Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt

af Kim Andersen
Lagt på d. 16/12-10D. 3-7. juni 2010, samledes verdensordnens håndlangere igen, på det tophemmelige Bilderberg møde. Denne gang i Spanien, på hotel Dolce i Sitges, det østlige Spanien ved grænsen op til Frankrig. Som altid kommer der ikke megen information ud om hvad der forgår på dette møde, på trods af at flere af deltagerne er journalister. Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991:

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Men de trofaste i marken, så som James (Jim) Tucker, Jim Marrs og Daniel Estulin, lod ikke 2010 gå deres næse forbi. Den eskalerende bevågenhed i samfundene, som afslører dette sidste verdensriges dannelse, bekymrer eliten (hvilket jeg vil komme ind på senere), og hvem ved, måske vil ordene konspiration og teori ende med at blive skilt, så sandheden om konspiration ikke vil kunne ignoreres efterfulgt af teori.

En verdensorden i vor tid, består både af en fysisk verden, og en elektronisk. Kontrol og overvågning er en nødvendighed i begge verdener. Som vi lever i den fysiske verden, ”lever” vi også i den elektroniske. Igennem adskillige sociale netværk som Facebook, Youtube, Twitter, Orkut, Bebo, Flickr - ialt næsten 200 forskellige[2], for ikke at nævne spil som Second Life[3], der er en virtuel verden, hvor menneskers fantasier frit kan udfolde sig, både kriminelt og seksuelt (og jeg skal spare dig for de ækle detaljer), mødes menneskers sjæle, og her findes en overvågning der overgår den virkelige verdens med mange længder. Tilmed kan alt man oplyser i denne elektroniske verden, bruges i den virkelige verden, til f.eks. at dømme en ung motorbølle, der i forummet på hjemmesiden ”5 Series Information Network”, hvor folk taler om BMW’er, har fortalt at han kørte over 100 km for hurtigt igennem en by. På baggrund af hans pral i et indlæg, blev han dømt[4]. Herhjemme bruges sociale nærværk f.eks. af Skat og flere kommuner, til at tjekke om man har været på ferie mens man skulle stå til rådighed, om man endnu har den partner man i sin tid oplyste, eller har ejendom og genstande der ikke er angivet. Til formålet bruger de specialudviklede programmer fra Holland og Sverige, der kan tage billeder af sider som brugerne har skrevet på, som bevisførelse[5].

Én af de store aktører på dette område, er Google, og derfor finder jeg det nødvendigt at vise dig, hvor alvorligt det er blevet med Googles magt, i denne elektroniske verden.

Verdensordnen, det sidste rige


Grunden til at jeg, som tror på Jesus og på Bibelen, skriver endnu en artikel om dette verdensrige, eller den Ny Verdensorden, er fordi jeg synes at se, at Bibelen siger mere om vores tid, end om nogen anden tid. Det er et emne der indeholder Guds kommende dom over nationerne, for at udrydde ondskaben iblandt mennesker, og undertrykkelsen af menneskeheden.

Riget, den Nye Verdensorden, som rejser sig i vore dage, er et rige som profeten Daniel så for 2.565 år siden, et rige der ”skal opsluge hele Jorden og søndertræde og knuse den” (Dan. 7:23) - med andre ord despotisme (mere om det senere). Ud fra Nebukadnezars billedstøtte (Dan. 2:31-45), ses at dette rige skal komme ud af det gamle Romerrige, ligesom Romerriget kom ud af det Græske, og det Græske af det Persiske, og det Persiske af Babylon. Fra Romerrigets to ben, det østlige og vestlige, udgår ti tæer, som er kongerne og kongerigerne i denne sidste tids rige. Ialt har der været seks riger, og det syvende har vi hos os nu. Men endnu et rige vil opstå, da en 11. konge, som opstår ud af det syvende rige, vil overtage riget og være det ottende (Åb. 17:11), det genopståede Babyloniske rige.

Samme rige (det syvende) så Johannes, for 1914 år siden, og beskrev at det ”lignede en panter, og havde fødder som en bjørn og gab som en løve” (Åb. 13:2) - og interessant er det, at præcis 6 måneder efter staten Israel blev født, fødtes en søn hvis våbenskjold er bygget op efter dette riges beskrivelse. Denne person fik et navn, der med det kabbalistiske (okkulte) talsystem på både sit eget sprog, engelsk, men også på hebræisk, har en talværdi der giver 666.

Verdensrigets skjulte storhersker


Personen der er tale om, er Prince Charles of Wales[6]. Det er ikke for sjovt, at så mange forskellige mennesker er blevet ”udregnet” for at se om deres navn giver 666. Det er Bibelen selv, der har lært os at det er én af de faktorer der afslører Antikrist, dyret, hvis navns tal er et menneske tal, nemlig 666 (Åb. 13:17-18).

Det er ikke uden grund, jeg holder øje med Prince Charles, med henblik på at kunne opdage om han er den ventede Antikrist, Kejseren i vores nye verdensrige. Joan Veon gennemgår meget omkring Charles og skriver:

Prince Charles er bogstaveligt talt beslægtet med alle af kongeligt blod i hele verden...Ifølge genealog Gerald Paget, som brugte det meste af hans tooghalvfems år på at spore Dronning Elisabeth og Prince Charles’ slægt, er ”HRH’s [Prince Charles] opfostring den vigtigste i verden...Han er arving til verdens største position som bestemmes alene af arvelighed.[7]

Man siger at 6 er menneskets tal, og man kan sige at Charles er volumen af menneskeheden, ud fra et kongeligt perspektiv. Anthony Holden, som ligeledes har studeret Charles’ biografi fortæller at Charles’:

forfædre inkluderer Hertugerne af Savoy og Kejser Frederik II og middelalderens Konger af Sicilien, tillige med Orsini af Rom...Prince Charles nedstammer et årtusinde længere tilbage fra Kong Tiridates den Store, den første kristne monark (under hvem Armenien blev omvendt i 314 e.Kr. endda før Rom), og således fra det guddommelige Parthianske kejserlige House of Arsaces (274 f.Kr), som regerede over Persien og Babylon og var i sin tid det mægtigste dynasti i oldtiden.[8]

Orsini familien, som Gerald Paget nævner, siges at nedstamme fra den Julio-Claudiske familie[9], som igen fører direkte tilbage til de romerske kejsere, deriblandt Kejser Nero. Joan Veon skriver endda følgende:

Jeg bygger på god autoritet at Prince Charles er jødisk igennem sin farfar, som var en tysk jødisk bankmand. Hvis du sammenligner Charles’ slægt med kongerigerne og dyrene i Daniel 2 og 7, nedstammer han fra de nævnte[10]

Charles selv, har også store tanker om sig selv. I en kommende dokumentarfilm, ved navn ”Harmony”, giver han udtryk for at han er placeret på jorden som fremtidig konge, for at frelse verden - og endda at det er hans pligt[11]. Det er ikke menneskene på jorden, han vil frelse, men kloden, naturen og universet (Gaia - mere om hende senere), som han mener, er et levende væsen. Som fortalt i artiklen ”Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm”, er det Prince Charles der skubbede talen om den globale opvarmning helt frem i medierne, og inviterede bl.a. Albert Gore ud på sin yacht for at bruge ham til det, vi f.eks. har set i propaganda filmen ”En Ubekvem Sandhed”. Charles’ frelsesplan er at eliminere 5-6 milliarder mennesker[12], hvilket klimakonceptet taler stærkt for. Det er også det Bibelen fortæller vil ske, så Charles’ overbevisning om moder Gaia som et selvstændigt levende væsen der skal beskyttes, er i linie med hvad man kan forvente af Antikrist. Det er desuden (angivet i samme artikel) også holdningen hos Charles’ far, Prins Philip, som i 1986, skrev bogen ”If I Were an Animal”, sammen med Fleur Cowles, hvor han i forordet skriver:

Jeg undrer mig bare hvordan det ville være at blive reinkarneret i et dyr, hvis art var blevet så reduceret i antal, at den var i fare for udslettelse. Hvordan ville dets følelser være for den menneskelige race, hvis befolkningseksplosion har frataget det rettigheden til at eksistere nogen steder...Jeg må erkende, at jeg er fristet til at bede om en reinkarnation som en særdeles dødelig virus[13]

Hvordan fremtiden kommer til at se ud for Englands kongehus - og måske hele verdens kongehus, er ganske fordækt. Medierne slås om hvorvidt Charles skal springes over, til fordel for William. Charles selv siger: ”Nu får vi at se, gør vi ikke?... Når den dag kommer, er det regering, der til syvende og sidste bestemmer[14]. Skummelt - hvilken dag er det, der kommer? Den der viser om det er Charles eller William der bliver konge? Bibelen fortæller angående Antikrists komme at: ”Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes” (2. Tess. 2:6-7). Hele diskussionen er i ganske god overensstemmelse med Bibelen, der fortæller at Antikrist skal overtage verdensriget med smiger: ”De skal ikke give ham (Antikrist)kongerigets ære: men han skal komme fredeligt, og erhverve sig kongeriget med smiger” (Dan. 11:21, KJV). Antikrists dag kan ikke komme, før den (KJV ”han”), der holder igen fjernes, og så vil han overtage kongeriget med smiger.

Vi må holde øje med hvad der sker. Under alle omstændigheder er der meget omkring Charles der er yderst alarmerende. Vi får at se...

Verdens nuværende ti kongeriger


Det sidste af de riger Daniel så, ville være grobund for omtalte ti konger (Dan. 7:24), og riget vi ser opstå foran vore øjnene, er præcis det, som Daniel så. Prince Charles’ fortalte om sig selv til det britiske magasin ”Majesty” i 1994, at:

Alt jeg prøver at gøre, forgår bag scenen. Så det er svært for folk at forstå hvordan alle ting passer sammen[15]

Oprettelsen af dette verdensrige, der vil undertrykke hele jorden, sker ikke ved fyldige referater for verdens borgere, men i det skjulte. Der findes en hemmelig orden, mere hemmelig end Bilderberg gruppen. Med hemmelig mener jeg ikke ukendt, men lukket for omverdenen. Denne samling kaldes ”Komité af 300”, og består som navnet siger af 300 personer, hvor Englands kongehus er øverstbefalende. Dronning Elisabeth er hovedet for denne komité, og under denne komité findes ”Club of Rome” (én af Illuminatis 6 store organisationer), som rapporterer til Komitéen af 300[16].

Club of Rome er dermed underlagt Prince Charles, og det er Club of Rome der har dannet Europa Unionen (EU). Som jeg fortæller i nyhedsbloggen ”Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret”, er det Club of Rome der i 1972 opdelte kloden i ti kongeriger (som er listet op på EU’s hjemmeside[17]), og i 2008 blev der indsat ti konger, én for hvert sit rige[18]. Så det ses tydeligt at dette rige har rejst sig, og er derfor, uden tvivl, ved at indtage verdensmagten for at kunne bryde ud i fuld flor, når Antikrist (Prince Charles?) skal træde frem.

Som Club of Rome - og dermed EU - er underlagt eliten, således er Bilderberg gruppen det også, og er, som jeg før har sagt, verdensordnens udøvende arm, der svarer under Illuminati’s mestre. Derfor er det interessant at følge Bilderberg, for det er her verdens begivenheder delegeres ud til dem, der skal effektuere planerne.

Illuminati’s Protokoller


Der findes et ufatteligt spændende dokument, kaldt ”Zions Vises Protokoller”, som praktisk talt ser sin profetiske opfyldelse i vor tid. Der er blevet forsøgt at bilde verden ind, at det er skrevet af magtsultne Jøder, der har planer om at overtage verden. Det er for så vidt også rigtigt, skønt det intet har med jøderne eller zionisme at gøre. Men manden der skrev protokollerne, Adam Weishaupt, var selv jøde. Igennem tiderne er der blevet tilført dokumentet flere detaljer, men Weishaupt startede værket.

I disse protokoller, fremgår Illuminati’s planer for overtagelse af verden. Grunden til at jeg tager protokollerne med her, er dels fordi de, som sagt, viser verdens politiske scene i dag, forudsagt for flere hundrede år siden, og fordi Bilderberg som jeg vil beskæftige mig med i denne artikel, er én af Illuminati’s seks organisationer, skabt til formålet (”The Royal Institute of International Affairs”, “The Council on Foreign Relations”, “FN”, ”Club of Rome” og ”The Trilateral Commission” er de resterende fem). Her kommer historien om protokollerne, ganske kort:

En mørk aften i 1785, blev en budbringer ved navn Lance, som fragtede nogle dokumenter, indsyet i foret på sin frakke, ramt af lynet og døde. Dagen efter fandt det lokale politi hans lig, og ved en gennemsøgning af hans lommer m.v., fandt politiet disse dokumenter, og gav dem til hertug Carl Theodore. Det var med disse dokumenter Theodore ved en retssag kunne bevise af Weishaupt havde skrevet alle dokumenterne.

Det var i det 20. århundrede protokollerne efterfølgende så dagens lys. Det var en Russisk ortodoks jødisk præst, ved navn Professor Sergei Nilus, som var den første der afsløringsvist fik protokollerne imellem hænderne. Hvis historien er sand, blev protokollerne stjålet af en rengøringsdame, der gjorde rent hos en meget velhavende frimurer. Hun blev alarmeret over det, hun læste, og tog dem med til Nilus, som ligeledes blev så chokeret over det han læste, at han skjulte dem bag lås og slå i 4 år. Men i 1905 besluttede han endeligt at lade dem optrykke. I 1917 skulle de udgives i oplag nr. 2, men da den russiske revolution var brudt ud (også forudsagt i protokollerne), sørgede Alexander Fyodorovich Kerensky, som var leder for det hemmelige russiske politi, for at trykkeriet blev brændt ned. Enhver der blev taget med protokollerne på sig, eller i deres hjem, ville uden videre blive skudt på klods hold. Efterfølgende blev Nilus fængslet, tortureret og udvist, og døde senere i Vladimir d. 20. Jan. 1929. Kerensky ønskede at skjule sandheden om protokollerne, for han vidste hvad de repræsenterede.

Victor E. Marsden, en Russisk korrespondent for ”The Morning Post of London”, som var rapporter under den russiske revolution, kunne læse og skrive russisk flydende, og var russisk gift. Han fortalte den sande historie inde fra om, hvad der virkelig skete igennem revolutionen, og blev til sidst også fængslet og tortureret, i samme russiske fængsel som Nilus - ”Peter-Paul Prison” i Skt. Petersburg. Han blev løsladt og kom sig efter et år på sygesengen, hvorefter han genoptog sit arbejde for ”The Morning Post”. På Londons bibliotek, fandt han den eneste eksisterende kopi af protokollerne og oversatte dem fra Russisk til Engelsk. Selvom han var blevet fuldstændig rask efter sit ophold i fængslet, døde han pludseligt efter kortvarig sygdom.

Hvis du læser protokollerne eller andre af Weishaupts skriverier, kan du støde på bestemte ord, der ikke betyder det, de siger - protokollerne er på den måde kodet. Følgende ”koder” har jeg fået af Doc Marquis via hans video ”Protocols of Zion”. Når du støder på følgende ord, betyder de: Weishaupt fremsatte syv punkter, der skulle befordre global erobring. Jeg har omtalt disse punkter før, men giver dem her igen: Jeg vil ikke gennemgå alt i disse punkter, det er et stort område at dække. Det jeg vil vise fra protokollerne, som vi ser for vore øjne i disse dage, vedrører punkt 1 og 4.

Politisk frihed er en ide, men ikke et faktum. Denne ide skal man vide hvordan man tilfører, når det er nødvendigt med denne ide-lokkemad for at tiltrække folkemasserne til sit parti, for at knuse en anden som har autoriteten.” (protokol nr. 1, punkt 6)

Vi ser i disse dage, hvordan politik styres. Højre og venstre overtager tronstolen skiftevis, og de fleste ser det som nødvendigt, for balancens skyld. Men denne ide-lokkemad som protokollerne taler om, kalder vi i Danmark for valgflæsk - det er kun idéer - der er ingen fakta bag de politiske løfter. Der er ingen politisk frihed, vi styres og regeres af meningsdannere der ophøjer lokkemad som politisk fakta.

Hvad enten en stat udmatter sig selv i sin egne krampetrækninger, eller dens interne uoverensstemmelser fører den under eksterne fjenders magt - så kan den regnes for uopretteligt mistet: Det er i vores magt. Den kapitalistiske despotisme, som helt og holdent er i vore hænder, rækkes ud som et strå, som staten, ubeslutsomt, må gribe fat i: hvis ikke - falder den ned på bunden.” (protokol nr. 1, punkt 8)

EU, Club of Rome’s datter, har oprettet en hjælpekasse, der sammen med Den Internationale Valutafond’s hjælpepakke udgør 795 milliarder kroner[19]. Kan du se opfyldelsen af den gamle diabolske idé? Både Grækenland og Irland har grebet dette strå, for ikke at falde helt til bunden!

Liberalisme er den store politiske ideologi i dag, og Illuminati har planlagt dette hundrede af år tilbage. Lyt engang:

I hver en stat, hvor der er dårlig organisering af autoriteter, upersonlige love og ledere som har mistet deres personlighed i strømmen af evigt ynglende rettigheder fra liberalismen, finder jeg en ny rettighed - at angribe ved de stærkes ret, og at adsprede alle eksisterende ordensstyrker og bestemmelser for vinden, at omorganisere alle institutioner og blive den suveræne hersker over dem, som har efterladt os rettighederne til deres magt, ved at nedlægge dem frivilligt, i deres liberalisme.” (protokol nr. 1, punkt 14)

Da vi indførte liberalismens gift i Statens organisme, gennemgik hele dens politiske farve en forandring. Stater er blevet grebet af en dødelig sygdom - blodforgiftning. Alt der er tilbage, er at afvente afslutningen på deres dødskamp” (protokol 10, punkt 9)

Vores ledende politikere har ingen personlighed, og de kan intet foretage sig, for de er fastlåst til ikke at måtte støde nogen som helst (vælgerskaren flygter), i liberalismens navn. Må man ikke have faste meninger, så nedlægger man frivilligt sin frihed! Det er Illuminati’s agentur der arbejder, og denne rygradsløse liberale politik, bringer Staterne i knæ!

Det politiske arbejde ændrer stort set intet i verden i dag - andet end små uinteressante ændringer. Det der ændrer verden, er Illuminati’s bestemmelser. Uanset hvem vi stemmer på, går vi i én retning, imod en Ny Verdensorden. Vores stemmer betyder intet. Hvorvidt vi kører i højre eller venstre side mod målet, eller vælger den røde eller blå farve, har kun til formål at trætte os med politik.

Ubrugelige forandringer i regeringsformer, hvortil vi foranledigede ”Goyim” (kodet ord for os som værende en slavemasse), da vi underminerede deres statsstrukturer, vil have udmattet folket til den tid (ved fuldførelsen af den Nye Verdenorden), så de vil fortrække at finde sig i hvad som helst under os, frem for at løbe risikoen for igen at skulle udholde al den propaganda og elendighed de har gennemgået.” (protokol nr. 14, punkt 1).

Med andre ord vil kampen med EU og des lige, deres regulativer og politiske magtspil m.v., udmatte os. At alle de evige forandringer er anstiftet af Illuminati, med dette formål for øje at udmatte os til at acceptere ”fred” for hver en pris, kan og vil den intellektuelle ”goy” hverken se eller acceptere. Og Bibelen advarer os, at det er med ”freden” de modtager, de vil blive ødelagt - ”og med fred skal (Antikrist)ødelægge mange” (Dan. 8:25, KJV). Antikrist kaldes af Illuminati ”despoternes konge”, og i protokol 10, punkt 18 siger Illuminati:

Anerkendelsen af vores despot må også komme før ødelæggelsen af konstitutionen; tidspunktet for denne anerkendelse vil komme når folket, udmattet til det yderste af uregelmæssighederne og inkompetencen - en situation vi vil arrangere - hos deres regenter (tænk på Bush og nu Obama - folket er ved at give op - vil Helle Thorning kunne bringe mere stabilitet end Lars Lykke? - hvornår får vi nok?), vil skrige: ’Væk med dem og giv os en konge over hele jorden, som vil forene os og udrydde årsagerne til uorden - grænseområder, nationaliteter, religioner, statsgæld - som vil give os fred og ro, som vi ikke kan finde under vores regenter og højtstående repræsentanter’

Doc Marquis citerer Weishaupt, der taler om at oprette en Ny Verdensorden: ”Igennem global revolution, fred igennem magt, og fred for hver en pris”. Med ”fred” bliver mange ødelagt! Det bør også fremhæves, at ordet despot betyder en tyran, en grusom og undertrykkende enehersker. Hvilken fred og i særdeleshed frihed, kan en sådan despot bringe folket? Illuminati kalder denne despot for ”den ypperligste herre” og ”Guds Udvalgte”, som er ”udvalgt fra oven, for at nedbryde de følelsesløse kræfter, styret af instinkt og ikke fornuft, af råhed og menneskelighed” (protokol 23, punkt 3-4). Han er ”universets virkelige pave” (Protokol 17, punkt 4). Friheden er af Illuminati defineret som: ”retten til at gøre hvad loven tillader” (Protokol 12, punkt 1), og denne despotiske lov indstiftes med ”fred”. Illuminati siger at: ”Vores Stat, som marcherer langs stien med fredsfyldt erobring, har retten til at erstatte krigens skræk med mindre synlig og mere tilfredsstillende dødsdomme, nødvendige for at opretholde den terror som har det med at producere blind underkastelse” (Protokol 1, punkt 24). Kan Illuminati’s planer beskrives bedre end Gud gjorde det for mere end 2.500 år siden: med fred skal Antikrist ødelægge mange?

Hvad siger protokollerne om krisen vi oplever i denne tid?

Vi skal skabe, med alle hemmelige og skjulte metoder som ligger for os, og med hjælp fra guldet som er i vore hænder, en universel økonomisk krise, hvorved vi vil kaste hele folkemængder af arbejdere på gaden på én gang, i alle Europas lande. Disse folkemængder vil med fornøjelse skynde sig for at udgyde blodet fra dem som de i forenklingen af deres ignorance, har misundt fra vuggen, og hvis ejendom de da vil være i stand til at rane” (protokol 3, punkt 11)

Dette er en beskrivelse af økonomisk depression, hvilket verden sidst så d. 29. oktober, 1929. Her tales der om forårsaget økonomisk depression i Europa. Hvad ser verden i disse dage? Årsagen til at folkemængder kastes på gaden er, at de ikke kan betale deres pålagte skatter (eks. ejendomsskat og ejendomsværdiskat). Der findes intet der heder privat ejendom i dag. Hvis du ikke fortsat betaler skatterne, har du ingen ret til den jord du bor på, og Staten raner den.

Derfor er det afgørende for os, for hver en pris, at fratage dem deres jord. Dette mål vil bedst opnås ved at øge byrderne på landmæssig ejendom - ved at laste landjord med gæld. Disse mål vil kontrollere landbesiddelse og holde den i en tilstand af ydmyg og ubetinget underkastelse.” (protokol 6, punkt 4)

Staten kan i dag uddrive skyldnere fra deres ejendom, lovligt, selvom det ret og redeligt er lodret tyveri. Du kan intet få eller arve, uden du bliver bestjålet af Staten. Men da det ved lov er gjort lovligt, er det ikke tyveri, hvilket protokollerne udtrykker således:

De rige må være opmærksomme på at det er deres pligt at sætte en del af deres overflod til Statens rådighed, da Staten garanterer dem sikkerhed for ejendomsretten af den resterende ejendom, og retten til ærlige fortjenester, jeg siger ærlig, for kontrollen med ejendom vil fjerne tyveri på legalt grundlag.” (protokol 20, punkt 3)

Man kunne fortsætte, men som sagt er det et stort emne. Man griner ofte af de små samtaler rundt omkring, og joker med samtalens håbløse emne, at ”klare verdenssituationen”. Det er så komplekst et emne for menig borger, at man på ingen måde kan tro at et organiseret verdensovertag kan lade sig gøre. Men når man ser planerne oppefra, så er det ganske simpelt. Illuminati’s tidlige leder, Mayer Amschel Rothschild, sagde i 1828: ”Tillad mig at udstede og kontrollere en nations penge, og jeg er ligeglad med hvem der skriver lovene” - så simpelt er det i bund og grund. Følg pengene.

I det lille indblik du har fået i planerne her, kan du se at de afspejler den politiske scene i dag, og lad os derfor nu se på Illuminati’s planer igennem deres politisk udøvende arm, Bilderberg.

Bilderberg 2010 agenda


Som sagt, gennemførte Bilderberg sit årlige møde i år, d. 3-7. juni. Dagsordnen for årets debat, har Daniel Estulin fået fra en kilde inde i Bilderberg, og er som indikation for mødets emner følgende:
Det er vitale emner, og da en ny verdensorden er under fortsat opstandelse, diskuteres disse emner ikke med henblik på at bevare systemerne som vi kender dem. Forandring er tidens magiske ord, og har været Obamas kampråb igennem hele sin valgkamp. Mange politikere har påberåbt en forandring - en fornyelse af det økonomiske system[21], og det er med de briller på, agendaen skal forstås. Listen er på ingen måde garanti for, at det er disse punkter der er blevet talt om, men hvis vi antager at det var disse punkter der primært blev diskuteret, så vil jeg gætte på, at de skal forstås nogenlunde på følgende måde - om end ikke gennemgået udtømmende:

1. Vil Euroen overleve? Jeg har hørt både at den er en testvaluta, der skal erstattes af den endelige verdensmønt, men også at den vil overleve. Jeg tror ikke at den er kommet for at blive, og mener at spørgsmålet stilles fordi man vil diskutere om vores nuværende økonomi skal have flere skud fra kanonen for at knuses helt, eller om vi økonomisk set er på rette vej, dvs. synkende ned på havets bund. Euroen breder sig for nu over to økonomiske regioner (kongeriger) - Tyrkiet kæmper fortsat, lokaliseret i en tredje region, for at komme med - og når ”EU” - eller om det på et tidspunkt vil genfinde sit gamle navn, ”Romerriget” - favner hele verden, vil Euroen ikke bestå alene - om overhovedet. Men tiden vil vise hvad Verdensordnen har tænkt sig. I bund og grund tror jeg at der er tale om hvornår vi får det næste dræbende skud (dollarens undergang?), den næste og formentlig sidste krise, som kan kvæle os helt, og få os hive efter vejret og sluge en ny verdensøkonomi i kampen for livet.

2. Europas exitstrategi...Hvad betyder dette? Zions Protokoller taler om at Europa skal bringes i knæ, og skildrer Illuminati’s folk som en ”Symbolsk Slange” (slangen der bider sig i halen, oroboros, der symboliserer genskabelse (de genopstandne Romerrige), at forvandle materien, alkymi):

Når ringen sluttes, vil alle Europas Stater blive låst i dens vikling, som i et kraftfuldt skruestik” (protokol 3, punkt 1)

Den finansielle krise er ikke en tilfældighed, men er som sagt skabt med forsæt, for at bringe kaos, hvorigennem Verdensordnen kan tilvejebringe sin egen orden - ”ordo ab chaos” er jo, ikke at forglemme, Verdensordnens motto - ”orden ud af kaos”. Det er et yderst interessant valg af motto, for ordet kaos kommer af det græske kháos, der betyder et svælg, altså en afgrund. Bibelen fortæller at afgrundens engel Abaddôn / Apollyon, som betyder ødelæggeren, vil komme op fra afgrunden (Åb. 9:11) - denne engel er dyret, Antikrist, Verdensordnens messias, der skal ”stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde” (Åb. 17:8). Forstår du nu mottoet, ”Orden ud af kaos / afgrunden”?

Jeg vil mene at spørgsmålet, som det forrige, egentlig går på hvorvidt Europas økonomiske undergang er sat i bero, eller om der skal mere kul under kedlen, for at knuse økonomien, således at en global økonomi kan få fri passage. Hvis EU skal bestå, som den enhed den er nu, hvorfor så en exitstrategi? Hvad går udviklingen ud på? At ændre navn og favne hele kloden? Bilderberg medlem Uffe Ellemann (deltager i ’96-’98) siger således i en advarsel til Danmark:

Nu gik det lige så godt men så gik verden af lave... Jeg synes, tiden er kommet, hvor jeg skal tage bladet fra munden og gøre opmærksom på, at vi er nødt til på en række områder at indrette os anderledes, hvis vi skal kunne se fremtiden trygt i møde[22].

Forandring - det store globale mantra. Der findes ingen tryg fremtid for den del af menneskeheden, der kommer under Guds vrede i et nyt (gammelt og genopstået) Verdensrige.

3. Håndtering af verdens økonomi. Er alt på plads til at kontrollere og styre den globale økonomi? Gud har i sit Ord forudsagt, at den kommende verdenshersker vil få alle uden undtagelse, til at tage sit mærke (666) på sig, for at kunne være i stand til at købe og sælge, og det kræver selvfølgelig en elektronisk kontrol, som har udviklet sig de sidste 50 år.

4. Grækenland... Når man har med mennesker at gøre, så kan det være svært at forudse hvordan folket regerer. Selvom samfundene er blevet beskudt med lydløse våben, designet til at fremprovokere vores reaktioner i forskellige situationer[23], så kan det måske være meget godt at meditere lidt på, hvorvidt grækerne gør som forventet. Jeg kan ikke andet end at forestille mig, at alt går fuldstændig efter planen.

5. NATO alliancen (for nuværende 28 lande) i Afghanistan, har ét eneste formål, den samme praktiske plan, som vi så i Irak, at nedbryde landet, skabe kaos, for derigennem, som tidligere sagt, at opnå orden, en ny økonomisk orden (se også punkt 7) - og selvfølgelig en orden der passer i det nye verdensrige, den Nye Verdensorden. Andre lignende lande, som eks. Pakistan der nu ødelægges fuldstændig i oversvømmelse[24], tillige med lande som Somalia og Algeriet og andre afrikanske lande der er plaget af ødelæggende terror (og NATO’s virke er ikke at stoppe krig og terror, men igennem sine operationer at nære krig og terror), de indgår i Illuminati’s verden som ”ikke integrerbare lande”, og midlet vi ser her (alliancen) befordrer mindre afstand mellem Vestens kontrollerede og integrerede lande, og de ikke integrerede. Den praktiske plan er etablering af Verdensordnen.

6. Iran og Rusland, Bibelens Magog og Persien der skal gå mod Israel, er i alliance med hinanden, såvel som imod verdensriget - da Iran, økonomisk set, ikke har en Rothschild ejet nationalbank. James Tucker, der som sagt har fulgt Bilderberg i mange år (siden 1975), fortæller om den Trilaterale Kommission (en søster til Bilderberg, som huser mange af de samme individer som findes i både Council on Foreign Relations og Bilderberg) at da de er vrede over nuværende status for deres nye Verdensorden (som jeg forstår Tucker, er grundet udeblivende økonomisk verdensorden, endda på trods af den kunstige økonomiske krise), vil de starte krig mod Iran. Som sagt i punkt 1 og 2, tyder noget på at der kommer endnu en krise, der denne gang vil befordre målet, en økonomisk verdensorden, som forudsagt i Åb. 13:17. Formålet med krig mod Iran, er også at destabilisere Rusland, hvilket som sagt vil ske igennem Magog krigen, hvor både Rusland og Iran, tillige med mange andre lande, vil knuses af Gud (men æren stjæles af Illuminati) i deres vandring mod Israel, ved jordskælv, sygdom, blod (indbyrdes krig), regn, hagl, ild og svovl (Ez. 38:19-20, 22).

Tucker fortæller om chefrådgiver for Ruslands lederskab, Mikhail Slobodovsici, der ved en fejltagelse fortalte Alan Keenan (da han troede han var til møde hos den Trilaterale Kommission), der har hjemmesiden WeAreChange.org, at:

Vi bestemmer verdens fremtid....vi har brug for en verdensregering...vi er nødt til at slippe af med dem (Iran)”[25]

Det er sandsynligvis på grund af den ønskede krig mod Iran (jf. punkt 7 grundet etablering af en Rothschild ejet iransk nationalbank), at Irans alliance med Rusland rejses som en økonomisk trussel.

7. Krig mod terror, har aldrig været det, begrebet siger. Tværtimod er det krig mod fred, og det gamle verdenssystem - og i særdeleshed det økonomiske system. Som Doc Marquis siger, der er opdraget og opvokset i en Illuminati familie, så var 11. september et påskud ene og alene for at komme i krig med lande som Irak og Afghanistan, fordi Rothschild ikke havde kontrol over økonomien i de lande, igennem en centralbank. I 2001 var der kun 7 nationer tilbage i verden, som ikke havde en Rothschild centralbank. 9/11 gav den perfekte undskyldning til at starte arbejdet for at udbedre disse mangler. Der er nu 5 lande tilbage, hvoraf Marquis kun nævner Cuba, Iran (grunden til røsterne om en kommende krig?), Nordkorea (hvor han mener den næste krig måske vil startes), og Libyen[26]. Det sidste land der er tale om, er Sudan. Men der er en sidegevinst i planen, som gælder konsekvensen for den vestlige verden, da vi oplever og vil opleve øget afkald på alt hvad der hedder privat og nationalt (en plan ifølge Zions Protokoller). Som tidligere professor i strafferet på Københavns Universitet, Vagn Greve siger, i forbindelse med Stasi arkiver fra det gamle DDR:

Vi ryster jo på hovedet, når vi åbner Stasis arkiver og ser, hvordan man i DDR omhyggeligt kontrollerede, hvem folk korresponderede med, men det sker jo også i dag herhjemme. Vi har bare registrering af elektronisk korrespondance. Det er for mig helt ufatteligt, at vi har et system, hvor staten har krævet det... Det, vi ser i Justitsministeriets redegørelse, er, at der lægges op til en udvidelse af denne type overvågning. Og det kan jo dække over en masse ting... På den måde fjerner vi borgernes privatliv. Vi har overvågning af gader og stræder og af sms’er og mail. Det mest overvågede land er uden sammenligning England, og her har man for nylig indført ikke bare overvågningskameraer, men mikrofoner, som er så følsomme, at man kan optage en helt almindelig samtale på 100 meters afstand mellem folk, der går på gaden. Det er udhulinger af frihedsrettighederne, som vi blankt ville have afvist for få år siden, og så meget har situationen ikke ændret sig. Det er en udvikling, som vi ser over hele Europa, uanset om regeringen er rød eller blå eller sort[27]

Det interessante er, at al denne statslige overtrædelse af privatlivet, ikke afhjælper det, der påstås at være årsagen til overvågningen - i samme artikel siger Vagn Greve:

Der er ingen synderlig grund til at tro, at man kan hindre terror gennem de love, der er indført, for mange af dem har reelt en meget lille virkning. Der er noget, der tyder på, at politikerne føler behov for at markere sig som handlekraftige, men det er svært at se et behov for disse love, hvis vi interesserer os for, hvordan vi får et ordentligt og menneskeværdigt samfund. Og det er vel det, det handler om

Det er logisk, at disse skærpelser har og får anden brug, end det påståede.

I Danmark bruger vi vores terrorlovgivning til alle mulige andre kriminalitetsformer end terror, og problemet er, at der ikke er nogen reel kontrol. Nu har man eksempelvis brugt logningsbekendtgørelsen (den der giver mulighed for at overvåge elektronisk korrespondance, red.) til at opklare narkoforbrydelser, men den slags forbrydelser blev jo faktisk også opklaret før 2001

Greve bliver spurgt: ”Vi kan kort sagt ikke kontrollere myndighederne nu?”, hvortil han svarer, og lyt godt efter:

Nej, ikke nok. Kontrol bliver umulig, når reglerne er vage og udflydende. De danske myndigheder opfører sig jo gennemgående pænt, men almindelig magt bliver misbrugt af og til, og hvis vi ikke har reelle kontrolmuligheder, er vi ude på et skråplan

Situationen er skabt af Illuminati selv! Anklagen mod sådan tale er oftest, at man er paranoid, konspiratorisk og urealistisk. Men manden der taler her, har ganske god tyngde til at sige sådan. Spørgsmålet i punkt 7 er med andre ord, hvorvidt konsekvenserne, tilvejebragt af krigen mod terror, er stærke nok, og om det hele skrider hastigt nok frem - og selvfølgelig også om konsekvenserne byder på modstand fra folket - og hvad kan der i det tilfælde gøres ved det?

8. USA’s indflydelse på verden. Der er rigtig mange detaljer i dette spørgsmål. Spørgsmålet skal måske i virkeligheden stilles således: Hvordan vil USA’s fald som supernation påvirke verdens forvandling til et nyt Verdensrige? Hvordan vil USA’s interne politiske og økonomiske fald påvirke USA’s evne til at handle udenrigspolitisk? Uden USA’s store militære muskulatur, vil deres magt og indflydelse falme, og den ny Verdensorden vil vokse yderligere og hurtigere i styrke. USA har siden 2001, hvor programmet ”krig mod terror” blev iværksat, brugt næsten 6 trillioner danske kroner på krig i Irak og Afghanistan[28]. Det bringer USA’s nationale gæld op på over 73 trillioner kroner[29], dvs. ca. 238.000 kroner pr. indbygger. Obama sagde i 2008 at: ”FN (Illuminati’s organisation)fremover vil styre USA og ikke omvendt[30]. Planen er at USA skal svækkes - demokratiet skal bekæmpes, og verdensmilitæret skal som magtudøver befordre Antikrists despotisme. USA’s resterende styrke, føres ind i verdensmilitæret. Med andre ord: Hvordan vil USA’s degraderede verdenskontrol berøre verden? Ganske positivt i elitens optik.

9. Japans økonomi. Illuminati har meget erfaring med at kontrollere samfundene, men diskuterer selvfølgelig hvorvidt deres indgreb kan give bagslag. Dollarens kommende fald bekymrer Den Internationale Valutafond - og IMF’s direktør Dominique Strauss-Kahn, for hvordan vil verdens tredje største økonomi, Japans fald som resultat af dollarens fald påvirke verdensøkonomien? Han mener at det vil føre til valuta krig[31], så den ene valuta presser sig mere ned i værdi end den anden, for at øge sine eksportmuligheder. Som altid skal denne udtalelse ses med Illuminati’s briller på, og da et sådant scenarium vil øge inflationen, vil Japans økonomi udhules, og folket vil råbe efter Verdensordnens hjælp (efter protokollernes planer). Desuden, i 2009 lod Obama flere af sine forandringer komme frem, deriblandt at Den Internationale Valutafond skulle kunne trykke sine egne penge[32]. Obama er manden, fortalt i samme kilde, om hvem Henry Kissinger (en Illuminat) sagde: ”Hans opgave vil være at udvikle en overordnet strategi for Amerika i denne periode hvor, virkelig, en ny verdens orden kan skabes”.

10. Dollarens fremtid. Vi har allerede set, at USA’s økonomi er fuldstændig værdiløs. En gæld på knap én million kroner for en familie på fire personer, vil tage generationer at rette op på. At dollaren stadig er godt 5 kroner værd, skyldes ene og alene at USA trykker flere og flere penge, så toget har kul nok, og kan køre til endestationen. Der er ikke noget der understøtter dollarens værdi, den er vitterligt mindre værd end papiret den trykkes på. Dollarens fremtid er sikret, dvs. dens skæbnesvangre undergang. Alternative scenarier? Planen kan vel næppe slå fejl nu, men hvis nu det uforudsete sker, så har Illuminati helt sikkert en plan B!

Bilderberg 2010 deltagere


Af danske deltagere i 2010, findes, som altid, Anders Eldrup fra Dong Energy[33]. Ulrik Federspiel næstformand ved Haldor Topsøe A/S, der producerer 60% af verdens kunstgødning var også med, og det er ganske interessant i befolkningsreduktions øjemed, da kunstgødning er årsagen til at vi kan brødføde så mange mennesker på de hektarer jord, vi bruger. Hvis produktionen hæmmes af politik, og gøres sværere tilgængeligt, vil verden opleve større hungersnød, og det er én af faktorerne Bibelen beskriver i trængslen. Afgrøder bliver meget dyrere hvis der produceres mindre, og ud fra Åb. 6:5-6 ses, at knap 1 liter hvede, eller tre liter byg koster en dagsløn[34], hvilket vil befordre at 1.625.000.000 (1,6 milliard, en fjerdel af jordens befolkning) vil dø af hungersnød, krig, jordens dyr som formentlig også er sultne, og der nævnes også død generelt, hvilket kan være forskellige slags sygdomme som død af dette omfang altid fører med sig.

Tilbage til deltagerne. Det er også ganske interessant, at Helle Thorning var med i 2009, og var inviteret i 2010, hvilket kunne tyde på, at vi får en rød regering ved næste valg[35]. Medierne taler allerede om denne røde regering[36]. Desuden er Thorning ikke blot medlem af ”the European Council on Foreign Relations”[37], men er også medstifter[38], og om denne organisation siger hun:

Det Europæiske Council on Foreign Relations, er et meget interessant initiativ, og jeg er fuldt ud enig med opfattelsen af Europa Unionen som en motiveringskraft for et globalt åbens samfund. Der er helt bestemt behov for en mere proaktiv Europæisk udenrigspolitik, og jeg er overbevist om at ECFR kunne spille en vigtig rolle i at promovere denne agenda[39]

Det Amerikanske Council on Foreign Relations, er én af Illuminatis store organisationer, som skaber politik og lovgivning i USA, hvor flere af medlemmerne, som sagt, også træder sine sko i Bilderberg, og andre organisationer. I en artikel fra Encyclopedia Britannica, udgave nr. 15, vol. 4, side 877 fortæller de at: ”Ideer forsøgsmæssigt fremsat i denne journal (CFR’s blad) fremstår ofte senere, hvis det anses af Foreign Affairs Community, som U.S. politik og lovgivning”. CFR påvirker USAs politik og lovgivning! Og der er ingen tvivl om, at den Europæiske version også gør det.

Men der er ved at være så stor bevågenhed blandt verdens borgere, omkring dette tilbagevendende hemmelige og lukkede Bilderberg møde, fortæller Jim Tucker, at eliten er bange for at deres planer om verdensordnen vil blive for hård en kamp - dvs. hvis verdens opvågning kommer til at gøre modstand. Mere om det senere.

Helle Thorning deltog ikke på dette års møde, hvilket fremgår af en oversigt forud for den officielle og endelige liste[40]. Men på den officielle liste, er Helle erstattet af Poul Nyrup Rasmussen[41], der som tidligere socialistisk statsminister nu sidder i EU-parlamentet. Det kan kun give anledning til gisninger der siger, at Thorning ikke tåler mere dårlig omtale af hensyn til røde vælgere. Først hendes tale imod forældre der ikke sender sine børn i folkeskolen, hvorefter hun selv flytter sin datter over i privat skole. Ja, det er der jo ikke noget galt i, men dobbeltmoralen, at hun taler imod alle andre der gør det, er selvfølgelig et stort tillidsbrud. Dernæst hendes mands skattely i Geneve. Det går ganske enkelt ikke, at Thorning fører en politik, der trækker store skattebyrder ned over hovedet på befolkningen, samtidig med at hendes mand undgår den danske skat (lovligt eller ulovligt). Samtidig får Helle fuldt fradrag for huset de bor i. Det lugter ganske enkelt af diktatur. Vi er nødt til at have politikere, der lever helt og holdent under egne regler, ellers bliver Danmark ulidelig at bo i. Turde Helle Thorning af valgmæssige årsager ikke deltage i den hemmelige Bilderberg gruppe? Ville planerne for en rød regering da risikere omstyrtning?

Som allerede skrevet, så er internettet en verden hvorigennem en stor del, hvis ikke det meste af kontrollen med ilandene findes. Men også igennem computersystemer generelt, og derfor er det interessant at også Microsoft, der er en storspiller på både netfronten og softwarefronten, har haft repræsentanter på møderne siden 2004, og Bill Gates i egen person, sammen med hustruen Melinda Gates, deltog i år. Hvad har de med verdenspolitik at gøre? Er de stemt ind i nogen regering, for at lede folket?

Efter mine oplysninger, var Google deltager på Bilderberg mødet, i 2008[42] og 2010. Begge gange var det leder Eric Schmidt fra USA. Men Google er ikke en politisk entitet. Google er en internetvirksomhed - der f.eks. med sit operativsystem ”Chromium OS”[43]. og sin browser ”Google Chrome”[44] nu også (som Microsoft) bevæger sig ind i software industrien. Med Chromium OS, som Metroexpress kalder ”Windows-dræberen...Googles mission med sit nye styresystem er at dræbe Microsofts produkter såsom Windows[45] vil Google få endnu mere ud af verdens borgere - lyt en gang:

Chrome lagrer alt som folk har på deres computere - dokumenter, billeder og e-mails - online, eller med teknisk sprogbrug, i skyen. I Google’s vision for en verden hvor alle computere kører på Chrome OS, kan alle gå hen til en hvilken som helst computer med en internetforbindelse, og få adgang til alle sine informationer...60 procent af alle virksomheder kunne øjeblikkeligt erstatte deres Windows maskiner med computere der kører Chrome OS...Chrome forbereder sig på en fremtid hvor alt kan leveres igennem nettet[46]

Med andre ord - Google spår en fremtid, hvor alt hvad du har adgang til, har Google også adgang til. Google tilbyder alverdens tjenester på internettet - gratis, og hvad andet end et uvurderligt redskab i Verdensordnens hånd, kan Google da være. Leder for FBI, Robert S. Mueller III tydeliggør med sit besøg i Silicon Valley, at man har til hensigt at bruge de store samlesteder til overvågning. Han:

rejste til Silicon Valley tirsdag, for at mødes med topledere fra forskellige teknologifirmaer, ang. et forslag om at gøre det lettere at aflytte internetbrugere.

Det var planlagt at Hr. Mueller og F.B.I.’s juridiske chef, Valerie Caproni, skulle mødes med ledere fra flere større virksomheder inklusiv Google og Facebook...Hr. Mueller ønsker at udvide en lov fra 1994...for at underlægge internetvirksomheder bestemmelser...En tværsektoriel arbejdsstyrke af Obama administrations embedsmænd, forsøger at udvikle et lovindgreb for planen, og sende det til kongressen tidligt næste år.

Forslaget siger, at firmaer skal udvikle systemer til at opsnappe og afkode krypterede beskeder. Tjenester i udlandet skal lede kommunikationer igennem en server i USA, hvor den kan aflyttes.

En funktionær fra Google afslog at kommentere. Hr. Noyes sagde at det var for tidligt for Facebook at tage stilling[47]

Googles begyndelse


Den officielle historie om Google, er mildest talt romantisk. To unge ph.d. studerende mænd, Larry Page og Sergey Brin, startede i 1998 Google. I løbet af kort tid, voksede konceptet at organisere nettets information så det kan tilgås over alt i verden, i en sådan grad, at Google siden haft seriøs økonomisk vokseværk. Flere og flere produkter er føjet til porteføljen, og i 2009 havde Google en omsætning på over 138 trillioner kroner, og 2010 er ligeledes mærket af fremgang[48].

Men, der er oftest en anden historie bag forhænget, når det kommer til berømmelse og rigdom. Jeg plejer at sige, at for at blive rig i denne verden, må man have en aftale med denne verdens fyrste, som Jesus dømte ved sin død og opstandelse (Joh. 16:7-11), nemlig Djævelen.

En meget omdiskuteret person, Alex Jones, som nogle mener er fordækt verdensordensmand - jeg ved det ikke, men seriøse stemmer taler for, skønt hans oplysninger, i hvert fald de punkter jeg har undersøgt, er troværdige - han fortæller at:

I 2006, fortalte Robert David Steele, en 20årig marine officer for infanteri og efterretning, og tidligere hemmelig tjenesteofficer ved CIA, Alex Jones Programmet, at CIA hjalp Google økonomisk i sin begyndelse. ”Jeg mener Google modtog penge fra CIA da de var fattige og lige var startet op, og desværre strømmer der penge fra vores system lige nu, ind i overvågning og andre ulovlige og yderst uetiske aktiviteter, og det financierer ikke det jeg kalder open source verden”, sagde Steele, og citerede ”betroede individer” som sine kilder.[49]

Det er en uimodståelig tanke, der som noget af det første tvinger sig frem i sindet, at et system, der leverer al verdens information til verdens borgere, er som et veldækket tag selv bord for verdensordnens kontrol tyranner. Man er næsten nødt til at sige, selvfølgelig vil CIA finansiere og dermed underforstået kontrollere Google, og det med selvretfærdig ejer fornemmelse. Måske var det i virkeligheden ikke et forslag F.B.I.’s Mueller kom med til Silicon Valley (omtalt tidligere), men et krav...

Google og overvågning


Som redskab i Verdensordnens hånd, kan Google tilbyde kontrol over mere end en million datacentre verden over, hvor folk gemmer tyve petabytes = 21.474.836.480 megabytes (21½ milliard megabytes) - hver dag[50]. Datacentre hvor alle hjemmesider på nettet lagres, kategoriseres og finkæmmes for ord og sætninger. Datacentre, hvor kalenderoplysninger, personlige mails, dokumenter af enhver slags, filer og backups gemmes af mennesker over hele verden.

Benny Engelbrecht, forbrugerordfører for Socialdemokraterne, gav udtryk for sin bekymring over, at al den data Google indsamler, tillige med Facebook og Apple, vil kunne misbruges med økonomisk fortjeneste for øje[51]. Facebook har efter sigende endda en såkaldt ”lokationsbaseret tjeneste” under udvikling, som gør det muligt for Facebookbrugere via GPS’en i mobiltelefonen, at give præcise informationer om hvor i verden de befinder sig[52]. Efter sigende er det med henblik på stedsbestemte annoncer, men det går ikke at være så blåøjet at tro at der ikke er andre til bords, med urene hensigter med de data. Flere og flere benytter sig at Google Apps, som er en slags gratis Office pakke. I Danmark tæller brugerne bl.a. Berlingske Media[53], Louis Poulsen Lighting, Nordisk Film TV[54] m.fl., og selvfølgelig endnu flere i udlandet[55].

Ialt over én milliard mennesker søger på Google hver dag, og Google registrerer alle ord der søges på[56] - i en sådan grad, at de har lavet en tjeneste, ”Google Instant”, der forudser / foreslår hvad det er du tænker på at søge efter: ”Ved at forudsige din søgning og vise resultater før du er færdig med at skrive, kan Google Instant spare 2-5 sekunder pr. søgning[57]. Som en bruger skriver til et videoklip om Google Instant på YouTube: ”Jeg blev skræmt... da jeg søgte hvad er mit navn? og google svarede mig[58]. Om fremtiden spår Google’s administrerende direktør, Eric Schmidt, at de vil kende dine tanker og siger:

Vi har slet ikke brug for at du skriver. Vi ved hvor du er. Vi ved hvor du har været. Vi kan mere eller mindre vide hvad du tænker på[59]

Millioner af hjemmesider bruger Googles Analytics, som er et statistikprogram, der viser præcis hvor mange der har besøgt de forskellige hjemmesider. Google kan med sider der bruger dette system, se hvorfra de besøgende kommer, om de har været på siden før, hvilke artikler de læser, selv hvor meget tid de bruger på hver side, og meget mere.

Google breder sig voldsomt med opkøb i alle lande. Google opkøbte YouTube for knap en milliard kroner[60], et socialt netværk hvor mennesker over hele verden deler personlige videoer. Google opkøbte Gizmo5[61], en IP-telefoni tjeneste, og man kan nu ringe op fra Google’s mailsystem, Gmail[62] - og dermed kan Google også overvåge samtaler - ligesom de også har deres ”Google Talk[63], der opsamler private beskeder mellem chattere. Det finske bloggersite jaiku, blev også opkøbt i 2007[64]. Orkut, som jeg tidligere har nævn, har Google også fået fingrene i, og det kræver nu en brugerkonto hos Google at deltage på Orkut[65]. Også det digitale fotografi album, Picasa, hvor millioner deler og redigerer sine billeder, er ejet af Google, og kræver en brugerkonto hos Google. Selv på Facebook sniger Google sig ind, ved investere 500 millioner i producenten Zynga, der eks. har lavet spillet Farmville[66], og så brugte de 1,3 milliard på ”spilfirmaet Slide, der ligeledes specialiserer sig i casual spil og applikationer til sociale netværk[67], og så igen pønser de på at bruge 400 millioner på: ”Jambool, der er skaberne bag Social Gold, som er en virtuel møntningsplatform, der gør det nemt for spiludviklere at skabe en velfungerende økonomi i deres spil[68]. Google har opkøbt Angstö, som er et socialt netværk, der opsamler nyheder om mennesker og firmaer, og leverer det til brugeren. Like.com, som er en visuel indkøbs motor[69]. DocVerse, en office konkurrent, blev opkøbt for ca. 140 millioner danske kroner[70]. Google tilbød Groupon, et internet reklamefirma, 34 milliarder kroner[71], men tilbud blev afslået[72]. Om tilbuddet vil øges ved ingen endnu. Man kan blive ved.

På mobilmarkedet breder Google sig også med sit styresystem Android, som for tiden er den eneste mobilplatform i vækst, i USA[73]. Jeg har købt sådan en telefon, og der er Google Maps på, så Google ved via GPS hvor jeg er (såvel som teleudbydere kan se det, via de mobile masteoplysninger). Jeg kan med en tjeneste fra Google, lægge alle mine mobil kontakter (tillige med e-mail kontakter) på Googles datacentre, og derved have alle kontakter ved hånden, hvor end der er netadgang. Således kan Google kende hele mit sociale netværk.

Som de fleste ved, har Google været meget af kloden rundt, for at fotografere alle veje til deres Street View[74], og siden 2006, altså i over 3 år, har de samtidig indsamlet information om alle private trådløse netværk. Ikke nok med det, de har også hentet hvad de kunne nå at få fat i af personlig data, fra folks computere på åbne netværk, idet de kørte forbi. Google påstod ”at miseren skyldtes en blanding af forglemmelser og softwarefejl[75]. Senere sagde de: ”Mens det meste af dataene er fragmenteret, så er der nogle tilfælde hvor hele emails og URL’er blev opfanget, så vel som kodeord. Vi ønsker at slette denne data så snart som muligt, og jeg vil gerne undskylde igen for det faktum, at vi overhovedet indsamlede det[76]. I forhold til Danmark, siger Google at de har slettet de indsamlede data - om det virkelig er sket, finder vi aldrig ud af (jeg tvivler). Men tanken er den eneste rigtige, at de data skal slettes. Andre steder, bl.a. i Tyskland og Hongkong, kræver datamyndighederne de indsamlede data udleveret - og hvad i alverden skal de med borgernes personlige data? Andre lande: ”Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Schweiz og Tjekkiet vil have Google til at gemme oplysningerne - og måske på et senere kræve dem udleveret[77]. Kort efter blev de respektive data afleveret til Tyskland, Frankrig og Spanien. Det er regulært tyveri. Italien vil give borgerne en chance for at lege gemme leg, og kræver nu at Google skal annoncere i lokale aviser og tv om hvor deres biler kommer, tre dage inden de kommer[78]. Men hvad skal disse lande med borgernes personlige data? I Spanien har en organisation for misbrug af informationsteknologi, valgt at sagsøge Google under en paragraf: ”197 i den spanske lovgivning, der omfatter ulovlig opfangning af kommunikation fra tredjepart uden dennes accept[79]. I artiklen henvist til tidligere, hvor socialdemokraten Benny Engelbrecht udtrykte bekymring for danskernes privatliv på nettet, bliver han spurgt: ”Ville borgernes ret til privatliv så ikke være krænket endnu mere, hvis myndigheder også fik adgang til dataene?”, og svaret er: ”Det er helt oplagt at gå ind og se de data. Jeg har tillid til, at myndighederne kan varetage informationer på en betryggende måde”. Det er noget vrøvl. De data der er indsamlet fra borgerne, er private, personlige data. Myndighederne har intet at gøre med de informationer. Engelbrecht’s løsningsforslag er at give mere magt til EU og FN. Lad os give Verdensordnen mere magt i Verdensordnen. Genialt.

Måske var det slet ikke en fejl, at samle dataene igennem arbejdet med Street View, for der er igennem dataene mulighed for lettere overvågning via nettet, og finde eks. din adresse hvor du sidder og surfer på nettet. En kendt og tidligere dømt hacker, Kamkar, demonstrerede på en såkaldt Black Hat konference i USA, at der i de indsamlede data er mulighed for at kombinere informationerne med andre data:

Først skal brugeren lures ind på en webside, der udspionerer routerens unikke MAC-adresse. Det fungerer selvfølgelig kun, hvis brugeren rent faktisk har en router... Kamkar kombinerer denne information med en lokaliserings-funktion i Firefox browseren, der henter informationer fra en Google-database med oplysninger der er samlet af Street View-bilerne. Denne database forbinder routernes MAC-adresser med GPS-koordinater.

”Privatlivet er en saga blot, folkens. Beklager,” sagde Kamkar under sin præsentation.[80]

Det kan sagtens være, at der bliver gjort indgreb for at lukke dette hul i Firefox (og uden tvivl lignende i andre browsere), men hullet er der, og vil aldrig blive lukket for myndighederne. Som sagt, F.B.I. er offentligt ude med forslag (krav) om lettere adgang til overvågning.

Også i flybranchen får Google sine fange arme ind, da de for 4,2 milliarder kr. har opkøbt et IT firma, ITA Software, der producerer informationssystemer til luftfartsindustrien, og som har mange luftfartselskaber, bl.a. ”American Airlines, Continental Airlines, Kayak, Orbitz, Southwest Airlines, TripAdvisor, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic Airways[81]. Det betyder at Google kan overvåge hvilke billetter du bestiller - altså hvor du skal hen hvornår. Samme kilde fortæller, at Google ikke stopper her, men ”planlægger at tilføje nye partnere”. Desuden har ITA Software ikke kun flyselskaber som kunder, men også Microsofts søgemaskine Bing, der i maj 2010, leverede 12,1% af søgningerne på nettet[82] - så selvom du prøver at undgå Google ved at søge på Bing, holder Google øje med hvad du søger på og læser. D. 30-07-2010 fortalte news.dk, at Googles andel af søgninger på nettet er over 90%, og for det mobile marked har de enevælde[83]

Der findes i USA et koncept der hedder hotwatch, og den ankerkendte The Raw Story[84] fortæller om Christopher Soghoian, en privat aktivist som erhvervede sig et dokument fra justitsministeriet, der fortæller at statsagenter som arbejder med efterforskning, uden videre kan afkræve kreditinstitutter og forhandlere direkte adgang til en bestemt persons køb:

Denne proces er kendt som ”hotwatch” og kan bruges til at overvåge mobiltelefoner, brug af kreditkort, medlemskort, leje af biler, og køb af flybilletter. Processen ”overtræder alle Fourth Amendment beskyttelser.”[85]

Der er ingen tvivl om at alle love rettet mod beskyttelse af privatlivet overtrædes, koldt og kynisk, og det hele vedrørende Google er så vanvittigt smart, og ikke mindst gratis, at man ikke kan lade være med at bruge det. Google er bragende dygtig, og i processen at finde materiale til denne artikel, sparer Google mig for meget besvær, for alt er ved hånden. Det er genialt! Men så meget mere er det et uvurderligt redskab i Verdensordnens hånd. Alt jeg har søgt på er logget, og hvem ved om jeg indgår i puljen over suspekte personer? Som der står i et direktiv fra forsvarsministeriet i USA:

Betegnelsen ’modstander’ bruges ovenfor i sin videste betydning, inklusivt dem som ikke er erklærede fjender men som er involveret i aktiviteter vi ønsker at stoppe.[86]

Navnet Google, er i sig selv ganske interessant. Oxfort English Dictionary fortæller at navnet ”Google...Måske blev udtænkt som en modifikation af googol, med en hentydning til den store mængde information internettet indeholder”. En googol, fortæller Oxford Dictionary, ”blev opfundet af et barn (Dr. Kasner’s niårige nevø), som blev spurgt om at finde på et navn for et meget stort tal, nemlig et ettal med hundrede nuller efter det”.

Men ordet google er endnu ældre, og betyder kort forklaret at man skruer en bold, så den opfører sig anderledes end forventet. F.eks. i bowling, hvor man kan skrue kuglen, så den kastes i én retning, men skruer i en anden retning. Det kommer af ordet googly, som også omtales som en Bosie, og ”den forkerte”, som har ledt til navngivningen af doosra’en, der betyder ”den anden” på Urdu[87].

En doosra er en bestemt type levering, og Wikipedia forklarer at denne teknik, at bringe en kugle i spind, ”giver kuglen rotation i den modsatte retning[88].

Efter informationen om alt det Google samler om verdens befolkning, så er spørgsmålet om Google med sit navn egentlig viser os, at de leverer data til os, men med et spind i den modsatte retning, så de egentlig suger information fra os... Hvad betyder det, når Google i sin rapport om fri information siger at de ønsker at: ”Nedbryde barrierer til fri strøm af information”, under tesen ”fri handel og internet reklame[89]? Er ønsket med alle disse tjenester og hjælpemidler over hele verden, i virkeligheden at samle al verdens data, eller så meget som overhovedet muligt, til overvågning? Jeg er ikke i tvivl - Google er et af Verdensordnens vigtigste redskaber til overvågning - derfor var Google deltager på Bilderberg.

Som nu afdøde Alberto Rivera fortæller om Vatikanets bibliotek, fra hans tid som jesuit: ”Input fra skriftestole vælter ind fra selv de fjerneste dele af verden...og giver Vatikanet en konstant strøm af information om sociale, religiøse, militære, politiske, uddannelses og efterretnings anliggender. Efterretnings rapporter strømmer ind fra Romersk Katolske nøglepersoner som arbejder inden for FBI, CIA, KGB og alle bureauer omkring på kloden. Vatikanets efterretningstjeneste er ikke underlagt nogen[90]. Det er nu 25 år siden Alberto Riveras fortællinger udkom, og jeg kan ikke andet end at tro, at Google er i stand til mindst samme efterretning. Google er den elektroniske skriftestol, der kender menneskers indre væsen. Som Googles direktør siger (tidligere citeret): ”Vi kan mere eller mindre vide hvad du tænker på”.

Google har et motto, der hedder ”Don’t Be Evil[91], (Vær ikke ond), udtænkt af to Google ansatte, Paul Buchheit og Amit Patel[92] - alligevel søger Google at åbne op for specialbehandling på nettet, således det er muligt via betaling at få tildelt mere båndbredde til sine tjenester, eks. Youtube, hvilket bryder neutraliteten på det mobile og sikkert i fremtiden mest brugte net[93]. Hvor vil det ende, hvis den glidebane kridtes op? Med det i tankerne, at Google i sin inderste kerne er styret af Verdensordnen, som Robert David Steele - sagt med andre ord - fortalte Alex Jones, så kan man uden den store brug af sin fantasi se for sig, at Verdensordnen igennem denne sag, som formentlig vil vokse, overtager det frie net, så de erhverver sig kontrol over nettets udvikling og brug i fremtiden. Uden at have klare beviser for det, har jeg en fornemmelse af, at WikiLeaks sagen vil bruges til dette formål. Af hensyn til nationernes sikkerhed, må nettet reguleres.

For nyligt blev et forslag fremlagt, der skal give USA’s præsident beføjelse til at ”overtage kontrollen over internettet eller ligefrem lukke det ned i en krisesituation[94]. Frem for at lave en nødløsning og isolere sårbare kredse fra nettet, lukkes hele nettet - og når en krisesituation defineres af præsidenten selv, kan mange former opfylde kravene for en sådan situation. Bliver dette endeligt vedtaget, vil regeringer i andre lande også definere eneret over fælleseje, og forbindelsen der sammenknytter verden, vil være under verdensordnens kontrol. Kontrol over kommunikation og information, som er nettets store force. Jeg tvivler på at søgetjenester, sociale tjenester m.v. vil være truet, det er jo Verdensordnens elektroniske skriftestol.

Hvem er det der ikke skal være ond? Google siger selv, at det betyder at man ikke skal tilbageholde information, men holde fokus på brugernes behov, ved at give dem de bedste produkter og ydelser - hvilket Google jo gør. Men ligger der en google i den udtalelse også, så talen vendes mod brugeren i stedet for, at det er os, der ikke skal være onde og tilbageholde information for Google? Som Consumer Watchdog.org[95] siger igennem Googles administrerende direktør, Eric Schmidt, der fremvises som animeret figur i en ”reklame” mod Google: ”We put the ogle in Google[96], hvilket er en leg med ordet der siger at ”Vi putter stirrende øjne i Google”. Det er en interessant opdeling af navnet: Go-ogle, som fra Googles side vil betyde: ”tag af sted og stir” - hvilket kunne være en beskrivelse af Google Streets, der har opsnappet borgernes private data.

Ifølge Verdensordnen, så er det menneske ondt, som ikke vil gå ind i kontrolsamfundet ukritisk, som en god planetarisk borger. Faktisk vil Verdensordnen dræbe alle der ikke vil tilbede deres despot, dyret der som billede i Bibelen repræsenterer både riget, og rigets konge.

Google og kontrol


Selvom teksten i dette afsnit er ganske kort, så har jeg valgt at fokusere på Google og kontrol, i et afsnit for sig selv.

Forestil dig en verden, hvor den primære kommunikation forgår hos Google. Alle deler sin viden og information via Google, telefonsamtaler, chat m.v. og pludselig, under en diktatorisk verdensleder, bliver al den delte visdom anset for farlig, og Google lukker for adgangen til systemet. Selv bøger vil med tjenesten ”Google Edition” kunne forsvinde ud af vore hænder, hvis vi satser på Google’s hjælpende og ikke mindst geniale hånd:

Bogverdenen er i øjeblikket et stort eksperiment, og det kommende salg af e-bøger fra Google Edition bliver endnu et af slagsen...Google Edition bliver i princippet et stort digitalt bibliotek, hvorfra forlag gør deres e-bøger tilgængelige. Køberne henter imidlertid ikke bøgerne ned på deres egne computere eller e-læsere. De vil ligge i kundernes personlige biblioteker på store servere rundt om i verden.[97]

Det er godt, at man trods alt kan have sine bøger i digital form, lokalt på computeren. Men ak og ve for dem, der har valgt at bruge Googles geniale OS koncept Chromium OS, hvor alt forgår hos Google. Alle dine filer, din musik, bøger, billeder osv., vil forsvinde, hvis Google lukker for datastrømmen. Det er genialt og smart på den måde at du, under nutidige forhold, slipper for at miste filer, for at skulle installere opdateringer og tænke på virus m.v. Men med ét kan alt være væk.

Det er en uhyggelig kontrol af det teknologiske samfund, som Google bevæger sig hen imod. Og da Google som fakta har været med på Bilderbergmøder, hvor de udøvende planer for verdens gang uddelegeres, så bør tilliden til Google og deres produkter udvises på et meget begrænset område.

Den digitale Gaia


Der findes et oldgammelt religiøst trossystem, som bevidst og ubevidst vokser i verden i dag. Det er vitterligt som en kosmisk bevidsthed, der lægger sig som en dyne over menneskeheden. En hedensk religion, der ser kristendommen som sin største fjende. I denne religion sammenføjes videnskab, hedenskab, østens mystik, tillige med feminisme, som samfundene, særligt de vestlige, kæmper for at ligestille med det maskuline. Vi har de sidste år set en forstærket miljøpolitik, som igennem den kunstige teori om menneskeskabt global opvarmning, har sat fokus på miljø - i en grad så mennesket ses som en virus for kloden, og livet som helhed. Liturgien siger ”Red Moder Jord”, eller rettere ”Tilbed Moder Jord”, og det er den gamle Gaia tilbedelse (Gaia er den græske mytologiske gudinde for Jorden), der igennem James Lovelock’s Gaia Hypotese fra ’60erne, har fået nyt ”ræsonnabelt” liv. Jordens økologi, eller biota som det kaldes, er ét system, der har givet alle livsformer eksistens. Gaia er livsånden, gudinden som opretholder liv på jorden, som er sjælen der har skabt alt liv. Al Gore og hans lige, er intet mindre end ypperstepræster for Gaia[98], der søger at få verden ind i tilbedelse af den gamle afgud.

Et dokument kaldt ”Convention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States” fra en kongres der blev holdt i Brasilien, Rio de Janeiro, d. 5. juni 1992, blev underskrevet af FN året efter, d. 4. juni 1993. Slutresultatet af dokumentet viser at hele biodiversitets traktaten går ud på følgende: ”Målsætning: At gøre naturtilbedelse til en statsreligion[99] - det vil sige heksekraft, hvilket Åb. 18:23 taler om: ”...ved din fortryllelse (heksekraft, KJV)blev alle folkeslagene forført.”. Moderjord tilbedelse bliver med stor sandsynlighed den nye verdensreligion. Det er ikke uden grund, at jeg her på Tagryggen har fokuseret meget på Global opvarmning! Det er et religiøspolitisk komplot - ikke andet! Det er heller ikke uden grund, at COP16 i Cancun, 2010, blev indledt med tilbedelse af den mayanske gudinde Ixchel (Babels gudinde Semiramis, ”Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder”, Åb. 17:5), hvor der blev talt om denne frugtbarhedsgudindes inspiration, og en byggesten blev af klimaleder Christiana Figueres placeret i ”Håbets Pyramide”[100] - pyramiden, som er Illuminati’s varemærke - byggesten frimurernes materiale - Babelstårnet ”Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!” (1. Mos. 11:3). Kan du se det store billede?


Doc Marquis (tidligere omtalt) fortæller at FN har etableret 411 biosfærereservater i hele verden[101], hvoraf omtrent halvdelen er ved kysterne. Der kan trækkes en linie mellem disse punkter, og de linier udgør korridorer, hvor ingen må færdes. Hvis linierne krydses, er det tilladt at skyde personer på klods hold, eller anholde dem. Disse reservater tilhører ikke landene de er lokaliseret i, men er FN’s (Illuminati’s) ejendom. At mange af reservaterne er ved kystlinien, forhindrer at mennesker forlader kontinenterne.


Noget væmmeligt er i gang! - Og FN’s logo fortæller hvad det er, idet det med sine tre elementer forkynder: ”Sejr over verden, igennem det okkulte.”. Laurbærbladene forkynder fra det gamle Romerrige (som rejses fra asken, skinnende nyt i vore dage) ”Sejr”. Kontinenterne siger sig selv, at det er ”kloden”. Cirklerne er opdelt i otte dele, hvilket i okkult betydning forkynder ”de otte veje i heksekraft”.

I artiklen ”Den Ny Verdensorden” citerer jeg Berlingske Tidende, der under afsnittet ”Arven fra Athen” fortæller om EU-forfatningen at: ”i teksten understreges det, at den europæiske tanke især bygger på arven fra det gamle Grækenland og Romerriget samt oplysningstiden[102]. Det er ikke på tyndt grundlag jeg viser dig, at EU, FN m.v. - vores voksende verdensrige, handler om religion, hvor politikken slynger sig om den gamle hedenske overtro, som Paulus beskriver i Romerne. 1:25: ”de ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen frem for Skaberen, han, som er højlovet i evighed!”. Oplysningstiden, som yderst fejlagtigt har fået dette navn, medbragte at det synlige vi har fra Guds hånd, blev forsøgt undermineret. Skabelsen, Guds synlige værk, blev skjult af oplysningen til fordel for evolution, og Bibelen, Hans skrevne Ord, blev vandaliseret med falske, og i øvrigt kasserede manuskripter[103]. Oplysningen skinner fra Lucifers lys, lysbæreren, løgnens fader, der var morder fra første færd (Joh. 8:44). Hans lys er ikke ”en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti” som Guds Ord er det (Sal. 119:105), men er et blindende modlys, der holder os i mørke og forhindrer os i at se sandheden. Tager vi til takke med dette modlys, vil vi blive morderens offer, og miste sandheden, Jesus - som er vejen, sandheden og livet (Joh. 14:6).

Bibelen fortæller at der skal komme en tid, hvor en person, Antikrists falske profet, ” får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv (”modtage”, som KJV siger det)et mærke på deres højre hånd eller på deres pande (”i deres højre hånd, eller i deres pander”, KJV), for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal” (Åb. 13:16-17). Vi har set hvordan den digitale verden i dag er integreret i den fysiske, og her ses at økonomien skal kunne styres via noget i hånden eller panden, hvilket formentlig vil være et stykke hardware, der forbinder os til den digitale verden - den digitale Gaia. Det, at sammensmelte teknologi og biologi, kaldes ”Singulariteten”, og lyt til disse udpluk fra en samling artikler om emnet:

Singulariteten er blevet kaldt nørdernes bortrykkelse...singulariteten er meget mere end en science fiction undergenre. I de kommende år, som computere bliver enormt kraftfulde og som elektronikken og andre teknologier udbygges og forenes med biologien, bliver livet virkelig mere interessant[104]

Singulariteten er en religiøs nærmere end en videnskabelig vision. Det er nørdernes bortrykkelse[105].

I filmen ”The Matrix” beskrives kunstig intelligens som ”en singulær bevidsthed som affødte en hel race af maskiner”. Som den første singularitet, der siges at være kommet ud af ingenting og skabe universet, vil den nye singularitet skabe det nye menneske, som i Zions Protokoller under punktet ”Destruktiv Uddannelse” kaldes Nietzscheisme (protokol 2, punkt 3 - hvorunder også Darwinisme og Marxisme nævnes, som ’en af Illuminati’s succeser) - det er supermennesket - en ”bortrykkelse” for de mennesker der skabes (det næste ventede skridt i evolutionen) - en bortrykkelse væk fra den Levende og Frelsende Skaber. Tænk engang, at konceptet ”Dyrets Mærke”, som Bibelen har forkyndt de sidste knap 2.000 år, har her i de sidste dage fået et navn: ”Singulariteten”. Tanken blev visualiseret i filmen Avatar, hvor også Dan. 2:43 skildres: ”de skal blande sig med menneskenes sæd” (KJV). ”De” er altså ikke menneskelige (men faldne engle - hvornår finder NASA disse rumvæsener som bevis for intelligent liv i rummet?), og ”de” vil blande sig med mennesket - ligesom mennesket i Avatar igennem teknologien blandes med rumvæsenerne, fra intet mindre end planeten Pandora. Her kommer Pandoras Boks selvfølgelig frem i tankerne, boksen der indeholder al verdens ondskab, der efter Bibelens profetier kulminerer i Antikrist og hans rige, i ”en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme” (Matt. 24:21). Folket er så parate til at deltage i denne nye verden, at Pandoras uvirkelige eksistens skaber depression hos tusinder[106] - og man har videreudviklet rumvæsenernes sprog Na’vi på hjemmesiden ”Learn the Na’vi Language”, både ordforråd, grammatik og fonetik. Bemærkelsesværdigt er det også, at sidens første tekst under top menuen siger: ”Oel ngati kameie”, der betyder ”Jeg ser dig”, hvilket beskriver menneskets (okkulte) løftede bevidsthed, som er den bevidsthed (rettere ubevidsthed og dæmoniske kontrol) der fører mennesket ind i en tilstand, så de kan modtage Antikrist.

I denne film, Avatar, findes en moder gudinde Eywa, kilden til al liv (Eva? - ” thi hun blev Moder til alt levende”, 1. Mos. 3:20) der som den gamle Gaia tilbedes igennem naturreligionen - og jeg vil igen henvise til FN’s dokument fra 1992, citeret ovenfor. Disse rumvæsener, kaldt Naavi, kan koble sig på naturen via en forordning i deres hår, en klynge af tråde, som de kalder at forenes i Tsaheylu. Med denne forordning kan de forbinde sig til ”Sjælenes Træ” (en okkult pedant til Livets Træ?, Åb. 2:7 ; Åb. 22:2, 14, 19. Livet = Gud, Sjælene = menneskene, som Satan lovede ville blive guder, 1. Mos. 3:4-5 - singulariteten), en direkte forbindelse til Eywa, der som jeg forstår det er en personificering af alle levende sjæle - det kosmiske menneske - New Ages lære, at vi er alle sammen guder og sammen Gud.

Læs også dette om overvågning i England, hvordan man kan koble sig på den digitale Eywa, som desuden også passer på den danske terrorlovgivning:

enhver e-mail, telefonopkald og besøg på hjemmesider, skal registreres og lagres efter koalitionsregeringen genoplivede kontroversielle Big Brother spion planer... Det vil give mulighed for sikkerhedstjenester og politiet til at udspionere aktiviteter for enhver brite, der bruger en telefon eller internettet... Enhver antydning af en central super-database er blevet udelukket, men planerne ventes at involvere at tjenesteudbydere lagrer alle brugernes detaljer, i en fastsat periode... Oplysningerne vil omfatte hvem der kontakter hvem, hvornår og hvor og hvilke websteder, der besøges, men ikke indholdet af de samtaler eller beskeder.[107]

Som jeg fortæller om i nyhedsbloggen ”Mobilisering af Kloden”, så er der til iPhone kommet et program kaldt PatriotApp, et ”missing link” mellem det naturlige menneske og singularitetsmennesket, der med mobiltelefonen gør individet i stand til at bidrage med overvågning, med data til den digitale Gaia, ”Sjælenes Træ”. Ligeledes er der lavet en børneversion af konceptet, kaldt SnapScouts, hvilket jeg fortæller om i nyhedsbloggen ”Tiltagende global overvågning”, hvor børn kan tage billeder og sende dem til ”super hemmelige servere, hvor et team af uddannede sikkerhedsfolk vurderinger hvert billede for eventuelle ulovlige aktiviteter”.

Den digitale Gaia har i særdeleshed et åndeligt aspekt, ligesom den fysiske har det. Uden at være koblet på denne pseudo åndelige (digitale) Gaia, kan man ikke eksistere i den fysiske Gaia, og når denne digitale Gaia kommer under huden, vil det være et signal for tilbedelse af dyret (Antikrist, Satan) der i sidste ende er Gaia personificeret. Man vil dermed vise Satan sin fulde hengivenhed, og vende Gud ryggen, hvorfor Gud i sit Ord advarer ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne. Og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder; og de har ikke hvile hverken dag eller nat, de, som tilbeder dyret og dets billede, og enhver, der tager dets navn som mærke.” (Åb. 14:9-11).

Når man taler om Gaia, er de fire elementer ikke til at komme uden om. Jord, vind, ild og vand. Disse elementer tilbedes i denne religion, som en Gaia Wiccaner siger på sin hjemmeside: ”Vi er Wiccanere og hekse og hedninge, der vil blive den forskel, vi ønsker at se i verden. Vi ønsker at manifestere en bedre måde at drage omsorg for planeten, som vi bor på. Vores ritualer forbinder os til de fire elementer, og vi ærer det maskuline og feminine guddommelige, i perfekt balance[108]. Denne balance leder os igen hen på Ying og Yang, der symboliserer balance, som i citatet sagt (bl.a.) er balance mellem det maskuline og feminine, men også mellem alle andre områder. Politisk, økonomisk, religiøst. Vi skal alle forenes i balance. Højre og venstre fløj skal forenes - som Tony Blair sagde om Helle Thorning, da han og Clinton havde mødtes med Helle i New York, d. 14-12-2010: ”Det Helle satte som mål i dag, er det helt rigtige. Det er at lede partiet fra midten[109]. Det maskuline skal finde sit feminine og omvendt, sort og hvidt skal mødes, som Obama der siges at være hvid indeni og sort udenpå. Gud er både maskulin og feminin osv, osv.

Men tilbedelsen af de fire elementer har til formål at påkalde - fremmane det femte element, nemlig æteren, elementet for åndelighed - dvs. åndelighed rettet mod det okkulte. Det er ganske interessant at se den etymologiske historie af ordet æter, som Politikens Nudanske Ordbog beskriver således: ”græsk aither de øvre luftlag, den rene luft, den lysende klare himmel afl. af aítheinlyse, brænde, tænde ¯ af indoeuropæisk *aidh-brænde, lyse”. Er det ikke interessant at æter afledes af at lyse / brænde, når mørkets fyrste også bærer navnet, Lucifer - lysbærer? I filmen ”Avatar: The Last Airbender”, Dansk ”Luftens sidste mester”, skildres den 112 år gamle dreng, den sidste inkarnerede avatar, der i 100 år hat været nedfrosset i et isbjerg (en interessant pendant til Maitreya, New Ages kristus, der har skjult sig i Himalaya bjergene i 2.000 år). Denne dreng er den eneste der kan kontrollere alle fire elementer, og er selv det femte element - verdens frelser - kristus (Antikrist), som blev filmatiseret i 1997 under navnet - selv sagt, ”Det femte element”.


På billedet ses drengen, Aang, og bemærk at hans mærke på panden (dyrets mærke) har tre stiliserede sekstaller.

Også børnene er blevet indoktrineret i denne lære igennem længere tid, med en tegnefilm af samme navn, og se dette billede fra tegneserien, med de fire elementer:


Bemærk igen hvordan ikonet for luft (selvfølgelig) er tre stiliserede sekstaller. Bibelen siger om Satan (det femte element) ”the last Airbender”, på Dansk ”Luftens sidste mester”, at han er ”herskeren over luftens rige” (Ef. 2:2), og alle hans Avatarer (englene der skal blande sig med menneskenes sæd - se 1. Mos. 6:4) er ”åndemagter i himmelrummet” (Ef. 6:12).

Tilbedelse af Gaia og de fire elementer, fremkalder Lucifer, og derfor kan vi forvente os at den digitale Gaia også har disse fire elementer, der leder til Lucifer. Vi har set at den digitale Gaia forenes med den fysiske igennem Antikrists mærke. De fire digitale elementer vil fremmane Lucifer som det femte element, der som sagt har sit udtryk i et elektronisk stykke hardware, der befordrer borgerskab i det sidste verdensrige.

Hvordan ser de fire elektroniske elementer ud? Det er ganske enkelt samme fire farver som tegneserien Avatar fremviser, og som du ser når du starter din Windows computer op. Eller når du søger på Google, eller bruger Googles browser ”Google Chrome”. Rød, grøn blå og gul er farverne i Windows logoet.


Læg mærke til hvordan farverne på de to midterste billeder danner cirklen, som var det kloden, Gaia. Se denne video, af opstartsanimationen for Windows 7, hvordan de fire elementer cirkler rundt, for til sidst at forene sig:

Se videoklip
Din browser kan ikke afspille denne video

Andre lignende logoer:

Joomla
Apple
WireFan
Xbox
Playstation

Swastikaet ligger også i disse logoer, og se til sammenligning følgende swastikaer:

Swastikaet repræsenterer flere ting, bl.a. som tidligere gennemgået fra Dan. 2:43, at englende blandes med menneskene, symboliseret ved at tegnet peger i hver sin retning - himlen mødes med jorden. New Age termen hedder ”As above, so below” - læs mere om det i artiklen ”Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord”.

Der blev af Gaia heksen, citeret ovenfor, fortalt at der i forbindelse med de fire elementer, findes balance mellem det maskuline og feminine, altså Ying Yang. Kan du se Ying Yang i logoerne?


Med det digitale Gaia koncept, bliver det logisk at forstå hvorfor Illuminati har det svært med de ikke-integrerbare lande, for at få udbredt den digitale Gaia til de dele af verden, er ikke umiddelbart muligt. Alle mennesker skal kontrolleres, om det er, som bibelen siger, ”små og store, rige og fattige, frie og trælle”. Ifølge Bibelen, vil store dele af verdens mennesker blive udryddet i trængslens første 3½ år, og én af grundende til det, kan være den Digitale Gaia’s manglende evne til at række til de lande.

Jeg vil lige indskyde, at den for Levende Guds Ånd er der ingen der kan gemme sig. Derude hvor hverken elektricitet, trådløs (Gaia) netværk, radio eller andet ikke kan nå ud, der er Guds Ånd og Han kender hvert et menneske, dyr og ved om hver en orm og sten, fra jordens overflade til dybeste afgrund. Han er værd at tilbede og vise sin fulde hengivenhed. I en tid hvor Gaia i alle sine former undertvinger sig folket, må vi huske på Skaberens Ord: ”Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus” (Åb. 14:12).

Bilderberg skælver


Til sidst vil jeg fortælle at verdensordnens arbejdsstyrke er bange - modsat den Levende Gud, der med fast hånd har fortalt hvad Han har i sinde at gøre. Han skælver ikke, Han gør hvad han vil: ”Vor Gud, han er i Himlen; alt, hvad han vil, det gør han!...HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og på Jorden, i Have og alle Verdensdyb” (Sal. 135:3, 6). Verdensherskernes undersåtter skælver blot ved menneskerøster, men Gud og Hans Ord står fast, stærk og sanddru! Nu har jeg talt meget om Verdensordnen, og deres anstrengelser for at få oprettet deres rige. I sidste ende kan de ikke tage æren for at det lykkes. De har forsøgt mange gange før, men deres tid passede ikke Guds tid - og Han bestemmer. Der er én eneste grund til det lykkes i disse dage, og det er fordi de som Guds redskaber bliver Hans harmes kæp, og deres rige er stokken i Hans hånd (Es. 10:5).

Det forlyder som sagt, at Bilderberg medlemmerne er ved at være utrygge, og tvivler på om de (Illuminati) kan for gennemført sine planer. Kæppen i hjulet er alle de mennesker der er blevet opmærksomme på Bilderberg’s eksistens og virke - hvoraf flere møder op og demonstrerer foran bygningerne hvor Bilderberg køber sig ind - dvs. på de dyreste hoteller hvor hele hotellet reserveres - for vores penge... Alex Jones, Jim Tucker, Daniel Estulin er blevet en trussel, som der bliver talt om hos Bilderberg over kaffebordene - ”mon de kommer denne gang, mon de vil angribe” osv.[110].

Denne frygt kommer måske også til udtryk hos den røde fløjleder, Helle Thorning-Schmidt, der som sagt var deltager sidste år, i 2009, og erstattede indbydelsen i 2010 med Poul Nyrup. Berlingske Tidende, som har haft flere af sine redaktører på deltagerlisten (bl.a. Aage Deleuran og Terkel M. Terkelsen), var ikke sen til at melde ud at Nyrup blot skulle deltage i en snakkeklub. Lad mig stille dig et spørgsmål: Hvis Bilderberg kun er en snakkeklub, hvorfor i alverden finansieres denne klub så med millioner af kroner på eksklusive hoteller? Hvad nytte er det til, hvis det blot er en kaffeklub? Sandheden er, at det er her Illuminati’s befalinger uddelegeres - det er den udøvende del, der eksekverer verdenskontrollen ud i samfundene. Anders Eldrup, et fast inventar i Bilderberg og leder for Dong - og man kan med god grund bekymre sig for de danske el-priser*, citeres og siger: ”For at få gode diskussioner på møderne skal man kunne tale fuldstændigt frit, uden at det bliver refereret ud i verdensrummet[111]. Hvad nytter fri tale, hvis der ikke kommer resultater, konklusioner og resolutioner ud af det? Spild af tid, penge og kræfter! Bilderberg er arbejdsstyrken der udfører Illuminati’s politiske diktat.

* Jeg vil lige indskyde her, at d. 7. december 2010 steg elpriserne med 4300% i to timer, fra 35 øre til 15 kroner pr. kilowatt. Det fortalte Stine Grenaa Jensen fra Dansk Energi (hvor også DONG er medlem), som ”arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark[112]:

Det gør vi, fordi det er meget koldt i hele Norden, og fordi vi simpelthen mangler noget kabelkapacitet til at sende strøm ind fra Sverige og Tyskland... det bliver ikke sidste gang, at el-priserne stiger så meget.

- Som det ser ud lige nu, så bliver resten af vinteren også ramt af gennemsnitligt højere priser, end vi er vant til, konstaterer Stine Grenaa Jensen.[113]

Det lyder uskyldigt, og kan måske være det. Men da vi lever i en verden hvor det er almindeligt at sandheden skjules i ordlege, kan man ikke andet end at tænke om dette også skulle være en samfundstest: hvordan regerer danskerne på høje elpriser? Læs evt. ”Lydløse våben, til stille krige”, i artiklen ”Den Ny Verdensorden”.

Denne frygt for offentligheden, al denne mystik og hemmeligholdelse, er et ganske klart signal om, at ondskaben regerer. Jesus taler om lys og mørke, som en analogi til at elske Ham og sandheden, frem for ondskab og løgn, og siger: ”enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at det må blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud” (Joh. 3:20-21). Bilderberg gør med andre ord ikke godt. Og derfor søger de at skjule sig, og denne frygt for offentligheden vil resultere i at verdensorden slår tilbage. Tanken at starte en krig, for at komme frygten til livs, har jeg berørt tidligere. Forslaget at gå imod Iran er fremlagt, hvilket formentlig vil ryste Rusland, og igen kunne udløse Tredje Verdenskrig - som Illuminati forventer, vil bane vejen for deres messias, Antikrist.

Afslutning


Det er et stort problem, at de teknologiske lande er gået fra at bruge internettet, til at være afhængig af det. Men vi vil se en fortsat større afhængighed, der kulminerer i totalkontrol, som bogstaveligt kræver et menneskes liv. Hvis et menneske ikke deltager i dette system, ved at hengive sig 100% til Antikrist og vedkende sig komplet, symbiotisk enhed med systemet, så vil personen anses for værende terrorist, og ved lov kunne myrdes. Omvendt, hvis et menneske giver sig hen til systemet, vil personen frakende sig ethvert fællesskab med Skaberen, og uigenkaldeligt miste det evige liv, aldrig få muligheden for at adlyde kaldet fra Gud, at tro på Jesus og bliv frelst.

Der er dog en udvej, som du kan forberede allerede nu. Illuminati kender udvejen, og tilkendegiver den igennem sit spil fra Steve Jackson Games, hvor de på deres spillekort ”Tape Runs Out[114] skriver - under en monolog der siger ””...Når bortrykkelsen kommer, må de vente! De vil aldrig rydde min hule. Giv mig mere af...” (båndet løber ud) Godt forsøg. Ærgerligt at noget gik galt”:

Dette kort kan spilles umiddelbart efter ethvert andet Plot spilles, til ethvert formål. Det kort er annulleret. Begge kort er kasseret. Brugen af dette kort kræver enten handling fra dit Illuminati, eller tre andre Plot kort.

Illuminati ser bortrykkelsen som at noget er gået galt for den bortrykkede. Men Illuminati ser som sagt tingene med andre briller på, og ser den singulære bortrykkelse som det, der frelser mennesket - dyrets mærke. Men bortrykkelsen hvor Jesus henter de troende hjem (Joh. 14:1-3), er en udvej fra Gud, der fjerner Hans folk fra Hans vrede - væk fra singulariteten - væk fra Antikrist der ”bortrykker”, indsamler sit folk med sin teknologi og skaber det gode planetariske menneske. ”Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede”, siger Paulus i 1. Tess. 5:9, og som jeg citerede under afsnittet med Prince Charles, så kan Antikrist ikke stå frem, før den der holder igen rykkes bort. Det eneste jeg endnu har fundet i Bibelen som skal rykkes bort, det er dem, der tror på Jesus og er blevet frelst.

Vil du mon finde dig selv iblandt dem, der undslipper? Jesus siger, at hvis du holder fast ved Hans bud om udholdenhed: ”vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden” (Åb. 3:10). Illuminati ved, som kortet viser, at det vil ske, og det igennem bortrykkelsen. De venter på det med længsel, så deres verdensrige under deres despot ”Messias”, Antikrist, kan blomstre op i fuld flor.

Reference liste

[1] Citat fra David Rockefeller ved et møde med den Trilaterale Kommission, i juni, 1991, citeret i Matrix of Power, i år 2000, i artiklen ”How the World Has Been Controlled by Powerful Men Without Your Knowledge” af Jordan Maxwell side 15-16
[2] Se ”List of social networking websites”, Wikipedia, The Free Encyclopedia
[3] Logoet for Second Life, er en hånd med et øje i, der skildrer clairvoyance - med andre ord, overvågning.
[4] WNZ: Hastighedssynder dømt efter indlæg på internetforum”, newz.dk, 15-08-2010
[5] Skat jagter snydere på Facebook”, BT.dk, d. 23-11-2010
[6] Det kabbalistiske talsystem bruges af okkultister (eks. astrologer, nummerologer), og bruges også til at beregne (udtrykke) ordenes kraft. Dette system har talværdier fra 1 til 900: 1-9 (A-I), 10-90 (J-R), 100-400 (S-V). På engelsk har W-Z ikke nogen værdi, men på hebræisk fortsætter W-Z med værdierne 500-900. ”PRINCE”: 70 + 90 + 9 + 50 + 3 + 5 giver 227. ”CHARLES”: 3 + 8 + 1 + 90 + 30 + 5 + 100 giver 237. ”OF”: 60 + 6 giver 66. ”WALES”: 0 + 1 +
30 + 5 + 100 giver 136. Ialt: 227 + 237 + 66 + 136 = 666. Se også bogen ”The Antichrist and a Cup of Tea”, af Tim Cohen, side 58.
[7] Prince Charles, the Sustainable Prince”, af Joan Veon, side 29. Citatet fra Gerald Paget, citerer Veon fra Antony Holden’s bog: “Prince of Whales”, side 284.
[8] Prince Charles, the Sustainable Prince”, side 31. Veon har citatet fra Antony Holden’s bog “King Charles III”, side 225-26.
[9] Orsini famliy”, Wikipedia
[10] Samme sted.
[11] My duty is to save the world: Prince Charles believes he was born for a purpose”, Mail Online, d. 30-07-2010.
[12] Se evt. denne søgning i Tagryggens artikler, og søg på ”befolkningsreduktion*” under nyhedsblogs..
[13] Prince Philip, In His Own Words: We Need To'Cull' The Surplus Population”, Prison Planet, 10. juni 2004.
[14] Prins Charles: Camilla kan blive dronning”, Jyllandsposten, d. 20-11-2010.
[15] Prince Charles, the Sustainable Prince”, side 100.
[16] The Antichrist and a Cup of Tea”, side 136, efter citat af John Coleman’s bog “The Committee of 300”, side 22, 102, 239. John Coleman er tidligere agent for det britiske MI6.
[17] Where”, European Commission
[18] New research programme on global democracy established”, Campain for UN Parliament, 11-03-2009
[19] Flere EU-penge til Valutafond”, DR Nyheder, d. 20-03-2009
[20] Bilderberg 2010 Agenda Leaked”, The Corbett Report, 28-05-2010
[21] Se nyhedsblogge som ”Medvedev viser prøvemønt for Ny'Verdens Valuta' ved G-8”, ”Banker går 'ny verdensorden' i møde”, ”EU vil have nyt system for verdens finanser”, ”Sarkozy: Finansielt system skal ændres”, ”UK's Brown: Nu er tiden til at bygge global samfund her”, ”Brown ser 'ny verdensorden' efter krise”, ”G20-ledere: En ny verdensorden”, ”Martin Lidegaard bekræfter omstrukturering af verdenssamfundet”, ”2010 - gennemgribende nedsmeltning?”, ”Analytiker: "Vi nærmer os klippekanten"
[22] Uffe Ellemann-Jensen efterlyser en ny kurs efter Fogh-tiden og vil have efterlønnen afskaffet.”, Berlingske Tidende, d. 23-10-2010.
[23] Se artiklen ”Den Ny Verdensorden”, under punktet ”Lydløse våben, til stille krige.
[24] Se ”HAARP, Amerikas usynlige våben”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 20-08-2010
[25] TUCKER TRUMPS TRILATS”, American Free Press, d. 26 maj, 2010
[26] The Arrival of the Antichrist”, DVD med Doc Marquis
[27] Juraprofessor: Stasi er kommet til Danmark”, Politiken.dk, d. 09-10-2010
[28] The Cost of War”, National Priorities Project
[29] U.S. NATIONAL DEBT CLOCK
[30] Er Europa parat til skuffelsen?”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 07-11-2008
[31] IMF chief fears risk of currency war after Japan's zero interest rate move”, Telegraph.co.uk, d. 05-10-2010.
[32] En større, stærkere rolle tænkes for IMF.”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 23-04-2009
[33] Bilderberg 2010: Final List of Participants”, Alex Jones’ Infowars.com, 06-06-2010.
[34] Se evt. “FN frygter sult pga. dyrere mad”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 26-02-2008
[35] Se evt. ”Thorning møder den hemmelige Bilderberggruppe”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 10-05-2009
[36] Pia K. venter samarbejde med rød regering”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 09-12-2010.
[37] ECFR's Board and Council”, Rådsmedlemsliste, opdateret maj, 2010
[38] Helle Thorning-Schmidt”, KVINFO, d. 20-08-2010 - se under
[39] What Council Members have said about ECFR...”, ecfr.eu.
[40] Everything about this year's Bilderberg Conference, June 3-6, 2010!”, The Truth Will Set You Free, d. 30-05-2010
[41] Se også “Poul Nyrup mødes med mystisk snakkeklub”, Berlingske Tidende, d. 04-06-2010
[42] Official 2008 Bilderberg Participant List”, Alex Jones’ Infowars.com, 06-06-2008.
[43] The Chromium Projects: Chromium OS
[44] Google Chrome
[45] Her er Windows-dræberen”, Metroxpress, d. 09-12-2012
[46] For Google, the Browser Does It All”, The New York Times, d. 24-11-2010
[47] F.B.I. Seeks Wider Wiretap Law for Web”, The New York Times, d. 16-11-2010.
[48] 2010 Financial Tables”. Google Investor Relations.
[49] Group Calls for Hearings Into Google’s Ties to CIA and NSA”, Infowars.com, 19-07-2010
[50] Google”, Wikipedia, The Free Encyclopedia.
[51] S: Danmark er for lille til at beskytte borgerne mod Apple og Google”, ComeON, d. 15-07-2010
[52] Analyse: Facebook vil vide hvor du er”, DR Nyheder, d. 11-08-2009.
[53] Se her Microsoft: Sådan sparer Berlingske millioner med Google”, Version2, d. 14-01-2010
[54] Apps referencer”, appspeople
[55] Businesses share their stories”, Google Apps.
[56] Se listen over danskernes mest populære søgeord i 2010: ”Det googlede vi 2010”, Metroxpress, d. 09-12-2010
[57] Google, About Google Instant”, Google.com
[58] Introducing Google Instant”, YouTube, 08-09-2010. Citat fra bruger “Rivalinfantry”, d. 09-09-2010.
[59] I fremtiden vil Google vide, hvad du tænker”, newz.dk, d. 05-10-2010
[60] Google køber YouTube for 9,8 mia.”, The Guardian, d. 10-10-2006
[61] Google welcomes Gizmo5”, Google Voice Blog, d. 12-11-2009
[62] Call phones from Gmail”, The Official Gmail Blog, d. 25-08-2010.
[63] Google Talk
[64] Henriette Weber jubler med Jaiku over Google opkøb”, overskrift.dk, d. 10-10-2007
[65] Om orkut
[66] Google investerer i Farmville-skaber”, ComON, d. 12-07-2010.
[67] Google køber casual-udvikler for 1,3 mia. kr.”, newz.dk, d. 06-08-2010
[68] Google smider 400 mio. mere efter spillene”, newz.dk, d. 10-08-2010
[69] Google continues social-networking push with Angstro buy”, Macworld, d. 28-08-2010.
[70] Google Acquires DocVerse, Takes Aim At MS Office”, SEO CHIEF, d. 05-03-2010.
[71] Google måske på vej med opkøb for 34 milliarder kroner”, newz.dk, d. 30-11-2010.
[72] Groupon Passes On Google Acquisition Bid”, InformationWeek, d. 06-12-2010
[73] Android den eneste platform i vækst på det amerikanske marked”, newz.dk, d. 10-07-2010
[74] Street View i Danmark
[75] Google Street View har problemer med privatlivet”, Blog: Tech tjek - teknologi til folket, d. 17-05-2010
[76] Google indrømmer: "Vi opsnappede både e-mails og passwords"”, newz.dk, d. 24-10-2010.
[77] Google nøler med udleveringen af data”, ComON, d. 02-06-2010
[78] Italien skærper regler for Google Street View”, news.dk, d. 24-10-2010
[79] Google sagsøgt i Spanien over Wi-Fi-data”, newz.dk, d. 18-08-2010.
[80] Web-angreb afslører hvor du bor”, Business.dk, d. 05-08-2010.
[81] Google-opkøb skal styrke rejse-søgninger”, epn.dk, d. 05-07-2010
[82] With Bing, Microsoft Grows Share of U.S. Searches by 50 Percent”, ClickZ, d. 15-06-2010
[83] Google dominerer mobilsøgemarkedet”, newz.dk, d. 30-07-2010
[84] The Raw Story”, er blevet henvist til af ”New York Times, the Guardian, L.A. Weekly, the New York Post, the Toronto Star, The Hill, Roll Call, the Salt Lake City Tribune and The Advocate”, se under “About the Site”.
[85] Feds tracking credit cards, store purchases without warrant: report”, The Raw Story, d. 02-12-2010
[86] Policy for Nonlethal Weapons”, Office of the Assistant Secretary of Defence, 21. juli, 1994. Citeret i “Controlling the Human Mind”, af Dr. Nick Begich, side 157.
[87] Googly”, Wikipedia, The Free Encyclopedia
[88] Doosra”, Wikipedia, The Free Encyclopedia
[89] Promoting Free Trade for the Internet Economy”, Google Public Policy Blog, 15-11-2010.
[90] Four Horsemen”, af Jack T. Chick, side 7.
[91] Google investor relations - Code of Conduct
[92] Don't Be Evil or don't lose value?”. Sydney Morning Herald. 15-04-2008
[93] Vil Google købe sig til særbehandling på nettet?”, ComON, d. 05-08-2010; ”A joint policy proposal for an open Internet”, Google Public Policy Blog, d. 09-08-2010.
[94] Obama får magt til at lukke nettet”, Business.dk, d. 11-06-2010
[95] Taking the "Do Not Track Me" fight to Google in Times Square”, Consumer Watchdog, d. 02-09-2010
[96] Se videoen her: ”Our new "Don't Be Evil?" video - Final Version”, YouTube.
[97] Google vil streame e-bøger”, Politiken.dk, d. 04-12-2010.
[98] Se ”Al Gore, Gaia's ypperstepræst”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 14-10-2009
[99] Efter citat og fremvisning af dokumentet i Doc Marquis’ DVD, ”Frontmen of the Illuminati”, DVD 1, del 4.
[100] COP16, konference i moderens ånd”, Tagryggens Nyhedsblog, d. 15-12-2010
[101] Læs også om ”The Wildlands Project” og ”Agenda 21” i artiklerne ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning” og ”Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm”.
[102] Gud røg ud af EUs forfatning”, Berlingske Tidende, d. 29-03-2003.
[103] Læs mere i artiklen ”Bibelens Historie”.
[104] Waiting for the Rapture”, af Glenn Zorpette, IEEE Spectrum, juni 2008.
[105] The Consciousness Conundrum”, af John Horgan, IEEE Spectrum, juni 2008.
[106] Publikum rammes af'Avatar-depression'”, Politiken.dk, d. 17. Jan. 2010.
[107] Every email and website to be stored”, The Telegraph, 20-10-2010
[108] The Gaiaist Wicca
[109] Clinton: Jeg kan ikke give Helle Thorning råd”, TV 2 Nyhederne, d. 14-12-2010, fra underteksterne i videoklippet med Tone Blair.
[110] Se videoen ”Alex Jones: Bilderberg Is Running Scared”, YouTube, 05-06-2010.
[111] Poul Nyrup mødes med mystisk snakkeklub”, Berlingske Tidende, d. 04-06-2010.
[112] Om Dansk Energi”, Dansk Energi, Organisationen, 14-05-2010.
[113] Elpris stiger 4300% i et par timer”, DR Nyheder, d. 02-12-2010.
[114] Se artiklen ”Konspiration – teori eller fakta?”, under afsnittet ”World Trade / Pentagon.” for at se flere kort fra Illuminatispillet. Se også nyhedsbloggen ”Global opvarmning overstråler finanskrise”, der viser bankernes fald igennem den økonomiske krise.


Debat: Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation