Begyndelsen og enden

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 30/01-02


Udskriv
Oversigt


I. 1. Moseb. 1:1 står der: ”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden….” Og i vers 31: ”Og Gud så, at alt det, han havde gjort, var overmåde godt.”

Men således er det ikke forblevet. Menneskenes lyst til synd og grådighed har ødelagt både menneskene selv og jorden. Ved syndefaldet døde menneskene åndelig og må fødes på ny for at få en levende ånd, som Gud kan tale sit ord til. Og på grund af syndefaldet har jorden med alt, hvad der er på den, siden været på vej til at dø. I dag er alt ved at være ødelagt. Og for at få et større overblik over, hvor slemt det står til, har jeg samlet nogle oplysninger fra diverse artikler.

Vor døende jord


Den 3. dec. 2001 stod der i en artikel om økosystemet rundt om Middelhavet, at træernes løv sprang ud 16 dage førend normalt, og de mistede løvet 13 dage senere end for 50 år siden.

Satellitovervågning viser, at en zone tværs over Europa og vest Asien har en forlænget vækstsæson med 18 dage.

Sommerfuglene kommer frem i Spanien 11 dage tidligere end i 1952. Og frøer er aktive 10 dage tidlige om foråret i Nord Amerika end for 10 år siden.

Den nationale vejrstation i New York meddelte 2. Dec. 2001, at klimaet gennemsnitligt er blevet flere grader varmere siden 1908.

Der er talrige rapporter om stigende jordskælvsaktivitet. Mængden af ”mindre” jordskælv jorden over er nu så stor, at det næsten er som en lang fortsættelse, kun afbrudt af store skælv.

Videnskabsmænd advarede d. 14. nov. 01 om, at vi går ind i en tid med ekstra dårlig høstudbytte, fordi der sker en stadig stigende global temperatur, som vil ramme hårdere visse steder end andre. De forudser, at ris og hvede ikke vil kunne tåle den stigende temperatur. Og de viser hen til, at juli året før mange steder var mellem 2.4 til 3.8 gr. celsius varmere end normalt.

Reuter meddelte 11. dec. 01, at mange ferskvandssøer er stærk forurenet og på vej til en katastrofesituation, der mange steder kan true verdens befolkning.

Ved gift og udvaskning af gødningsstoffer fra jorden dræber vi søerne, som til sidst kan dræbe os, dersom vi ikke passer på dem. Men viljen til det mangler, hvis det koster noget.

Det varmere klima medfører, at der fremkommer insekter i et så stort antal, at de kan gøre livet uudholdeligt og forvolde mange plagsomme sygdomme, der endog kan medføre døden. For eks. har mosquito visse steder udbredt sig og er øget i antal.

The Observer skrev 4. nov. 01, at det havde været den varmeste efterår så længe, nogen kan huske. Og oktober var den varmeste måned siden 1659.

North Queensland meddelte 20. okt. 01, at en global opvarmning på kun 1 gr. celsius vil ødelægge omkring halvdelen af regnskovene.

Den globale opvarmning spreder ifølge REUTERS HEALTH 5. sept. 01 mange infektionssygdomme, der kan blive en forfærdelig trussel mod menneskeheden. Den højere varme vil fremme sygdomsformer med virus eller bakterier, som vi ikke eller vanskelig kan bekæmpe. Og malaria o.m.a. vil have gode muligheder for at nå til nye områder.

10. okt. 01 meddelte ANCHORAGE, Alaska, om mange deforme frøer. Der er alene fundet 25 deforme træ-frøarter. Og af alle undersøgte frøer havde 16.9 % problemer af en eller anden art.

WHO meddeler, at mennesker har opbygget så stor en modstandskraft mod antibiotika, at mange ikke længere kan hjælpes derigennem, fordi vi giver vore husdyr så store mængder af det, at vi, når vi spiser deres kød, bliver immune mod antibiotika.

CAPE TOWN, South Africa (ENS) skriver, at verden mister mellem 50.000 og 100.000 planter, insekter og dyr hvert år på grund af menneskelig aktivitet. Og forskere tror, at i de næste ti år vil der blive udslettet 55 % af de dyre- og plantearter, vi kender i dag.

Vandforsyningen er nær en katastrofe i store dele af verden. Store dele af det vand, der er tilgængelig, er mere eller mindre fyldt med giftrester fra sprøjtegift. Og på samme tid øges vandforbruget både af den øgede befolkningstilvækst men også af industrien. Vi er snart i en nødsituation, hvor vandet over det meste af verden skal rationeres, og tilmed bliver det dårligere end det, vi hidtil har været vant til.

Visse dele af jorden er udsat for en forfærdelig tørke. Store områder ved Hudson Bay oplever det tørreste år nogensinde. Og de sidste 18 måneder har været de tørreste nogensinde i store dele af vest Kanada, hvor ikke mindst kvæget lider under den svære tørke.

Også store dele af det centrale Amerika er ramt af tørke. Mere end 740,000 acres med korn, ris og bønner er blevet ødelagt i Nicaragua, El Salvador og Guatemala. Guatemala har mistet 80 % af årets bønnehøst.

Den globale opvarmning vil få de frosne tundraområder til at tø op. Dermed vil der opstå flere områder, hvor myg og andre insekter vil kunne sprede sig og påføre dyr og mennesker svære plager.

Andre steder på kloden er vådområder ved at tørre ind. Den 6. juli 01 oplyste UPI, at halvdelen af de nuværende vådområder vil være forsvundet om 100 år på grund af omdannelse til jordbrug, forurening og dambrug. Også jagt, fiskeri og dræning ødelægger store områder.

I 2001 kom der adskillige artikler om større og større skader på den genetiske arvemasse. Og ligeledes at mænds sædkvalitet er skadet i større eller mindre grad. Forskere siger, at 85 % af den mandlige sperma er DNA skadet hos mange.

WASHINGTON 5.maj 01 skriver, at den globale opvarmning får isen ved polerne, til at smelte, så byområder i Alaska er truet. Den arktiske is er meget tyndere mange steder i år end sidste år. De 10 varmeste år, der hidtil er målt, er alle siden 1983, og de 8 alene siden 1990. Og vandniveauet er i det sidste århundrede steget med 15-18 cm.

Hvor mærkeligt det end kan lyde, kan den højere varme ved Nordpolen medføre ekstrem kulde andre steder i Europa, som igen kan medføre, at Golfstrømmen ændrer retning og derfor ikke tilføre især Nordvesteuropa den varme, den hidtil har gjort.

Varmere oceaner vil medføre en endnu større klimaforandring og mere issmeltning, især over den nordlige halvdel af jorden. En ond cirkel. Det sidste årti har øget luftens forurening med 25 % på de bedre dage og endnu mere på de dårlige, hvilket påfører åndedrætsproblemer for mange.

Alt dette er et vidnesbyrd om, at vi er på vej til en katastrofe. Jorden er døende, men vi vil ikke se, hvor slemt det er og spotter Gud på grund af vor egen uduelighed.

Guds vrede over jorden


I Åb. kap. 6. læser vi om seglene, der åbnes, og hvad det medfører over vor døende jord: Det første segl: Sejrherren, 1-2. Det andet segl: Rytteren med sværdet, 3-4. Det tredje segl: Nød på jorden, 5-6. Det fjerde segl: Død på jorden, 7-8. Det femte segl: Råbet fra martyrene, 9-11. Det sjette segl: Naturkatastrofer og Guds vrede, 12-17. Det syvende segl: Stilhed i Himlen, 8:1.

Og i Åb. 16:1-17 står: ”Da hørte jeg en høj røst fra templet, som sagde til de syv engle: Gå og tøm skålene med Guds vrede ud over jorden! Så gik den første og tømte sin skål ud over jorden, og et ondt og grusomt sår slog ud på de mennesker, som havde dyrets mærke, og på dem, som tilbad hans billede. Så tømte den andre englen sin skål ud på havet, og det blev til blod…. Og hver levende skabning i havet døde. Så tømte den tredje engel sin skål ud på flodene og vandkilderne, og de blev til blod. Og jeg hørte englen for vandene sige: Du er retfærdig, Herre, du som er og som var og som skal være, for du har dømt alt dette. Thi de har udøst helliges og profeters blod, og du har givet dem blod at drikke, som de fortjener. … Så tømte den fjerde engel sin skål ud på solen, og der blev givet den magt til at brænde menneskene med ild. Og menneskene… spottede Guds navn…. Og de omvendte sig ikke så at de gav ham ære. Så tømte den femte engel sin skål ud på dyrets trone, og hans rige blev fuld af mørke…. De spottede Himmelens Gud på grund af smerterne og deres sår, men de omvendte sig ikke fra deres gerninger. Så tømte den sjette engel sin skål ud på den store flod Eufrat, og vandet i den tørrede op, så at vejen for kongerne fra øst kunne ryddes. Og jeg så tre urene ånder, som lignede frøer, komme ud af dragens mund, ud af dyrets mund og ud af den falske profets mund. De er dæmoners ånder, som gør tegn. De går ud til kongerne på jorden og til hele verden for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges store dag….Han samler dem sammen på stedet, som på hebraisk kaldes Harmageddon. Så tømte den syvende engel sin skål ud i luften, og en høj røst kom ud fra templet i Himmelen fra tronen og sagde: Det er sket!

Disse profetier i Åb. samstemmer med det, vi læser i Ezekiel kap. 38-39. Vi ser der, at Rusland vil lede et angreb imod Israel i de sidste dage. Men ikke mange er klar over, at der også er omtalt en krig imellem Israel og dets arabiske naboer. Se detaljer herom i Obadias. Og denne krig vil i høj grad føre til, at Antikrist og Den ny Verdensorden bliver en forfærdelig virkelighed.

I dag er Den ny Verdensorden ikke noget fjernt begreb. Vore medier er styret af den, og er vi ikke på vagt, vil den også komme til at styre os.

Jerusalem, en speciel by


Vi oplever mere og mere, at også profetien i Zak. 12:2 går i opfyldelse. ”Se, jeg skal gøre Jerusalem til en tumleskål (der gør folk omtumlet) for alle folk rundt omkring. Også over Juda skal det komme, når Jerusalem bliver belejret.”

Det er disse omtumlede, der får næste profeti til at gå i opfyldelse: ”På den dag skal det ske: Jeg skal gøre Jerusalem til en løftesten for alle folk. Alle, som vil løfte den bort (fratage byen dens rettigheder, som den har efter Guds egne ord), skal sandelig blive såret. Alle jordens folkeslag skal samlet gå imod den.” Vers 3.

Jerusalem er en speciel by for både jøder og kristne. – Også muslimerne, som slet ingen ret har til den, gør krav på den og besidder endog på grund af tåbelighed fra jødiske autoriteters side tempelområdet, hvorfra de har gjort meget for at fjerne alle resterne fra det 1. og 2. tempel for at benægte deres eksistens. Den romersk katolske Kirke kræver også sin ret over dele af Jerusalem og vil gøre alt for at få Jerusalem gjort til en international by under international kontrol. Og Den ny Verdensorden vil oprette sit hovedkvarter i Jerusalem og vil for enhver pris have kontrol over Jerusalem, fordi New Age´ messias vil få sit hovedkvarter der.

”Thi se, i de dage og på den tid, når jeg fører de bortførte af Juda og Jerusalem tilbage, da skal jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde dom over dem om mit folk og min arv Israel, fordi de spredte dem blandt folkeslagene, og fordi de opdelte mit land.” Joel 3:6-7.

Gud siger klart, at han ved tidernes ende vil samle nationerne i Mellemøsten. Araberne har altid været Israels største fjende. Og det er dem, der kræver stykke for stykke af det område, Gud kalder ”mit land!” Og nationerne har gennem FN godkendt denne opdeling. Derfor er hans vrede mod disse ekstra stor.

”Esaus hus”(palæstinenserne) er i høj grad beredt til krig. I Obad. 17-19 står: ”… på Zions bjerg skal der være udfrielse, og der skal der være hellighed. Jakobs hus skal tage sine ejendomme i eje. Jakobs hus skal være en ild og Josefs hus en flamme. Men Esaus hus skal blive til strå. De skal sætte det i brand og fortære det, og der bliver ingen af Esaus hus som overlever, så sandt Herren har talt. De som bor i syd (hebræisk: Negev), skal tage Esaus højder i eje, og de som bor i lavlandet, skal tage filisterlandet i eje. De skal tage Efraims land og Samarias land i eje. Benjamin skal tage Gilead i eje.”

En kommende krig


At Israel har og vil bruge atombomber, dersom det bliver nødvendig, kom tydelig frem i golfkrigen, hvor Israel advarede Saddam Hussein i Irak om, at de kunne blive tvunget dertil.

Syrien forbereder sig til en kommende krig. De har 400.000 mand rede og yderligere 400.000 i reserven. Syrien har 4-500 tanks og mindst 600 højt udviklede combat aircraft og dertil MIG 29 og Su-24 bombemaskiner. Og de har mindst 1000 scud missiler, der kan frembære sprænghoveder og biologiske våben.

Bibelen taler om udslettelse af Damaskus. I Es. 17:1 læser vi: ”Se, Damaskus skal ophøre at være en by, og blive til en ruinhøj. Forladt er byerne ved Aroer*. De bliver overladt til kvæg og får, som skal lejre sig der, og ingen skræmmer dem bort. Fæstningen skal forsvinde fra Efraim. Det er ude med kongedømmet fra Damaskus.”

* Sydlig grænseby i Gads område i Øst-Jordanlandet ved Moab. (4.Moseb. 32:34.)

Om Ægypten kan vi læser i Es. 19:1: ”Se, Herren farer frem på en let sky og kommer til Ægypten. Afguderne i Ægypten bæver for hans åsyn, og ægypterne gribes af mismod i deres hjerter.”

Mange nationer vil blive rystede og chokerede over alt det der sker, når Herrens domme i de sidste dage skal komme over landene.

Israel er i dag omgivet af fjender, der besidder meget træfsikre missiler og har en stærk vilje til at knuse Israel.

Det er tydeligt, at Syrien, Ægypten, Irak og palæstinenserne er rede til at stå sammen i et angreb mod Israel. Men da vil profetien i Obadias gå i opfyldelse og Esaus hus med flere blive udslettet: ”Jakobs hus skal være en ild og Josefs hus en flamme. Men Esaus hus skal blive til strå. De skal sætte det i brand… og der bliver ingen af Esaus hus som overlever, så sandt Herren har talt.” Obad. v. 18.

Da går Guds ord bogstavelig i opfyldelse, og Israel vil få det herredømme over de besiddelser, der omtales i Obadias.

Og da, når Israels nære fjender er besejret, vil Israel føle sig sikker. Men da vil også ordene i Ez. 38:11 komme til at gå i opfyldelse. ”Du skal sige: Jeg vil drage op imod et land med landsbyer uden mure. Jeg vil drage op mod dem, som har ro, dem, som bor trygt. Alle bor uden mure, og de har hverken bomme eller porte.

Da vil på et eller andet tidspunkt Antikrist stå frem og få Israel til at tro på sig. Satan har en gammel plan derom rede. Den okkulte frimurerleder, biskop Albert Pike, havde i 1870 et satanisk syn om Antikrists komme. Han så, der ville komme en tredje krig imellem araberne og Israel, og at denne krig ville åbne vejen for Antikrists fremtræden.

Det er Satans plan, at det skal gå således. Og muligvis tillader Gud, at det sker på denne måde, fordi han vil, at disse onde kræfter skal blive dømte. I Josafats dal skal Israels fjender møde de domme, som Gud fældede for årtusinder siden.

Medens hele verden er lamslået over krigen, som højst sandsynlig vil foregå med atomvåben, vil Den ny Verdensorden bringe sig selv i første position, så den er rede til den næste, uventede overraskelse.

Vi ved, at der vil komme vulkanudbrud og store jordskælv rundt om i verden. Og det tilsammen med økonomisk kollaps vil for alvor bringe Den ny Verdensorden frem. Og da vil Antikrist træde frem og tage magten.

Sandsynligvis vil USA være rystet, måske som følge af hidtil uhørte jordskælv. Og tiden vil være inde for Illuminati til at bruge sin økonomiske magt til at øge egne chancer for at tilrane sig magten i Amerika og andre steder. Jeg bygger denne antagelse på, at USA i Bibelen ikke er omtalt i de sidste, store begivenheder, der vil ramme jorden. Og desuden på, at USAs stærke økonomi bliver svækket. Ellers ville den vedblivende være en magtfaktor, der kan styre de kommende begivenheder, hvilket vi ser i Bibelen ikke sker.

Gud ryster verden og de enkelte lande. ”Han, hvis røst dengang rystede jorden, men som nu har forjættet og sagt: Endnu én gang vil jeg ryste, ikke blot jorden, men også himmelen. Hebr. 12:26. Da vil der ske uhørte ting, som Gud i sit ord har ladet os se korte glimt af.

Guds plan kan ikke rokkes


Vi overser ofte, at Bibelen taler om fødselssmerter i forbindelse med endetiden, hvor krige vil medføre megen elendighed, og hvor Antikrists kan udfolde sin magt.

Ikke blot kommer han i al sin vederstyggelig, men med ham kommer den nye verdensorden – som allerede i stor grad præger vore medier og mange mennesker.

Jesus sagde: ”Mange skal komme i mit navn og sige: Jeg er Kristus (Messias). Og de skal forføre mange. Og I skal høre om krige og krigsrygter. Se da til, at I ikke bliver skræmt! For alt dette må ske, men enden er ikke endnu. Thi folkeslag skal rejse sig mod folkeslag, og rige (racer eller etniske grupper) mod rige. Og der skal blive hungersnød, pest og jordskjælv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begyndelsen til veerne.” Matt 24:5-8.

Begyndelsen af alt det, der skal ske i endetiden, er fødselveer.

Det Jesus siger er så koncentreret, at vi må være opmærksomme, ellers mister vi helheden. I vers 15 siger han: ”Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den, som læser, han forstår det.” Den vederstyggelighed, Jesus taler om, er den, der står om i Dan. 9:27, 11:31 og 12:11. Det er Antikrist, der går ind i det allerhelligste midt i de 7 år, hans tid varer. Vi ser deraf, at der vil blive bygget et nyt tempel på tempelbjerget i Jerusalem. Og vi ved, at der er mange, der i vor tid arbejder på at gøre alt rede dertil.

Guds plan kan ikke rokkes.

”På mit hellige bjerg, på Israels høje bjerg, siger Herren Gud, der skal hele Israels hus tjene mig, alle de, som er i landet. Der vil jeg vise dem mit velbehag, og der skal jeg søge deres offergaver og førstegrøden af det, de bærer frem, og alt det, I helliger. Jeg vil have velbehag i jer som en velbehagelig duft, når jeg fører jer ud fra folkene og samler jer fra landene, hvortil I er blevet spredt. Jeg skal blive helliget blandt jer for folkeslagenes øjne. Da skal I kende, at jeg er HERREN, når jeg fører jer ind i landet Israel, ind i det land, som jeg løftede min hånd til ed på, at jeg skulle give jeres fædre. Der skal I huske jeres færd og alle gerningerne, som gjorde jer urene. I skal have afsky for jer selv for alt det onde, I har gjort. Da skal I kende, at jeg er HERREN, når jeg gør dette med jer for mit navns skyld, ikke efter jeres onde veje og jeres skændige gerninger, du Israels hus, siger Herren Gud. Ez. 20:40-44.

”I hele landet, siger Herren, skal to tredjedele udryddes og forgå, men én tredjedel skal blive igen i det. Jeg skal føre den ene tredjedel gennem ild og lutre den, som sølv bliver lutret, og prøve den, som guld bliver prøvet. Den skal påkalde mit navn, og jeg skal svare. Jeg skal sige: Dette er mit folk. Og de skal sige: Herren er min Gud. Zak. 13:8-9.

Guds fjender får lov at rase, men deres rasen vil kun fremme Guds domme og nedkalde dem over dem selv.

Den ny Verdensorden søger at gøre os usikre, og kalder derfor til loyalitet og enhed mod de store organisationer såsom FN. Og til dette formål bruges vore medier. Men den fred og enhed, den søger at opnå gennem FN, er ikke Guds fred men den fred, som Antikrist giver. Og de falske, åndelige ledere og mange politikere har det mål at få folket til at falde i ”søvn”, så de ikke ser, hvad der sker.

Også mange kristne er derved blevet sløve og behøver et nyt hjerte og en ny natur, så en styrket tro kan bære dem gennem den stærke påvirkning af Antikrists ånd. Men det er således, at mange ønsker at bære sejrens krone men afslår at lade det gamle menneske dø. Sådanne er blevet åndelige skøger, der er fælle med Babylon, som Gud dømmer.

Satanismen får indpas


Vi ser, hvordan Antikrists ånd vinder frem, og derfor må vi forstå, at Guds tålmodighed snart er til ende. De mange tiltag fra både FN og EU, er i færd med at omdanne henholdsvis verden og Europa, så der kan fremstå 10 verdensregioner og 10 europæiske regioner. Det er en opfyldelse af Satans mål, som Gud tillader ske, hvorefter dommen kommer over jorden.

I romerbrevet 1.18-22 står: ”Guds vrede bliver åbenbaret fra Himmelen over al ugudelighed og al uretfærdighed hos menneskene, som holder sandheden nede ved uretfærdighed. Det, vi kan vide om Gud, ligger åbent for dem, idet Gud har åbenbaret det for dem. Thi helt siden verdens skabelse har hans usynlige egenskaber været klart synlige; det gælder hans evige kraft og hans guddommelighed, som kan kendes ud af de gerninger, som er gjort. Således er de uden undskyldning. Thi selv om de kendte Gud, ærede eller takkede de ham ikke som Gud, men de blev tomme i deres tanker, og deres dåragtige hjerte blev formørket. Medes de gjorde krav på at være vise, blev de dårer.”

Det gjaldt for romerne og også os i dag, at ærer vi ikke Gud for hans storhed, bliver vi dårer, hvis hjerte er formørket. Hans frelse er vis for dem, der søger ham. Men hans domme er ligeså sikker over dem, der undertrykker sandheden om ham.

Bibelen peger på, hvad der vil komme. Og har vi ikke villet åbne vore øjne og se det, går vi som blinde ind i strenge tider, hvor Gud slipper sin vrede løs.

Vore medier beretter, at antallet af selvmord blandt unge mænd i USA er verdens højeste. Og at for hver 1000 børn, der fødes, er der 353, der mister livet ved abort. Også de forskellige former for narkomisbrug er meget stor og koster hvert år mange liv.

Der er i USA et omfattende misbrug af børn. (Når det er USA der omtales, er det fordi USA fører statistikker over mangt og meget, som vi ikke gør i vort land.) Der er i USA rapporter over godt og vel 2. mill. misbrugte børn, hvoraf 5000 døde af misbruget. Misbrug af børn er steget med 700 % siden 1972 og er nu årsag til hver 5. barns dødsfald.

Pornografi og sexuelt perversion har erobret en stor plads på boghandlernes reoler og i alle trykte medier.

I USA er satanisme, humanisme, hedenskab og New Age bevægelsen øget stærkt de sidste år. Og det sætter sit præg, især på de unge. Skolerne har stort set vendt kristendommen ryggen og åbnet sig for okkultisme og andre former for ondt. Det er moderne at kalde sig kristen men uden at leve efter Bibelens ord.
Obsession with death. Death symbols begin to appear in society, and followers begin to fix their minds on death. Remember, hard-core Satanism demands human sacrifice, the younger the better. If our theory is correct, we should be able to see our society killing these innocents. In fact, since Satanists view the sacrifice of humans as the highest sacrifice, and the younger the better, we should see our society killing many babies at the youngest age possible? Do we see this occurring in American society? Of course!! We are killing over 1,500,000 babies yearly, most of them in such a way that physically tears them apart in the womb.

Satanister har altid hadet den af Gud forordnede familiemønster.

Alkoholisme og narkomisbrug er steget voldsomt i det sidste årti og er stærk medvirkende til at ødelægge familiemønsteret. Og skilsmisser er fordoblet siden 1965.

Der er mange beviser på, at mange tidligere kristne værdier er blevet erstattet med sataniske. Og det er en af grundene til, at Gud lader sin dom ramme Amerika.

Satanisme fremmer selvmord og umoral og kræver, at der ofres mennesker, jo yngre des bedre.
The Satanic Bible boldly states, on page 67, Satanism condones any type of sexual activity which properly satisfies your individual desires --be it heterosexual, homosexual, bisexual, or even asexual... Satanism also sanction any fetish or deviation which will enhance your sex-life...Transvestism, sadism, masochism, exhibitionism, to name only a few...
Satanism has always demanded human sacrifice, the younger the better. In October, 1985, the TV Program, 20/20 reported the phenomenon of Satanism in America today. Their last segment showed several women who were giving birth for the express purpose of sacrificing the babies soon after birth. Since Satan highly values young, innocent baby sacrifice, think how very pleased he must be in the sacrificial slaughter of millions of unborn babies yearly in this country.
You can thus see how this perception that America has replaced its national Christian foundation with a Satanic one, truly answers the question of why we are experiencing these many serious problems in an unprecedented manner. Keep this principle in mind, for it will further enlighten you as you proceed throughout our seminar material.

Mange liberale kirker har adopteret visse sataniske værdier og betragter for eks. homoseksualitet som en værdig livsstil. De accepterer kristen rock og godkender, at kristne lever på verdslig måde. De mener, at Skriftener er ude af trit med nutiden, hvorfor vi skal sortere visse dele af Bibelen bort.

Domstolene har gjort det ulovlig at bruge Guds navn på offentlige steder. Og skolerne skal følge humanistiske lærdomme og udviklingslæren.

Det er for hårdt at sige, at der er en udbredt satanisme blandt menneskene. Men Satans værdier har fået indpas hos mange, som tidligere levede efter kristne værdier.

Den ny Verdensorden har et kraftigt greb i USA. Og som det går dette land, vil det også gå for vort folk, idet vi følger USAs eksempel i mange ting.

Frimurerorganisationen er Antikrists fødselshjælper.


Frimurerne og deres loger består af både en synlig og en usynlig del.

Jo højere grad en frimurer har, des mere er han et brugbart værktøj til at fremme Satans mål. Uden tvivl vil mange frimurere hævde, at en sådan påstand ikke er rigtig.
Frimurerne får nemlig ikke alt fortalt, førend de har nået de højeste grader, og ser derfor ikke, at deres loger er Antikrists fødselshjælpere.

Frimurere er en organisation indeni en organisation, som delvis er opbygget på usande informationer. Og som nævnt er det kun toppen der ved, hvad det hele går ud på.

Lad os høre, hvad frimurerforfatteren Manly P. Hall skriver om denne to-dimensionale organisation (synlig og usynlig) af frimurere.
[Hall was honored by The Scottish Rite Journal, who called him The Illustrious Manly P. Hall in Sept, 1990, and further called him Masonrys Greatest Philosopher, saying The world is a far better place because of Manly Palmer Hall, and we are better persons for having known him and his work] Hall blev æret for sit store arbejde.

Dette er, hvad Manly P. Hall skriver, gengivet på engelsk:
Freemasonry is a fraternity within a fraternity -- an outer organization concealing an inner brotherhood of the elect ... it is necessary to establish the existence of these two separate and yet interdependent orders, the one visible and the other invisible. The visible society is a splendid camaraderie of free and accepted men enjoined to devote themselves to ethical, educational, fraternal, patriotic, and humanitarian concerns. The invisible society is a secret and most August [defined as of majestic dignity, grandeur] fraternity whose members are dedicated to the service of a mysterious arcannum arcandrum [defined as a secret, a mystery]. [Hall, Lectures on Ancient Philosophy, p. 433]
Many well-meaning men are members of this visible society with no knowledge whatsoever of the inner invisible society. In fact, Albert Pike had some things to say about the brethren in the visible society: Masonry, like all the Religions, all the Mysteries, Hermeticism, and Alchemy, conceals its secrets from all except the Adepts and Sages, or the Elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be mislead; to conceal the Truth, which it calls light, and draw them away from it. [Morals and Dogma, p. 104-5, 3rd Degree]
Vi kan altså fastslå, at frimurerbevægelsen er en religion, opbygget på sataniske mysterier og filosofi. Og at mange støtter bevægelsen uden at forstå, hvad de er med i.

Dersom nogen på det tidspunkt, de indvies til frimurer, har en rest af bibelsk tro, vil det langsomt blive fortrængt for at give plads for den nye, dæmoniske tro.

Medlemmer af den synlige gruppe udgør ifølge biskop Pike, der var en af spidserne hos frimurerne, omkring 95 %. [Morals and Dogma, p. 103, 3rd Degree.]

Hvis en person ikke vil acceptere den virkelige lære i frimurerbevægelsen, vil han aldrig nå så langt som at blive indviet i den dybere struktur i denne religion.

Det følgende er medtaget som en dokumentation for, at frimurerbevægelsen helt igennem er satanisk og står for en Antikristelig fjendtlighed mod Gud:
A very recent book also speaks of these two organizations. David Ovason, a noted astrologer, has written a book publised in 1999, entitled, The Secret Architecture of our Nations Capital: The Masons and the Building of Washington, D.C. This book is not an anti-Mason book; in fact, a glowing forward to this book is written by none other than C. Fred Kleinknecht, 33 Degree, Sovereign Grand Commander, The Supreme Council, 33 Degree (Mother Council of the World), Southern Jurisdiction, U.S.A., Washington, D.C. In other words, the conclusions of this book are highly thought of by one of the most important current Masons in the world today! Listen to what this book says about the two organizations of Freemasonry,
After speaking of the cosmic astral journey in Masonic terms, Ovason speaks of the meaning of the more common symbols of Masonry. ... Bromwell injected a profound level of esotericism into the bland-seeming symbols used within the Lodges. These proliferate on the so-called tracing boards and carpets ... used by Master Masons to demonstrate Masonic symbols to the neophytes. When not used as an instrument of education, the tracing boards and carpets remain as symbols of the Lodge -- of the inner and outer way of the Craft. [Page 99] So, David Ovason admits that Masonry has both an inner [Invisible] and an outer [Visible] society. And, Albert Pike has boldly stated that the neophytes are deliberately taught untruths about the meaning of the symbols!
New Age author, Bill Cooper, hardly an anti-Mason, and certainly not a Christian, has this to say about these two fraternities, one within the other. Most members of the Freemasons are not aware that the Illuminati practices what is known as secrets within secrets or organizations within organizations. [Behold A Pale Horse, p. 79]
The final example of this fraternity within a fraternity, the Invisible residing within the Visible, comes from the oldest New World Order planning document known to be in existence. This document is one of the best examples of Automatic Writing, and it details many of the changes societies throughout the world must make in order to achieve the Kingdom of The Christ. This document is known as the Protocols of the Learned Elders of Zion, and is being followed carefully today. Listen as the supernatural author speaks of the two organization within Freemasonry. The author is speaking of the guise by which the Illuminati will ultimately seize dictatorial control.
7. For what purpose then have we invented this whole policy and insinuated it into the minds of the gentiles without giving them any chance to examine its underlying meaning? For what, indeed, if not in order to obtain in a roundabout way what is for our scattered tribe unattainable by the direct road? It is this which has served as the basis for our organisation of SECRET MASONRY WHICH IS NOT KNOWN TO, AND AIMS WHICH ARE NOT EVEN SO MUCH AS SUSPECTED BY, THESE GENTILE CATTLE, ATTRACTED BY US INTO THE SHOW ARMY OF MASONIC LODGES IN ORDER TO THROW DUST IN THE EYES OF THEIR FELLOWS. [Protocol #11 - The Totalitarian State, Paragraph 7; Emphasis was in the original]
Notice that this supernatural author described the Freemasons of the Outer, Visible Fraternity as Gentile Cattle which had been deliberately drawn into the Fraternity for show so as to throw dust in the eyes of their fellows. It turns out that the Masons of the Invisible Fraternity think quite lowly of the Masons of the Visible Fraternity!
But, why should we be surprised, for Albert Pike called the Visible brethren who are just trying to learn what the symbols of the Lodge mean, conceited interpretors. [Morals and Dogma, p. 105]
By the way, for those of you who have tried to convince me that Albert Pike is discredited today, listen to what David Ovason in his book on the secret Masonic architecture of Washington, D.C., says about Pike:
1. Albert Pike -- probably the most learned esotericist in the United States ... [P. 31]
2. ... Albert Pike was a fine scholar in some areas ... [P. 92]
3. The learned Albert Pike ... [P. 366]
4. ... Pike died in his rooms at the temple on April 2, 1891. Seven years later, Congress approved the raising of the Albert Pike memorial ... The statuary is imposing. A larger-than-life, full-length satute of Pike stands on a high pedestal, attended by a lamenting woman said to represent the spirit of Masonry. [P. 321]
Remember, this book was glowingly recommended by the current top leader of Freemasonry, C. Fred Kleinknecht, 33 Degree, as noted above! Obviously, if Mr. Kleinknecht thinks this highly of Albert Pike, then all those people who have tried to convince me otherwise need to take this matter up with Mr. Kleinknecht! The fact is, Pike IS Freemasonry today.
There IS one short paragraph that properly and concisely defines the heart and soul of the Invisible Fraternity of Freemasonry. Let us return to Manly P. Hall for this quote:
When a Mason learns the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his Craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step onward and upward, he must prove his ability to properly apply energy. [The Lost Keys To Freemasonry, Manly P. Hall, published by the Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc., Richmond, Virginia, 1976, p. 48; Emphasis added]
The Scottish Rite Journal praised Manly P. Hall in 1990 as Masonrys Greatest Philosopher. One 32nd Degree Mason wrote back to me, stating that he had never, ever heard of Manly P. Hall; yet you can see his book was published by the Macoy Publishing and Masonic Supply Company. The only reason this high-ranking Mason had never heard of Manly P. Hall is that Hall was a leader of the Invisible Fraternity, while this Mason was participating in the Visible Fraternity!
Another 33rd Degree Freemason, Foster Bailey, sponsored his wife, Alice A. Bailey, into Co-Masonry, where she became a key leader. Alice was also the top leader of the House of Theosophy from the 1920s to the early 1950s; she was a prolific writer, admittedly a channeler for a spirit by the name of Master D.K. She had significant revelations to add to this subject of Inner, Invisible Freemasonry.
There is no dissociation between the One Universal Church, the sacred inner Lodge of all true Masons, and the inner-most circles of the esoteric societies. [Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 513]
Bailey is saying here that, once you get into the Inner, Invisible part of Freemasonry, there is no distinction possible between this heart of Masonry, the true Universal Church [which we know to be the church of Antichrist], and of the similar inner-most circles of the other secret societies throughout the world.
But, then, Bailey makes an even stronger statement revealing the Inner, Invisible Masonic fraternity. The Masonic Movement ... is the custodian of the law; it is the home of the Mysteries, and the seat of initiation. It holds in it symbolism the ritual of Deity, and the way of salvation is pictorially preserved in its work. The methods of Deity are demonstrated in its Temples, and under the All-seeing Eye the work can go forward. It is a far more occult organisation than can be realised, and it is intended to be the training school for the coming advanced occultists. [Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 511]
Since the meaning of the word, occult, is hidden, or invisible, we know that Bailey is here speaking of the Inner, Invisible part of Freemasonry. And, not only is does this Invisible Fraternity exist, it is intended to be the training ground for the coming advanced occultists!!
THIS is the Invisible Freemasonry, about which you have been kept in ignorance all along! To verify this fact even further, we encourage you to go to the publishing and distribution house of Invisible Freemasonry, Kessingers Freemasonry and Occult Publishing; Kessingers publishes all the old, formerly very secret Masonic books of the Invisible Society. The address is http://www.kessingerpub.com/ and we encourage you to peruse the subjects they have listed at the very bottom of their Home Page, noting the extremely Satanic, anti-Christian subjects of which the Invisible Fraternity is comprised! We have noted a few of these subjects below as Kessingers has listed them:
Alchemy; Ancient Religions; Astral Body [Satanic practice]; Astrology [Forbidden in Bible]; Auto-Suggestion; Babylonian; Blavatsky, H.P. [one of the most Satanic Black Magick practitioners of all time! Her teachings were studied by Adolf Hitler and provided basis for the Jewish Holocaust]; Buddhism; Card Reading; Chaldean [Babylon and Chaldean Mysteries were brought into total annihilation by God for their severe Satanism, and is the same Babylon condemned in the Book of Revelation]; Christian Mysticism [This is the Christianity of Masonry, where every single doctrine is reinterpreted]; Christian Science [Fully anti-Christian but compatible with Masonry]; Clairvoyance [Satanic to the core and forbidden in the Bible]; Color and Sound [Critically important to Satanism]; Cosmic Consciousness [SATANIC]; Crystal Gazing [Forbidden in Bible]; Divination [Forbidden in Bible]; Druidism and Celts [Elevated human sacrifice to highest levels]; Eastern Doctrines; Esoteric Christianity [Redefining Christian doctrines]; Evolution [And you just thought Masonry was compatible with true Christianity]; Fortune Telling [Forbidden in Bible]; Geomancy and Gematria [Satanic]; Gnosticism [Fought against in the Epistles of Paul in the Bible]; Hermetic; Holy Grail [Satanic allegory to produce Antichrist]; Hypnotism; Islam; Karma [Satanic doctrine teaching Reincarnation]; Love and Sex Consciousness [Completely Satanic]; Magic [Forbidden in Bible]; Nature Worship [Sun Worship primary worship of Invisible Freemasonry]; Palmistry [Satanic Divination]; Phallicism [Worship of Male erect Sex Organ!]; Qabalah [Satanic Reinterpretation of Hebrew Old Testament]; Reincarnation; Rosicrucian [Satanic to the core]; Serpent Worship [Not only is Masonry a religion, it worships the Serpent, actually Satan himself]; Telepathy [Satanic communication without audible language]; Tarot [Divination forbidden in Bible]; Transcendental Physics; Zoroastrianism [Satanic cult destroyed by God in Old Testament].
THIS is the heart and soul of the Invisible, Inner Fraternity. The absolute darkest part of this heart is Phallicism, worshipping the erect Male Sex Organ. The obelisk is the major symbol for this worship, which is why you see obelisks everywhere associated with Freemasonry! It is time to stop being deceived, dont you think?!
Listen to Albert Pike speak of the obelisk: Hence the significancy of the phallus, or of its inoffensive substitute, the obelisk, rising as an emblem of the resurrection by the tomb of buried Deity … [Morals and Dogma, p. 393] Now, you know why you see so many obelisks atop the graves of Freemasons, for it is an emblem of the resurrection of buried Deity; the Invisible Mason believes he is becoming a god throughout his life, so the obelisk at his grave is simply the visible manifestation of that belief.
The obelisk was originally created by the Egyptian Mysteries of the Pharaohs, and is spoken of in the Bible. Listen: … King Jehu said to the guards and to the officers, Go in and slay them; let none escape. And they smote them with the sword; and the guards before the king threw their bodies out, and went into the inner dwelling of the house of Baal. They brought out the obelisks of the house of Baal and burned them. [2 Kings 10:26, Amplified Bible]
God Almighty ordered the Satanic obelisks burned, but only after He ordered King Jehu to slaughter the worshippers of the obelisk, also known as Baal worshippers. Thus, the Invisible Freemasonry is devoted to the obelisk worship so forbidden by God as to be worthy of the Death Penalty. Keep this in mind the next time you contemplate the Washington Monument!
Finally, Serpent Worship takes us directly into Hell itself, for Satan stands directly behind this form of worship. This is the Invisible Fraternity of Freemasonry, and I bet you never knew it existed, did you?
Now that you know all this, I encourage you to read The Cutting Edge articles, realizing that they deal with the invisible inner organization. Remember this: we are not participating in a debating society, nor am I trying to win you over to my side. Your precious eternal soul is at stake here; you are participating in the most evil, deceptive organization in the world. Your very participation in the Visible Fraternity gives all demons the legal right to afflict you, to cause you great distress and grief, even though you are totally ignorant of the Inner Fraternity.
Your eternal soul is at stake; please read our articles with the greatest of care, and with your spiritual eyes opened.

Antikrist og de ti regioner


Antikrist er en person, der i Satans kraft vil stå frem nær ved tidsalderenes slut. Og han er hovedet for den verden, der med begejstring tager imod Den ny Verdensorden. (Se Åb. 13:1 og 17:15.)

Satan viste allerede, da Babelstårnet blev bygget (1.Moseb. 11:1-9), at hans mål var at få absolut kontrol over nationerne. I de sidste dage vil Satans mand, Antikrist, få både politisk, økonomisk og åndelig magt og blive en verdensdiktator. Og han vil presse mennesker til at tage et mærke på hånd eller pande, og ingen vil kunne købe eller sælge uden dette mærke. Derved kan han tvinge mange til at tilbede sig. (Åb. 13:8 og 16-17.)

Han vil ved sin fremtræden eliminere 3 magter (Daniel 7:8 og 24), som vil være en del af de ti konger (regioner), der vil træde frem i endetiden, men som skal blive ødelagt ved Kristi synlige komme på Oliebjerget. De er omtalt som horn eller som tæer. (Daniel 2:41-44 & 7:24.) Disse ti konger fremstår indenfor det gamle romerriges område.

Men der synes at være yderligere en inddeling, idet FN netop nu har inddelt verden i 10 regioner med hver sin leder. Endnu et skridt hen imod Antikrists fremtræden, omtalt som det lille og 11. horn i Dan. 7:8.

I bogen Mankind At The Turning Point gøres der rede for, at Den ny Verdensorden allerede arbejder på at reorganisere verdens 170 suveræne nationer til 10 super-nationer, som vil blive:

North America.
Western Europe.
Japan.
Australia, South Africa.
Eastern Europe, including Russia.
Latin America.
North Africa and the Middle East.
Tropical Africa.
Syd og sydøst Asia.
Kina.

Allerede i 1991 begyndte George Bush og kongressen at skabe en økonomisk enhed bestående af Kanada, USA og Mexico. Og Vesteuropa har, når vi ser bort fra enkelte lande, gennem flere år samlet været på vej til at blive en superenhed.

Antikrist er hovedet for Satans lovløse system. (2. Thess. 2:3.) Han vil sætte sig i Guds sted og vil spotte ham. Og han skal tale store ord. (Dan. 7:20.) Og i 11:36 læser vi, at han vil ophøje sig over Gud.

Dette sker allerede i dag, idet Maitreya regner sig selv som en 7. grads adept i den okkulte orden, hvor Jesus regnes for en 4.grads adept. (Se Constance Cumbeys bog, Hidden Dangers Of The Rainbow, side. 96-97.)

Hvordan det går Antikrist, læser vi også i Dan. 11:36: ”Kongen (Antikrist) skal (få lov) gøre, som han vil. Han skal ophøje sig og hæve sig over enhver gud, og mod gudernes Gud taler han forfærdelige ord. Han skal have fremgang, indtil vreden er til ende. Thi det som er fastsat, vil blive fuldbyrdet.”

Formålet med Den ny Verdensorden er at bedrage folk, så det bliver lettere for Antikrist at føre dem dertil, hvor han vil. ”Men det er kun de ypperste ledere der fuldt ud ved, hvad det hele går ud på. Resten er kun ”dumme mennesker”, som de kan styre hvor de vil.” (Bill Cooper, Behold A Pale Horse, p. 49; Peter LeMesurier, Og The Armageddon Script, 215-252.)

Antikrist får sin autoritet fra Satan og bliver kontrolleret af ham. (Åb. 13:4 og Dan. 8:24.) Og Satans mål er at få udslettet alle kristne i de sidste 3½ år af hans magts tid. (Daniel 7:25, 12:7 og Åb. 13:1-7.) Det er dem, der er blevet kristne efter bortrykkelsen.

Hvorfor tillader Gud dette at ske? I Dan.11:35 står: ”Nogle af de forstandige skal undertrykkes, for at de kan blive prøvet og renset og tvættet til endens tid. Thi endnu tøver det med enden, til den fastsatte tid er inde.”

Gud vil, vi skal prøves, renses og tvættes rene ved tro på Lammets blod, så vi kan iklædes hvide retfærdigheds klæder. (Åb.19:8.) Hver dag er en prøvetid. Hver dag skal vi holde afstand til Den ny Verdensorden og gå på den smalle vej. Vi skal forstå, at Guds ord taler alvor til os og tage imod det med frygt og bæven. Thi det, der står skrevet, det kommer til at ske. Og kun dem, der holder sig nær Gud og holder fast ved hans ord, formår at sejre i prøvelsens stund.

Advarselstegn


Et af vor tids advarselstegn kunne vi læse om i THE TIMES, onsdag 28/11.01. Der stod, at FN har godkendt 5 nye medlemmer i sikkerhedsrådet, så der i alt er 10. Og at FN er rede til at overtage den politiske og militære kontrol over verden indenfor et år.

Andre har peget på, at verden skal opdeles i 10 regioner, ligesom det gamle romerrige skal opdeles. Landegrænserne i Europa skal ophæves og i stedet skal der være ti regioner, hvorved Bibelens profeti om 10 konger kommer til at gå i opfyldelse.

I Åb. 17:12-14 står der: ”De ti horn, som du så, er ti konger, som endnu ikke har fået noget rige, men de får myndighed som konger i én time sammen med dyret. De har én og samme tanke, og de giver deres magt og myndighed til dyret. De skal føre krig mod Lammet, og Lammet skal sejre over dem, thi han er herrernes Herre og kongernes Konge, og de, som er med ham, er kaldede, udvalgte og trofaste.”

Vi læser i 2.Tess. 2:8-10 en beskrivelse af den onde person, der skal står bag denne sataniske fremfærd, som er ved at komme frem. ”Da skal den lovløse blive åbenbaret, ham, som Herren skal ødelægge med sin munds ånde og tilintetgøre ved sin synlige genkomst i herlighed. Den lovløses komme er efter Satans virksomhed med al kraft, tegn og løgnens undere og med al uretfærdighedens forførelse blandt dem som går fortabt, fordi de ikke tog imod kærligheden til sandheden, så de kan blive frelst.”

Dette ser vi betydningen af i vor tid. Uretfærdighedens forførelse får i stigende grad lov at udfolde sig, fordi mange ikke tager imod kærligheden til sandheden. Det er kun skygger af den kommende virkelighed der kan ses. Men selv skyggerne vil være forfærdelige og bliver det i stigende grad, indtil forførelsen umærkelig går over i virkelighedens åndelige mørke.

Antikrists mærke


Det trækker op til den endelige konfrontation imellem Guds og Satans åndelige kræfter, som vi læser om i Åb. 13.kap. Gud vil, at hans folk skal afholde sig fra at gå ind under Antikrists autoritet. Han, som er Satans synlige repræsentant og være den verdensdiktator, der vil komme. Han vil udøve sin magt og autoritet med stor kraft, fordi han har den fra Satan selv.

I henhold til Johannes vil Antikrist få tildelt en tid på 7 år, hvor hele verden vil samles om ham for at ære ham. Vi skal ikke blot se på disse år men på de skygger, der kastes foran ham og være opmærksom på, at mange vil ære ham, før han står frem i al sin magt.

Det er tænkeligt, at der vil komme en form for mærke der kan ses som forløber for det mærke, der er omtalt i Bibelen som dyrets mærke. (Åb. 13:16-18.) Det vil sandsynligvis foregå ganske ubemærket ved, at bankerne for eks. udsender en meddelelse om, at der skal en ny identifikation til for stadig at kunne benytte sin bankkonti. Det vil se ud som en normal foreteelse, og kun de bibelkyndige vil forstå rækkevidden af en sådan handling. Der vil sandsynligvis blive afkrævet en loyalitetserklæring om, at man senere skal underskrive uddybende bilag for at få mærket, som lægges ind under huden i hånd og /eller pande.

At skrive under på sådant vil være det samme som en bestående kontrakt, der ikke kan brydes. Og for mange vil det først senere stå klart, hvad dette medfører.

Det vil få omgående og alvorlige konsekvenser ikke at skrive under. Sådanne vil miste retten til at købe og sælge og vil ikke kunne benytte nogen økonomisk institution. Supermarkederne vil sikkert bugne af varer, men dem uden mærke vil ikke kunne købe. Vi må helt stole på, at Gud på en eller anden måde hjælper – eller være rede til at dø for vores troskab mod YHWH.

På den anden side vil dem, der har modtaget mærket og tilbeder dyret få YHWHs vrede at mærke.”

”Og hele verden undrede sig og fulgte efter dyret. Og de tilbad dragen, som gav magt til dyret. De tilbad dyret og sagde: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til at føre krig mod ham?

Og der blev givet ham en mund, som talte store ord og bespottelser, og der blev givet ham magt til at fortsætte med det i 42 måneder. Og han åbnede sin mund til bespottelse mod Gud for at spotte hans navn og hans bolig og dem, som bor i Himmelen. Og der blev givet ham at føre krig mod de hellige og overvinde dem. Og der blev givet ham magt over hver stamme, tungemål og folkeslag.” Alle, som bor på jorden, skal tilbede ham, alle de, der ikke fra verdens grundlæggelse har deres navne skrevet i livets bog hos Lammet, som blev slagtet fra verdens grundlæggelse. Hvis nogen har øre, han høre!” Åb. 13:3b-9. ”Her er visdommen. Lad den, som har forstand, udregne dyrets tal, thi det er et menneskes tal. Og hans tal er 666.” V.18.

Det beskriver en undertrykkelse fra en række uhyggelige magter, der har været helt fra den babyloniske fangenskabs tid og indtil i dag. En at de værste magter var romerriget, hvor mange led under grusomme forfølgelser. I dag er dette rige borte, men det skal i Antikrists tid få lov at genopstå i de 10 regioner, der dækker det gamle romerriges territorium.

Kraften, der oppebærer disse riger, kommer fra dragen, Satan Og den afskyelige afgudsdyrkelse, der har fundet sted i disse riger, vil i den sidste tid tiltrække mange både blandt kristne og ikke kristne, idet mange, der ikke kender Skriften, vil blive indfanget i dens bedrag.

Den romersk katolske Kirke er en af vor tids store forførere. Jeg hørte i jan. 2002, at en af pavens kardinaler skulle tale i en kirke for den engelske dronning. Det er udtryk for en begyndende forsoning mellem den katolske og den evangeliske kirke. En forsoning, der må ses som et tegn på frafald og godkendelse af Antikrists gudsfjendtlige fremståen.

Guds dom over dem, der tilbeder dyret


Det er godt at være gudfrygtig, men det er bedre at være både gudfrygtig og årvågen. Og det kan vi ikke være, dersom vi ikke følger med i tidens tegn.

Vi skal ikke give op og tænke at alt er håbløst. Gud har al magt og han sætter grænser for Djævelens aktiviteter. Når Satan får lov at gå så langt, som han gør og vil gøre, er det for at Gud lader sin dom gå ud over dem, der ikke har villet tro sandheden. (Se 2.Tess. 2:8-10.)

Alle, der er med i den rest, der tilhører Gud og holder fast på sandheden og tilbeder den eneste sande Gud, kan Djævelen ikke røre ud over den grænse, Gud har sat.

På den anden side vil Guds vrede være mærkbar over dem, der står ham imod og lægger byrder på hans folk. Der står i Åb. 16:1-2: ”Da hørte jeg en høj røst fra templet, som sagde til de syv engle: Gå og tøm skålene med Guds vrede ud over jorden! Så gik den første og tømte sin skål ud over jorden, og ondartede og grusomme bylder slog ud på de mennesker, som havde dyrets mærke, og på dem, som tilbad hans billede.”

Tænk på, hvordan det gik Farao, der gjorde oprør mod Gud ved at være ond imod israelitterne. En af de plager, Gud sendte over ham og hans land, var bylder og sår. (2.Moseb. 9:8-10.) Samme dom, der rammer dem, der tager dyrets mærke på sig.

Den lovløse Antikrist bryder ikke blot Guds love men giver sig selv lov til at forandre dem.

”Han skal tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige. Og han skal sætte sig for at forandre tider og lov. Og de hellige skal overgives i hans hånd for én tid og tider og en halv tid.” Dan. 7:25.

Johannes skriver: ”Jeg så dyret og jordens konger med deres hære samlet til krig mod ham, som sad på hesten, og mod hans hær. Og dyret blev grebet, og sammen med ham den falske profet, som havde gjort tegn for dyrets øjne, hvormed han havde forført dem, som tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge kastet levende i ildsøen, som brænder med svovl.” Åb. 19:19-20.

De ti konger


Antikrist omtales i Bibelen som en stor og mægtig modstander af Guds sag. Ordet antíchristos er græsk og betyder mod-Kristus eller istedenfor-Kristus. Vi finner kun selve ordet Antikrist i Johannes-brevene, 1.Joh. 2:18, 22. 4:3 og 2.Joh. 7, men skikkelsen er omtalt under andre navne mange steder i Bibelen: Belial, Dom 19:22. Syndens menneske, fortapelsens søn, den lovløse, 2.Tess. 2:3 og 8. Løgneren, 1.Joh. 2:22. Dyret, Åb 11:7 og 13:1, 4 og 12. Antikristelige tendenser finder vi i GT i hedenske herskeres oprør mod Gud: Salme 2, Ez.. kap. 38 og 39, Dan. 7:7-8, 8:3-25 og 11:21-45.
I Jesu store tale om de sidste tider kaldes Antikrist for ødelæggelsens vederstyggelighed. (Matt 24:15.) Paulus omtaler ham i 2.Tess. 2:3-9 som den lovløse, der er dømt til fortabelsen, jfr. Åb. 19:20. Han kræver at blive dyrket som Gud og sætter sig i Guds tempel (måske betyder tempel her: menneskehjertet). Antikrist gør undere men bliver til slut dræbt af Kristus.

I nyere tid har der været megen tale om en verdensregering og forventning om en verdensleder. Og der tales meget om De ti Nationer. World Constitution Parliament Association (WCPA) har travlt med at gøre alt rede for en verdensregering.

Se også Article 5, the World Parliament, Section A, items #1 and #3. Under Article 8, The Integrative Complex, Sect. C (World Boundaries and Elections Administration), item #2, it says, The commission shall be composed of one commissioner each from ten World Electoral and Administrative Magna-Regions. Could these ten Magna-Regions and Commissioners be the ten kings and nations of Rev. 17:12,13? Maybe, maybe not.

Vi lægger mærke til, at vi læste ordlyden: ”The commission shall be composed of one commissioner each from ten World Electoral and Administrative Magna-Regions. (Kommissionen skal sammensættes af en kommissær fra hver af de ti magna-regioner.) Could these ten Magna-Regions and Commissioners be the ten kings and nations of Rev. 17:12,13? (Kunne disse ti ”Magna Regioner” blive de ti konger og nationer, vi læser om i Åb. 17:12-13?)

Uden tvivl vil disse ti konger med deres områder være spydspidser i Den ny Verdensorden. Og over dem vælges der en præsident, som skal tjene verdensregeringens interesse.

Antikrist, der fremstår som det lille horn i Dan. 7:24, vil stå i spidsen for de 10 europæiske regioner, men vil sikkert også præge FN og verdens 10 regioner.

Det gamle romerrige vil sikkert så blive 10 regioner for sig, ganske som Bibelen har sagt det vil ske.

Gud griber ind


Når dette sker, er vi nær afslutningen. Bortrykkelsen vil snart indtræffe. Og er vi rede, kommer vi med i dette herlige indgreb af Gud. Er vi ikke, rede kommer vi til at opleve en tid under Guds vrede, hvor Antikrist får lov at udfolde sit had mod Gud og dem, der i hans tid vælger at være på Guds side.

Verdens militær er rede til sammen med Antikrist at gå i krig mod Israel og mod Gud. Utvivlsomt vil også mange danske unge blive udtaget til en FN kontingent og sendt imod Israel. Men de vil komme til at opleve, at Gud griber ind. Der står i Ez. 38:21-23: ”Jeg nedkalder alle rædsler over ham (Gog og hans hjord), lyder det fra den Herre HERREN; den enes sværd skal rettes mod den anden; jeg går i rette med ham med pest og blod, med regnskyl og haglsten; ild og svovl lader jeg regne over ham, hans hobe og de mange folkeslag, som følger ham. Jeg viser mig stor og hellig og giver mig til kende for de mange folks øjne; og de skal kende, at jeg er HERREN.”

Hvor forfærdelig at være med imod Hærskarers Gud. I dag trækker det op til en endelig konfrontation mellem Satans magter og Gud. Alle, der ikke har valgt at tage imod Guds frelse ved tro på Jesus Kristus (se Joh. 1:12), vil da opleve hvad Guds vrede vil føre med sig. Men endnu i dag er nådens tid, i dag er Gud at finde. ”Søg HERREN, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær!” Es. 55:6.


Debat: Begyndelsen og enden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation