Jeg er som et frugtbart oliventræ i Guds hus Jeg stoler på Guds miskundhed i al evighed… jeg venter på dit navn, thi det navn er godt for dine hellige”, Sal 52:10-11 Oliventræet er opregnet blandt de velsignelser, som Israels folk ville finde i det lovede land, 5Moseb´8:7ff Om Israel læser vi: ”Et grønt oliventræ, skønt at skue”, så kaldte Herren dit navn…” Jer 11:16 Og Israel skal ”bugne af skud, som når et oliventræ står i pragt”, Hos 14:7 De to oliventræer i profeten Zakarias´ syn, 4:3,11-12, er et billede på to Herrens olie-salvede tjenere Og i Romerne 11:7 fremholder Paulus, at hedningerne (det vilde oliventræs grene) skal indpodes i det ægte oliventræ (Israel) En artikel i Banner Ministries fik mig til at tænke over det åndelige oliventræs betydning...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-06-98

- Vor store Gud

Forfatteren til Prædikeren i Det gamle Testamente levede et liv i behag, rigdom, kraft og prestige. Han var også viis. Men i sin visdom havde han lært, at adskilt fra Gud havde visdommen og alt det, han ejede, ingen værdi. Penge var forgængelige og var i sig selv ingen lykke. Berømmelse heller ikke. Et liv på egne præmisser fører kun til sorg. Kun lydighed til Gud bringer glæde. Og jo nærmere vi lever vort liv med ham, des mere opmærksomme bliver vi på, hvilke dyrebare gaver Gud giver os...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-05-98