At stride troens gode strid

af Kim Andersen
Lagt på d. 14/09-03


Udskriv
Oversigt


Opmuntring til de kæmpende i Kristus


Jeg skriver denne artikel som en opmuntring til dig og ikke mindst til mig selv, som strider troens gode strid i denne tid.

Jeg oplever den åndelige kamp i dag, som en udmattende kamp, der ved at trække ud, fælder flere og flere mennesker, så de falder væk fra Jesus Kristus og Hans frelsende Død.

Her i Danmark, hvor den fysiske fred hviler, kan det virke som om at alt står stille. Ser vi på den fysiske del af det danske land, er der ikke de store udsving som tyder på forandring af nogen art – god eller dårlig. Jeg tænker her ikke på individet, men på landet som helhed.

I de sidste årtier, har den ene efter den anden menighed, accepteret den globale lære, som bl.a. trosbevægelsen har indført. På trods af advarsler og hårdt arbejde fra Guds tjenere, som holder sandheden for øje, er kampen om sandheden over hele verden faldet til den forkerte side, i form af accept af falske lærdomme.

Uanset hvor højt man råber, vandrer Guds udvalgte og kaldede forbi de gamle stier og tilsyneladende intetanende ind på nye områder, med nye oplevelser og beviser for, at der er noget åndeligt der virker.

I hele den åndelige verden, både i lyset og i mørket, er alt klart til at noget må ske. Men kampen kører videre, som om den aldrig havde i sinde at stoppe. Det åndelige menneske, okkult som troende, venter på, at Jesus kommer igen. Det er som om, hele universet holder vejret, inden den store storm.

Den gamle dame fra Valdres i Norge, blev også vist denne periode: ”Lige før Jesus kommer, og lige før den tredje verdenskrig bryder ud, vil der blive en afspænding, som vi aldrig før har haft. Der bliver fred mellem stormagterne i øst og vest, og det vil blive en lang fred. I denne fredsperiode vil der blive nedrustning i mange lande, også i Norge, og vi er heller ikke denne gang forberedte når det kommer. Den tredje verdenskrig vil begynde på en måde, som ingen havde forventet – og fra uventet hold.” (Jesus kommer snart)

For 20 år siden, tog næsten alle kristne afstand fra vranglæren i eks. den nye herlighed teologi, som absolut intet hold har i Sandhedens Ord. For 10 år siden, havde nogle få stykker accepteret løgnen og var gledet med på vognen. I dag, finder du næsten ikke en menighed, som ikke er involveret i ”endetidens vækkelse”, som i hast har bredt sig ud over hele jorden.

Igennem vedvarende og pågående slag for løgnen, igennem adskillige år, er mennesker bukket under for løgnen – dæmoniske lærdomme (1. Tim 4:1), som Satan utrætteligt har presset på med.

Men på trods af den store sejr, som løgnen allerede nu har vundet, gives der intet tegn på tilbagetog. I de forskellige menigheder, sidder der få personer tilbage, som prøver at redde sandheden ud fra løgnen, og disse mennesker må vi til stadighed arbejde på at få ud af disse frafaldende menigheder. (Åb 18:4)

Vi ved, at opfattelsen som præger menighederne i dag, er den samme som prægede Laodikea menigheden på Apostlenes tid. (Læs evt. Laodikea) Menigheden så med sine naturlige øjne, at den var rig og havde fremgang. Men med åndelige øjne, viste Gud, at den var fattig. Nøjagtig det samme er gældende for nutidens menigheder, hvor Jesus står udenfor og banker på deres dør, for at de må omvende sig, og komme tilbage til Ham. (Åb 3:20) Alvoren i dette, er dybere end man lige tænker over. Trænger man til at vende om til Jesus, er det fordi man er frafalden. Står Jesus og banker på – udenfor – er det fordi Han ikke er i menigheden.

Vi står mellem to profetier på to områder.


Men dette ”hvilerum” virker uendeligt, og det ser ikke ud til at der sker så meget på disse områder. Men først må den åndelige kamp som er i gang kæmpes, for at det synlige kan komme. Sandheden bekæmpes og mennesker må forberedes på Antikrists komme. Det sker igennem New Ages terminologi ”Global enhed” – som hele den politiske verden i flere år, har fulgt, og menighedernes terminologi ”Tværkirkeligt samarbejde”, samt deres evangelisation uden Kristi Kors – eks. Alpha.

Til orientering, vil jeg gøre dig opmærksom på, at for at opnå tværkirkeligt samarbejde, har det altid heddet sig: ”Lad os kaste vores forskelle væk, og samarbejde”. Det er ikke Bibelsk, for som Bibelen lærer, bør vi: ”udrydde det onde” (5. Mos 13:6, 1. Kor 5:13), som vi flere steder finder eksempler på i Bibelen.

Dette ”hvilerum” har for mange tusinde kristne mennesker verden over, betydet undergang, fordi de ikke har søgt styrke i sandheden hos Gud, til at være vedholdende i kampen.

Men Guds kald til de kaldede, og ikke mindst de udvalgte, om omvendelse, er endnu ikke ophørt. Derfor vil jeg opmuntre dig, du gode troens kæmper, som med dit liv og holdning viser, at du ikke er købt af endetidens falske sødme, til at fortsætte kampen til enden, for da skal du frelses!

At stride troens gode stridNår vi taler om at stride troens gode strid, må vi være opmærksomme på, at kampen kan gøre os vemodige og tøvende. Satan prøver på alle måder, at stjæle vores glæde i Herren og bilde os ind, at vores kamp er nyttesløs. Men det er ikke sandt og vi behøver ikke at tabe modet, for vi kan søge styrke hos Gud, igennem vores bøn.

Udholdenhed er ikke noget vi bliver opdraget til længere. Vores liv er i lang udstrækning formet sådan, at vi hellere hopper over, hvor gærdet er lavest, end at tage fat og gøre det, der egentlig skulle gøres. Man skal ikke kikke sig meget omkring, for at se det er sandt. Ægteskaber bliver brudt mere end nogensinde. Børneopdragelsen producerer problembørn som aldrig før. Alt sammen fordi konflikter ikke kæmpes, men undgås.

Men i den åndelige kamp, er vi nød til at være udholdende, da det på mange måder vedrører vores evige liv. Holder vi ikke stand, bliver vi nedkæmpet. Vi er ikke alene i denne kamp, men Gud er med os.

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.” (Ef. 6:10-18)

Vi har nogle åndelige våben, som vi må være opmærksomme på at bruge. Når vi taler om rustningen, fortæller den græske oversættelse, at der er tale om en komplet rustning på en tungt bevæbnet soldat.

Vores våben i denne fulde rustning er:

Sandhedens bælte Retfærdighedens brynje Villighedens sko Troens skjold Frelsens hjelm Åndens sværd – Guds Ord

Vores forsvar
Vi kan høre Jesus fortælle om disse våben, at de er stærkere end Satans idet han i Luk 11:21-22 siger: ”Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet.

Med sandhedens bælte spændt om vores lænd, kan vi, når verdens åndemagter kommer med løgne, for at vække vores angst eller sikre sig, at vi ikke går videre i kampen, stå imod disse løgne. Sandhedens bælte, er vores kendskab til Guds Ord, som lærer os sandheden at kende.

At tage retfærdighedens brynje på, betyder at vi må leve som retfærdige. Vi må efter bedste evne, leve retskaffent, ærligt og leve i lyset uden hemmeligheder der ikke tåler lyset. Vi må gøre op med vore brødre og holde vores sti ren, så Satan ikke kan fælde os på uretfærdigheder.

Villighedens sko. Når soldaterne for Rom skulle marchere i krig, havde de ikke sandaler på, men militær sko eller støvler. En sådan sko, var en tung, sømbeslået sko, som gav soldaten et godt fodfæste og beskyttelse i kamp. De måtte gå over alt, og fjenderne lagde ofte våben for at såre disse soldater. De lagde f.eks. en slags landmine - et stykke træ, med mange små spidser i forskellige retninger, som ville gøre en soldat ude af stand til at gå, hvis han trådte på den. Når vi skal have sådanne sko på, og ikke bare tæer, er det for at beskytte vores fødder mod Satans fælder som kommer på vor vej, hvor vi går med Sandhedens Evangelium. Vi vil støde på grunde til at blive bitre, vrede, hadefulde og andre ting, som giver dybe sår, hvilket kan ødelægge vore fødder, og gøre os ude af stand til at gå.

Troens skjold. Mister vi troen og overbevisningen om Guds løfter om retfærdighed, hellighed og at Han er med os, vil vi ikke kunne stå imod Satans brændende pile, som kan destruere os, i vores arbejde for Gud. Disse brændende pile kan være onde tanker, lyst, afgudsdyrkelse og andre forskellige fristelser. Som eks. i 1. Kor 10:13-14: ”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære!” Vi må tro på at Gud, uanset hvordan omstændighederne ser ud, har en udvej for os midt i den hektiske kamp.

Frelsens hjelm, beskytter os bl.a. imod den tanke, som mange kristne jævnligt støder på: ”Er jeg mon frelst”. Gang på gang slår Satan på dette område, for mister vi troen på, at vi er frelst, bliver vi absolut sårbare og ukampdygtige. Med denne hjelm på, som beskytter vores hoved, vil vi kunne stå imod bekymring og plager fra vores modstander.

Vores angreb
Åndens sværd – Guds ord, er vores offensive våben, med hvilket vi kan tilintetgøre vores fjende. Altid i åndelig kamp, viser Bibelen at Ordet er brugt. Rema ordet, det ord som gives os i specifikke situationer, er vores angreb, i enhver situation. Mange kristne har misforstået dette våben, for de har lagt Bibelen til side, og har sagt og gjort hvad som helst, der er blevet dem givet. Men Dette Rema ord, skal være i fuldstændig overensstemmelse med Logos, - Guds skrevne Ord. Du vil aldrig modtage et sandt Rema ord, som er modstridende med Logos Ordet. Vi må meget nøje sørge for, at vi har sandhedens bælte på, så vi formår at bruge dette våben korrekt.

Vores styrkes kilde.
Stadig bøn, er ud over alt andet, vigtig for at samle sig styrke til kampen. Igennem bøn og samvær med Gud, styrkes vi og får nye kræfter til at stå fjenden imod.

Kikker vi på disse våben, er alle med til at tilfredsstille Gud. Vi gør, ved at tage denne rustning på, Guds vilje, til glæde for Ham og Han beskytter os og er med os, i vores jordiske færd.

Menighederne i dag, har ikke iklædt sig denne fulde rustning, og er på snart alle områder nedkæmpet. Afgudsdyrkelse, løgn og uretfærdighed, er på mange områder trængt ind i rænkerne, og har gjort mange ukampdygtige. Deres angreb, Guds Ord, er så udtyndet og forfalsket igennem denne pågående dæmoniske lærdom som er udbredt, at det er et andet evangelium.

Modstand og forfølgelseStår du tilbage, og holder skansen i kampen, vil du, da dine brødre ligger og er såret – ude af stand til at kæmpe, stå for større angreb – ikke mindst fra dine sårede brødre som ikke vil rejse sig igen, og som med misundelse og had, også vil trække dig ned. Du vil opleve lidelse og hård modstand og at venderne tager afstand. Men jeg vil opmuntre dig. Du lider for Kristi skyld, hvorved du er saliggjort.

Læs og tænk over disse opmuntrende Bibel Ord:

For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i.” (Fil 1:29-30)

holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.” (2. Tim 2:12-13)

Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde.” (Jak 5:10-11)

Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst” (1. Tim 6:12-14)

Der er ingen grund til, at lade sig stoppe af sådan modstand. Vi må holde evigheden for øje, i vort arbejde for Gud. Prisen kan være stor, men belønningen vi vil få ved Kristi domstol, vil være meget større. Men i dette liv, kan vi hos Herren, til hver en tid, søge trøst og glæde.

Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.” (Romerne 8:17-18)

Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten.” (2. Kor 1:7)

Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed! Amen.” (1. Pet 5:10-11)

Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer.” (1. Pet 4:14)

Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der hvervede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål.” (2. Tim 2:4)

Forfølgelse, er også en pris vi må betale. Jesus Kristus, har altid været en anstødssten. Budskabet om korset og omvendelse fra synd, har altid været hadet af mennesker. Menighederne i dag, har mildnet og i mange tilfælde fjernet denne anstødssten.

Mange menigheder søger at blive venner med verden, og har for at få verdens mennesker ind i kirken, mildnet og gjort budskabet overfladisk, så mennesker ikke stødes og takker nej. Men frelsen vil udeblive, da erkendelsen af synden som verden i dag elsker, er den eneste vej til at få tilgivelse.

Menighederne – Laodikea hader omvendelse. De er selvtilfredse og elsker sig selv og deres succes i verdens øjne. Gud har udspyet dem af sin mund siger Han (Åb 3:16), og derfor hader de, at blive vist, hvem og hvad de er.

Derfor vil forfølgelsen primært komme fra dine ”brødre”. Nøjagtig som det var tilfældet med Jesus, der af sine egne blev myrdet. Mennesket har ikke ændret sig, og stoltheden er ikke blevet mindre i nutidens menigheder.

Men når forfølgelsen kommer, så husk på disse vers:

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.” (Matt 5:11-12)

Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.” (Matt 10:22)

Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.” (Matt 24:9-13)

Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld.” (Luk 6:22)

De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.” (Joh 16:2-3)

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig.” (Joh 15:20-21)

At vi bliver udelukket fra ”synagogerne” må vi ikke tage personligt. Arbejder vi for Gud, og holder vi os til Bibelen, er det ikke vore egne ord vi taler, men Guds Ord. I virkeligheden er det Gud de forfølger og hader. Burde kristne mennesker ikke elske Guds Ord? Bibelen lærer, at den vise elsker irettesættelse og formaning. For det er kun derigennem vi holder os tæt til Gud. Det gør vi ikke ved at lade vores lyster og ønsker få frit løb. Vi må overgive alt til Gud, og tillade Ham at udpege vores synd, så vi kan komme nærmere ham.

Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død” (Fil 3:7-10)

Han (Moses) ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå en syndig nydelse, og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte” (Hebr 11:25-26)

Menighederne er så fyldt med New Age i dag, at de ikke kan skelne skidt fra kanel. Hele budskabet om økonomi, er et resultat af New Age læren. Hvor i Bibelen finder du, at vi kan tillade os, at bruge Herrens hus til kollekt prædikener? Bibelen fortæller, at mennesker vil blive pengeglade i den sidste tid. Menighederne har sat sig så hårdt i store, dyre bygninger, at de er afhængige af dette falske evangelium. Nogle bruger 2. Kor 8:3, som siger ”For de gav efter evne, ja, over evne”. Men det var ikke som resultat af en kollektprædiken eller nogen form for pres. Det var som der står videre: ”på eget initiativ har de indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige.” (2. Kor 8:3-4)

Menigheden i Jerusalem, var meget fattig, og som resultat af, at menigheden Makedonien havde givet sig selv til Gud, var ønsket om at hjælpe de fattige - i linie med Guds Ord, så overvældende at de frivilligt ønskede at deltage i gaven.

Gud vidste, at dette budskab, sammen med andre dæmoniske lærdomme, ville blive taget kærligt imod af sine menigheder.

Talen om Jesu fysiske tilsynekomst i menighederne, er også et resultat af New Age læren. Det er dæmoniske lærdomme, som igennem påtrængende og vedblivende påvirkning, er blevet accepteret af Guds folk. Hvorfor er vi her endnu, hvis endda ikke bare Jesu 2. genkomst men også 3., 4., og 5. har fundet sted? Bibelen lærer jo utvetydigt, at Hans folk vil være hentet hjem, før Jesus kommer igen.

Daniel fortæller i Dan 12:4, at denne tid vi er i nu, vil menneskers kundskab være stor. Mennesker vil vide meget og kunne mange ting, præcis som vi ser i dag. Men det betyder, at mennesker også vil sætte deres lid til deres egen kundskab, som de selv har erhvervet sig og ikke kundskaben om Gud. Derved bliver alle gamle opfattelser i denne tid bortkastet til fordel for nye og mere ”fornuftige”. Gamle åbenbaringer som gamle bibellærere har fået åbenbaret af Helligånden – endetidsprofetier med mere, vil blive begrint og hånet, til fordel for nye dæmoniske lærdomme.

Når du og jeg taler imod deres kærlighed til alt det falske, bliver de vrede og kommer imod os.

Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!” (2. Tim 4:5)


Debat: At stride troens gode strid

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation