Illuminati & Frimurer logen

af Kjell Sjöberg
Lagt på d. 25/12-01


Udskriv
Oversigt


Illuminatis sammensvergelse

Den 1. mai 1776 lanserte Adam Weishaupt en hemmelig plan for å styrte alle religioner og alle daværende regjeringer.14 Målet var å opprette «Novus Ordo Seclorum», dvs. en ny verdensordning og en verdensregjering. Denne hemmelige ordens navn var Illuminati; «de opplyste». Det er et uttrykk som brukes av dem som er innvolvert i okkult praksis.
At offenlighetens oppmerksomhet ble rettet mot Illuminatis eksistens og dens djevelske plan om en verdenserobring kom av en eiendommelig hendelse som skjedde den 1. juli 1785. En kurer ved navn Lanze red til hest fra Frankfurt til Paris og hadde med dokumenter som omhandlet Illuminatis virsomhet generelt og med spesielle instruksjoner for den planlagte revolusjon i Frankrike. Dokumentene stammet fra jødiske medlemmer av Illuminati i Tyskland, og de var adressert til Stormesteren av den store Orientalske Frimurerlosjen i Paris. Da kureren red gjennom Regensburg ble han truffet av lynet og omkom. Alle dokumentene havnet i hendene på det lokale politi som overlot dem til den regjeringen i Bayern. Regjeringen gav ordre til politiet om å gjennomsøke Illuminatis hovedkvarter. og dette førte til at ytterligere dokument ble beslaglagt. Disse dokumenter avslørte, at konpiratørene hadde verdensvide målsettinger. Alle disse nøye dokumenterte bevis ble publisert i en hvitbok av Bayerns regjering i 1787. Denne hvitbok ble sendt til regjeringene i England, Tyskland. Østerrike. Frankrike. Polen og Russland. Dokumentene viste at Illuminati planla iverksettelsen av en verdensomspennende revolusjon. som skulle gi dødsstøtet til samfunnet. Denne revolusjon skulle gjennomføres av de hemmelige selskapene.

Illuminati var inndelt i tre klasser. Den første bestod av noviser og mindre opplyste. den andre klassen bestod av frimurerne og.de skotske knektene. mens den tredje klassen, mysterieklassen. bestod av prester og regenter inndelt i to grader, samt magikere og en konge. Weishaupt selv var konge.
De som var med i ordnen fikk greske. klassiske navn. Weishaupt hadde navnet Spartakus. hans sjefsassistent von Zwack som var rådgiver til prins von Salm, hadde navnet Cato, baron Nengenhoffen hadde navnet Sylla. De som ble innviet i de lavere gradene fikk vite at Illuminatis store målseting var å forme en menneskelig rase. hvor det ikke fantes forskjeller m.h.t. nasjonalitet, yrke. og levestandard. men bare en god og lykkelig familie.
Alle som ble innviet måtte hinde seg ved ed; «Til evig taushet og fullstendig lojalitet og underordning under ordnen, som er representert ved mine overordnede..... Jeg overlater hermed også fullstendig mine personlige avgjørelser. min egen vilje og enhver trangsynt bruk av min egen innflytelse og min egen makt. Jeg binder meg til å regne Ordnes beste som mitt eget beste, og jeg er rede til å tjene den med min formue, min ære, og britt blod. 0rdnens venner og fiender skal bli mine venner og fiender, og til begge grupper skal jeg forholde meg slik som Ordnen gir direktiv om... jeg vil anstrenge meg for dens utbredelse og dertil anvende alle mine resurser... uten noen hemmelige reservasjoner.»

For å advare den innvidde om konsekvensene av å forråde noe måtte den innvidde gjennomgå en sermoni, hvor han ble advart: «Om du er en bedrager og en som sverger falskt, så skal .du vite at alle brødrene kommer til å bevæpne seg mot deg. Tro ikke at du kan flykte unna eller finne noe gjemmested. Overalt hvor du befinner deg kommer skam, forakt, og brødrenes vrede til å forfølge og plage deg inn i det innerste av din sjel.»
Da medlemmene hadde kommet inn i den innerste sirkelen, hadde deres ed om absolutt taushet fått et dødsens alvor. Utelukkende på dette stadium fikk medlemmene rede på ordnens endelige målsettinger:

l. Å avskaffe alle eksisterende regjeringer
2. å avskaffe privat eiendom,
3. å avskaffe arveretten,
4. å avskaffe patriotismen (nasjonalfølelsen),
5. å avskaffe alle religioner,
6. å avskaffe familien,
7. å danne en verdensregjering.

Naturljgvis fikk de fleste medlemmer aldri se ordnens virkelige målsettinger. Weishaupt hadde planen klar for å tilintetgjøre all religion. «Jeg har tenkt ut en plan som har alle fordeler. Det er A innby kristne fra alle kirker for så gradvis å frigjøre dem fra alle religiøse, forutinntatte meninger, det er å kultivere deres sosiale adferd og henføre dem med storslåtte, sannsynlige og raskt gjennomførbare fremtidsvisjoner om en universal lykke og velstand. En tilstand av frihet og likhet skal da råde når vi har blitt frigjort fra det å måtte underordne seg i klassesamfunnet, da skal rikdommen strømme i vår vei. Vår hemmelige organisasjon arbeider på en slik måte at ingenting kan rriotstå den, og menneskene skal snart være frie og lykkelige.»
Denne plan viste seg å være meget fremgangsrik ikke bare blant noviser, men også blant menn i alle aldre og med ulik status. «Det mest beundringsverdige av alt,» skriver Spartakus (Weishaupts dekknavn) til Cato, cer at protestantiske og reformerte teologer, lutheranere og calvinister, som tilhører vår orden, tror at de i den.ser den kristnes religion sanne og ekte mening. 0, du menneske, hva kan du ikke ledes til å tro!» De som var med i ordnen, skulle bedras. Medlemmene måtte innbildes, at de lavere grader som de hadde nådd frem til, var de høyeste.
De protestantiske fyrster og herskere i Tyskland og Europa forøvrig stillte seg velvillig til Weishaupts plan om å ødelegge den katolske kirken, og de søkte derfor om medlemskap i hans orden. Disse .menn hadde kontroll over frimurerordnene, og Weishaupt og hans medsammensvorne ble innviet i frimureriet i 1777. For at fyrstene ikke skulle forstå Illuminatis virkelige målsetting, lot Weishaupt dem få de lavere. gradene.
Den 16. juli 1782 ble det avholdt en konferanse i Wilhelmsbad, hvor en allianse mellom frimurerne og Illuminati ble besluttet. Dette forbund forenet alle de ledende hemmelige selskap ph den tiden og farenet ikke mindre enn 3 millioner medlemmer over hele verden. Den virkelige effekt av denne samordning og dens konsekvenser for verdenshistorien har aldri hlitt forstått av historikerne.
Illuminatis spesielle symbol er triangelen med det altseende øyet, et symbol som finnes på de amerikanske dollarsedlene, der også Weishaupts nøkkelord står skrevet, «Novus Ordo Seclorum»; en ny verdensordning. Illuminatis symbol benyttes av de ulike hemmelige ordnene.
Etter at Illuminatis virksomhet i Bayern ble avslørt. flyktet Weishaupt til en av sine beskyttere. hertugen av Saxen-Gotha. Han bosatte seg senere i Sveits, hvor han reorganiserte sine grupper og gnfhnla «The Leagus of the Just»: de rettferdiges forbund. Gjennom sine grupper spredte han sin lære om ødeleggende virsomhet via frimurerlosjer i Europa. De rettferdiges forbund bestod av intellektuelle og velutdannede medlemmer, som .alle hadde en trang etter makt. Dette forbund ble senere oppløst og gikk inn i det internasjonale kommunistpartiet.
Omkring år 1800 var Illuminati i virsomhet i Sverige, i Sør-Tyskland. Sachsen, Preussen og Russland.

Illuminatis samfunnsvisjon

Adam Weishaupts planer ble gjort kjent gjennom de dokumenter som politiet i Regensburg la beslag på. Hans planer inkluderte følgende:

l. Å tilintetgjøre den vestelige verdens kristne samfunnsform.
2. Å omorganisere sam funnet slik at det ble underlagt en elite.
3. Å sette «Lysets bærer», det vil si Lucifer, på verdens trone.

Metodene som skulle benyttes:
1. Man skulle bruke penger og sex som bestikkelser for å få kontroll over høytstående personer.
2. Intelektuelle som tilhørte llluminati skulle være på utkikk i universitetsmiljøene etter særs begavede studenter, som skulle trenes i «å tenke internasjnalt.» Man skulle gi stipend for at de skulle studere til de forsto at en verdensregjering var svaret på alle problem.
3. Innflytelsesrike personer skulle plasseres «bak den offenlige scene» som eksperter og spesialister.
4. Illuminati skulle overta kontrollen med pressen og nyhetsformidling.
5. Illuminatis medlemmer skulle gå inn i frimurerlosjer.

Rabbineren Marvin S. Antelmann har påvist at mange ideer i Weishaupts samfunnsvisjon er hentet fra Platons bok «Staten». Platons samfunn skulle bli et samfunn hvor ekteskap og familie var avskaffet, hvor man oppmuntret til fri seksualitet og homoseksualitet, og hvor foreldrenes ansvar for barna skulle overføres til staten. Barna skulle oppdras av staten i noe som lignet daghjem. Abort, dødshjelp, og det å kvitte seg med handikappede barn var også deler av denne planen.
Spartakus (Weishaupts) brev til sine medsammensvorne viser at han er imot all religion og samfunnsordning som er bygget på gudstro. Weishaupt glorifiserer det onde. Han var spesielt interessert i kjønnsroller og av å forme kvinner til militante feminister. I et brev til advokaten Zwack, datert den 17. mars 1778, legger han frem planene på hvordan et radikalt søsterskap skulle formes. «Det skulle gjøre oss en stor tjeneste og gi oss mye informasjon og penger, og det skulle passe utmerket for mange av våre medlemmer, sozh elsker sex. Søsterskapet skulle bestå av to klasser, de dydige og de som var mer frisinnet, det vil si de som går utenfor det vanlige, dydige mønster. Disse to grupper får ikke vite om hverandre. og de må stå under ledelse av menn, men uten å vite om det. Riktig litteratur (selvsagt hemmelig), må bli gitt dem, slik som termer deres lidenskaper.»
Etter at Weishaupt har gitt rhd om det radikale søsterskap, fortsetter brevet med råd om hvordan man skal utføre aborter, hvordan man fyller et soverom med dødbringende røk, samt forskjellige metoder for å få i stand anarki og terrorisme.

Illuminatis segl

Det er tidligere nevnt, at, Illuminati ble grunnlagt 1.mai 1776. Dette står også på Illuminatis segl, som finnes på hver endollarseddel. Betydningen av dette segl er:

1. Datoen ved grunnlinjen i pyramiden. MDC-CLXXVI, som er det romerske tall for 1776, det året som Illuminati ble grunnlagt.
2. Pyramiden står for konspirasjonen som skal tilintetgjøre kirken og etablere en verdensordning med en diktator som leder.
3. Det altseende eyet er et symbol på det hemmelige politiet, en terrorgruppe som Weisliaupt kalte for de snikende bredrene.
4. Annuit Coeptus betyr overenskomst med det forbund som allerede er innghtt.
5. Novus Ordo Seclorum betyr en ny sosial ordning eller en ny ordning for tidsaldrene.

Dette segl har aldri blitt omgjort. USAs regjering benytter dog i stedet seglet med amen. Illuminatis segl ble først trykket på en endollarseddel i 1933 etter ordre fra president Roosevelt, som var frimurer i 32. graden. Seglet betyr, at Illuminati gjør krav på å kontrollere USAs regjering, uansett hvem som er president.

Ordnenes tro

Frimurerne påstår at de er religiøse, men de
fornekter at frimureriet er en religion. Men om de er religiøse, hviken religion bekjenner de seg til? En stormester i Australia, Sir John Stockburn, sier: «Frimureriet er en føderasjon av religioner – en form av gudsdyrkelse hvor alle religioner kan forenes uten A ofre en eneste tøddel av sine respektive trosbekjennelser.» “
Christian Braw gjengir i avisen Dagen de tyske biskopers uttalelse am frimureriet og sier: «Man har innstillingen at alle religioner er konkurerende forsøk på å uttrykke en i ytterste konsekvens usigelig guddommelig sannhet. Det er ikke noen tilfeldighet at det er forbudt for losjens medlemmer å diskutere religiøse spørsmå1 innbyrdes. Frimurersymbolikken er av en slik art, at den kan tolkes på ulike måter. Man kan si det slik, at man har en religion, som alle kan godta. Dermed får frimureriet karakteren av å være en slags tverr-religion».
Dette er ikke kristendom; Kristus gjør krav på å være den eneste veien som kan føre mennesker til Gud. En kristen frimurer vil alltid stå i fare for å bryte det første bud: «Du skal ikke ha andre guder foruten meg.»

Odd Fellows rekrutteringsområde

Odd Fellow sier at deres rekrutteringsgrunn utgjøres av de bibelsk forankrede religioner. Odd Fellow-avisen tar i sept. 1982 opp behovet for A utvide dette grunnlag.
I artikkelen blir kristendommen, jødedommen og islam regnet til de religioner som har bibelsk forankring. «I følge de nåværende regler for medlemskap er det bare halvparten av jordens befolkning som utgjør rekrutteringsgrunnlaget for Odd Fellow ordnen, det vil si bare de religioner som bygger på det bibelske, monoteistiske gudsbildet. Hvordan rimer dette med ordnens offisielle mal om et verdensomfattende brødre- og søstreforbund? Hinduer og buddister, som tilsammen utgjør en fjerdedel av menneskeheten, er forhindret fra å gå inn i ordnen. Hva er det i deres tro, som forhindrer medlemskap? Og de som av en eller annen grunn sier at de er religionsløse? Har ordnen intet å gi disse mennesker? Her er en del spørsmål, som må tas opp til diskusjon.» – Denne artikkelen vitner om religionsblandingen i Odd Fellow.

Gudsbegrepet i ordnene

Frimurerne bruker andre navn på gud enn de som står i Bibelen. De sier f.eks. i ritualer og foredrag: 17

Den Høyest Opplyste Leder
Den Allerhøyeste hele Verdens Trefoldige Store Mester,
Den store geometriker
Den trefoldig store Byggmester
Universets Arkitekt og Byggmester
Det høyeste Vesen
I blant heter han bare G. og andre ganger «Den
navnløse Ånd med hundre navn.»

Alle disse navn er ubibelske. Når man går utenom Den Hellige Skrift i tiltalen av og til Gud, så mister man respekten for det unike i Guds vesen. På dette punkt begynner også fristelsen til religionsblanding.
Å kjenne Gud er å kjenne hans karakter og hans egenskaper. Når Gud åpenbarer seg ved de navn som angis i Bibelen, så åpenbarer han en del av sin personlighet. Frimurernes gudsnavn mangler personlige egenskaper som hellighet, rettferdighet, nåde, kjærlighet og så videre. Det har vist seg, at når en gud ikke har personlige egenskaper, så er gudstroen til det folket som dyrker den, moraloppløsende. I et rituale sier den som skal opptas som medlem: «Jeg som er en fri person og som har fylt 21 år, bekjenner at jeg tror på et høyeste Vesen.» En slik bekjennelse har egentlig ingen verdi, fordi det kan være hvilken gud som helst: Gud, Buddha, Allah eller Lucifer.

Jesus Kristus blir fratatt sin unike stilling

Når jeg har lest i gjennom taler som har blitt holdt ved innvielser og ved andre anledninger i en frimu-rerlosje, har jeg lagt merke til, at når man taler om Jesus, så nevnes han bare indirekte. Et eksempel: «Til sine disipler har overmesteren talt om sin hjemferd. Overmesteren måtte selv si til dem.Jeg går bort for å berede en plass for dere.» På andre steder kalles Jesus for stormesteren eller for «vår leder og mester».
De titler som han tildeles, er de samme som blir gitt til ledere innen frimurerordnen. Det finnes mestere, overmestere, stormestere. Frimurernes måte å omtale Jesus på, likestiller han med losjens øvrige ledere. I deres taler er Peter, døperen Johannes og Johannes nevnt ved navn, men ikke en eneste gang er Jesus nevnt ved navn, verken som Kristus, Guds sønn eller Jesus.
En ansett foreleser innen frimureriet, som har nådd den sjette graden, sier: «Læren om sønnen er gammel. Den fantes i den egyptiske gudelærens treenighet: Osiris, Isis, og deres sønn Horus. Treenigheten forekommer også i den jødiske visdommen, i Kabbalan.»
Når man taler om Jesus nevnes ikke hans mavn. Man betoner ikke Jesus som frelser, han er utelukkende et moralsk forbilde. Frimurerne får ved innvielsen en sten, og de taler om å bygge et tempel i åndelig betydning, som skal omfatte hele verden. Men de har ikke tatt med Jesus og hans unike stilling i byggverket, derfor kommer ikke deres bygging til å lykkes. Ettersom frimurerne symbolsk utgir seg for å være bygningsmenn, som bygger på et tempel, så passer Bibelens ord om at «den sten som bygningsmennene forkastet, har blitt hjørnesten.»
Medlemskap i ordnene forutsetter en «kristen» bekjennelse. Er det da den bibelske bekjennelsen som settes som vilkår for medlemskap? Eller en almen bekjennelse av kristendommens betydning? Jeg påstår, at det er den sistnevnte bekjennelse som legges til grunn.
Johannes sier: «Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.» (1. Joh.4, 2-3)
Et ordensmedlem som jeg samtalte med en gang sa at om denne bekjennelsen i 1 Joh.4 skulle ha gyldighet, da ville det ikke være mange, som var i stand til å bekjenne.
Den bekjennelsen som frimurerne krever av sine medlemmer, vil ikke være tilstrekkelig for medlemskap i f.eks. en pinseforsamling. fordi man bare behøver å bekjenne at man tror på et høyere vesen.

Gjenfødelsen

Det klassiske innvielsesrituale i hemmelige selskap har typiske innslag av død, nedsenkning under jorden og gjenfødelse. Dette går igjen i mange billedlige fremstillinger, som f.eks. i beretningen om Orfeus, Dionysus, Kristus eller Osiris. Først ved at man selv spilte med i mysteriedramaet kunne de innvidde nå den usigelige erfaringen og innsikten for å forstå myten om gudens plage. Død og gjenfødelse symboliserer den egne sjelens vandring fra kaotisk mørke til en åndelig klarhet. Den som gjennomgår innvielsen forlater det gamle jeg bak seg som et tomt skall og blir født på nytt.
Ved innvielsen i en frimurerlosje ble dette sagt: «Da du kom inn i losjen, ble det satt et bind for dine øyne og det ble talt strengt og oppfordrende til deg. noe som kanskje har gjort at du står spørrende. Men slik som den nyfødte kommer naken til vår verden og har øyne som ikke er i stand til å se det som skjer, står du nå uvitende foran fødselen til et nytt liv. frimurernes.» De som har blitt innviet i hemmelige selskap beskriver innvielsen som en slags gjenfødelse. Men det er et surrogat til den gjenfødelse som skjer gjennom troen på Jesu oppstandelse. hvor vi gjennom Guds kraft forvandles i vår ånd til nye skapninger i Kristus.

Betoningen på de personlige egenskaper

Frimurerordnen understreker egenskaper som sannhet, rettferdighet og barmhjertighet. Tempel-ridderordnen sier at de fok kjærlighet. renhet og trofasthet som sitt motto, og som symbol en triangel med like lange sider. «Ordnen vil lære deg å kjenne deg selv, for først da kan du forstå helt og fullt hva som menes med standhaftighet, rettferdighet og barmhjertighet. Dermed fremmes vår personlighetsutvikling; dette er jo det store målet for vårt strev.»
I Odd Fellow sier man: «Vi innen Odd Fellow Orden har vår egen tro. – Vi har tre bud som vi stadig minner hverandre om: vennskap, kjærlighet og sannhet.»
Ettersom det finnes visse karakteregenskaper må det også finnes en prototype som kan benyttes for å undersøke om man holder mål. Da må det finnes normer for slike egenskaper som sannhet, kjælighet, renhet og barmhjertighet. Prototypen finner vi i Guds personlighet og i Jesus Kristus som er et bilde på Guds vesen og samtidig det fullkomne mennesket. Han har kommet til oss og åpenbart hva kjærlighet og rettferdighet er. Normer for disse personlige egenskaper finnes også i Guds ord.
Når frimurerne erstatter Guds ord med innvielseslegender, når de fratar Jesus Kristus hans unike stilling og når de har et upersonlig Gudsbilde uten egenskaper som sannhet, kjærlighet og rettferdighet, da finnes det ingen prototype å sammenligne med. Hvor det ikke finnes noen norm, vil man ta seg selv som norm. Selv om man taler vakre ord, følger lovløshet. Dersom den enkelte skal bestemme hva som er sannhet, kjærlighet og rettferdighet, blir resultatet kaos og anarki.
Dersom det ikke finnes andre normer, så vil moralbegrepene bli formet etter det som er mest passende for ordnen. Det er også det som skjer. «Taushet er ordnens høyeste målsetting. Vi må først lage en grunnmur for vår innvendige person, slik at den videre oppbygging av vår personlighet kan skje på fast grunn. En sterk personlighet er en som kan tie om ordnens hemmcligheter. Taushetens kunst er vanskelig, spesielt om man ikke forstår hvorfor man må tie.»
I den sjette graden blir man lært, hvilke egenskaper som skal betones; «taushet, forsiktighet, måtehold og barmhjertighet.» Det er ordnen selv som presenterer de viktigste egenskaper en person bør ha. Ettersom det er viktig å holde på hemmelighetene, så bliver det å kunne tie den viktigste egenskapen. Dersom man studerer Jesu personlighet, Guds vesen og Hans ord, finner man intet bevis for at det å kunne tie skulle være den viktigste side av en persons karakter.Udpluk fra bogen Advarsel - Sammensvergelse pågår


Debat: Illuminati & Frimurer logen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation