Bibelens troværdighed

af Kim Andersen
Lagt på d. 12/04-03


Udskriv
Oversigt


Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. ” (Es 46:10)

Bibelen, bøgernes bog, er en fantastisk samling af bøger, skrevet af forskellige mennesker, som tilsammen forkynder et enstemmigt budskab. Ved et grundigere studium, udviskes enhver tvivl om, at Gud er hovedtaleren i denne bog. Gud har fra verdens grundvold, fortalt os hvordan verden ville blive. Stykkevis erkender vi Bibelens budskab om fremtiden, og kikker vi tilbage på historiens begivenheder, ser vi at Bibelen har talt sandt, hele vejen igennem verdenshistorien.

Intet menneske har på noget tidspunkt været i stand til, på egen hånd, at opdigte denne bog. Der er så mange detaljerede forudsigelser, at opfyldelsen af disse ved tilfældighedernes spil, ville være mere usandsynlig, end at vinde i lotto.

Man kan ikke tvinge mennesker til at tro på Bibelens ord. Men det kræver god vilje at lukke øjnene for de fakta, der i denne artikel på flere områder forklarer, hvordan Gud i fortiden såvel som nutiden, har forkyndt os sandheden.

5. Mos. kap 28, er et kapitel der advarer Israel, at adlyde Guds befalinger. Gud fortæller dem hvordan det vil gå dem, hvis de er lydige og hvordan det skal gå hvis de er ulydige. Vi ved at Israel var ulydige, og hvad Gud advarede om, kan vi tydeligt se i historien, er sket.

Når man læser dette kapitel, kan man ikke andet end at overbevises om, at Gud på forhånd, hele vejen igennem verdenshistorien, har kendt Israels skæbne, deres hovmod og fald. De første 14 vers, handler om den velsignelse det er at holde Guds bud. De sidste 54, handler om den trængsel der kommer, når mennesket går sine egne veje.

Gud siger til Israel i Es. 48:3-5Hvad der skete tidligere, har jeg for længst fortalt;
det lød fra min mund, og jeg forkyndte det. Pludselig handlede jeg, og så skete det. Jeg ved jo, at du er hård, senerne i din hals er af jern og din pande af bronze. Jeg har fortalt dig det for længst, før det skete, har jeg forkyndt dig det, for at du ikke skulle sige: Mit gudebillede gjorde det, mit støbte gudebillede befalede det.


Lad os kikke lidt på Bibelens oprindelse og opstående.

Er Bibelen vel bevaret?


Der ligger et stort spørgsmål i om Bibelen er velbevaret eller om den er manipuleret fra mund til mund samtaler, eller kopier der ikke er korrekt videregivet.
I fortiden, havde man ikke kopimaskiner, og måtte manuelt skrive teksten over på andet papir. Man kan så forestille sig, at det kunne gå helt galt, fordi det netop var manuelt arbejde og det er menneskeligt at fejle.

I fortiden, når man skulle kopiere skrifterne, måtte det gøres af folk, med denne specielle profession. Den mindste fejl var uacceptabel, og hele kopien blev kasseret. Der var lange lister af krav som skulle overholdes, for at kopien blev godkendt, og kopisten skulle følge mange regler. En metode at tjekke kopien på var, at tælle tegn. Hvis der var for lidt eller for mange, blev kopien kasseret. Skriften blev opfattet som hellig, hvilket betyder at de originale skrifter, er bevaret på en enestående måde.

Mosebøgerne er de ældste i det gamle testamente, og 1. Mosebog er skrevet ca. 1600 år før Kristus. Det nye testamente er ca. 1900 år gammelt.

Af det Nye Testamente, er der mere end 24.000 håndskrevne kopier fra forskellige tider, som viser at intet er mistet i de forskellige kopier.

Man har fundet et dokument, Esajas Bog, som var ca. 1000 år ældre, en den ældste kopi man kendte til, af denne bog. Man gennemgik teksten og fandt at 95% af teksten var identisk. De sidste 5% var overvejende stave variationer. Indholdet som sådan, indeholdte ingen ændringer.

De første kopier var hellige og blev opbevaret i Pagtens Ark, i det aller helligste i templet. Her havde kun ypperstepræsterne adgang og en hel stamme – Levi’s stamme, have som opgave at bevogte Arken under transport, og beskytte Tabernaklet og dets indhold. Skete det, at der kom nogen uvedkommende i kontakt med Arken, døde de på stedet. (2 Sam 6:7, 1 Krøn 13:9, 1 Sam 6:19) Læs evt. 1 Sam kap 5-6, hvor du vil se Guds overnaturlige beskyttelse af Arken.

De som kopierede disse Skrifter, opfattede Skriften så hellig, at de ikke kunne skrive Guds navne, før de havde vasket deres hænder. Og som sagt, den mindste fejl i kopien betød kassering.

Der kommer så andre problemstillinger ind, når Bibelen oversættes til andre sprog. Den Danske Bibel, er med årene blevet fattig. Men Bibelen og dens oprindelse er sandfærdig og troværdig. Historierne, profetierne med mere er sande. Måske er de ikke fortalt 100% ordret, men forståelsen er stadig korrekt.

Ser vi på Esajas Bog, som er velforvaret uden ændringer på en årrække af 1000 år, vil jeg mene at det Nye Testamente i grundskriften er endnu bedre forvaret.

De originale Skrifter findes ikke mere og mange Bibeloversættelser i dag bygger ikke på den oprindelige grundtekst. Det gør derimod ”Textus Receptus”, som King James oversættelsen fra 1611 er bygget på. I dag er det desværre sådan, at de skrifter som afviger fra Textus Receptus, bliver benyttet til oversættelse af nutidens Bibler. Men stadigvæk, er Bibelen som helhed, en troværdig bog, hvis oprindelse er accepteret af historikere. Dog er der oversættelser der er så afvigende, at Bibelens tekst næsten er uigenkendelig. Læs evt. Jesuitpræster bag NIV bibeloversættelsen

Mange er skeptiske overfor Bibelens indhold, da det er skrevet af mennesker. Men Bibelen fortæller selv, at et hvert skrift er indblæst af Gud (2 Tim 3:16). Peter fortæller i 1. Pet. 2:21 at: ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.. Profeten david siger I mig taler Herrens ånd, hans ord er på min tunge (2. Sam. 23:2). Man kan så betvivle Bibelens udsagn om sig selv, men igennem Bibelen ser du at mennesker ved engle, profeter, Jesus Kristus, visioner, drømme, åbenbaringer, inspiration og Guds egen hørbare stemme har fået hvad de skulle nedfælde.

Er du stadig ikke overbevist om Bibelens troværdighed, så lad os se på Bibelens forudsigelser. Jøderne havde svært ved at tro at Jesus Kristus var deres ventede Messias. Selvom Jesus gjorde tegn og undere og hele hans liv var forudsagt i det Gamle Testamente, troede de Ham ikke. Jesus sagde til dem, så tro da for tegnenes skyld, for de burde kende deres Messias fordi Han udførte de tegn som var profeteret om Ham. Ydermere var hele Hans liv et vidnesbyrd som burde have været bevis nok.

Derfor vil jeg vise dig nogle profetier fra Bibelen, som vidner om Bibelens troværdighed. Og er profetierne som gik i opfyldelse i fortiden sande, må de profetier som taler om fremtiden i vor tid også være sande. Og det vil jeg vise dig.

Er Bibelens profetier troværdige?


Det kan være svært at bevise Bibelens troværdighed. Men jo mere man graver i historien og jo mere arkæologien opdager, jo flere beviser finder man på at Bibelens historier er sande (Se bogen Bibelen har alligevel ret). At Bibelens oprindelse er troværdig, er blevet bekræftet af historikere. At bøgerne i Bibelen er skrevet af de navngivne forfattere, på den tid, er sandt.

Det vil sige, at de profetier som er nedskrevet, er kronologisk rigtige. Der er ingen profetier i Bibelen som gik i opfyldelse før de blev nedskrevet. Profeterne i Bibelen har ikke bekræftet en hændelse, ved at profetere hvad der er sket, men forudsagt historiens gang. Profetierne er ikke givetvis i kronologisk rækkefølge, men forudsigelserne er sagt forud for hændelserne.

Nogle vil da mene, at profetiernes fyldestgørelse skyldes, at mennesker har fulgt Bibelen som et scenario, og ubevidst arbejdet hen imod Bibelens forudsigelser.
Men ved at se på nogle af de gamle profetier, vil vi kunne se, at det ganske enkelt er umuligt.

Jeremias


Jeremias skrev denne bog Jeremias’ bog i Palæstina ca. 685-616 år før Kristus. Han var en profet, som i sin bog, kom med mange – ca. 1000 forudsigelser. Mange af dem er gået i opfyldelse, og nogle mangler endnu. Jeremias var en sorgens budbringer, og blev af Gud brugt, til at gøre det klart for Israel – og dermed os, hvad konsekvensen af synd og frafald er.

Se denne profeti, som Jeremias forudsagde

Jer 25:8-11: ”Derfor siger Hærskarers Herre: Fordi I ikke ville høre mine ord, siger Herren, sender jeg nu bud efter alle Nordens folk og efter min tjener, Babylons konge Nebukadnesar; jeg fører dem imod dette land og dets indbyggere og imod alle folkene rundt om. Jeg lægger band på dem og gør dem til ødemark, til noget man pifter hånligt ad, til ruiner for evigt. Jeg gør ende på fryderåb og glædesråb, brudgoms og bruds stemme, kværnens lyd og lampens lys. Hele dette land skal blive til ruiner og ødemark, og folkene skal være trælle for Babylons konge i halvfjerds år.

Arkæologien og oldtidshistorien bekræfter opfyldelsen af Jeremias profeti. Jerusalem og Juda blev ødelagt, og folket kom i fangenskab i Babylon i 70 år.

Jeremias så også at efter de 70 år, ville Gud straffe Babylon, og igen være med sit folk. Denne profeti bliver mere detaljeret i det Esajas profeterer i Es 44:28, hvilken vi ser på om lidt.

Mika


Mika skrev bogen ”Mikas Bog” i Israel, ca. 750 år før Kristus. Mika var en profet som kom med flere profetier som er gået i opfyldelse, og nogle som ikke er. I alt ca. 120 forudsigelser, som jeg vil vise dig en af her. Den er ikke fra Mikas Bog, men fra 1. Kongebog, som blev skrevet mellem 1046-616 f. Kr.

1 Kong 22:6-18Så samlede Israels konge profeterne, hen ved fire hundrede mand, og spurgte dem: »Skal jeg gå i krig mod Ramot i Gilead, eller skal jeg lade være?« De svarede: »Gå imod den! Herren vil give den i kongens hånd.« Men Joshafat spurgte: »Er her ikke nogen anden af Herrens profeter, vi kan søge råd hos?« og Israels konge svarede: »Jo, der er endnu en, hos hvem man kan søge råd fra Herren. Men jeg hader ham, for han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt. Det er Mika, Jimlas søn.« Men Joshafat sagde: »Sådan må kongen ikke sige!« Israels konge kaldte så på en hofmand og sagde: »Få hurtigt fat på Mika, Jimlas søn!« Israels konge og Judas konge Joshafat sad nu, iført deres kapper, på hver sin trone på tærskepladsen ved Samarias byport, og alle profeterne profeterede foran dem. Sidkija, Kenaanas søn, havde lavet sig horn af jern og sagde: »Dette siger Herren: Med disse skal du stange aramæerne, til du har gjort det af med dem.« Alle de andre profeter profeterede ligesådan: »Drag op mod Ramot i Gilead, og du får lykken med dig! Herren vil give byen i kongens hånd.« Budet, som var gået hen efter Mika, sagde til ham: »Hør her! Da profeternes ord enstemmigt er til gavn for kongen, så lad dine ord være som deres og giv et godt svar.« Men Mika sagde: »Så sandt Herren lever: Kun hvad Herren siger til mig, vil jeg tale.« Da han nu var kommet til kongen, sagde kongen til ham: »Mika, skal vi gå i krig mod Ramot i Gilead, eller skal vi lade være?« Han svarede: »Gå imod den, og du får lykken med dig! Herren vil give byen i kongens hånd.« Men kongen sagde til ham: »Hvor mange gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn?« Da sagde Mika: »Jeg så hele Israel spredt på bjergene, som får uden hyrde, og Herren sagde: De har ingen herre, lad dem alle vende hjem i fred!« Israels konge sagde da til Joshafat: »Var det ikke det, jeg sagde til dig! Han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt.«

Mika sluttede af med at sige: ”Hvis du virkelig vender uskadt tilbage, er det ikke Herren, der har talt ved mig.” (1 Kong 22:28)

Kong Akab drog af sted i forklædning, og blev, som Mika havde profeteret, dræbt (1 Kong 22:34-37)

Dette er en profeti, som ikke var kendt af fjenden Ramot. Derfor var det umuligt at følge Mikas ord som et Scenario. Historien fortæller endda, at det var et ”uheld” at kongen blev dræbt.

Esajas


Esajas var en profet som skrev sin bog ca. 750 før Kristus i Palæstina. Hans formål var som andre profeter, at advare Israel om synd. Esajas kom også med profetier om deres ventede Messias, som vi kikker på lidt senere.

Esajas forudsagde bl.a. at Babylon ville ødelægge Juda og bortføre Israels skatte. Han forudsagde at de overlevende sønner fra kongefamilien, ville blive hofmænd i Babylon kongens palads. (Es. 39:5-7) Denne profeti gik i opfyldelse ca. 100 år efter. (2 Kong 25, 2 Krøn 36, Dan 1)

Kunne det være efterlevelse af profetiens scenario, der opfyldte denne profeti? Ville Israel overgive sig, og ville kongesønnerne tjene i et fremmed kongerige som tjenere frivilligt, bare for at bevise Esajas troværdighed?

Faktisk var det sådan dengang, at hvis en profet ikke profeterede sandt, blev han stenet til døde. Profeterne profeterede dengang med livet som indsats. Det gør man jo ikke i dag, hvilket måske også er årsagen til alle de falske forudsigelser, som selv Guds folk tillader sig at komme med.

I en anden profeti, forudsiger Esajas, at det mægtige Babyloniske rige vil blive besejret og ødelagt, af mederne. (Es 13:17-22) En fuldstændig vanvittig profeti, da Babylon dengang blev betragtet som uovervindelig. Omkring 150 år senere, går også denne forudsigelse i opfyldelse. Læs Dan 5:1-31.

Skulle Babylon den stolte by, overgive sig for at efterleve denne profeti? Var det mon et aftalt spil, for i fremtiden at kunne lokke mennesker til at tro på den gamle bog, Bibelen?
Nej, Bibelen er sand. Historierne om Sodoma og Gomorras ødelæggelse(1. Mos kap. 18 og 19), Jonas og hvalen (Jonas kap.1 og 2), Moses ved det røde hav (2. Mosebog kap. 14) og de 3 i den brændende ovn (Dan. Kap 3), er alle sande. Det er virkelige hændelser.

Nogle af disse hændelser, har arkæologien bekræftet ved nogle fund jeg vil fortælle dig om senere.

Esajas fik en profeti, som var starten på en profeti Daniel fik. I Esajas 44:28, siger Gud til Kyros, en person der endnu ikke eksisterede, at Jerusalem skal genopbygges og templet grundlægges. Denne profeti begyndte at gå i opfyldelse i år 536 f. Kr. hvor Kyrus var Persiens konge i Babylon. Vi ser i Ezra 1:1 at Helligånden taler til Kyrus, som ca. 200 år efter denne profeti, nu er konge i Babylon, om det ord som var talt ved Jeremias (Jer 25:11-13, Jer 29:10), som også Esajas profeterede. Kyrus giver ordre til at opbygge templet (Ez 1:2). Arbejdet var ikke færdig da kongen Darius (519 f. Kr.), overtog kongepladsen. Han førte arbejdet videre (Ez 6:1-3). Disse to konger, gav kun ordre om at bygge Templet, men da kong Artaxerxes (457 f. Kr.) kom på tronen, var hele Jerusalem inkluderet, ikke kun templet.

I Nehemias 2:1 ser vi også denne profeti gå i opfyldelse, og det er videre ud fra tiden på opfyldelsen af denne profeti, Daniel får et syn. Dette syn vil vi se på senere, men bid i første omgang mærke i året 457 f. Kr. - Det er faktisk en lang historie, som Gud ved flere profeter lader os se.

Jesus Kristus.


Skal vi lidt mere op til nutiden, har vi nogle gammeltestamentlige profetier, som forudsiger Jesu fødsel, liv og hvad der endnu ikke er sket - at Han kommer igen.

Jesu familie:
Gud åbenbarede for Abraham, alle jøders stamfader, at han skulle få en direkte efterkommer, som skulle blive en velsignelse for alle jordens slægter. (1 Mos 12:1-3)
Måske virker det søgt, at kunne se i disse vers, at Jesus skulle udgå fra Abraham. Men forklaringen ligger i vers 3: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes”. Bibelen bruger denne forståelse mange andre steder – hele jorden skal velsignes, på grund af Jesus. I 1. Mos 3:15, ved syndefaldet, siger Gud til Djævelen at: Hendes afkom skal knuse dit hoved,og du skal bide hendes afkom i hælen. King James er mere nøjagtig i det den siger it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. - oversat Den skal knuse dit hoved, og du skal knuse hans hæl. Vi kan se der er tale om en person hans hæl. Allerede her var det planlagt at Jesus skulle komme og forsone dette syndefald. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke: »og til dine afkom« i flertal, men i ental: »og til dit afkom«, og det er Kristus. (Gal 3:16). Paulus fortæller i Rom. 16:20 at Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder.. 1. Joh. 3:8 siger Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.

Gud fortalte Jakob, en af Abrahams sønner, at Messias skulle komme fra en bestemt stamme, nemlig Judas stamme. Da jøderne havde indtaget Israel, blev de opdelt i 12 stammer, efterkommere af Jakobs 12 sønner. (1 Mos 49:10)

Jesu familiekendetegn blev ydermere indsnævret til, at være af Davids familie. En profeti der blev givet David, Israels store konge, igennem profeten Natan. 1 Krøn 17:11-13: ”Når dine dage er omme, og du er gået til dine fædre, vil jeg lade en efterkommer, en af dine sønner, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge mig et hus, og jeg vil grundfæste hans trone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Min trofasthed vil jeg ikke tage fra ham, sådan som jeg tog den fra din forgænger.

Det er noget af en profeti. At en af hans efterkommere skulle herske for evigt og skulle samtidig være Guds søn.

Jesus bliver i jødiske kredse nævnt som ”Davids Søn”, en af de mest almindelige messianske titler.

Fødselssted:
Mika, profeten som vi før har stiftet bekendtskab med, fik åbenbaret at Jesus skulle fødes i Betlehem. ”Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.” (Mika 5:1)

Endnu en af Mikas profetier. Den stemmer overens med de andre profetier og fortæller også at det er Judas stamme, Jesus skal komme fra. Samtidig fortæller den om ”hans udspring i fortiden”. Jesus har altid eksisteret og ved Ham er alting kommet til.

Profetien er ikke til at misforstå. Fra Betlehem skulle udgå en person, som ikke var et almindeligt menneske, men en overnaturlig person, som altid har eksisteret.

Denne profeti bliver af Mattæus citeret i det nye testamente næsten 800 år efter, nemlig 37 år efter Kristus. (Matt 2:5) På samme måde, vil jeg senere citere Bibelen for, hvad der vil ske i den tid vi endnu ikke har set.

Dåbs tidspunkt:
Det er utroligt, så detaljerede profetierne om Jesus er. Vi har set fødselsstedet, og et syn Daniel fik, viser os hvornår Jesu dåb skulle finde, og fandt sted.

Det er et længere studie, men lad mig gennemgå det så simpelt jeg kan.

Under det Babyloniske fangenskab, fik Daniel et nøjagtigt tidsskema for de fremtidige begivenheder for Israels folk. Daniel så en bestemt årrække, mellem tidspunktet jøderne fik tilladelse til at vende hjem fra Babylon (år 457 f. Kr.), til det tidspunkt Messias skulle komme.

Som før sagt, finder vi denne frihedserklæring omtalt i Nehemias 2:1-10, hvilken arkæologer oven i købet, har fundet tydelige beviser for, i de gamle persiske statsarkiver.

Daniel fik i dette syn af engelen Gabriel vist en periode på 70 uger (Dan 9:24). Disse uger, vil man ved et nærmere studie kunne se, ikke er uger men syvere. Det Hebræiske ord ”uger” er ”shabuwa” eller ”shabua” som betyder en periode af syv, som kan være dage eller år. Det vil sige vi har 70 perioder af syv - 70 syvere, altså 490. En dag skal i dette syn, betragtes som et år, derfor er 1 uge = 7 år.

Dette syn Daniel fik, var et svar på hans bøn. Tidsskemaet han fik, var ikke i uger men år. Det vil sige at vi har 70 år gange 7 år, altså 490 år.

En anden måde jeg kan vise det på, er ved at disse 70 åruger, bliver delt op i flere perioder, hvilket du vil se senere. Den sidste uge af Daniels 70 uger, gælder tiden vi endnu ikke har set, hvor antikrist står frem. Vi ser i Åb 13:5, at antikrist i 42 måneder, den sidste halvdel af Daniels sidste uge (Dan 9:27) får lov at regere i det som Bibelen kalder trængselstiden. 42 måneder = 1260 dage (42 mdr. x 30 dg.), som er 3,5 år (1260 dg. / 360 dg.). Det viser også at Daniels uger er år, altså åruger, af 7 år. Hvis en halv af Daniels uger er 3,5 år, er 70 uger = 490 år.

For at du ikke skal tvivle på de 360 dage, og ikke 365 man regner med om året, vil jeg vise dig dette lille regnestykke. Det er egentlig et dybere studium, men det kan du tage, hvis du ønsker. Jeg viser dig det meget kort her.

Det handler om to forskellige kalender systemer, Solar og Lunar. Vi bruger Solar kalenderen, og jøderne bruger Lunar. De år Bibelen regner med, er profetiske år, som er regnet således ud:

365.24 (solar dage) + 354.37 (lunar dage) = 719.61 / 2 = 359.8 dage.
Dvs. 360 profetiske dage. For at få 12 måneder på et år, er en måned 30 dage.

Går vi tilbage til disse 70 af Daniels uger, ser vi, som før sagt, at de er delt op i 3 dele. 7 uger (49 år), 62 uger (434 år) og 1 uge (7 år).

Del 1. De første 49 år, skulle gå med at opbygge Jerusalem. Det vil sige i år 408, var denne tid gået, og Jerusalem var genopbygget.

Del 2. Herefter skulle gå endnu 62 uger, dvs. 434 år, hvor en salvet, en fyrste skal stå frem. Tager vi 408 år – 434 år, bliver vi ført til år 27 e. Kr.
Resultatet 408-434, giver 26, men år 0 er ikke eksisterende. Hvis man gennemgår et større regnestykke, ser man kalenderperioden falder således i lunar kalenderen, at dette år skal springes over. Derfor er vi i år 27 e. Kr.

Det er velkendt, at vores tidsregning i forhold til jødernes, er 3-4 år bagefter, hvilket vil sige at i forhold til Daniels syn, er vi i år 30 e. Kr.

Det vil sige, da Jesus er 30 år, står han frem som Messias, hvilket vi også ser i Luk 3:21-23, hvor Lukas fortæller at: ”Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke”.

Del 3. Den sidste del, er speciel. For den del er klippet af i tidsregningen, og flyttet et ukendt antal år frem i tiden. Denne periode på 7 år, nævnes som før sagt også i Åbenbarings Bogen, og er den tid, hvor antikrist vil regere. Det vil jeg vende tilbage til, for det er bl.a. hvad jeg vil vise lidt af, når jeg citerer Bibelens fremtidssyn.

Her er et grafisk skema, som viser tidsperioder m.m.

Klik for at forstørre

Hvis vi ser på disse hændelser som et scenario, ville vi så, med vores gode vilje og evner, kunne tvinge disse begivenheder igennem?

Der er så mange aspekter i Jesu jordiske liv, at det er umuligt at gøre med al velvilje i verden. Esajas havde profeteret at Jesus skulle blive født af en Jomfru. Ingen kvinde som har været sammen med en mand, om det så er hendes første barn kan være jomfru. Esajas forudsagde at ”se, jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn”. (Es 7:14)

En jomfru med barn er en umulig sammensætning på naturlig vis, men der var altså tale om, at en jomfru skulle blive med barn. Mange Bibeloversættelser bruger ordet ung kvinde, som ikke er den rette oversættelse af de hebræiske ord ”ha almah”, der korrekt oversat betyder ”jomfru”. (Se evt. King James versionen, hvor ”virgin” er brugt.)

Da Josef, Marias trolovede, fandt ud af hun var gravid, før de havde været sammen, ville han skilles. (At være trolovet den gang, var lige så bindende som at være gift, uden man var gift.) Men en engel fortalte Josef, at han ikke skulle være bange for at gifte sig med hende, fordi barnet hun bar, var undfanget ved Helligånden. (Matt 1:18-25)

Jesus blev født uden synd, hvilket han ikke ville have været, hvis Maria var blevet befrugtet af Josef. Var Hun det, ville Jesus være blevet født med arvesynden (menneskets fald fra Edens Have 1 Mos 3:16-19), og ville ikke kunne have blevet det syndfrie offer som Esajas profeterede i Es 53:11: ”Når han kendes, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre de mange”.

Mange Bibeloversættelser prøver at skjule denne jomfrufødsel, ved bl.a. at kalde Josef for Jesu fader. Josef og Maria omtales som Jesu forældre f.eks. Luk 2:43: ”Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det”. King James siger ”And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it”.

De originale skrifter fortæller sandheden om denne hændelse - undfangelse ved Helligånden.

Bibelen fortæller, at Jesus blev født i Betlehem, i kong Herodes dage. Når man læser dette afsnit, kan man se, at Herodes gjorde alt for ikke af følge Bibelen som et scenario. Han søgte at dræbe Jesus. Men Josef blev i drømme og af en engel vist, at han skulle flygte. Herodes blev rasende og slog alle drengebørn under 2 år ihjel.

Det må antydes at Herodes ikke havde forstået manuskriptet, hvis han skulle forestille at følge det som et scenario.

Nu har vi set fødested og fødsel forudsagt og opfyldt. Lad os se hvad Profetierne siger om Jesu liv på jorden.

Jesu tjeneste:
Endnu engang, må vi have fat i Esajas profetier, som siger ”sig til de urolige hjerter: Vær stærke, frygt ikke! Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op; da springer den halte som hjorten, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken.”.

Vi har set at Jesu dåb var start tidspunktet for Hans tjeneste. Johannes døber, som havde profeteret at Jesus var Messias (1 Joh 1:29), havde døbt Jesus (Luk 3:21). Johannes var blevet smidt i fængsel af Herodes, fordi han havde sagt, at Herodes ikke havde ret til sin kone. Årsagen til det var, at Herodias var gift med Filip, Herodes bror, med hvem hun havde fået en datter Salome (Matt 14:3-4).

Johannes blev i fængslet i tvivl om Jesus virkelig var Messias, og sendte nogle mænd for at spørge. Jesus svarede, ved at henvise til disse profetier som Esajas havde forudsagt, om de mirakler Han skulle gøre: ”Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige” (Matt 11:4-5)

Der var altså profeteret om Jesus, at Han skulle gøre mirakler. Læser vi om Jesu liv, kan vi se, at der er mirakler på mirakler som opfylder disse profetier.

Tror du på, at Jesus, fordi han fulgte Bibelen som et scenario, ville kunne helbrede mennesker og gøre tegn og undere som Han gjorde? Mennesker som ikke vil tro dette, gør alt for at modbevise det. De ændrer i Bibelen og giver astrologien med mere æren for disse overnaturlige hændelser.

Jesu korsfæstelse:
Esajas profeterede om Jesu korsfæstelse, meget rammende og præcist. Han forudsagde at jøderne ikke ville acceptere Jesus, hvilket han fortæller i kap. 53. Jesus ville blive mishandlet og uretfærdig behandlet. Han ville blive slået ihjel for vores overtrædelser. Han blev regnet for ingenting, som en lovbryder (Es. 53:12), og man slog ham ihjel blandt forbrydere og gav ham gravplads blandt de rige (Es 53:9). Esajas forudsiger, at Jesus ikke vil forsvare sig når han bliver anklaget, i det han siger ”som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund.” (Es 53:7)

Profeten Zakarias fortæller også meget detaljeret hvad der vil ske med Jesu liv. Han siger i Zak 11:12-13Og jeg sagde til dem: »Om I synes, så giv mig min løn, og hvis ikke, så lad være!« Så afvejede de min løn, tredive sekel sølv. Men Herren sagde til mig: »Kast den til pottemageren, den dejlige pris, de har vurderet mig til!« Og jeg tog de tredive sekel sølv og kastede dem til pottemageren i Herrens hus.

Det han siger, er at jøderne vil prissætte Jesus til at være 30 sekel sølv værd (ca. 130 kr.). Derefter skal disse sølvpenge kastes ind i Herrens hus (templet), hvorefter de skal overgives til pottemageren.

Salmernes bog, som er skrevet af flere forfattere bl.a. Moses, David og Solomon, er skrevet mellem 1500 – 450 år før Kristus. Salme 22, som er skrevet mere end 1000 år før Kristus, fortæller også i detaljer, hvad der skal ske med Jesus under korsfæstelsen. Salmen beskriver ud fra Jesu oplevelse, hvad der sker. Salmen viser bl.a. at Jesus tørster (Sal 22:16), at Jesu hænder og fødder skal gennembores (Sal 22:17) og der skal kastes lod om Hans klæder (Sal 22:19).

Lad os følge op på disse profetier, og se om de er gået i opfyldelse.

At jøderne ikke accepterede Jesus som deres Messias, kommer klart til udtryk, da de ønsker ham korsfæstet. (Matt 27:22)

Judas, en af Jesu disciple, gik til ypperstepræsterne og blev tilbudt 30 sølvpenge for at forråde Jesus (Matt 26:14-15). Dette opfylder ordet i Zak 11:12.

Jesus blev mishandlet noget så brutalt, hånet og bespottet så det skærer mig i hjertet at læse. Man kan virkelig se jødernes had til Jesus. (Matt 27:39-44)

Da Judas fandt ud af at Jesus blev dømt til døden, angrede han hvad han havde gjort og ville aflevere de 30 sølvpenge tilbage. Men ypperstepræsterne hånede ham, og han kastede pengene ind i templet og hængte sig selv (Matt 27:3-5). Dette opfylder ordet i Zak. 11:12.

Ypperstepræsterne betragtede, som Judas, pengene som blodpenge, og ville ikke ligge pengene tilbage i tempelkisten. Derfor besluttede de sig for at købe pottemagerens mark, til gravplads for fremmede (Matt 27:6-7). Dette opfylder ordet i Zak 11:13.

Under et forhør af Jesus hos statsholderen, fortæller Bibelen, at Jesus ikke forsvarede sig selv imod anklagerne (Matt 27:11-14), hvilket opfylder ordet i Es 53:7.

Jesus blev korsfæstet, hvilket opfylder ordene i Sal 22:17, Es 53:5 og der blev kastet lod om Hans klæder (Matt 27:35) som David havde forudsagt i Sal 22:19. Han blev korsfæstet mellem lovbrydere(Mark 15:27) som Esajas sagde (Es. 53:12).

Jesus døde på korset, og blev begravet. Men en rig mand Josef, som var blevet en discipel af Jesus, fik hans legeme udleveret af Pilatus, og lagde Ham i sin egen grav (Matt 27:57-60). Det opfylder ordet i Es 53:9.

Undersøger man hvordan en korsfæstelse er, vil man bedre forstå Salme 22.
Jeg er som vand, der hældes ud”, beskriver den dehydrering der foregår når man hænger i den bagende sol.
alle mine knogler falder fra hinanden”, beskriver en af de værste lidelser ved at hænge som man gør ved en korsfæstelse, da arme og ben går af led, og musklerne forstækkes.
Hunde omgiver mig”, er en beskrivelse til hedningerne, som dengang, i slang sprog blev kaldt hunde.
rovgriske og brølende løver spærrer gabet op mod mig”, henviser til den bespottelse og hån Jesus blev udsat for.

Jeg ved ikke hvad du tænker. Men jeg er målløs over den nøjagtighed de gamle profeter udviser. Laver man et mere grundlæggende studie af alt dette, vil man blive mere skræmt over hvordan fremtidens begivenheder, specifikt er vist.

Jesus kendte til disse profetier, og fortalte selv sine disciple om sin fremtidige død og ikke mindst opstandelse, før det hele afstedkom (Luk 24:44-46). Selvom Jesus kendte profetierne, havde han ingen mulighed for at tvinge begivenhederne igennem, som profetierne sagde.

Judas havde tilsyneladende ikke kædet ordene i Zakarias sammen med de 30 sølvpenge – om han da overhovedet havde forstået disse ord. Jesu disciple kende tilsyneladende heller ikke Jesu skæbne, da Han først måtte åbne deres sind, for de forstod skrifterne. Læser vi Matt 16:21-23, kan vi se at Peter vil irettesætte Jesus, da Jesus fortæller om sine fremtidige lidelser. Han forstod ikke skriften på dette område.

Pilatus prøvede endda at tale folkemængden til fornuft, da han sætter spørgsmålstegn ved, hvad ondt Jesus havde gjort. Der er så mange detaljer, som passer perfekt. Det er umuligt at styre en sådan begivenhed, til at passe i mindste detalje. Det var ganske enkelt umuligt for ”skuespillerne” dengang at følge Bibelen som et scenario, da de ikke kendte manuskriptet.

Nu har vi set på flere af Bibelens profetier, som efter Bibelens eget udsagn er gået i opfyldelse. Lad os se om vi kan finde andre end Bibelens vidnesbyrd.

Arkæologien vidner om Bibelens troværdighed.


Der findes mange arkæologiske opdagelser, der beviser at Bibelens historier er sande. Jeg anskaffede mig en bog ”The Exodus Case” (http://www.forlagetscandinavia.dk/review.asp?bookSend=8772472308), som fortæller om mange opdagelser, foretaget af Ronald E. Wyatt, som igennem 40 år, har taget mere end 100 ture til Mellem Østen, for at dokumentere opdagelserne i bogen.

Jeg vil vise dig nogle opdagelser, der vidner om Bibelens historier. Nogle af dem er fra denne bog.

Noas ark
Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk.” (1 Mos 6:13-16)

Denne hændelse skete ca. 2500 år f. Kr. og Moses, som fortæller om denne ark, fortæller at den var 300 alen lang. Der findes 2 længder af alen. Den ”hellige” og den ”hedenske”. Vi ser i Apg. 7:22 at ”Moses blev oplært i al egypternes visdom og var mægtig både i ord og handling”, derfor må det være Ægyptiske (hedenske) alen vi skal måle med.

Nogle mener den hedenske alen var 52,3 cm, hvilket giver 157 meter, andre siger 44,45 cm, som giver os en længde på 134 meter. ”The American Heritage Dictionary of the English Language” fortæller at en alen er mellem 43-56 cm, hvilket giver os en længde på mellem 129-168 meter. Det er lidt svært at vide hvor lang denne ark egentlig var, men vi har et ca. mål. Bredden var 50 alen (22-28 meter) og højden 30 alen (13-17 meter). Der har helt op til 1850 e. Kr. i historien, ikke eksisteret skibe så store som arken. Helt op til år 1932, var der kun 1 procent af verdens dampskibe som var større. Man har regnet ud at arkens kapacitet var lige så stor som 600 fragt biler, eller et 6,5 kilometer langt tog.

I 1 Mos. 8:4 læser vi ”Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge.”. Der er forskellige udlægninger omkring ordet ”bjerg”, om det er bjerge der er tale om, eller om det er et land eller region. Ararats kongerige, som eksisterede i det 9. til det 7. århundrede f. Kr., lå mellem Araks floden i Tyrkiet og søerne Van i Tyrkiet og Urmia i Iran. Det Hebræiske ord ”har” som oversættes på engelsk som ”upon the mountains”, betyder bakke, bjerg eller bjerg-by, hvilket er årsag til nogle mener der ikke er tale om selve bjerget, men at det lige så godt kan være byen.

Tager man det bogstaveligt, hvilket arkæologer har gjort, at det er på Ararat bjergene man skal finde arken, er det et område på størrelse med Sjælland man skal gennemlede. Et bjerg som på toppen når 5165 meter over havet.
Ararat bjergene
Klik for at forstørre
Model af Noas ark


Eryl Cummings, som i mange år har efterforsket rygter og spor på Noas ark, har adskillige bind med undersøgelsesmateriale.

I 1840 sprængte et jordskælv en tiende del af Ararats top væk, og den lille by Ahora blev oversvømmet. Efter dette begyndte opdagere at rapportere, at de havde set arken.

I 1856 fandt en armensk guide, hans søn og tre engelske ateister arken, men ville hellere dø, end at indrømme opdagelsen. Drengen emigrerede til Amerika og fortalte historien. År senere indrømmede en af ateisterne, da han lå for døden, hvad han havde set.

I 1883 bragte aviser i London historien om en Tyrkisk kommission, som blev udpeget til at undersøge en lavine i bjerget. Deres opdagelser viste arken begravet i et isbjerg. I henhold til deres rapport, huggede de isen væk fra tre rum og fandt ud af, at det var et stort skib.

I 1887 klatrede Prins Nouri, der var ærkediakon i Babylon og den apostolske leder af nestorianerne, op ad bjerget 3 gange. Nouri stod bævende og overvældet, da han så den gamle ark, halv fyldt med sne og is, klemt ind mellem to klippestykker. Han påstår han krøb ind i rummene og fandt, at de var i overensstemmelse med Bibelens beretning.

I 1916 meldte en russisk pilot at have set skibet på en prøveflyvning over Ararat. En rapport blev sendt til zaren, som sendte to grupper soldater ud for at lede efter arken. Begge grupper målte og tog billeder af arken. En kurer blev sendt til zaren med rapporten, men mens han var på vej, styrtede kommunisterne regeringen, og man hørte ikke mere til kureren.

I 1917 vendte fem tyrkiske soldater hjem fra Bagdad efter krigen, og besluttede at tage forbi Ararat. De fortalte at de havde set et stort skib indesluttet i isen, højt oppe i bjerget. Samme beretning som andre kunne fortælle.

I 1943 kom Start and Stripes, nyhedsavisen fra Den anden Verdenskrig, med en beretning om to piloter fra luftstyrken, som fløj ruten over Ervan i Rusland til Tunis over bjerget Ararat, hvor de mente at have set et stort skib i en lille sø højt oppe i bjerget. En russisk major påstod også at have set et sådant skib.

I 1948 påstod en Reshit, en landmand fra Kurdish, at han var klatret op i bjerget og havde fundet et stort skib så hårdt, at hans kniv ikke kunne skære i det.

I 1954 aflagde 30 mennesker ed på, at de havde set otte fotografier, taget på en mine ekspedition i Ararat området, af George J. Greene fra Corpis Christi i Texas. Billederne, taget fra en helikopter, viste et stort skib omringet af is. Billederne blev væk, da Greene blev dræbt, og er aldrig blevet fundet.

I 1955 påstod en fransk opdagelsesrejsende, Fernand Navarra at han og hans søn fandt Noas ark. Han skar et stykke af skibets tømmer ud. Han påstod der var flere stykker tømmer i området som vejede flere tons. Hvad andet end Noas ark kan ligge 4500 meter oppe i bjergene og 250 kilometer fra nærmeste træ, spørger Navarra. Videnskabsmænd tog en C14 prøve af træstykket, som viste at det var 4500 år gammelt. Da videnskabsmændene erfarede at det kunne være Noas ark, viste deres senere rapporter en mere nutidig aldersangivelse. Mon de som mange andre videnskabsmænd var bange for at se sandheden i øjnene?

To engelske mænd, Sir James Bryce og Hardwickie Knight, har fundet træ på bjerget, langt fra bygninger og tømmerstokke.

I 1977, februar måned, rejste Ron Wyatt til Tyrkiet for at undersøge et ”båd formet objekt”, som blev vist i en Life Magazine artikel.

I 1978 forsager et jordskælv, at jorden der omgiver det ”båd formede objekt”, forsvinder og gør at man kan se 9 meter af bådens sider.

I 1986 kikkede Joe Rosetta, visepræsident for Geophysical Survey Systems, på nogle radar skanninger af objektet og konkluderede at det ikke er et narturligt objekt, men er lavet af mennesker.

I 1987 møder Ron guvernøren for Agri District, Hr. Sevket Ekinci som fastslår at der i december 1986 blev bestemt, af medlemmer fra Ministry of Foreign Affairs, Internal Affairs, forskere fra Ataturk University og andre, at den ”båd formede formation” virkelig indeholdte efterladenskaber fra Noas Ark. Læs evt. mere her: http://wyattmuseum.com/noahs-ark.htm

Det er fantastisk. En 4500 år gammel bibelhistorie er blevet bekræftet. Men lad os gå videre i Bibelens historier.

Jonas og fisken
Kan historien om Jonas og hvalen være sand? Der findes ingen beviser for det, men man kan se, at det kan lade sig gøre, at en hval sluger en mand i en mundfuld. Vi ser i Jonas bog 2:1-11, at Jonas ikke ville adlyde Gud, og endte med at blive slugt af en stor fisk. Matt 12:40 fortæller at det var en hval der slugte ham.

Der er set fisk så store, at en mand nemt kunne stå i oprejst i maven på dem. En fisk blev skyllet op ved Floridas kyst, som vejede ca. 13.600 kg. Den var ca. 14 meter lang og 2,4 meter bred. Den havde en 680 kilo tung fisk i maven, sammen med en kæmpe blæksprutte. Den kunne have slugt 10 Jonas’er.

Nogle Bardehvaler er op til 30 meter lange og 12 meter i diameter og vejer 136 ton.

En middelhavsfisk blev fanget og udstillet i Beirut, som havde et hoved som vejede 6 tons. En mand som stod i underkæben, kunne ikke nå overkæben. Åbningen var 2,4 meter høj.

Den 4 april, 1896, blev en harpun båd ødelagt af en middelhavshval. 2 mænd forsvandt. En af dem (James Bartley) blev fundet i live i hvalens mave, halvanden dag efter, da den blev slået ihjel. Dog var hans hud blevet garvet af hvalens mavesyre.

I 1758 blev det rapporteret, at en sømand faldt overbord i middelhavet, og blev slugt af en 12 meter lang hvid haj. Kaptajnen beordrede at en kanon skulle affyres på fisken, som kastede sømanden op, i live og uskadt, efter den blev ramt.

Nogle forkaster historien om Jonas, på grund af, det ikke ville være muligt at leve i 3 dage og 3 nætter i hvalens mave. Men Bibelen viser faktisk, at Jonas i hvalens mave, var et symbol på Jesu død og opstandelse (Matt 12:40). Han kunne ikke have været et sandt symbol, hvis han levede i 3 dage og nætter. Jonas døde i hvalen og blev genoplivet ved Guds kraft, da hvalen kastede ham op på land. Jesus ville heller ikke have refereret til denne historie som værende sand, hvis det kun var et eventyr.

Sodoma og Gomorra
I 1. Mos. 19:1-28, læser vi om Sodoma og Gomorra. I vers 23-24 læser vi at ”Da solen stod op over landet, og Lot var kommet til Soar, lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen”.

Denne hændelse tog plads i historien ca. 1897 f. Kr., og foregik i Jordan, ved sydspidsen af Dødehavet, hvor man kan finde rester, som kunne være en af de byer i den Bibelske fortælling. Et område på ca. 3x2 km, skiller sig bemærkelsesværdig ud fra omgivelserne, da svovl kugler på 1-10 cm i diameter er spredt ud i dette område.

Man kan finde disse kugler på jorden (billede 1), og se at de er brændt ind i klippestykkerne (billede 2). Man prøvede at sætte ild til en af disse svovlkugler, som var brændt ind i et klippestykke med en lighter. Kuglen afgav en intens varme, og afgav en kraftig lugt af svovl. Man har fundet menneskeknogler, hvor man kan se de er blevet ramt af brændende svovl.
Figur 1Figur 2


Man skulle mene, at hvis det var et naturligt fænomen, som regn eller sne, så skulle det ikke kun have været i dette område. Hvis du køber bogen ”The Exodus Case”, vil du kunne se et billede der viser to områder med disse svovl kugler, delt op med et bælte imellem, hvor der ikke findes disse kugler. Hvorfor gik dette bælte fri? Kunne det måske være der den by, Lot talte om, lå? (1. mos: 19:20)

Vandringen gennem havet
I 2. Mosebog kap. 14, kan vi læse en fortælling om, hvordan jøderne med den ægyptiske hær i hælene, gik tørskoet over det røde hav. Denne begivenhed foregik ca. 1446 f. Kr. og bogen (The Exodus Case) giver et grundigt studium herom, som er meget spændende.

Ser vi i 2. Mos. 14:21, kan vi se at Moses rakte sin hånd ud over havet, og Gud sendte en stærk østenstorm, som delte havet. Denne vandring, fortæller bogen, kan man ved et nærmere studie af Bibelen se, at det ville have taget 24 timer på en strækning af 14-22 km, med et antal mennesker på ca. 1,5 – 2 millioner.

Vers 26-27 siger: ”Men Herren sagde til Moses: »Ræk din hånd ud over havet, så vandet vender tilbage over egypterne, over deres vogne og ryttere.« Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom egypterne lige imod det, og Herren styrtede egypterne i havet.

Vi ser her, at den ægyptiske hær er fulgt efter Israel ud imellem de vand vægge som havet dannede, vægge der var flere hundrede meter høje. Mellem disse vægge stod den ægyptiske hær på mindst 600 stridsvogne med 50.000 tilhørende soldater og 200.000 fod tropper. Da hele hæren var ude på stien mellem vand væggene, lukker Gud for stien, og vandet vælter ned over hele hæren. Bibelen fortæller i vers 28 ”Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i Faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage.”.

Man har undersøgt havbunden, hvor dette skulle have foregået, og har fundet vogn hjul, heste og menneske skeletter. Bogen viser mange billeder af disse fund, og det er fantastisk at se, at Bibelen igen fortæller sandheden.

Et hjul fra en stridsvogn


Der er mange historier i Bibelen som ikke kan bekræftes. Men flere af dem er bekræftet og må sætte de andre historier i en position, der er værd at tro på. Bibelen står fast, men videnskaben fornægter igen og igen dens budskab. Videnskaben ændrer hele tiden mening, da der kommer nye beviser og opdagelser. Vil videnskaben kende sandheden, så vil den på flere og flere områder komme til bekræftelse af Bibelens ord.

Nationen Israel


En af Bibelens tidssættende profetier, som skal foregå lige før Jesu 2. tilsynekomst, eller sagt på en anden måde, Hans genkomst, da Han har været her på jorden én gang, hvilket vi har set i foregående tekst, finder vi i Ezekiels Bog. Denne profeti handler om Israels genoprettelse som Nation, hvilket vi uden nogen form for tvivl kan se, gik i opfyldelse for ca. 50 år siden, nemlig i 1948.

Jesus siger til sine disciple i Matt 24:32-33 – ”Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren.”. Dette ”figentræ” begyndte at få blade i 1948 og sommeren er nær, hvilket betyder, at Jesu genkomst er lige for døren.

Det er også et dybere studie at gennemgå Israels historie, men jeg synes du skal se, kort fortalt, hvordan Israel har en vigtig plads i verdensplaceringen.

Vi har set Israel blive ødelagt og genopbygget da vi gennemgik Daniels profeti. Men Bibelen fortæller om endnu en total ødelæggelse af Israel. I Dan. 9:26, læse vi at ”Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær.

Jesus profeterer og bekræfter Daniels profeti i Matt 24:2Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.”.

Disse profetier gik i opfyldelse 70 år e. Kr, hvor den romerske hær ledet af Titus, indtog og ødelagde Israel. Mika profeterede i Mika 3:12 at ”på grund af jer skal Zion pløjes som en mark, Jerusalem skal blive til ruiner og tempelbjerget til kratbevoksede høje.”. Denne profeti gik i opfyldelse i 135 e. Kr., fortæller historikere, da den romerske hær igen ødelagde Israel, og med en plov pløjede Jerusalem. Denne historiske begivenhed er beskrevet i den anden del af den jødiske Talmud, Gemara, en samling af forhistoriske rabbinske skrifter. Igen viser det den korrekthed, Bibelens profetier har.

Opfyldelsen af disse profetier, leder os til den periode som skiller den sidste uge i Daniels profeti, fra de første 69 uger. Denne periode kaldes menighedens tidsalder, og har varet i ca. 2000 år nu. Men ”figentræet” er begyndt at få blade, hvilket i nærmeste fremtid vil føre til Daniels sidste uge.

Ezekiel får et syn, der viser Israels genoplivning. Ez. 37:1-10, fortæller dette syn og hvad Gud siger til Ezekiel. Læser du videre i v. 11-14, vil du se, at det er Israel der er tale om. Jøderne har i ca. 1900 år ikke haft deres eget land, ganske som profetierne har sagt, idet de fortæller at Israel skal blive lagt øde hen. Jøderne har været spredt over hele jorden, adspredt som et folk i 1900 år. Hele verden har i så mange år, været vidne til jødernes forfølgelse, som de har måttet gennemgå, på grund af ulydighed mod Gud. Ingen nation eller noget folk, har formået at eksistere, adspredt til alle jordens fire hjørner, i så mange år, uden at gå til grunde.

Bibelen og dens følgere, er i adskillige år blevet hånet og latterliggjort, fordi det har troet på denne profeti. Hele verden har set det som en umulighed, som science fiktion, at dette skulle gå i opfyldelse. Og tendensen til mistro bliver større som årene går, hvilket også, for nogles vedkommende, er grund til, de ikke vil tro på profetierne om Jesu genkomst og endetiden, som jeg før sagt, vil vise dig noget om senere.

Læser du videre i Ez. 37:15-28, vil du se at Gud vil føre israelitterne tilbage til det land, som deres forfædre boede i. Dette er ikke kun for en kort tid, men for evigt. Vi ser i Jer. 16:16, at Gud vil sende fiskere til at fiske sit folk hjem. Derefter vil Han sende jægere til at jage dem hjem, som ikke adlød fiskerne.

Israel kommer fra 1948 af, aldrig til at blive udslættet igen. Situationen i dag, viser den kamp der er mod araberne, som kræver det land, Gud vil give, og har givet jøderne. Men følg godt med, og mærk dig ordene jeg her siger: ”Jøderne får det land som de havde før Israels ødelæggelse!” Området som Gud har givet jøderne inkluderer Judæa, Samaria, Gaza og Golan højderne. Intet menneske, ingen nation eller hær vil nogensinde vinde over Israel igen, det er et løfte fra Gud, som fra før tidens begyndelse, har kendt verdens gang.

Hele Ezekiel kap 36, fortæller også om hvad Gud vil gøre med Israel i denne tid vi lever i. Vi hører bl.a. at Gud siger i Ez. 36:34-35: ”Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige: »Dette øde land er nu blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede.«

Da Israel overtog landet, bestod landet af 65% ørken. Landet fik normalt 150mm regn, nogle gange mindre om året. I dag har Gud gjort, som Han sagde, landet til noget der er som Edens have. Kilder som har været i Israel fortæller, at når Sharon forsvarer landet, regner det i Israel – hvilket for mig, er et bevis for at jøderne gør Guds vilje, at indtage det land Han har lovet dem. Før Sharon kom til magten, var Genesaret sø 6 meter under normal vandstand. Efter han er kommet til magten og forsvarer landet, er vandet igen steget.

Verden gør klogt i ikke at sætte sig imod Israel, for de har i dag, og for evigt i fremtiden Guds beskyttelse, og Gud vil handle hårdt med dem, som angriber Israel, hvilket jeg vil vise dig senere. Gud har sagt det på forhånd, og alligevel, fortæller Bibelen, vil hele verden vende sig imod Israel, hvilket vil ske i den sidste halvdel af Daniels sidste uge. Mere om det senere.

Jeg synes du skal læse hvad en jøde har skrevet for nyligt. Det er et engelsk stykke, men prøv at læs det alligevel, da det er bekræftende på profetiernes opfyldelse.

“I am not the least afraid to go any place, by bus or to a mall. I didnt change or stop doing ANYthing I used to do before this mess began! People tend to forget that twice the
casualties from terror get killed on the roads!

More people still die from heart attack, cancer, and other things; they just dont show them on TV.

Dont misunderstand me, there is a war going on, its not pleasant, but lets face it.. WE HAVE NEVER BEEN BETTER!!!! Its only TV and media that make people think its the end of the world coming.

Only 60 years ago!! They were leading Jews to their death like sheep to the slaughter!

No country, no army. 55 years ago!! Seven Arab countries declared war on the small Jewish state, only a few hours old!! We were then 650,000 Jews! Against the rest of the Arab world! No IDF, no mighty air force, just tough people with nowhere to go (Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Libya, Saudi Arabia, attacked all at once).

The country the U.N. gave us was 65 % desert. The country
tarted from scratch! 35 years ago!! We fought the three strongest armies in the Middle East, and wiped them out in six days. We fought against different coalitions of Arab countries, with modern armies, and masses of Russian soviet weapons, and still won!!!

We have today a country, and an army, and a strong air force, and hi-tech economy, exporting millions, Intel-Microsoft-IBM develop their stuff here, our doctors win world prizes for medical developments, we made the desert flourish, selling oranges and vegetables to the world.

Israel has sent its own satellite!! In space (three satellites all together!!), we sit proudly with the U.S. (250 million people), Russia (200 million people!), China (1.1 billion), the Europeans --France-England-Germany (350 million), as the only countries in the world to shoot something into space!! Israel is today in the world nuclear power family with U.S, Russia, China, India, France, and England. (We dont admit it, but every one knows...) To think that only 60 years ago, we were led, shameful, with no hope, to our death!!

We crawled out of the burning ashes of Europe, we won our wars here with less than nothing in our hands, we built an empire out of nothing.

Who the hell is Mr. Arafat to make me scared? Terrified? You make me laugh! Passover was last month, lets not forget what the story is all about. We overcame Pharoah, we overcame the Greeks, the Romans, the inquisition in Spain, we overcame the pogroms in
Russia, we overcame Hitler, the Germans, the Holocaust, we overcame seven other Arab countries at once, we overcame Saddam. Take it easy, folks, we will overcome these ones too.

No matter at what part of human history you try! to think of, for us, the Jewish people, our situation has never been better!!! So lets lift our heads high, and remember: any nation or culture that tried to mess around with us was destroyed to the ground - while we kept going!!! Egypt?

Anyone know where their empire disappeared to? The Greeks? Alexander of Macedonia? The Romans? Anyone today speak Latin? The Third Reich? Anyone heard any news about it lately?

And look at us, the nation from the Bible, from slavery in Egypt we are still here, speaking the same language!! Right here, right now. The Arabs dont know it yet, but they will learn there is one God. As long as we keep our identity, we are eternal.

So, sorry for not worrying, bitching, crying, or being scared, things are going o.k. here. They surely can go better, but still, dont fall for the media junk, they wont tell you that there are festivals going on, people keep on living, going out, seeing friends. Yes, our morale is low, so what? Its only because we weep for our dead while they enjoy the blood (and this is the same reason why, we will win, after all).”

Der er mange passager i Bibelen, der fortæller om disse ting, men jeg har, for at forkorte studiet, kun taget nogle få.

Gud har i de sidste mange år, kaldt jøderne sammen i Israel, og Man mener at der i 1917 var mindre end 25.000 jøder i landet. I 1920 ca. 83.000, i 1935 300.000, 1937 430.000 og i 1945 over 500.000. I 1972 omkring 3 millioner og i dag ca. 6 millioner. Hvis du ser følgende link, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/is.html#People, vil du se lidt om Israels befolkning. Der er dog ca. en million arabere i landet også, og nogle flygtninge, så mon ikke der er ca. 5 millioner jøder i landet i dag?

Det er et mirakel, og er gjort ved Guds hånd. Der er mange der prøver at finde andre svar på dette. Men sådan har det altid været, folk nægter at tro, selvom der sker et mirakel lige foran øjnene på dem.

Flere gange har der været forsøg på at ødelægge Israel efter 1948. Men Gud har været trofast og holdt sit ord. Ingen kunne overvinde Israel. Seks dages krigen i 1968, hvor lille Israel på seks dage vandt over Ægypten, Syrien, Jordan og flere arabiske lande, bl.a. Algeriet og Kuwait. Ikke nok med Israel forsvarede sig, de vandt også terræn. Yom Kippur krigen i 1973, en krig på ca. 3 uger mod Ægypten og Syrien, forsvarede Israel sig også uden tab af land.

Der har stortset siden 1948, været angreb på Israel. Jeg tror andre lande ville have været bukket under, men Israel eksisterer endnu, fordi Gud er med sit folk – lige som Bibelen fortæller.

Men krigen over alle krige, har endnu ikke været. Men den kommer, forudser Bibelen, hvor hele verden vil vende sig mod Israel.

Hvad siger Bibelen om fremtiden


Fremtiden er noget mennesker vil gå langt for at kende. Der gives ufattelige summer af penge ud til clairvoyanter, håndfladelæsere, tarokkort læsere med flere. Og sandt nok, kan disse mennesker ved åndernes hjælp, fortælle noget der givetvis går i opfyldelse. Men for det meste er det ved hjælp af gisninger eller flertydige profetier, det lykkes dem at tilfredsstille menneskers nysgerrighed om fremtiden.

Mørkets magter, som disse mennesker søger svar hos, har en plan og et ønske om verdens fremtidige gang. Men de kan aldrig rokke ved Guds plan, som fra tidernes begyndelse har stået fast. Gud har en ufejlbarlig plan, som Han i Bibelen har vist os, hvilket mennesker stykkevist igennem tiderne, har fået åbenbaret i Helligånden.

Vi har set på alle de profetier, som forud for deres tid er sagt, er gået i opfyldelse. De profetier som handler om vor tid, vil på samme forunderlige måde gå i opfyldelse, som Gud den almægtige Skaber og Frelser, ved sine tjenere har sagt os.

I Matt. 24:3, spørger Jesu disciple Ham: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?

Jesus profeterer, og fortæller sine disciple om fremtiden. De er en stor mundfuld at gennemgå, så jeg tager nogle få af Jesu svar.

Vers 4-5 og 23-26, fortæller om falske Kristus’er og falske profeter, der igennem tegn og undere vil bedrage og lede mennesker væk fra Gud.

Man skal ikke se sig meget omkring for at se, at dette er gået i opfyldelse. Kender man lidt til kristne kredse, vil man vide, at mange af de ”store” prædikanter, ikke ligger skjul på, de af og til, og ofte, har besøg af Jesus Kristus. For flere har dette været vendepunktet for deres tjeneste. Falske profeter, er mere udbredt end sande profeter i dag. Jeg personligt har fået flere falske profetier omkring mig selv, og jeg tror ikke at ret mange mennesker, der bevæger sig i kristne kredse, kan sige sig fri for dette. Læs evt. Reinhard Bonnke og den 3. bølge, Charles Ndifon - Guds eller åndernes magt? og Mirakler – Guds kraft eller trosmagi?.

Vers 6-7 fortæller om, at man vil høre krigslarm og rygter om krig, og at folk skal rejse sig mod folk og land mod land. Der skal være hungersnød og jordskælv.

Aldrig har der været så mange jordskælv, så meget hungersnød og i det hele taget så mange naturkatastrofer som vi har haft i dette år hundrede. Læs evt Tegn på den endelige afslutning på vor tidsalder, som giver et godt billede af denne sidste tid.

Vi kommer nu ind på fremtidens mørke udsigter, for Bibelen fortæller ikke positivt om fremtiden. Men lad dig ikke skræmme. Jesus sagde til sine disciple ”Se til, at I ikke lader jer skræmme” (Matt 24:6), og det må vi også gøre.

Kender du ikke Gud, er det tid nu, at bede Ham om frelse. Nådens tid er endnu. Men om ikke lang tid, bevæger vi os ind i Daniels sidste uge, hvor Guds nådestid er slut. Det vil koste dyrt, at blive kristen i trængselstiden, men tiden er nu, hvor du kan bede Gud om tilgivelse og frelse. Da vil du komme med til fest i himmelen, i stedet for at gennemgå trængselstiden. Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp med dette, kan du skrive til mail@tagryggen.dk, så vil jeg med glæde svare på dine spørgsmål.

Krig og krigsrygter, er daglig kost i verden i dag. Igennem tiderne, er krigene blevet større og større og mere ondskabsfulde en nogensinde. Julius Cæsar, udvidede det romerske rige, med en hær bestående af 400.000 mand. Napoleons krige dækkede næsten hele Europa med en hær på 750.000 mand.

Den første Verdenskrig, var en skælsættende krig. Der har før i tiden aldrig været en krig så stor og omfangsrig som den. Der fortælles, at hver syvende mand på jorden, 53 millioner mand, mellem 1914-18 gik med uniform. En krig hvor 43 af verdens største nationer var indblandet. Man mener at krigen medførte et tab af 37 millioner mænd, og kostede 337 milliarder dollars, som på den tid, svarede til en tredjedel mere end USAs formodede rigdom.

Denne krig opfylder hvad Jesus profeterede i Matt. 24. Land rejste sig mod land, folk mod folk. Hungersnød, epidemi og jordskælv opfylder denne krig også. 27 millioner mennesker sultede ihjel som resultat af denne krig. Fra Kina, Rusland, Indien og Europa, er der rapporter der fortæller at de aldrig havde oplevet en sådan hungersnød. Epidemier som tuberkulose, kolera, tyfus og kræft, var skyld i massers død. Historiebøger fortæller om en influenza epidemi, som var skyld i 28 millioners død. New York Times skrev i en artikel, at influenza epidemien har været den største i hele historien. Statistikker viser, at jordskælv i det 19. århundrede er taget kraftigt til. I det hele taget, hører man konstant om naturkatastrofer.

Vi fik Den anden Verdenskrig, som er blevet husket for blandt andet den antisemitisme som nazisterne udviste, hvor millioner af jøder blev dræbt. Jesus fortæller at ”Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.” (Matt 24:9)

Jesus siger, at alt dette kun er begyndelsen på veerne. Når man kender til veer, ved man at de gradvist tager til inden fødslen. Og når vi ser på verdensbilledet i dag, kan vi se at Jesus talte sandt.

Det fortæller os, at vi endnu ikke har nået målet. Vi er stadig i veerne, da målet, er Jesu genkomst. Derfor har vi noget værre i vente, end vi nogensinde har set. Hvad kan det mon være? Lad os kikke lidt på Daniels 70. uge, den sidste uge, som af menighedens tidsalder – nådens tidsalder, er blevet adskilt fra de andre uger, hvor Antikrist vil regere.

Templet
Vi læser tilbage i Dan. 9:27, at: ”Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv.

Når man tager et grundigere studie om dette emne, vil man se, at jødernes tempel vil blive genopbygget. Det Bibelvers der viser det mest klart, er 2. Thess 2:3-4, ”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud

Jøderne vil i nærmeste fremtid bygge Guds tempel, som det var på Jesu tid. Kilder fortæller, at jøderne allerede har alle fornødne materialer, til at genopbygge Templet.

Der blev i august 1967 publiceret en tekst i et engelsk blad ”The Christian and Christianity Today”, at 500 jernbanevogne lastet med sten fra Bedford, som er anset for at være verdens fineste byggesten, blev fragtet til Israel. Artiklen fortæller, at materiale til Templet, har været under hemmelig forberedelse i 7 år. De to frontsøjler til Templet, er allerede støbt i bronze.

Det kan dog ikke bekræftes, at materialerne er til Templet. Men jeg tror jøderne er snu nok til at holde det hemmeligt, for at undgå arabisk sabotage.

Problemet er imidlertid, at muhamedanerne har deres Klippemoske der hvor Templet skal stå. Men denne Klippemoske, vil på en og anden vis forsvinde og derved gøre plads til Templet. Moses Hansen har haft adskillige ture til Israel, og beretter, at muslimerne i nattens mulm og mørke, undergraver moskeen, for at fjerne arkæologiske beviser for, at jødernes Tempel engang har stået på pladsen. Der er ved det, et muligt problem, da de fjerner den støtte moskeen skal bruge for at stå. Det bærende fundament er så belastet, at væggene buer under presset af moskeen, hvilken kan betyde, at den simpelthen falder sammen.

En Israelsk historiker, Eldad, blev citeret i ”Time” den 30. juni 1967 hvor han siger ”Vi er på det stade, hvor David var, da han befriede Jerusalem. Fra det øjeblik til bygningen af templet under Salomo, forløb der kun en generation. Sådan vil det også være hos os”.

Med hensyn til Klippemoskeen, siger Eldad at ”Det er naturligvis et åbent spørgsmål. Hvem ved? Måske vil der komme et jordskælv.”

Arafat har ved en fejltagelse udtalt til CNN, at han og det palæstinensiske folks mål, er at ødelægge landet med de hellige steder (Israel – tempelpladsen). En udtalelse der er kendt som ”Arafat’s blunder”. (http://www.yowusa.com/Archive/September2000/11SEP00a/11sep00a.html)
På den måde formoder han vel, at kunne overtage Israel, som han jo mener hans folk har ret til. Hele den arabiske verden vil jo rejse sig, klar til hellig krig, hvis det skete.

Antikrist
Når Templet er genopbygget, vil Antikrist halvt inde i sin regeringstid, sætte sig i Templet og udgive sig for at være Gud. I første del af sin regeringstid, vil Antikrist være en god mand. Han vil være populær, og vil indgå en pagt med Israel. Denne pagt vil blive brudt, og Antikrist vil vise sit sande ansigt, som ødelæggeren, dyret, den lovløse, syndens menneske og fortabelsens søn. Han vil regere over Templet indtil hans tid er slut.

Bibelen fortæller meget om antikrist. Igen er det et større studie, men jeg vil vise dig kort, hvad Bibelen siger.

Daniel havde et syn ang. Antikrist. I Dan 7:7, ser han et dyr med 10 horn. Vi ser i vers 24, at hornene betyder 10 konger. Vers 8 viser, at et 11. horn voksede frem, som væltede 3 andre horn. Dette horn er specielt og symboliserer Antikrist.

Johannes bekræfter Daniels syn, igennem et syn han selv får i Åb 13, og vers 7 siger ”Det (dyret = antikrist) fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Dan 7:21 fortæller det samme ”Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem” Den Danske Bibel, er ikke oversat korrekt her, for som jeg har fortalt, vil Israel aldrig blive besejret mere. Det som er oversat som ”besejret dem”, skal derfor oversættes som ”havde magt over dem”. Den Norske King James siger ”…og fikk overmakten over dem”.

Åb. 13:2 fortæller at Antikrist får sin kraft og magt fra Dragen, som er et symbol på Djævelen. Åb 20:2 fortæller at Dragen, også beskrevet som den gamle slange, er Djævelen og Satan.

Antikrist, vil af Satan få magt til at kæmpe mod de hellige, som er Israel, og han vil få held med at få magt over de hellige, indtil Jesus Kristus i Himmelen, kommer ned på jorden. (Dan. 7:21-22)

I Åb 13:11, ser vi et andet dyr. Her er der tale om en falsk profet, hvilket vi kan se i Åb 19:20. Der er mange gisninger om, hvem disse to personer er. Men måske kan Antikrist, det første dyr, være Paven.

Hvis du kender til det katolske system, og den magt jesuitterne har, vil du se et meget satanisk og dermed antikristeligt system. EU har allerede besluttet at den katolske kirke, skal være hovedkirken for et religiøst system denne organisation arbejder hen imod.

Profeten, det andet dyr, kunne være Maitreya, som er Newages kransefigur. Når man undersøger Newage, vil man finde ud af, at læren og livsanskuelsen kan se fantastisk god og tiltrækkende ud. Det kan i billedsprog se mildt og blidt ud som et lam. Men læren og livsanskuelsen er i virkeligheden så ond, bedragende og forførende (Åb 13:14), at talen billedligt talt kunne komme ud af munden på en drage.

Åb. 13:13 siger ”Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.”. Constance Cumbey fortæller i bogen ”regnbuens skjulte farer” at hun har snakket med lys eksperter som fortæller hvad laserstråleprojektorer er i stand til. Og de fortæller at de kan sammenkobles med telekommunikationssatellitter.

New Agere har flere af disse til deres disposition. Når laserne springer fra satellitten tilbage til jorden, kan lysstrålerne bøjes på en sådan måde så det ligner at skyerne står i flammer. Disse satellitter kan også blive brugt til at vise et tredimensionalt holografisk billede, synligt for op til 1/3 af verdens befolkning. Der er endda teknologi til at få billedet til at tale sproget i det område som det bliver kastet i. Læs evt Teknologisk bortrykkelse

EU
Hvis vi lige vender tilbage til disse 10 kongeriger, vil jeg vise dig lidt om EU.

EU består allerede af flere end ti kongeriger. Det er ved at være så stort, at man har besluttet at opdele EU i ti regioner. Man arbejder på at reorganisere verdens 170 suveræne nationer, til ti super nationer, opdelt i Nordamerika, Vesteuropa, Japan, Australien og Sydafrika, Østeuropa inklusiv Rusland, Latinamerika, Nordafrika og Mellemøsten, Tropiske Afrika, Syd og Sydøst Asien og Kina. Læs evt. Begyndelsen og enden

Her er et skærmbillede af EUs hjemmeside fra år tilbage, der viser denne plan. Siden findes ikke mere, men den så således ud:


EU er utrolig antikristelig, og arbejder hårdt på at få fundamental tro ud af denne verden. Det skal være forbudt at evangelisere og fortælle andre om sin tro og livsanskuelse. Det skal være en privat sag, som foregår mellem hjemmets fire vægge. I et udkast fra EU (Charta Oecumenica), som kom i april 2001, står der blandt andet: ”Vi forpligter os til at drøfte vores planer for evangelisation med andre kirker og træffe aftale med dem, så skadelig konkurrence med risiko for nye splittelser undgås”. Jeg ved ikke om du kan høre, at også denne tale kan lyde som et lam, men faktisk kommer som ud af munden på en drage?

Der er utroligt meget at sige om EU. Jeg kender kun en brøkdel af deres sataniske plan, men jeg håber dette lille stykke kan give dig en lille smag af systemet.

Rusland angriber Israel
Vi går lidt tilbage i tiden igen. Tiden før antikrist og den tid der ikke har været endnu.

Bibelen er meget specifik om fremtiden. Faktisk kan vi se at Rusland med sine allierede, vil drage imod Israel, for at fjerne landet fra jordens overflade. Nogle profetier som endnu ikke er gået i opfyldelse. Men det kommer de til, lige som resten af Bibelens profetier – opfyldte som uopfyldte.

Der er tre hovedprofetier, som fortæller om en magtalliance, mellem nationerne i det nordlige. Ezekiel kap. 38-39, Dan 11:40-45, Joel 2:20. Disse profetier er henvendt til tiden ”ved årenes ende” (Ez. 38:8) og ”de sidste dage”, den tid vi er i nu. Ez. kap. 36 og 37, taler om Israels genfødsel i 2 dele.

1. del, ”Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart.” (Ez. 36:8) og Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. ”.

2. del, ”Da stænker jeg rent vand på eder, så I bliver rene; jeg renser eder for al eders urenhed og alle eders afgudsbilleder. Jeg giver eder et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i eder indre; stenhjertet tager jeg ud af eders kød og giver eder et kødhjerte. Jeg giver min Ånd i eders indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på, at holde mine lovbud” (Ez. 36:25-27). Ez. 37, beskriver den samme rækkefølge af begivenhederne. 1. Nationens fysiske genoprettelse (Ez. 37:7-8). 2. Folkets åndelige genfødsel (Ez. 37:10).

Vi ved at Israel er genoprettet som nation i 1948. Så rent tidsmæssigt, i dag 2003, står vi mellem den fysiske og den åndelige del. Det vil sige vi står over for en stor profeti, der endnu ikke er gået i opfyldelse.

Ezekiel, bliver vist, hvad der skal ske. I Ez. 38:2, taler Gud med Ezekiel, og han siger: ”Menneske, vend dig mod Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal.

Vi ser i 1. Mos 10:2 at Magog, Tubal og Mesjek er Jafet, Noas søns børn. Disse navne er ikke bare navne Bibelen har opdigtet, men er dukket op i mange arkæologiske opdagelser.

Rusland
Herodot (Herodotus), en græsk historiker som levede ca. 484-425 f. Kr., omtaler Meshek og Tubal som et folk med navnene, samaritaner og moskoviter, der på den tid boede i provinsen Pontus i det nordlige Lilleasien (i dag Tyrkiet), ved Sortehavet.

Josefus (Josephus, Flavius), en jødisk historiker som levede ca. 37-101 e. Kr., nævner moschevier og thobeliter som stammede fra henholdsvis Meshek og Tubal. Han sagde at Magog kaldtes for skytterne af grækerne og at disse folk boede i de nordlige regioner over for Kaukasusbjergene (som findes i Rusland og støder op til grænsen ved Georgien).

Plinius, en romersk forfatter som levede ca. 23-79 e. Kr., fortæller at, Hierapolis, som blev erobret af skytherne, blev senere kaldt for Magog, hvilket sammen med Josefus’ oplysninger, binder skytherne og Magog sammen.

Historiebøger om de forhistoriske folkeslag, sporer skytherne tilbage til at være en hovedbestanddel af det moderne Rusland.

Wilhelm Gesenius, en hebræisk sprogforsker som levede 1786–1842, som i sit leksikon, om Meshek siger, at han var forfader til moschierne, som boede i de moschianske bjerge. Han fortæller at det græske navn ”Moschi” stammer fra det hebræiske navn ”Meshek”, som er kilden til navnet for byen Moskva. Han fortæller også at Tubal er Rafets søn, som var grundlægger for det tibereniske folk, der boede ved Sortehavet, vest for Moschi. Han konkluderer, at disse folk utvivlsomt er roden til det moderne russiske folk.

I Ez. 38:2, hvor der står ”storfyrsten over Meshek”, er det hebræiske ord ”Rosh” brugt, som betyder ”Toppen” eller ”hovedet” for noget. Dr. C. F. Keil, en tysk forsker fortæller, efter en omhyggelig grammatisk analyse, at Rosh er et virkeligt navn, og at de byzantinske (et imperium, som udviklede sig fra romerriget, 550-1350 e. Kr.) og arabiske forfattere hyppigt omtaler et folk, der hedder Rós eller Rús, som boede i landet Taurus og nævnes blandt de skythiske stammer.

Om Rosh siger Gesenius i sit hebræiske leksikon, at det var betegnelsen for de folkestammer, som boede nord for Taurusbjergene (ca. 50-100 km ind i Tyrkiet fra middelhavet) i nærheden af Volgafloden, som løber ned igennem Rusland ud i det kaspiske hav. Han konkluderer, at i dette navn og stamme, er det første historiske sprog, som leder os til det russiske folk.

Ser vi på den geografiske placering af Rusland, finder vi at det ligger stik nord for Israel. Ez. 38:6, 15, 39:2 taler om ”Det yderste nord” og på kortet kan vi se at der kun kan være tale om Rusland.


Klik for at forstørre

Ruslands Allierede
Ez. 38:5-6, fortæller nogle af de allierede Rusland vil have med sig, når de stormer Israel. På samme måde som vi har identificeret Rusland, kan disse lande identificeres. Jeg vil ikke gå i dybden med disse lande, som med Rusland, men give en hurtig oversigt.

PersereIran (Iraq? Afganistan?)
Ætiopere (Kush)Ætiopien
PutæereLibyen (eller Somalia)
Gomer, med alle dets hobeTyskland
Togarma, med alle dets hobeSydrusland og Kossaklandet
Mange andre folkeslag…Klik for at forstørre

Gud er trofast over for Israel. Som sagt, vil Israel ikke nogensinde mere blive ødelagt eller opløst. Bibelen fortæller i Ez. 38:18Men på hin dag, når Gog overfalder Israels land, lyder det fra den Herre Herren, vil jeg give min vrede luft.

Gud vil lade et jordskælv ramme Israels bjerge hvorfra denne hær vil storme Israel. For at Israel skal kende ”at jeg er Herren, den Hellige i Israel”, siger Gud, vil han lade hele denne hær dø i bjergene. Han vil give deres kød til de vilde dyr, og Israel skal i 7 år indsamle og brænde alle våben fra denne hær. (Ez. 39:7-10)

Trængselstiden
Efter dette forsøg på at indtage Jerusalem, vil Antikrist træde frem, og underskrive en kontrakt med Israel (Dan. 9:27), hvilket vil være begyndelsen til Daniels sidste uge, begyndelsen til 7 års trængsel. Jesus siger til sine disciple, at de der er i Judæa, skal flygte, når de ser dette. (Matt 24:15)

Efter 3½ år, vil Antikrist bryde denne kontrakt og vise sit sande ansigt (Dan. 12:11) Bibelen fortæller, at Antikrist vil få ”alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.” (Åb. 13:16-17)

Mange i dag, gør grin med dette. Samtidig, har de på deres tøj, hud - i form af tatoveringer, og andre ting som tasker plakater med mere, tallet 666, som er Antikrists tal.

Ikke desto mindre, har vi det allerede meget tæt inde på livet. Hele handelssystemet er sat på dette spor. Enhver vare i dag, er mærket med en stregkode, som identificerer hvilket land, hvilken producent varen kommer fra, og varens nummer. Denne nummerering er en markant milepæl mod et samfund hvor alt er et nummer. Der har været, og er megen snak om stregkonde, hvor der menes at indgå 666 i - hvilket også har været mit budskab, indtil jeg så det fra en computers synsvinkel. Se denne følgende:


EAN varenumre er bygget op således at de 2 første cifre er landekoden (57 = Danmark). De efterfølgende 5 cifre, er virksomhedens referencenummer. De næste 5 tal, er varenummeret og til sidst et kontrolciffer, der beregnes ud fra de foregående. Men imellem alle disse tal, stikker 3 streger markant frem, idet de er længere end de andre steger. De kaldes kontrolstreger, som fortæller computeren hvornår referencenummer og produktkode starter. Ser man på det sorte sekstal, ser det ud til at kontrolstregerne er magen til. Er det sådan, så har vi i hele dette handelsmønter Antikrists tal: 666. Der er skrevet mange bøger om det, og jeg blev selv overbevist, indtil jeg så mønsteret i den digitale form, som det skal læses i. Alle tal i denne stregkode består af 7 felter, som kan være enten sort eller hvid - dvs. 1 eller 0. Et 6 tal ser for computeren således ud ”1010000”. Det er anderledes for kontrolstregerne, som ikke er bundet til 7 felter. Højre og venstre kontrolstreg læses således: ”101”, og kontrolstregen i midten ”01010”. Det er altså ikke 3 sekstaller.

Opfinderen af dette system, George J. Laurer, mener ikke at der skulle være en skummel forbindelse mellem disse stregkoder og Antikrist, selvom han erkender at de tre streger minder om 3 sekstaller. Han mener det er en tilfældighed, ligesom der er 6 bogstaver i hans for, mellem og efternavn. (http://members.aol.com/productupc/666quest.html). Jeg tror ikke, at systemet er en tilfældighed, men at det viser klart og tydeligt i hvilken retning systemet sejler. Laurer har ikke det i tankerne, og uden tvivl er dette system den smarteste måde at kontrollere på, hvilket Gud så for 2000 år siden, da Han advarede om at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket (Åb 13:17). Måske har ubevidst Laurer været offer for dæmonisk inspiration, på samme måde som Bibelens skribenter er blevet inspireret af Gud. Havde han ikke lavet dette system, var der en anden der havde. At det bliver som Bibelen har forudsagt, er der ingen tvivl om, og dette system er en stor pil der peger i den retning.

Man kan så studere videre, og finde ud af hvad der menes med at tage mærket på sig. Biochippen er en foreløbig vinder, da den ikke er større end et riskorn, der endnu ikke er blevet kogt. Et lille rør på 10-15 mm som indeholder en lille kondensator, en antenne og en mikro-chip.


Selve konceptet, er i mange år benyttet på dyr. Men i en lang række forsøg, har mennesker også indvilliget i at være test personer. Projektet fremlægges med mange fordele, på samme måde som eks. EU er opstået og den ”globale” mønt Euroen. Via satellitter kan man opspore personer med denne chip, som sender med lavfrekvente radiosignaler. Bliver personer væk, eller falder de om, kan de findes. Får en person et anfald af en slags, har man reklameret med at den tilhørende læge, på afstand kan følge med i hjerterytme med mere.

Denne chip, kan indføres med en kanyle, og i hånden placeres ugeneret.


Se denne artikel: Med Storebror under huden..

Efterhånden tror jeg, vil denne chip blive så populær og uundværlig, på grund af alle dens fordele for vores hverdag. I denne tid, hvor bekæmpelse af terrorisme er på 1. pladsen, vil man kunne implementere denne chip i mistænkte – hvilket også er gjort. Man vil kunne, af sikkerhedsmæssige hensyn, lade sit barn modtage denne chip, for at, via GPS, opspore barnet i tilfælde af kidnapning osv.

Vi ser det ikke, men pludselig leder dette fantastiske system, til en ny inkvisition, hvor mennesker som ikke vil tage denne chip, bliver jagtet langt ud i skovene, hvor de ikke længere kan være en del af det civiliserede system.

Andre forslag har også været på banen, med en chip, som fik sin energi fra kulde/varme ændringer. Af den grund, ville det mest naturlige sted på kroppen være panden eller hænderne.

Antikrists system vil komme frem på den ene eller anden måde. Og det vil komme frem på den mest logiske måde, så man kan sige som George J. Laurer, at det er en tilfældighed at logikken passer med det Bibelen har forudsagt. Men Gud er vis, og ved hvordan tingene mest logisk kan træde i kraft, og har forudset Antikrists logiske system for meget længe siden.

Læs mere her Kontrolsystemet: Dyrets tal, 666

Den 3. og sidste verdenskrig
Kort vil jeg opridse hvad Bibelen siger om den sidste krig, som Bibelen kalder Harmagedon, ”krigen på Gud den Almægtiges store dag (Åb. 16:14). En krig hvor en kæmpe hær på 200 millioner mand (Tallet på rytterhærene var to gange ti tusind titusinder. Åb. 9:16), vil drage over Eufrat floden, og samles på Megiddo sletten ved Jerusalem i Israel, i Bibelen kaldet Harmageddon.

Man kan undre sig, at det skal kunne lade sig gøre at krydse en flod som er 2.735 km lang, fra 3 til 1.200 meter bred og fra 10-30 meter dyb og hvor der strømmer gennemsnitlig 887.000 liter igennem pr. sek., med sådan en kæmpe hær.

Men i dag er floden under kontrol. I 1980’erne startede Tyrkiet et projekt ”Southeast Anatolia Project”, hvor de igennem nogle dæmninger, kan tørlægge dele af floden, hvilket de før har gjort. Derved kan det i dag virkeliggøres, at en hær kan gå over denne flod, som altid har været et naturligt grænseskæl i mellemøsten.

Denne hær vil samle sig for at kæmpe mod Israel. Det bliver en forfærdelig krig. Bibelen fortæller at ”byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget.” (Zak 14:2)

Gud vil sende jordskælv større end nogensinde, så længe mennesket har levet på jorden, og Han vil lade hagl, tilsyneladende så tungt som 50 kilo, hagle ned over menneskene. (Åb. 16:18-21) Det lyder måske fuldstændig umuligt. Men som Jesus sagde, er den tid vi lever i nu, kun mærket af begyndelsen til enden. (Matt. 24:8) Og vi har allerede haft hagl så store, at de smadrede biler!

Voldsomme naturkatastrofer vil overvælde jorden og Oliebjerget vil revne i to og ”den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd” (Zak 14:4)

Jøderne vil via denne dal som bjergene danner, kunne ”flygte ind i min bjergdal - dalen når indtil Asal - ja, flygte, som I flygtede for jordskælvet, dengang Uzzija var konge i Juda.” (Zak 14:5)

Ud af disse jordskælv vil der ud fra Jerusalem - fra templet (Ez. 41:1) dannes en flod, som skal dele sig i to. Den ene del ud i Dødehavet og den anden ud i Middelhavet. (Zak 14:8) Ved denne flod, kommer livets træ til at stå. Det skal bære frugt 12 gange om året, og træets blade skal tjene til lægedom. (Åb. 22:1-2)

Jesus vil komme ned på jorden og sætte sine fødder på Oliebjerget (Zak. 14:4), og han vil, sammen de hellige (de døde og bortrykkede i Kristus) kæmpe imod denne hær (Zak 14:5), som er samlet fra alle folkeslag (Zak 14:2)

Mange satanister og okkultister, er fuldt klar over denne krig. Oven i købet, mener de at de vil kunne vinde over hele den himmelske hær. Men Bibelen fortæller at folkene vil blive slået af rædsel, og slås imod hinanden (Zak 14:13). Antikrist og den falske profet vil blive styrtet levende i ildsøen (Åb. 19:21)

Tusindeårsriget
Når denne krig er endt, vil Jesus oprette sit rige her på jorden. Og i tusinde år, skal Han regere på jorden med de Hellige. (Åb 20:1-6) Satan skal sættes fuldstændig ud af spillet i de tusinde år, da han vil være bundet, ude af stand til at hærge. (Åb. 20:2) Alle de døde mennesker, som gennemgik trængselstiden uden at tage Antikrists mærke på sig, vil blive vækket til live, og sammen med de levende, blive konger sammen med Jesus Kristus. (Åb 20:4). De som døde på Antikrists side, vil forblive døde i de 1000 år, hvorefter de vil opstå til den endelige dom. De overlevende fra Antiktists hær, fortæller Bibelen, ”skal drage derop (til templet) år efter år og tilbede kongen, Hærskarers Herre, og fejre løvhyttefesten.” (Zak 14:16)

Satans endelige dom
Efter disse 1000 år, vil Satan for en kort stund, blive løsladt og hærge jorden igen. Han vil samle Rusland og folk fra alle verdenshjørner – talrige som havets sand, til krig mod Israel endnu en gang. Men Gud vil gøre kort proces med disse hære og lade dem blive opslugt af ild fra himmelen, hvorefter Satan også bliver smidt i ildsøen, sammen med Antikrist og den falske profet, for evigt. (Åb 20:7-10)

Menneskenes endelige dom
Når Satan er blevet fjernet, står alle mennesker der nogensinde har levet på denne jord til dom. Det kan lyde meget negativt. Men det behøver ikke at være negativt, for dommen vi modtager kan være positiv. Vi kan blive dømt til et evigt, herligt liv, med Jesus Kristus, og oven i købet få løn for alt vores slid for Gud, vi har gjort på jorden.

Men der er et men. Vi må være skrevet ind i livets bog. Vi må i vores jordiske liv, have taget imod Jesus som Herre og frelser, hvorved vi bliver skrevet ind i livets bog. Findes vi vores navne ikke i livets bog, bliver dommen den samme som Satan, Antikrist og den falske profet. (Åb. 20:11-15)

Men har vi taget imod Jesus Kristus, vil alt, vi har gjort forkert på jorden, blive os tilgivet. Vores arbejde for Gud på jorden, vil blive prøvet som igennem ild. Består arbejdet, vil vi få løn derfor. Fortæres arbejdet af ilden, vil vi ikke få løn, men frelsen er stadig vores, for Gud ser os som rene og hellige igennem Jesus Kristus. (1 Kor. 3:12-15)

En ny himmel og en ny jord
Denne planet, jorden, har gennemgået store trængsler. Vi ser i 1. Mos. 1:1, at Gud skaber himmelen og jorden. Et nærmere studie viser, at dette vers – ligesom Daniels sidste uge er skilt fra de forrige, er skilt fra de 6 skabelses dage (vers 2-31), af et ukendt antal år. Der står i vers 2 at jorden var øde og tom. Ordet ”var”, er det hebræiske ord ”hayah” som nærmere betyder – hvilket det i mange bibeloversættelser også er oversat til, ”blev”. Denne 6 dages skabelsesberetning, kan dateres tilbage til at have foregået ca. 6.000 år siden, hvilket for mange kristne har overbevist dem om, at jorden derfor kun er 6.000 år gammel.

Denne teori strider dels imod hvad videnskaben kan vise, og dels også imod Bibelen selv. Vers 2 taler ikke om den ny skabte jord, men om en jord der med en ukendt alder, har gennemgået en stor omvæltning der fuldstændig har ødelagt den oprindelige skabte jord. 2. Pet. 3:5-6 taler om denne tid, før de 6 skabelses dage. Jeremias. 4:23-26 fortæller også om denne tid. Jeremias er her svær og forstå, og man skal passe på ikke at drage forkerte konklusioner. Men man kan konkludere at der før disse 6 skabelses dage, har der eksisteret liv på jorden, hvilket vi også må konkludere, da videnskaben har fundet fossiler der er millioner år gamle. Dog har vi ikke bibelsk belæg for, at der har været andet end planter og dyr på den tid.

Men hvorfor jorden blev øde og tom, kan vi få en forklaring på i Åb. 12:7-9, hvor Satan med sine dæmoner, blev nedstyrtet til jorden. Det har forårsaget så enorme globale ændringer, at bjergene har rystet og højene skælvet som Jeremias sagde, og som Åbenbarings bogen siger, ”ve over jorden og havet” (Åb 12:12). Jorden blev lagt øde og tom hen, på grund af Satans fald, men Gud genoprettede jorden til os mennesker, hvilket Mosebogen fortæller.

Men endnu engang måtte jorden lide store omvæltninger, på grund af Menneskenes fordærvelse. 1. Mosebog kap. 6-8 fortæller om en enorm syndflod, der endnu engang dækkede hele jorden med vand. Denne flod dræbte alle levende væsner, dyr og mennesker, som ikke af Noas ark blev reddet.

En sidste gang, fortæller Bibelen, må denne jord gennemgå en forandring. Åb 20:11 fortæller at en ny himmel og en ny jord vil komme. Det hebræiske ord ”kainos” oversat som ”ny”, er det samme ord som bruges i f.eks. 2. Kor. 5:17 om den ”nye” skabning i Kristus. Det betyder ikke en ny-skabning, men en fornyelse, en restaurering ud af noget eksisterende.

Derfor vil jorden og himlen som 2. Pet 3:10 fotæller ”forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er”. Himmelrummet og jorden, vil gennemgå en renselse, hvor alt menneskeskabt vil forsvinde og kun Guds værk vil bestå. En ren og perfekt jord vil fremstå, hvor retfærdighed for evigt vil råde. (2. Pet 3:13)

Gud vil tage plads på jorden og være vores konge og Gud. (Åb 21:5-7) For evigt skal vi leve i en verden uden sorg, smerte, krig, had og hvad denne verden ellers har kendt til i ca. 6000 år. ”Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund.” (Es 11:6-9)

Ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen; men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren.” (Es 65:25)

Mange beretninger i Bibelen fortæller om denne herlige jord, som både du og jeg kan få lov og opleve, hvis vi lader os frelser og stræber efter et liv i retfærdighed.

Afluttende ord
Verdensbilledet ser ikke godt ud i fremtiden, og denne artikel kan virke som en lyseslukker. Men for dem, som kender Gud og har givet sit liv til Jesus, er denne afslutning en glæde at læse. For os, der tror på Jesus og har givet vores liv til Ham, vil blive skånet.

Bibelen fortæller at Guds folk før Daniels sidste uge, vil blive bortrykket fra denne jord, hjem til bryllupsfest i Himmelen. Vi vil for evigt være usårlige og udødelige. Vores liv vil fortsætte i evighed sammen med vor Far i himmelen og Jesus Kristus, som med sit blod på korset løskøbte os fra trængslen og dommen.

Som verden ser ud i dag, hvilket jeg har vist dig en del om i denne artikel, kan bortrykkelsen af de kristne ikke vare længe.

I Newage og okkulte kredse, får mennesker at vide af deres åndelige vejledere (dæmoner), at de kristne snart vil blive ført til en anden planet, hvor de vil blive opdraget til at blive ordentlige borgere, som kan tilpasse sig den ny verdensorden. Ifølge den ny verdensordens planer, er der for mange mennesker på jorden, og de snakker om at mindst 2 milliarder mennesker må udryddes. Da de forventer sig denne bortrykkelse af de kristne, venter de med at igangsætte disse planer, da de regner med at der vil være ca. 1 milliard kristne mennesker, som forsvinder fra jordens overflade.

Kære læser. Er du ikke bekendt med Jesus Kristus, og har denne artikel virket efter min hensigt, er du nået dertil, hvor du vil have din sag i orden med Jesus. Skulle det være tilfældet, er du meget velkommen til at skrive til mig, Kim Andersen på mail@tagryggen.dk, hvor jeg med glæde vil hjælpe dig.

Tiden er knap, men du kan endnu nå det. Bogstaveligt talt, kan i morgen være for sent. Så tøv ikke, men kom til Jesus og erkend din synd og lad dig frelse og rense i Jesu blod. Da vil du opleve at disse fremtidige begivenheder pludselig ikke vil være til rædsel, men tænde op under et fantastisk håb, at dagen hvor vi skal møde vores skaber og frelser er nær!


Debat: Bibelens troværdighed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Om Bibelen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation