Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden

af Kim Andersen
Lagt på d. 25/01-13


Udskriv
Oversigt


Kristi legeme har til alle tider været en hindring, for at Satan og hans hær har kunnet udføre deres planer til fulde. Flere gange, viser historien, har Satan haft sine topmænd som har forsøgt at skabe det rige, som den okkulte verden endnu venter på - Charlemagne, Napoleon, Bismarck og Hitler er eksempler på sådanne imperialister. En plan om at bruge menigheden som uddannelsescenter for det kommende imperium, er godt i gang! New Ageren, Jeremy Rifkin skrev i 1979 i sin bog ”The Emerging Order”, at den kristne menighed ville blive brugt til at forberede den nye tid - den nye verdensorden[15]. Gud har advaret os i sit Ord og tilskyndet os: ”Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb” (Ef. 6:11). Gud taler om opbyggelse af menigheden ”for at vi ikke længere skal være børn som kastes hid og did og som bliver drevet omkring af enhver lærdomsvind, ved menneskers kneb, og ved den listige snuhed som de ligger på lur for at bedrage med” (Ef. 4:14, KJV). Gud advarer om at vi ikke skal narres af Satan ”så Satan ikke skal udnytte os; for vi er ikke uvidende om hans kneb” (2. Kor. 2:11, KJV).

Igennem så mange år at det snart er en kliché, har jeg og mange andre advaret om menighedens negligering af Guds Ord, som er kilden der gør os voksne i forståelse og bedømmelse. Menighederne har stadig travlt med Helligåndens virke i form af tegn, undere og mirakler, travlt med alverdens gøremål, oplevelser og følelser, så Guds Ord forsømmes. Warren skriver at: ”Det sidste (med eftertryk på sidste), mange kristne har brug for i dag, er at gå til endnu et bibelstudium. De ved allerede langt mere end de praktiserer[1]. Genoptagede studier af Guds Ord, har igennem menighedens 2.000 år været årsag til at mennesker har fundet tro og opdaget sandheden - Bibelens måder at gøre ting på. Igennem de mørke århundrede hvor moderkirken regerede, var Bibelen ikke menig mands eje, og ingen kunne læse i den. Folket farede vild. Folket farer også vild i dag, og Warren taler direkte med dæmonisk tunge, når han miskrediterer Bibelstudier. Warren refererer i sine bøger med stor glæde til Eugene Peterson’s New Age oversættelse af Bibelen, ”The Message”, og Eugene har samme holdning som Warren - ja, Warren har direkte plagieret Eugene’s udtalelse: ”Et af djævelens fineste håndværk, er at få folk til at bruge tre aftener på en uge, på Bibel studier...de fleste kristne ved langt mere om Bibelen end de lever. De skulle studere den mindre, ikke mere[2]. Det er løgn fra djævelens egen mund! Hans formål er netop at fjerne mennesker fra Bibelen - Guds Ord som ”er levende og virkende (KJV: ”kraftfuld”)og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger” (Hebr. 4:12). Satan vil fjerne os fra Guds kraft, svække os og målrettet drive os væk fra Jesus. Satan taler igennem Warren, som han gjorde det igennem Peter. ”Men han (Jesus) vendte sig og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! du er mig til forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er.«” (Matt. 16:23).

Bibelens kraft

Rick Warren: ”Det sidste mange kristne har brug for i dag, er at gå til endnu et bibelstudium”.
At distancere sig fra Bibelen, er at distancere sig fra Kristus - man vil fare vild!
Bibelen roser jøderne i Berøa, for: ”de tog imod ordet med al god vilje og granskede daglig skrifterne, om dette forholdt sig således” (Apg. 17:11). Paulus tilskynder: ”Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer” (Kol. 3:16). Jesus sagde: ”I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft” (Matt. 22:29). Gud siger til folk som Warren: ”Mit Folk skal gå til Grunde, fordi det er uden Kundskab. Da du har vraget Kundskab, vrager jeg dig som Præst” (Hos. 4:6). Jeremias siger: ”HERRENS Ord har de vraget, hvad Visdom har de?” (Jer. 8:9). Paulus overgav os ikke til manifestationer og gøremål, men som han sagde før sin bortgang, hvor han med tårer advarede menigheden om at mænd ville fremstå af menighedens egen midte, ”som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig” (Apg. 20:30): ”Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige” (Apg. 20:32). Bibelen er menighedens DNA. Det er menighedens kilde til liv. Det er der Gud giver sig til kende. Det er derigennem mennesker forvandles. Gerningerne kommer som resultat af den forandring Ordet gør i mennesker - og det er gerninger der ikke brændes op, når det skal stå sin prøve (1. Kor. 3:11-15)! Gud siger: ”Thi som Regnen og Sneen falder fra Himlen og ikke vender tilbage, før den har kvæget Jorden, gjort den frugtbar og fyldt den med Spirer, givet Sæd til at så og Brød til at spise, så skal det gå med mit Ord, det, som går ud af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde Hvervet, jeg gav det” (Es. 55:10-11).

Bibelen, Herrens Nådes Ord, er der vi finder opbyggelse. Ikke igennem åndelige manifestationer, tungetale eller andre oldgamle teknikker som eks. kontemplativ bøn[3]. Vi er nødt til at studere og grunde over det skrevne Ord, og lære sandheden at kende derigennem, ellers farer vi vild. Ignorerer vi Ordet, forsømmer vi det, så vil vi fare vild! Det er de sidste dage, og Peter tilskynder os: ”Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod, faste i troen” (1. Pet. 5:8-9).

En oldgammel militærstrategi


Når Bibelen taler om Satan og hans hærs snigløb og kneb, taler den i krigs-terminologi. I gammel tid brugte man en krigsteknik for at svække befolkningen, hvor man blandede folkeslagene. I år 721 f.Kr. indtog Assyrkongen, Salmanassar, Samaria og bortførte folk fra Israel (nordriget, de ti stammer) til Assyrien (2. Kong. 18:9-12), hvor de blev blandet med folket i ”Hala, ved Habor, Gozans Flod, og i Mediens Byer” (2. Kong. 18:11). Det resterende folk i Samaria, lod Salmanassar blande med ”folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim” (2. Kong. 17:24), og af denne grund blev Samaria senere, på Jesu tid, regnet for hedninge.

Ved at blande folket, blev de svage. Kultur og holdninger gjorde at folket ikke kunne forenes og rejse sig til modstand. Genialt! Vi ser det samme inden for EU i dag, der arbejder for det sidste verdensriges opstandelse, og eliminerer stille og roligt folkeslagenes evne til at stå sammen, ved at fjerne de landegrænser som Gud har sat (Apg. 17:26). USA er ved at gøre det samme med Mexico. Kulturerne - skikke, sprog, temperamenter, opfattelser m.v. blandes, og borgerligt sammenhold elimineres så samfundene bliver lette at drive hvorhen det måtte være.

Ligesom krigsherrerne fysisk fik lov til at indtage Israel, fordi de forlod Guds Ord, får de også lov til at indtage menigheden, når den forlader Guds Ord. Kan man gøre diskussionen om læresætninger i menigheden stum, så kan man svække menigheden, og den vil som jordens salt miste sin kraft, kraften der ene og alene kommer fra Guds ufortyndede Ord. Åndelighed blandes med verdslighed, og menigheden er blevet indtaget af fjenden.

Kirkevækstbevægelsen blander verden og menigheden


Der er mange navne der betegner denne bevægelse, f.eks. ”søger / brugerfølsomme kirker”, ”formåls / missionsdrevne kirker”, ”meta kirker” - hvor meta betyder transformation eller forandring, ”discipelskabende kirker”, ”emergent church” og ”det 21ende århundredes kirke”. Bevægelsen vinder ind i Danmark også, og som tiden går, fristes Danmarks pastorer hårdt - ja uimodståeligt til at flirte med konceptet, for at få en menighed som enhver pastor drømmer om. Men konsekvenserne er destruerende!

Trofaste, bibelkyndige, ofte ældre mennesker, smides ud af menighederne der følger kirkevækstprogrammet, for at skabe ro og give plads til foranderlige, ukyndige, ofte unge mennesker. Som krigsherrer bruger den gamle militærstrategi til at udvande nationaliteterne, bruges den - af til formålet uddannede pastorer - til at kaste myndige kristne i landflygtighed, og blande verdslige mennesker med de tiloversblevne kristne, og derved mingelere med menighedens DNA og skabe et syntetisk legeme, der til forveksling ligner Kristi legeme, men er et kraftløst legeme.

Verden ind - Kristus ud!

Inviterer man verden ind i menigheden, sendes Kristus bort fra menigheden.
Warren citeres på forsiden af Dan Southerland bog: ”Transitioning: Leading Your Church Through Change” hvor han om bogen siger: ”Én af de mest spændende og opmuntrende eksempler på at overgå fra at være program drevet til formåls drevet”. I denne bog taler Southerland om stærke mennesker (magt-mæglere) i menigheden - hvilket ofte er dem, der kender Ordet - ofte de ældre mennesker. Pastoren skal forsøge at sælge sine ideer til dem og få dem over på hans side, og kan han ikke sælge ideen til mennesker der har interesse i kirken, så kan han ikke sælge den til nogen. Om disse kyndige mennesker siger han: “Du har tre grundlæggende valg med magt-mæglere: få dem om bord, bekæmp dem, eller jag dem væk[4]. Det er ikke bare et godt menneskeskabt forretningskoncept - det er en decideret okkult strømning - en åndelig kamp!

I det Målrettede Liv underviser Rick Warren om fællesskabet i menigheden, om konflikter og hvordan man skal håndtere dem. Han mener vi skal lægge ”vægt på forsoning fremfor en løsning”, for ”Når vi lægger vægt på forsoning, mister problemet sin betydning og bliver ofte mindre væsentligt... Forsoning betyder, at du begraver stridsøksen, ikke nødvendigvis sagen[5]. Han tilskynder: ”Fokuser på det, vi har fælles, ikke på forskellene[6], og citerer en dårligt oversat linie i passagen, hvor Paulus taler om at Guds rige ikke består i hvad man spiser og drikker: ”Lad os koncentrere os om, hvad der skaber harmoni, og på væksten i hinandens karakter” (Romerne. 14:19). Han underviser og siger at: ”Konflikt er ofte et tegn på, at man er blevet optaget af mindre væsentlige ting...Når vi lægger vægt på vores personligheder, yndlingsopfattelser, fortolkninger, stil eller metoder, vil der altid blive splittelse[7].

Hvad end der måtte adskille os, skal vi ikke fokusere på. Vi skal blive enige om at være uenige, og koncentrere os om det vigtige, hvilket er at ”vi har den samme frelse, det samme liv og den samme fremtid...det er dem, vi skal koncentrere os om, ikke vores personlige forskellige opfattelser”. Der er ganske enkelt ikke plads til mennesker der kender Bibelen, og står fast på bibelske fortolkninger, metoder og opfattelser. De bliver anset for at være årsagen til splittelse, hvilke Warren underviser vi skal irettesætte, selvom de måske bliver vrede og forlader menigheden[8]. Dette nye syntetiske legeme, skildres i Bibelen som det mystiske Babylon, ”Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5). Der er både fysisk massemord, men også åndeligt massemord i verset der følger: ”jeg så kvinden beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod” (Åb. 17:6). Menigheder splittes, og det åndelige massemord er en to trins raket, som består dels i mishandlingen af de mennesker der kastes ud, fordi de holder fast ved Bibelens lære, men også for de der efterlades i menighederne uden disse kyndige mennesker, der har styrke til at holde fast. Rick Warren siger: ”Det er et tegn på umodenhed, hvis du forlader kirken ved den første skuffelse eller desillusionering[9]. Gud siger: ”Drag ud fra hende, mit folk! for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager” (Åb. 18:4) - ligesom Gud i fortiden sagde det til Israel (Jer. 51:45). Warren kalder det umodenhed... Er Gud umoden? I Guds øjne er det visdom at forlade sådanne fællesskaber! De mennesker der har mod til at følge Åndens vejledning og gå, tjener som vigtige forbilleder for de svagere, der bremses af fællesskabet.

Alt dette får en fatal konsekvens, når man forstår at kirkevækst bevægelsen er et program, der kommer ud af New Age - dvs. dæmoniske lærdomme, for at forandre menigheden - fjerne den fra Kristus og lede den ind i et fællesskab, med verden. Rick Warren sagde i en indbydelse til Saddlebacks andet formålsdrevne kirkeseminar, lørdag d. 13. november, 1999 at:

Jeg elsker pastorer! Jeg tror på at pastorer den største del af ansvaret i vort samfund. Pastorer er formentlig den mest undervurderede gruppe af forandrings-agenter i dag[10]

Menighedens ulve

Rick Warren: ”Pastorer er formentlig den mest undervurderede gruppe af forandrings-agenter i dag”. Menighedens ulve, forklædt som pastorer, er uddannet til at forberede både den kristusløse menighed, og det kristusløse samfund for Antikrist. I lykkerus drives folket som kvæg til slagtning.
Forstår man at læse tiden vi er i nu, så ser man at forandring er kernen af Satans plan - det er tidsånden. Tese blandes med antitese for at frembringe syntese. Mand og kvinde blandes for at give intetkøn. Mørke og lys blandes til løgn. Højre og venstre, demokrater og republikanere fører samme centraliserede politik. Baphomet[11] er ikonet for vor tid. Den politiske verden taler om forandring - hvilket var Obama’s motto under første indsættelsesperiode. I den økonomiske, magtmæssige, politiske og religiøse verden, tales der om forandring. Verden sitrer af forandring, og Rick Warren har, som Ny Verdensorden mand (medlem af CFR[12]) uddannet flere hundredetusinde pastorer til dette forandringsprogram, så styrken fra den der holder igen, jf. 2. Tess. 2:6-7, hvilket er menigheden[13], svækkes. Den okkulte verden venter på at menigheden skal fjernes[14], og i det vakuum skyer målet ingen midler - menigheden skal slagtes! Satan har altid forsøgt at infiltrere menigheden[15], og Bibelen har advaret om et frafald, før menigheden fjernes (1. Tess. 2:3), så det er fuldstændigt efter det profetiske Ord, at Rick Warren og hans kompagnoner er dukket op for at gøre sin gerning. Menigheden er, som Jeremy Rifkin skrev, blevet uddannelsescenter for det, den okkulte verden kalder gode planetariske borgere - verdensborgere forberedte til Antikrists despotiske rige - hans synspunkter og lære.

Som Bill Hybels (leder for Willow Creek[16] - endnu en menighed under kirkevækst-programmet) og Robert Schuller (Warren fik sin inspiration fra Robert Schullers Institute for Church Growth), har Rick Warren gennemtrævlet Lake Forest, og spurgt folk hvad der afholdte folk fra at gå i kirke, hvorefter han udsendte 15.000 breve til byens borgere, hvori han skrev:

Endelig.
En ny kirke for de der har opgivet traditionelle gudstjenester
[17]

I sin bog ”The Purpose Driven Church” skriver han:

Som jeg delte i kapitel 1, startede jeg Saddleback ved at gå fra dør-til-dør i tolv uger, og stillede spørgsmål til dem der ikke gik i kirke i mit område. Seks år tidligere havde jeg læst Robert Schuller’s bog Your Church Has Real Possibilities, som fortalte hvordan han havde gået fra dør-til-dør i 1955 og adspurgt hundredvis af mennesker, ”Hvorfor går du ikke i kirke?” og ”Hvad vil du have i en kirke?” Jeg tænkte at det var en god ide, men følte at spørgsmålene skulle omformuleres til de mere skeptiske 1980’ere. Jeg skrev fem spørgsmål i min notesbog, som jeg ville bruge til at starte Saddleback:

1. Hvad mener du er det største behov i dette område?
Dette spørgsmål fik ganske enkelt folk til at tale med mig.

2. Kommer du aktivt i nogen kirke? Hvis de sagde ja, takkede jeg dem og gik videre til næste hjem. Jeg gad ikke stille de sidste tre spørgsmål, fordi jeg ikke ønskede at farve spørgeundersøgelsen med troendes meninger
[18]

At kirken var kedelig, og at den var mere interesseret i folks penge end folket selv, var nogle af de klager Warren samlede op fra verdens mennesker. På udsagn fra verdens mennesker byggede Warren sin kirke. Ingen kommer til Jesus, hvis ikke Faderen drager dem (Joh. 6:44). Folk skal høre evangeliet, således Gud kan drage dem - vi skal ikke forme menigheden efter verdens behov og krav. I apostlenes dage føjede Gud dagligt nogle til (Apg. 2:47), fordi de vidnede og folket holdt fast ved apostlenes lære. Vi kan ikke bygge menigheder på Warrens måde. ”Dersom HERREN ikke bygger huset, er Bygmestrenes Møje forgæves” (Sal. 127:1).

Warrens plan gav pote, og byens borgere strømmede til. Kristne som ikke kristne stimlede sammen til en forandret kirke, og fik mange omvendt - men til hvilket evangelium? Det kommer jeg til om lidt. Sagen er, at troende og ikke troende blev blandet, og det er den diabolske plan for vores tid. Bibelen siger os: ”Træk ikke i ulige åg med de vantro” (2. Kor. 6:14), og betydningen af denne passage ses i 5. Mos. 22:10: ”Du må ikke pløje med en Okse og et Æsel sammen”. Vi kan ikke stå side om side og arbejde i Herrens vingård, med mennesker der ikke er kendt af Gud. Verden skal evangeliseres, men verden skal ikke tjene i menigheden. Folk omvendes, og så kommer de ind i menigheden.

Bill Donahue, der har arbejdet som leder for ”Leader Development and Small Groups” ved Willow Creek Association og kirke (hvilken Warren også er associeret med), underviser som Warren om udvikling af små grupper i menigheden - dvs. menneskers samvirke i menigheden. Han skriver:

Tillad gruppen at leve i spændingen af uløste konflikter...Meningen med navigerende konflikt...er at genoprette forhold som vi værdsætter. Vi ønsker at opnå enighed og bevæge os fremad. nogle gange betyder det at blive enige om at være uenige, eller at bestemme sig for at ignorere en overtrædelse, for forholdets skyld.[19]

Planen er at blande folk, der desillusioneret, fordi de ikke kender Ordet, har holdninger i øst og vest, og derved bevidst skabe de spændinger der flytter gruppen - og dermed menigheden - mod det planlagte mål - en svækket menighed. Det afspejler fuldstændig både de okkulte kilder, men også forretningsmæssige taktikker. Kirken drives af denne kirkevækstbevægelse som en virksomhed.

Kirken en røverkule

Rick Warren: ”En ny kirke for de der har opgivet traditionelle gudstjenester”. Warren driver menigheden med verdslige industrielle metoder. Menigheden er blevet en virksomhed, der handler med menneskesjæle - ligesom Warrens åndelige moder, Babylon, der er ”bolig for dæmoner og tilhold for alskens urene ånder og tilhold for alskens urene og afskyede fugle! (Åb. 18:2-13)
Peter F. Drucker, som var forretningskonsulent, eller firma-tænker, var Warrens Mentor. Det fortæller Warren under en konference hvor han var gæstetaler ved ”The Pew Forum On Religion”, d. 23. maj, 2005 i Key West, Florida. Han citerer Drucker og siger:

Det mest betydningsfulde sociologiske fænomen i første halvdel af det 20. århundrede, var fremgangen for virksomheden. Det mest betydningsfulde sociologiske fænomen i anden halvdel af det 20. århundrede, har været udviklingen af den store pastorale kirke - af mega-kirken. Det er den eneste organisation som faktisk virker i vores samfund[20]

Herefter siger Warren:

Han er min mentor. Jeg har brugt 20 år under hans indflydelse, lært om lederskab fra ham

Denne Drucker skriver i et dokument om selvevaluering - et dokument ”til at styrke og inspirere ledere i den sociale sektor og deres partnere i forretning og regering”, under punktet: ”opmuntring til konstruktiv uenighed” at:

åbne diskussioner afslører hvad modstanden er. Med oprigtig deltagelse, behøver en beslutning ikke at blive forhandlet. Forslag kan blive tilført, indvendinger adresseret, og selve beslutningen bliver et handlings engagement[21]

Åbne diskussioner afslører hvad modstanden er, og på den måde afsløres mennesker, der står fast på Ordet. Kan man ikke blive enig om at være uenig, så må man forlade menigheden. Når der er uenighed, behøver man ikke nødvendigvis beslutte noget - man skal bare sørge for at alle får sine meninger hørt - og således kan nidkære ”oprørere” sorteres fra. Derfor skal ukyndige, dvs. ikke-troende, også have plads til at tilkendegive sine meninger, hvilket efter planen vil ødelægge en bibel-troende menighed, da det efter Bibelens tale er at blande surdej i usyret brød. Det handler om hvordan menighedens fremtidige succes (frafald) sikres, og den succes bygger selv sagt ikke på Bibelens Ord, hvor Gud er bygherren, men på verdslige, menneskeskabte forretningsprincipper. Her må Jesu Ord næsten genlyde: ”I kan ikke tjene både Gud og mammon” (Matt. 6:24).

Den okkulte verden taler med om denne forandringsproces. Okkultisten Alice Bailey, der fik sine budskaber fra ”mester Djwhal Khul”, et formodet medlem af det åndelige broderskab - dvs. et dæmonisk væsen, skriver i sin bog ”The Rays and the Initiations” (Strålerne og initieringerne) under ”fjorten regler for gruppe initiering” at:

enhed og balance bliver muligt - igennem opnåelse af et spændingspunkt[22]

Uenig enighed

At blive enig om at være uenig, er en okkult plan for at nedbryde menighedens virke som verdens salt, og opnå global religion.
hvis saltet mister sin kraft...Så duer det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker” (Matt. 5:13)
Mennesker vil for det meste søge at opnå fred, løse spændinger og blive enige - med mindre de i Helligåndens kraft fastholder Bibelens sandheder. Det glæder på mange niveauer, både psykisk, legemligt og socialt. Derfor er denne dæmoniske lære ført ind i menighederne. For at den dominerende, verdslige holdning må få plads i menigheden, inviteres ikke-troende folk ind i menigheden på lige fod med troende. Ved at skabe disse spændinger kan bibelkyndige afsløres og fjernes, og menighederne styres i den ønskede retning, og de dominerende holdninger som verden har, vil undertrykke de tiloversblivende bibelske holdninger, således at menigheden efter planen vil drives væk fra Kristus - folket vil, som sagt, formes til gode planetariske borgere under en syntetisk kristendom. For ikke så mange år siden kom mennesker ind i kirken for at lære om Gud - de var lyttende og spurgte ind med Bibelske spørgsmål. Nu inviteres de ind, ikke for at lytte, men for at bidrage - tilføre deres værdier, og deres holdninger inddrages på lige fod med Bibelens anvisninger.

Warren mener at pastorer er de største forandrings-agenter i samfundet. Hans guru, Peter Drucher, mener at menigheden er den eneste funktionelle institution i samfundet. Når Warren taler om målrettethed i sine bøger, så handler det om mere end menigheden - hvilket inkluderer katolicisme: ”Strukturen med små grupper er strukturen for fornyelse (læs frafaldet) i hver eneste facet af kristendommen - inklusiv katolicisme[20]. Menigheden er kun begyndelsen - den menighed, vel at mærke, som er i forandring og uddanner folket til bedre planetariske borgere. Den større målestok for det målrettede program, handler om religiøs harmoni, og endelig global harmoni. Warren viste sin omfavnelse af verdens store religioner, i sin indsættelsesbøn til Obama’s præsidentembede. Her brugte han religionernes unikke udtryk: 1) Kristendom. Først beder han ”Almægtige Gud, vor Fader”, hvilket er en kristen beskrivelse af Gud. 2) Jødedom. Kort efter henvender han sig til jødedommen og citerer 5. Mos. 6:4, der siger: ”Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er én”. 3) Islam. Umiddelbart efter, henvender han sig til den muslimske verden, og citerer den passage Koranen starter med, og som står skrevet over næsten alle suraer. Warren beder: ”And you are the compassionate and merciful one” - ”Og du er den medfølende og barmhjertige”. Det er næsten samme sætning Mahmoud Ahmadinejad bad ved FN konferencen: ”I Guds navn den almægtige og barmhjertige”.

Warrens budskab


Igennem menighedens tid, har menighedens hyrder prædiket det budskab som Gud har givet dem. Om det var prygl eller opmuntring, hvor svært og upopulært budskabet end måtte være, så blev der sagt, hvad der skulle siges. Men ikke længere... - ikke hos Warren. I et dokument fra Saddleback Seminars, skrevet af Warren siger han:

Målet for at prædike er at flytte folk fra hvor de er, til der hvor du vil have dem hen.... årsagen til så mange pastorer kæmper med gudstjeneste forberedelserne...hver uge spørger de, ”hvad skal jeg tale om...hvad skal jeg tale om?” Grunden til de kæmper med det, er fordi de spørger om det forkerte. Det forkerte spørgsmål er ”Hvad skal jeg tale om?” Det rigtige spørgsmål er ”Til hvem skal jeg tale? Hvem vil være der for at høre mig?”[23]

Bemærk at det handler om hvor pastoren - forandrings-agenten vil have kirkegængerne (menigheden) hen. Det handler ikke om hvad Gud vil. Det er en idiotisk plan, for vi kan ikke udtænke en plan der møder alle tilstedeværendes behov. Gud har til alle tider kunnet bruge elementer i de givne budskaber til at tale til alle folk, i hver deres situation. Han er den der åbner ører, øjne og hjerter, og Warrens firmakoncept, der med verdens teknikker skal tilfredsstille kunden, vil fjerne både pastor og menighed fra det tætte fællesskab med Kristus.

Selvom Warren i sin bog advarer om selvhjælpsprogrammer, så er hans eget system ét stort selvhjælpsprogram. Han bruger verdens metoder, mens Bibelen advarer: ”Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind” (Romerne. 12:2). Vi skal ikke forandres igennem gruppekontrolteknikker, men ved Helligåndens forvandling af vort verdslige sind. Warren udskifter Gud med det, at have et formål. Eks. skriver han: ”Den største tragedie er ikke døden, men et liv uden et formål...Håb kommer af at have et formål[24]. Den største tragedie er ikke et liv uden formål, men et liv uden Gud. Bibelen siger at vi har et håb, fordi Jesus døde og opstod for os. Warren skriver: ”Formålet bliver den standard, du bruger til at evaluere, hvilke aktiviteter der er væsentlige, og hvilke der ikke er” - men Gud er standarden vi skal evaluere ud fra - Hans Ord. Standarden er ifølge Warrens bog det, du er god til, ”Det, jeg kan gøre, ønsker Gud, at jeg gør[25]. Det er så lavt, noget kan blive. Gud lærer os at: ”mine Tanker er ej eders, og eders Veje ej mine, lyder det fra HERREN” (Es. 55:8). Vi kan ikke lægge en plan for vore liv. Vi kan ikke udregne formålet for vore liv. Vi er nødt til at give os i Guds hånd, og frasige os egne lyster og ønsker - Gud må gøre med os hvad Han vil, og vi skulle være idioter at følge Warrens opfordring, at lade egne formål komme i vejen for Guds planer! Til det sidste lærte Jesus os en vigtig indstilling - selv da Han stod for at skulle slagtes: ”dog ske ikke min vilje, men din!” (Luk. 22:42).

Budskabet som igennem årene har lydt i store talkshows som f.eks. Oprah Winfrey, har centraliseret sig omkring mennesket - at vi skal acceptere os selv, at vi er gode nok - at vi skal finde vores potentiale og gøre det, vi er bedst til. Rick Warren afspejler dette allerede ved navnet på sine bøger ”Purpose Driven Life” og ”Purpose Driven Church” - der som undertitel siger: ”Vækst Uden at gå på Kompromis med Dit Budskab og Mission” - bemærk ”Dit Budskab og Mission”, hvor missionen som vist er forandring, under uddannede forandrings-agenter - pastorer. Bøgerne underviser at medlemmer og kirke skal bruge det, medlemmerne er gode til - deres formål i livet, for det er gaver Gud har givet dem. Det er ikke sandt, for Gud har altid gjort det omvendt: ”Thi tænk på, hvordan det var ved jeres kaldelse, brødre, at I ikke var mange verdsligt vise, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme; men det, der var dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme; og det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget, til intet, for at intet menneske skal rose sig for Gud” (1. Kor. 1:26-29).

Der kan siges meget om denne passage. Set i lyset af det, at opfordre mennesker til at vælge sin tjeneste ud fra det, de er gode til, vil selvfølgelig give en god følelse for mennesket, men ligeledes også lede mange til fald, fordi de hovmodes og vil fristes til at rose sig for Gud. Moses sagde: Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det; jeg har det heller ikke nu (2. Mos. 4:10). Jeremias sagde: Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale! (Jer. 1:6). Paulus sagde: ”når jeg er magtesløs, da er jeg stærk” (2. Kor. 12:10) og Gud sagde til Paulus: ”Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt” (2. Kor. 12:9). Warren siger: ”Gud vil aldrig bede dig om at vie dit liv til noget, du ikke har evner til[26].

Warren binder, Jesus løser

Rick Warren fortøjrer menigheden til verden med sin forretningsstrategi - sit formål. Jesus frigør menigheden fra verden, og fortøjrer den til himmelen med sandhedens gode budskab. ”Vi er kun unyttige tjenere; vi har ikke gjort andet, end hvad vi var skyldige at gøre” (Luk. 17:10).
Glem hvad du kan, gør hvad du bliver befalet!
Warren skriver at: ”Nye medlemmer får at vide: ’Hvad det end er, du er god til, bør du gøre det for vores kirke!’[26]. Paulus skriver i Ordet om visse folk: der anbefaler sig selv, men viser deres uforstandighed ved at måle sig med sig selv og sammenligne sig med sig selv...Thi ikke den, der anbefaler sig selv, står prøve, men den, som Herren anbefaler. (2. Kor. 10:12, 18). Som Salomon så klogt sagde: Lad en anden rose dig, ikke din Mund, en fremmed, ikke dine egne Læber (Ordsp. 27:2). Warren bygger selv sin menighed - han lader folk selv rose sig af sine evner, og bruger dem ud fra deres egen opfattelse af sig selv. Jesus sagde selv at: Er det kun mig selv, der vidner om mig, så er mit vidnesbyrd ikke gyldigt (Joh. 5:31). Faderen vidnede om Jesus, og det var det, der var vigtigt. Vi er nødt til at lade Gud gøre hvad Han vil. Vi kan ikke tage sagen i egen hånd, når det kommer til Kristi legeme. Jesus er hovedet, og som sagt, hvis det ikke er Gud, der bygger, er Bygmestrenes Møje forgæves (Sal. 127:1).

Det er logik, at hvis man danner et lokalt miljø, hvor folk kan få lov at gøre det, de gerne vil (fordi det er de bedst til) så vil man kunne skabe en stor menighed. Men så er det ikke længere Gud, der er bygherre. Er så stor en menighed som Rick Warrens forgæves? Du vil sjældent høre, i disse forvandlingskirker, at folket skal omvende sig. At de ikke er gode nok og at de ikke skal være tilfredse med sig selv. Det er jo lige præcis det, Evangeliet handler om - at vi er støv - døde i vore overtrædelser - at vi er i så slem en forfatning, at Gud selv måtte dø for os. Det nye tankemønster - paradigmeskiftet - er at mennesket er OK - at mennesket skal ophøjes - vi er fantastiske, ressourcestærke, vi skal tro på os selv, osv. Det er det gamle New Age budskab, lige fra slangens egen mund - ”I skal blive som guder”. Disse menigheder er ikke bare nyttesløse - de er katastrofale for Kristi legeme - men for denne verdens fyrste, er de strategisk meget vigtige!

Omvend jer, råbte Johannes. Omvend jer, prædikede Jesus. Vi er nødt til at vise mennesker at de ikke er gode nok. At de er syndere der intet har at tilbyde Gud. At Han alene af nåde frelser, når vi af hjertet erkender og bekender vores elendige tilstand - at ikke én gør godt (Romerne. 3:12). Vi kan ikke tillade os at give mennesker skin af at være storslåede, fordi de har menneskelige evner. Falsk omvendelse er et stort problem i dag, mennesker der ser på kirker som Saddlebacks mange tilbud om en plads i rampelyset, bliver lokket i kirke, og lærer at elske ”Jesus” i følelsen af denne popularitet - gode følelser = Jesus = frelse. Det er løgn, og når Warren påstår at han i sine bøger peger på Gud, ved at påstå at et menneskes evner ganske enkelt er Guds gaver, så er Warren en løgner. Det personlige formål har erstattet Gud. Paulus underviser om kødets kamp mod ånden, hvilket er resultatet af at være blevet frelst. Er vi frelst ved vi, at vi ikke er gode nok. Vi mærker syndens legeme stride mod vores nye natur - men paradigmeskiftet lærer os at vi er gode nok - at vi skal acceptere og elske os selv. Frem for at følge den apostolske reformation der kalder til accept af os selv, så lad os følge Bibelens tilskyndelse til omvendelse og helliggørelse.

Menigheden er for de troende. Den er til for at ”gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme... så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme, efter som vinden blæser, ved menneskers terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse” (Ef. 4:12, 14). Jesus talte i lignelser, så verden ikke forstod budskabet, for som Han sagde til disciplene: ”Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder; men dem er det ikke givet. Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har” (Matt. 13:12). Kirkens budskab er ikke søger-følsom. Evangeliet er skjult for de fortabte (2. Kor. 4:3-4) og dette dække fjernes alene af Gud, når et menneske omvender sig (2. Kor. 3:16). Vi kan ikke udvande og ændre budskabet, for at gøre en gudstjeneste spændende for ikke-troende. De forstår det ikke, for det er ikke givet dem at forstå. De skal drages af Gud, frelses og have Hans Ånd, for at blive ledt til forståelse sandheden (Joh. 16:13). De skal komme velvillige og ønske at forstå, ellers vil de høre og ikke forstå, se og intet fatte, hvilket er ofte nævnt i Ordet - Es. 6:9-10 ; Ez. 12:2 ; Matt. 13:14-17 ; Mark. 4:12 ; Luk. 8:10 ; Joh. 12:39-40 ; Apg. 28:25-27 ; Romerne. 11:8-10 ; 2. Kor. 3:14 Bibelen er ikke søger-følsom - hvor søger-følsom dækker over mennesker der søger en plads i en religion - det kan i bund og grund være hvad som helst - men i menigheden uden viljen til at acceptere Jesus som Herre i sine liv.

Den gamle traver - evangelisk og katolsk forening


Jeg har gennemgået hvordan Warren forener kristendom, jødedom og islam i én og samme bøn, i indsættelsesbønnen ved Obamas indsættelse. Jeg vil også ganske kort bemærke, at Warren arbejder for at forene alle grene der kalder sig kristne. USA TODAY fortæller:

Warren der en del af den ultrakonservative Sydlige Baptist Kongres, og hele hans seniorstab tilslutter sig SBC’s lære, så som den bogstavelige og ufejlbarlige Bibel og udelukkelse af kvinder som seniorpastorer. Alligevel velkommer Warren’s pastor-trænings programmer katoliker, metodister, mormoner, jøder og præsteviet kvinder.

”Jeg vil ikke deltage i en diskussion om ikke-essentielle ting. Jeg vil ikke forsøge at ændre andre trosretninger. Hvorfor være splittende?” spørger han og citerer hans forbillede Billy Graham, “en statsmand for Kristus som tjener på tværs af barrierer[27]


Sandheden er splittende!

Rick Warren: ”Hvorfor være splittende?”.
Jesus: ”jeg er kommen for at volde splid” (Matt. 10:34-35)
Warren vil forene religionerne - hvorfor være splittende? Menigheden derimod er han villig til at splitte i atomer. Som tidligere citeret fra Warrens kollega, Dan Southerland’s bog, skal kyndige mennesker i menigheden bekæmpes eller jages væk...

Katolikker ofrer Jesus kontinuerligt over hele kloden. Som den katolske præst, Tom Forest, sagde: ”Jesus er levende på vore altre, som offer. Vi bliver ét med Kristus i eukaristien[28]. Bibelen siger at Jesus gik ”med sit eget blod én gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning” (Hebr. 9:12). Det er bestemt ikke ikke-essentielle ting! Eller mormonerne der mener at Jesus og Satan er brødre, at en mand og hans hustru skal stå op af graven ved opstandelsen, og blive som Jesus for deres egen planet. Det er heller ikke ikke-essentielt. Jødedommens forkastelse af Jesus er heller ikke ikke-essentielt. Warren forener religionerne, et arbejde der bereder verden på Antikrist!

Han priser ”The Passsion of the Christ” og siger:

jeg vil opmuntre dig til at se på denne evolerende alliance mellem evangeliske protestanter og katoliker, i særdeleshed den evangeliske vinge i katolicismen. I 2004 var der tre store overraskelser i vores kultur. En af dem var filmsuccesen The Passion, som rundt regnet blev set af alle, og blev den tredjestørste bedst sælgende film i historien - med en brutoindtægt på 600 millioner dollars[20]

The Passion er den katolske version af Jesu lidelser, taget fra okkulte kilder som Anne Catherine Emmerich, i hendes bog ”The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ”. Jesus skildres som den enøjede messias - Antikrist[29] - som en lallende, svagelig og afmægtig person, og Maria som medforløser.

Afslutning


Denne type menighed som bygger på verdslige og dæmoniske systemer, lukker Kristus ude af forsamlingen. Det bliver i fortsat større omfang denne type menigheder, der præger vores tid. Bibelen kalder menighederne for Laodikea. Navnet betyder ”Folket Regerer”, sammensat af ”laos”, ”et folk”, og ”dike”, der betyder ”tydelig, indlysende, dom (som en beslutning eller udførelse), straf, hævn”. ”Laos dike” fortæller altså om et folk, der ganske tydeligt tager beslutninger og udfører deres beslutninger, altså regerer. Det er interessant at ”dike” også betyder hævn, for menigheden er den sidste type inden hævnens dag, og Gud udspyr dem af sin mund.

Jesus siger selv om disse menigheder: ”jeg står for døren og banker” (Åb. 3:20) - for Han er udelukket, Han er ikke hovedet for den type menighed. Jesus siger at den er hverken kold eller varm, og det beskriver den syntese der skabes igennem foreningen af troende og ikke troende, af adskillige bibeloversættelser, der brugt i flæng udvander Ordet. Jesus hader det, og siger: ”fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund” (Åb. 3:16).

Menighedstypen er stor og flot. Storslået musik og storskærme. En brus af stemmer der jubler og synger. En produktiv forsamling der får en masse arbejde for hånden. Jesus siger: ”Fordi du siger: ›Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget‹, og ikke véd, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld (troens skatte), lutret i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder (Hans retfærdighed)at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se (forstå Guds Ord)” (Åb. 3:17-18).

Rick Warren er en kætter, og hans gruppe-system og menighedskoncept er kættersk. Paulus siger om et sådant menneske: ”Et menneske som er kættersk skal du afvise, efter den første og anden formaning” (Tit. 3:1, KJV). Jeg begynder denne artikel med at vise hvordan Warren søger at få folket væk fra Bibelen, ved at få den til at arbejde. Årsagen forklarer Warren således: ”Saddleback Kirke har en usædvanlig høj moral og atmosfære af harmoni. Folk der samarbejder for et stort formål har ikke tid til at skændes over trivielle emner. Når du hjælper med at ro båden, har du ikke tid til at gynge den![30]. Så længe folk gør det de gerne vil, så er der ingen der stiller spørgsmålstegn ved Warrens kætteri.

Reference liste


[1] ”Det Målrettede Liv”, side 239
[2] A Conversation with Eugene Peterson”, af Michael J. Cusick, d. Citat fra “Mars Hill Review 3” efteråret 1995 · udgave Nr. 3, side 73-90.
[3] Se artiklen ”Kontemplativ bøn
[4] Transitioning: Leading Your Church Through Change”, af Dan Southerland, side 71.
[5] ”Det Målrettede Liv”, side 165
[6] Samme sted, side 168
[7] Samme sted, side 169
[8] Samme sted, side 157. Selvom der er tale om sladder, skal det ikke ignoreres at en samtale om en person der fører falsk lære, vil kunne kategoriseres som sladder.
[9] Samme sted, side 170
[10] Purpose Driven Ministries, An Invitation from Rick...”, purposemedia.com.
[11] Se en kort beskrivelse af Baphomet her: ”Påsken, verdensordnen og Lady Gaga
[12] Se ”Rick Warren og verdensordnen” i artiklen ”Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden
[13] Se ”Kun må den, som nu holder igen, først fjernes” i artiklen ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag
[14] Se ”Den okkulte verden” i artiklen ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag
[15] Se artiklen ”Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord
[16] Se artiklen “Bill Hybels’ udsagn om Willow Creek
[17] A Regular Purpose-Driven Guy”, Christianity Today, d. 18-11-2002
[18] The Purpose Driven Church”, af Rick Warren, side 190.
[19] Building a Church of Small Groups”, af Bill Donahue, side 96 og 98.
[20] Myths of the Modern Megachurch”, The Pew Forum on Religion & Public Life, d. 23-05-2005.
[21] Drucker Foundation Self-Assessment Tool: Content: 5 Questions”, af Peter F. Drucker.
[22] The Rays and the Initiations”, af Alice A. Bailey, sode 265. Udgivet af Lucis Trust - oprindeligt Lucifers Trust.
[23] Hvordan man kommunikerer for at forandre liv - undervisning og prædiken der gør en forskel”, af Rick Warren, side 5
[24] ”Det Målrettede Liv”, side 32
[25] Samme sted, side 251
[26] Samme sted, side 252
[27] This evangelist has a'Purpose'”, af Cathy Lynn Grossman, USA TODAY, d. 21-02-2003
[28] Fader Tom Forest, citeret i “Roman Catholic Doubletalk at Indianapolis90”, i juli-august udgaven 1990; “Let The True Church Of The Papacy Stand Up!”. Læs også “Gud Moder Maria tilbedelsen
[29] Se artiklen ”The Passion of the Christ
[30] Purpose Driven Church”, side 86


Debat: Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation