Jesuitpræster bag NIV bibeloversættelsen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/07-02


Udskriv
Oversigt


Alle dem, der kender til New International Version af Bibelen (NIV) kan ikke undgå at mærke, at der helt klart er en katolsk ånd i den med det formål at lede bibellæserne tilbage til den åndelige moderskøge, Den romersk katolske Kirke (DrkK), og at bedrage os på passende steder Oversætterne kalder da heller ikke deres arbejde for en oversættelse, men for en tænkt oversættelse De kalder den for en dynamisk ligeværdighed af ord Men Gud vil kalde det at ”lægge til” og ”trække fra” Jf Åb 22:18-19

Vi må konstatere, at det ikke er en god ide at sættte den romerske skøge til at værne om de hellige skrifter, idet formålet klart er at vildlede i stedet for at vejlede.

De gamle håndskrifter


99 % af de kendte håndsksrifter støtter Textus Receptus, som er benævnelsen for den samlede gamle håndskriftssamling, som vore fædre har værnet om i århundreder. Og ingen oversættelser kan gøres bedre end på grundlaget, som TEXTUS RECEPTUS bygger på. Det gør King James Versionen (KJV), som uden tvivl er den bedste oversættelse, der findes i dag. Når der oversættes fra andre, gamle håndskrifter, er det fordi der er løbet stormløb mod de oprindelige håndskrifter med det formål at underminere deres troværdighed. Men tro kristne har gennem tiderne formået at isolere disse håndskrifter og ikke brugt dem. Men mindre tro kristne har i nyere tid haft som deres mål at få de mindre pålidelige håndskrifter brugt i de nyere bibeloversættelser. Og DrkK elsker disse manipulerede håndskrifter.

Ingen har hadet og modstået KJV mere en denne kirke. Læser vi Foxe’s Book of Martyrs (Foxe´ bog om martyrerne), ser vi tusinder af mænd og kvinder, der er blevet brændt på stager og myrdet af DrkK, fordi de læste Bibelen på deres modersmål (som DrkK ikke havde godkendt).

I 1859 fandt N. Tischendorf i klostret St. Catherina på Sinai bjerg hele NT og dele af GT i græsk oversættelse, kaldet Codex Sinaiticus. (Codex betyder bog modsat en rulle.) Snart efter blev endnu et håndskrift gjort tilgængeligt, som kaldes Codex Vaticanus, fordi det befinder sig på biblioteket i Rom, medens Sinaiticus opbevares på British Museum.

Det er disse to håndskrifter, som med DrkKs velsignelse er brugt til oversættelsen af NIV. I disse håndskrifter er der mange rettelser og flere steder er visse vers helt udeladt. Det drejer sig om tusinder af ændringer eller udeladelser. Vel kaldes disse håndskrifter for de ældste, men det skyldes sikkert, at de har været meget lidt brugt, idet de kristne har skyet dem som upålidelige, hvad diverse kilder fra gammel tid bekræfter. Derfor er de stadig læselige, når de ældste oprindelige skrifter var slidt op.

Det var to katolske videnskabsmænd, Westcott og Hort, der fik de kristne til at forlade de gamle håndskrifter, som omfatter 99 % af den samlede mængder håndskrifter, for i stedet at bruge de to førnævnte, meget upålidelige håndskrifter. Det bør nævnes, at både Westcott og Hort elskede beretningen om Maria som en ophøjet person og som himmeldronning, og som også efter deres opfattelse var født uden synd. Og desuden havde de adskillige stærk okkulte opfattelser.

Jesuitpræster synes at have været aktive i at få NIV gjort til en anerkendt Bibel. Og New Age har også taget den til sig, fordi den passer til deres synspunkter.

Kristus skal nedgøres


Især har jesuitpræsten Carlo M. Martini haft stor indflydelse. Han er kendt som fortaler for New Age læren om den kosmiske kristus og er talsmand for, at kristus (ikke Bibelens Kristus) er nærværende i os alle. Det kan lyde besnærende, men læren er New Age´ og betyder, at kristus er en kraft, vi alle får del i. Altså er vi en del af hele universet. Dette baner vej for New Age´ løgne og får mange lokket bort fra Bibelens lære om Kristus som sand Gud.

DrkK bryder sig ikke om den tanke, at Kristus er sand Gud og Herre over alle ting. Derfor har man 76 gange i NIV ikke medtaget ordet HERRE om Jesus, og 45 gange ordet GUD, ordet BLOD 23 gange og ligeså ordet UNDERE 21 gange. Og tiltalen af Jesus med ordet MESTER er forandret til LÆRER 43 gange i NIV.

Der er helt klart lagt den linje, at Jesus Kristus skal gøres mindre og mere ubetydelig Og mange steder, der i NT er omtalt, at Jesus blev tilbedt, er i NIV fjernet Se følgende steder: Matt 2:11 , 14:33, 15:25, 28:9, Mark 15:19 , Luk 24:52 og Åb 5:14 Og i den danske Bibel er det kun i tre af disse skriftord, det er medtaget

En anden bog af føromtalte Martini er en ren gave til andre religioner, idet han taler om, at mennesker er guddommelige i sig selv. Det er helt klart en kilde, der fører til frafald. Se hans bog In The Thick Of His Ministry, Carlo M. Martini.

Sådanne udtalelser elsker pavekirken, idet den derved lettere kan nå hinduerne og få dem til at anerkende paven som overhoved for den samlede religiøse (ikke kristne) verden.

DrkK søger også at indføre sin falske lære, ved at få folk til at tro, at når vi bekender vor synd for en af kirkens præster, får vi automatisk syndsforladelse.

Jomfru Maria


Maria var, som tidligere omtalt, ifølge DrkK født uden synd og fødte kun Jesus Men igen her lærer DrkK en usandhed Der står nemlig i Matt 1:25 : ”Men han (Josef) levede ikke med hende (et græsk ord, der betyder i intimt samvær), før hun havde født sin førstefødte søn” Når der står førstefødte, betyder det naturligvis, at Jesus var den første af nogle efterfølgende

En anden læremæssig usandhed i DrkK er, at Maria er medforløser For at bevise dette har DrkK fået fjernet 1 Joh 5:7 , hvor der i KJV står: ”Der er tre, som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd Og disse tre er Én” Læg mærke til, at der intet står om jomfru Maria Og i vers 8: ”Og der er tre, som vidner på jorden, Ånden, vandet og blodet…”

I KJV står: ”Da nu dagene for Marias renselse efter Moseloven var ovre, tog de ham med til Jerusalem for at fremstille ham for Herren” Luk 2:22

I NIV står: ”Når tiden for deres renselse i henhold til Mose lov var forbi, tog Josef og Maria ham til Jerusalem for at præsentere ham for Herren.”

NIV gør her et ihærdigt forsøg på at harmonisere Skriftens lære med den romerske. Og derfor må vi afvise at bruge NIV både privat og offentligt, idet den ene dråbe gift efter den anden langsomt forgifter os, så vi ikke længere kan se sandheden.

Protestanter samarbejder med DrkK


DrkK lader skinne igennem, at protestanter gerne vil samarbejde med DrkK i at oversættelsen af Bibelen hvorved der kastes et skær af godkendelse over DrkK, som gør det lettere at få protestanter til at godkende paven som overhoved for alle kristne. Hvilket de gør i England i stort omfang og også er på vej dertil i flere andre lande.

NIV har yderligere det formål at bane vej for den kommende enhedsbibel, som alle kristelige retninger kan godkende. I den vil Jesus uden tvivl være degraderet til blot et være en gud. Og ikke evig sand og almægtig Gud, som Bibelen lærer os det.

DrkK vil infiltrere al kristendom med sin skøgeopfattelse. Og den har grund til at være ved godt mod, idet mange protestanter giver efter og kommer den i møde. Og således vil kirken som et hele blive ét i at være en frafalden institution.

Jeremias skriver: ”I har fordrejet ordene fra den levende Gud, hærskarernes Herre, vor Gud” Jer 23:36

Israel lod sig lokke til ikke at give agt på Herrens ord Og vor tid ikke mindre Hvad der betragtedes som perversion for få år siden, er i dag det normale Og NIV oversættelsen er en god inspirationskilde NIV og med den flere andre oversættelser ændrer for eks ordlyden i 1. Tim 3:16 , som ifølge KJV og Textus Receptus skal lyde: ”Stor er den gudsfrygts hemmelighed: Gud blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, forkyndt blandt hedningefolk, troet i verden, optaget i herlighed”

Ordet GUD er erstattet med han. Ordet han kan jo pege hen på hvem som helst. Det tydelige budskab om, at Gud blev åbenbaret i kød, er for stærkt og skal derfor fjernes.

NIV skjuler sandheden om jomfrufødslen I Luk 2:33 står der i King James: ”Og Josef og Jesu moder undrede sig over alle de ord, som blev sagt om ham” Medens der i NIV (og også i den danske Bibel) står: ”Barnets fader og moder undrede sig…” Så let fornægter man, at Jesus ikke havde nogen jordisk fader

Homoseksualitet og prostitution


Dr. Maten H. Woudstra, den nu afgåede formand for NIV gammeltestamentlig kommitte, sagde følgende:

”Der er intet i GT, der kan sammenlignes med den forståelse af homoseksualitet, som vi forstår dette problem i dag” Men når vi læser, hvad der står i KJV, får vi en anden forståelse I 5. Mos 23:17 står der: ”There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel” (Der skal ikke være nogen hore blandt Israels døtre, eller en sodomit [homoseksuel] blandt Israels sønner)

I NIV lyder det således: ”No Israelite man or woman is to become a shrine prostitute.” (Ingen israelitisk mand eller kvinde må blive en tempelprostitueret.) Altså må denne synd udmærket praktiseres, når det blot ikke sker som tempelprostitution.

Det er forståeligt, at man fra DrkKs side siger god for dette vers i NIV, eftersom der iblandt munke, nonner og præster i DrkK er en udbredt utugt af netop denne form, der er forbudt i Moseloven. Ved at blødgøre verset som i NIV er dette tilladt.

I 1. Kong 14:24 står der i KJV: ”And there were also sodomites in the land: [and] they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel” (Og der var også sodomiter i landet (og) de gjorde alle de afskyeligheder… HERREN kastede ud foran Israels børn)

Også her blødgør NIV ordene: ”There were even male shrine prostitutes in the land; the people engaged in all the detestable practices of the nations the LORD had driven out before the Israelites.” De fordrejer det, så det igen lyder som om der blot var tale om de tempelprostituerede i landet. Løgn på løgn for at mildne Herrens klare forbud.

I 1. Kong 15:11-12 står der i King James: ”And he (kong Asa) took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made” (Kong Asa fjernede sodomiterne fra landet og ligeså alle afguderne, hans fædre havde gjort)

I NIV lyder det: ”Asa did what was right in the eyes of the LORD, as his father David had done. He expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his fathers had made.”

Her er der igen i NIV kun tale om tempelprostituerede. Ude omkring i landet havde de ifølge NIV lov til at fortsætte deres syndige liv. Hvilke løgne NIV dog fører frem i deres oversættelse!

Mangler og udeladelser i NIV


I KJV står der i Kol 1:14 : ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse” Ordene ”hans blod” mangler i NIV Det er en stærk udeladelse, thi uden om Jesu blod er der slet ingen forløsning ”… uden blodsudgydelser sker der ingen tilgivelse” Hebr 9:22

NIV perverterer Joh 3:16 , idet dette vers i NIV lyder således: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin ene og eneste søn…” Det giver en fuldkommen forkert forståelse, thi i Luk 3:38 kaldes Adam for Guds søn, og kristne for Guds børn (Fil 2:15 og i 1 Joh 3:16)

I King James lyder Joh 3:16 således: ”For således har Gud elsket verden, at han gav sin Søn, den enbårne,* for at hver den, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv”

* Græsk: monogenes. Dvs den eneste Søn, der direkte er født af Gud. Igen et forsøg på at fordreje sandheden.

I NIV læser vi i Mark 1:2-3 : ”Der er skrevet i profeten Esajas: Jeg vil sende min budbærer foran dig…” King James har den rette ordlyd: ”Som det står skrevet hos profeterne: Se, jeg sender min budbærer foran dit åsyn Han skal bane din vej foran dig” (Det er ikke i Esajas, det står, men i Mal 3:2 Og her ser vi, at det er YHWH, der skal komme) Altså er NIVs oversættelse også på dette punkt misvisende

I Matt 7:17 står der: ”Således bærer hvert godt træ god frugt, men det dårlige træ bærer dårlig frugt Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan heller ikke bære god frugt” Vi må konstatere at NIV er et dårligt ”træ”, når dens ”frugter” afviger så meget fra de bedste håndskrifter

En anden alvorlig fordrejning læser vi i Es 14:15 I KJV står: ”Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit” (Til helvede skal du føres ned, længst nede i afgrundens dyb) Medens NIV skriver: ”Til graven skal du føres ned…” (Det er også Jehovas Vidners og Adventisternes lære De lærer, at der ikke findes et helvede)

Ordet helvede forekommer 31 gange i King James. I NIV findes det ikke en eneste gang.

I Sal 9:17 står i KJV: ”De onde skal ende i helvede…” Også her skriver NIV graven Er formålet mon ikke at vildlede os? Husk, at der i Ordsp 30:6 står: ”Læg ikke noget til hans ord, så han ikke skal straffe dig, og du bliver stående som en løgner”

I NIV er der udeladt 64.576 ord, hvilket er over 8 % af den samlede skrift. Og de vigtigste ord fjernet helt eller delvist i 147 vers.

Da Jesus blev fristet af Satan, svarede han med at citere: Der står skrevet: Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert et ord, der udgår af Guds mund, skal mennesket leve Luk 4:4 (KJV) Citeret fra 5 Moseb 8:3

Konklusion


NIV fornægter Jesu guddom, jomfrufødslen, fjernet 17 hele vers og 64576 enkelte ord fra Bibelen samt bruger ubrugelige håndskrifter som kilde til deres oversættelse Oversætterne til NIV påstår selv, at NIV er den mest korrekte oversættelse Og i forordet skriver de, at de har søgt at give en nøjagtig ord for ord oversættelse Men det er ikke sandt Der er kort sagt set bort fra, at ”Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jordovn, syv ganger renset” Sal 12:7 Uden at holde os til hvert et ord af Guds mund, kan vi ikke leve Gud nær og sejre over Satans fristelser

Desværre har også oversætterne til den danske Bibel stort set brugt de samme håndskrifter som NIV, i stedet for den skat, vi har i Textus Receptus (de mange håndskrifter, kristne gennem århundrede har brugt og værnet om og som omfatter 99 % af den samlede mængder håndskrifter, vi har).

Der står følgende advarsel i Åb 22:18 : ”Hvis nogen lægger noget til alt dette, skal Gud lægge på ham de plager, der er skrevet om i denne bog”

Lad os holde Guds ord helligt.


Debat: Jesuitpræster bag NIV bibeloversættelsen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Om Bibelen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation