Guds sandhed & Satans løgne

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 10/08-98Foruden at ville få os til at føle os gode får Satan os til at jage efter, hvad han har at tilbyde af verdens lyst, rigdom og ære Han gør alt for at få os til at ringeagte Bibelen og tro, at der blot er tale om en gammel bog, som i dag er uden betydning Men det er dårskab at mene således I Sal 14:1 står, at ”dårerne siger i hjertet: ”Der er ingen Gud” I King James Version står der videre: ”De har gjort afskyelige ting, der er ingen, der gør godt” I Romerne 3:16 står: ”…der er ødelæggelse og elendighed på deres veje” Og i vers 18: ”De har ingen respekt for Gud” Således ser Gud på uomvendte mennesker De er alle afvegne, fordærvede, ingen gør godt, end ikke én eneste (jf vers 12)

I vers 19 læser vi: ”… hver mund skal stoppes og hele verden stå strafskyldig for Gud” Det, vi selv formår eller som loven kan drive os til, hjælper os ikke ”Nu er derimod Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden nogen lov, den retfærdighed, som er bevidnet af loven og profeterne”, vers 21 (Se også 1. Pet 1:10)

Forløsning fra vore synder


I vers 24 berører Paulus et vigtigt punkt Nemlig hvorledes en ugudelig synder bliver retfærdiggjort ind for en hellig Gud Det sker ved, at Guds retfærdighed, som vi var afskåret fra, fordi intet menneske kan holde loven, er blevet åbenbaret for os, adskilt fra loven ”De bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen, den, som er i Kristus Jesus” (Se også Ef 2:8 , Tit 3:5 og 7, Matt 20:28 , Ef:17, 1 Tim 2:6 og 1. Pet 1:18-19)

Forløsning betyder løsesum eller at købe tilbage Jesus hentyder til det, hvor han siger: ”Men når dette begynder at ske, se da op og løft jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig”, Luk 21:28 Da nærmer forløsningen sig sin endelige opfyldelse, hvor det åbenbares, hvor meget det omfatter, at Kristus købte os fri fra syndens følger og lader os få del i hans herlige kongerige, der vil komme til at overskygge alt, hvad vi formår at kunne forstå

Guds frelse ved tro på Jesus Kristus er så fuldkommen, at vi kun ved tro kan rumme den Det er menneskeligt set svært at forstå, at den ære og herlighed, som alle mennesker gennem syndefaldet mistede, bliver genoprettet ved tro på Jesus ved hans forløsning – frikøbelse – som vi får del i på grund af hans retfærdighed Men vi tro, at ”ham [Jesus] stillede Gud offentlig frem som nådestol gennem tro på hans blod, i hvilket han lader se sin retfærdighed, idet han tilgiver vore synder…”, Romerne 3:25

”… Skabelsen selv skal blive frigjort fra forgængelighedens slaveri, ind i friheden, ind i Guds børns herlighed For vi har forstået, at hele skabelsen stønner sammen og har fødselssmerter sammen indtil denne tid Men ikke alene det, men også vi selv, som har Åndens førstefrugt, også vi stønner i os selv, idet vi tålmodig venter på sønnepositionen: Frikøbelsen af vort legeme”, Romerne 8:21-23 , fra den græske tekst Textus Receptus Kristus er blevet os visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning (1. Kor 1:30)

Hvad løskøbes vi fra?


Vi bliver løskøbt fra, at Gud ikke fuldkommen vender sig bort fra os, hvad der ville indebære evig dom og fortabelse Og fordi Gud har løskøbt os, giver han os magt til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Joh 1:12 , Romerne 8:15 , Gal 3:26 og 1 Joh 1:12) Dem, der tror på Jesus som deres frelser, er løskøbt fra Guds vrede, som vi i Joh 1:12 ser, der er over alle dem, der ikke lyder Sønnen ”Lad ingen bedrage jer med tomme ord; thi for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn”, Ef 5:6

Tomme ord eller den tomhed, vi bliver bedraget af, læser vi om i vers 5 ”Det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller havesyg – det er det samme som en afgudsdyrker! – har lod og del i Kristi og Guds rige” Vi skal ikke lade os rokke fra Skriftens grund af tidens løse moral og tolerance overfor sexuel umoral Thi det er en af grundene til, at Guds vrede kommer over ulydighedens børn I 4 Mos 25:1-9 læser vi, at 24000 mænd fra Israel blev dræbt, fordi de syndene med kvinderne fra Moab Herrens vrede imod umoral ses også klart i 1 Mos 19:5 og 24-25, hvor vi læser, at Gud på grund af homoseksualitet lod regne med svovl og ild over byerne Sodoma og Gomorra Og i Åb 21:8 ser vi Guds vrede udfolde sig over de feje, utro og afskyelige, mordere, utugtige, troldmænd, afgudsdyrkerne og alle løgnerne Det har Jesus frikøbt os fra, dersom vi tror på ham og tager imod ham som vor frelser Da rammes vi ikke af Guds vrede og kommer ikke for dommen, men får for evig del i herligheden sammen med Gud

Vi er ”dyrt købt”, 1 Kor 6:20 og 7:23 Og løsepengene er ”Kristi dyrebare blod”, 1. Pet 1:19 Ved tro på Jesus er vi med i denne ”løskøbelse” Men dem, der ikke tror, er stadig under loven og derfor under Guds vrede (jf Gal 4:5)

Satans bedrag er den samme i dag som førhen


Satan bedrog Eva med sine løgne og såede tvivl om det, Gud virkelig havde sagt. Og således forvrænger han også Guds ord i dag. En af hans største løgne har fået mange til at tro, at der ikke er nogen fortabelse. En anden, at det er så lang tid siden, Bibelen blev skrevet, at dens ord i dag er uden betydning og vi derfor kan gøre, som vi vil.

Folkene på Noas tid blev bedraget, endog så mange af dem, at kun 8 personer troede på Guds advarsler og blev frelst. Afstanden imellem det, Gud har sagt, og det, mange tror han har sagt, er uendelig stor. Og endnu større er afstanden imellem det, Gud har sagt og det, mange ved vantro fordrejer det til.

En af Satans hurtigløbende løgne er, at Bibelen ikke er sand men fuld af myter Men i Sal 119:160 står: ”Summen af dit ord er sandhed, og hver eneste af dine retfærdige domme varer til evig tid” Og i v 162: ”Jeg fryder mig over dit ord som den, der finder en stor skat” I 169 står: ”… Giv mig forstand efter dit ord!” Og i vers 105 læser vi: ”Dit ord er en lygte for mig fod, et lys på min sti” Alt dette ved Satan men prøver at svække vor tillid til Ordet, så vi ikke mere har det som et lys på vor vej Derfor snubler mange, endog erfarne kristne, fordi de ikke kan se ”vejen” og glemmer, hvor den går

Falske ånder som vejledere i stedet for Ordet og Helligånden


”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger”, 1. Tim 4:1 , King James Helligånden indgav Paulus at advare imod de kommende vildfarelser, som bedrageriske ånder vil indgive dem, der ikke fuldtud lader sig lede af Bibelen Sådanne forførende ånder kan inspirere mennesker til at viderebringe falsk lære men kan også tale direkte til mennesker I Joh 8:44 står, at Djævelen er en løgner Og Bibelen lærer os, at han har mange tjenere, som ved falskhed fører mangfoldige til at forlade Guds sandhed og tro på løgnen

Dave Hunt skriver i The Seduction of Christianity, at mange kristne er forfærdelig naive og uinformerede om okkultismen og uden indsigt i, at Bibelen strengt forbyder okkult praksis Han skriver videre, at okkultismen gennem magt over menneskenes sind har stor indflydelse både i videnskab, psykologi og meget andet Ydmygheden er væk, og i stedet er sat selvværd Det er et alvorligt punkt, hvorved mange kristne i dag er ført vild fra den sande vej I Fil 2:3 står: ”… agt i ydmyghed hverandre højere end jer selv” (Se også 1. Pet 5:6) Og Jesus, som vi som kristne skal efterfølge, ydmygede sig selv og blev lydig til døden på et kors (Fil 2:3)

Hedenskab i moderne klæder


En af tidens store prædikanter, Robert Schuller, har sagt: ”Jesus kendte sit selvværd, hans succes ledte ham til at værdsætte sig selv… Han bar korset for at hellige sit eget selvværd” (Robert Schuller, Living Positively One day at a Time) Schuller siger videre: Jeg tror ikke, der er noget, der i Kristi navn har gjort så stor skade som forsøgene på at gøre menneskene opmærksomme på deres syndige, fortabte situation Og videre siger han: Der står: ”Alle, der ønsker at leve et gudfrygtigt liv i Jesus Kristus, vil blive forfulgt”, 2. Tim 3:12 Men i dag ville Paulus have sagt: Dem, der lever gudfrygtigt, vil blive æret og få succes i verden!

Schuller får enten sin lære fra vildledende ånder eller også er det hans ønske at føre sine lyttere vild Hans indflydelse er enorm, og hans tanker og ideer prædikes af mange kristne forkyndere I modsætning til Schuller skriver Paulus, at Kristus kom til verden for at frelse syndere (1. Tim 1:15) Og Jesus sagde om sig selv, at han var kommet for at kalde syndere til omvendelse (Luk 5:32)

”Gud, folkeslagene er kommet ind i din arv, de har gjort dit hellige tempel urent” ”Hjælp os, vor frelses Gud”, Sal 79:1 og 9 Norman Vincent Peale, der er en højt vurderet taler og forfatter og en af de mest succesfulde evangelister i USA, erklærer, at vi kan bruge vort sind til at skaffe os det, vi ønsker Hans bøger, bla hans bøger om positiv tænkning, står på boghandlernes reoler og gør stor skade ved den forførelse, der er beskrevet i dem Fordi han selv modtager hjælp fra en falsk ånd siger han, at der er en stærk og mystisk kraft i menneskenaturen… en stærk ny-gammel ide (Norman Vincent Peale ,Positive Imaging, side 1)

Andre, som har forført og stadig forfører millioner, er Mormonerne, der som så mange andre prøver at gøre løgn til sandhed. Den 8. Juni 1873 talte Brigham Young i mormontemplet, hvor han sagde: ”Djævelen fortalte sandheden… Jeg dadler ikke moder Eva for at have spist af den forbudte frugt”. (Deseret News, Church Section, 18. Juni 1873.)

Føromtalte Vincent Peale lovpriser forhenværende mormon-præsident Kimball og siger, at han var en Guds mand og en sand Jesu Kristi profet. Dermed gik han ind for, at de kristnes Gud er ”mormonernes djævel”. (Breve af E, Mitchell, offentiggjort i The Tarrytown Letter, februar 1983, side 3). Og Vincent Peale udtalte i april 1984 i et interview, at jomfru-fødslen ingen betydning havde for frelsen (Family Weekly, Ventura Free Press, 15. April 1984).

Hold dig fra blasfemi


På trods af, at Bibelen klart fordømmer dem, der tager Guds ord forfængeligt (2. Mos 20:7) , er det at bande og sværge blevet ganske almindelig både af voksne og børn og i radio/TV Og utrolig megen blasfemi har bredt sig til kunst, musik og litteratur mm Guds og vor Herre Jesu Kristi navn misbruges i chokerende grad og desværre også af mange kristne Og vi skal ikke tro, det bliver bedre i det antikristelige klima, der vil herske i de sidste dage

Nogle har gudfrygtigheds skin men fornægter dens kraft (2. Tim 3:5) Tilsyneladende synes sådanne at være kristne, men deres handlinger taler højere end deres ord, og der er ingen beviser på Guds kraft i deres liv Moffatt oversætter dette vers således: ”Skønt de har en form for religion, vil de ikke have noget at gøre med den som en kraft” Det er et forfærdeligt portræt af en frafalden kristenhed Under kristendommens navn træder en ny form for hedenskab frem

Bibelen lærer os klart, at vi ikke kan omgås blasfemiske, ulydige, utaknemmelige og ufromme kristne uden at blive påvirket af dem. Derfor skal vi holde os borte fra sådanne. Vi kan give dem åndelig hjælp men må ikke deltage i deres synd. Verdens dalende standard forandrer ikke Guds bud.

Hedensk økumeni på vej


Frafaldne protestanter og katolikker sammen med mange hedningereligioner er i færd med at bringe alle religioner sammen til et stort fælleskab. Og dette fællesskab vil blive en vigtig base for antikrist. Der er kun én ting, der kan hindre, og det er sande, bibeltroende kristne. Hvorvidt denne økumeni kommer til udfoldelse før eller efter bortrykkelsen, kan vi ikke vide. Kun kan vi se, at den gør sig rede til at blive en af Satans stor bedrag.

Der er ingen tvivl om, at denne sammenslutnings antikristelige undervisning vil have svært ved at få bibeltro kristne til at slutte op og være med, da de er advaret om at skulle prøve ånderne*, hvorvidt de er fra Gud. Men den store skare, som ikke dagligt er under Helligåndens ledelse, vil være et let bytte for de sataniske løgne. Forsøm derfor ikke at tage Ordet til dig hver dag og grunde over det. Thi Jesus sagde, at endog de udvalgte ville blive bedraget, dersom det var muligt.

* Falske ånder kan inspirere ved deres budskaber til mennesker. De kan optræde ad spiritistisk vej, ved automatskrivning eller direkte ved åndeåbenbaring. Indenfor New Age og mange andre falske religioner er sådanne åbenbaringer almindelig. Alice Bailey, der skrev mange bøger, der blev grundlag for New Age, siger rent ud, at mange af hendes bøger er nedskrevne efter diktat fra ånderne. Sådanne ånder er en realitet, og vi kende Bibelens lære for at kunne prøve deres budskaber og tage os i agt for dem.

Vi læser i Åb 17:1-6 om endetidens økumeniske kirke, som ikke er en bestemt kirke men økumeniske samarbejdende sammenslutninger En sådan kirke fremstår ikke fra dag til dag men har været undervejs gennem lang tid

Denne moderne, økumeniske bevægelse vil være præget af frafaldne lærere, som i mange områder ikke holder sig til Bibelens lære. Den største forfører indenfor bevægelsen, Den romerske katolske Kirke, begyndte sine anstrengelser til at få protestanterne til at gå i samarbejde med dem, da pave Johannes den 23. ændrede ordlyden fra at kalde protestanterne vildlærere til adskilte brødre. En fælles Bibel for katolikker, jøder og protestanter er allerede blevet udgivet og vil uden tvivl medvirke til at sprede økumenien.

Astrologi og okkultisme


I de sidste tider vil et ukendt antal millioner mennesker mere og mere blive villige til at lade sig indvi til antikrist ”Hele jorden… tilbad dragen (Satan)”, Åb 13:3-4 Men i mange tilfælder vil det være en tilsløret tilbedelse af Satan, så kun de færreste vil være klar over, det er ham de tilbeder og ikke Gud

Satan har talsmænd, som taler hans sag. For eks. David Sprangler, der ikke blot ærer Satan, som han kalder Lucifer, men også øver stor indflydelse på kristne, og ikke mindst på børn. Forældre og alle, der har med børn at gøre, skal være årvågne for at kunne gennemmskue, hvad Spangler igennem film og børnelege forfører dem til gennem det okkulte.

Fremtiden har altid fascineret mennesker, og derfor har mange søgt til det okkulte, til sandsigere og astrologer. Oprindelig var den okkulte astrologi knyttet til de babyloniske afgudspræster men har senere bredt sig til hele verden. I dag har næsten alle aviser og ugeblade en side med horoskoper. Og tusinder af mennesker kan ikke tænke sig at begynde deres dag uden at konsultere disse horoskoper. Den kendte Dr. Kurt Koch fra Tyskland afslørede en avis, der sendte gamle horoskoper i stedet for nye. Og ikke en eneste af læserne beklagede sig men lod sig godtroende bedrage. Vi betaler via vores skat mange aftenskoler for at undervise i en række okkulte emner, så Djævelen lettere end Gud får adgang til børnene og ungdommen.

Mange forføres, fordi de ikke har kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst (jf 2 Tess 2:10) og hvis navne derfor ikke er skrevet i livets, det slagtede Lams bog (jf Åb 13:8) Sådanne vil komme til at tilbede Satan og antikrist

Psykologi og psykiatri


Helt fra kristendommen fødtes, har den peget på Gud som den store sjælelæge. Men ved afslutningen af den anden verdenskrig fremstod moderne psykiatri, båret frem af en vision om, at mennesker kunne forandre sig selv og ikke var afhængig af hjælp fra nogen gud. Det viste sig at være en fatal fejlbedømmelse, hvad bl.a forøget selvmordskvota vidner om. Psykiatrien har da også indset, at der skal mere til og i høj grad vendt sig til Østens religioner, for derved at forstå sindet bedre (New Thought, Autum 1983). Roger Mills skriver, at markedet for psykologi i dag er uoverskuelig. Der er næsten lige så mange tekniker, metoder og teorier, som der er behandlere. Mills skriver også, at han personligt har hørt behandlere sige til deres klienter, at alle deres problemer kommer fra deres mødre. Eller at problemet skyldes deres ”karma” fra deres tidligere liv.

En elev af Jung, en af psykoterapiens fædre, sagde: ”Jungs psykoterapi er… en vej til helbredelse og en vej til frelse… og åndelig vejledning”. (Jolan Jacobi,The Pcychology of Jung.) Og Paul C. Vitz, psylologi-professor ved New Yorks universitet, har sagt, at Jungs endelige mål er selv-realisation.

En af verdens mest vidende om psykiatri, E. Fuller Torrey, siger: ”De teknikker, der bruges af Vestens psykiatritrikere, er med få undtagelser på nøjagtig samme plan som de tekniker, en heksedoktor bruger”. (E. Fuller Torrey, The Mind Games: Witchdoctors and Pscychiatrists). Og Jonas Robitcher, der både er psykolog og advokat, siger i sin bog The Powers of Psychiatry: ”Vor kultur er gennemtrængt af psykologiske tanker. Psykiatri, som fra begyndelsen var tænkt som en hjælp til syge, har udartet sig til at omfatte alt. Og den udøver sin autoritet over hele befolkningen ved metoder, der spænder fra udvidet terapi og lignende kontrol til udvikling af ideer…”

Den såkaldte ”kristne” psykologi er opbygget på samme, okkulte principper som sekulær psylologi, men fordi den kalder sig kristen, er den med til at gøre større skade på mennesker end den sekulære.

Frelsen, som Bibelen fortæller os om, har intet med psykologi at gøre Og anvisningen til frelse er enkel ”Kristus døde for vores synder”, 1 Kor 15:3 Dem, der tager imod ham som frelser og Herre, er nye skabninger For dem er alt det gamle svundet bort, og alt er blevet nyt (2. Kor 5:17) Vi skal ikke gennem en eller anden psykoterapi for at sætte Guds løfter til os i kraft Gud forløser os på grund af det, han er, og tager imod os som de hjælpeløse syndere, vi er, og ikke fordi vi gennemgår visse terapibehandlinger Dermed være ikke sagt, at vi skal fornægte alle slags behandlinger, kun skal en sådan ske uden et eneste indslag af okkultisme

Vi må nødvendigvis vende tilbage til bibelsk kristendom


For at kunne vende tilbage til bibelsk kristendom må vi kaste alt det bort, der er forkert i den kristendom, vi hidtil har praktiseret. Først og fremmest må vi have et grundigt kendskab til, hvad Bibelen siger. Undersøgelse på undersøgelse har påvist, er kun få kan citere vers fra Bibelen. Og endnu færre ved ret meget om, hvad den lærer. I stedet fyldes vi med verdens tanker og visioner, så vi langt hen ad vejen antager dem for bibelske. Eller vi er blevet opfyldt af diverse lærdomme fra falske religioner. Mange er nok religiøse men kender ikke Gud. ”Satan hader ikke religion, han står selv for en stor udbredelse af den”. (McCandlish Philips, The Bible, the Supernatural and the Jews.)

Verden har erobret mange kristne lederes sind En af de største prædikanter i USA siger for eks: Fyld vore sind med succes, og du vil leve i succes! Men Bibelen siger, at vi må lade os fylde af Skriften Paulus skrev til Timoteus: ”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed” 2. Tim 3:16 Det er fire grundpunkter i den kristne lære: Svigtes nogle af dem, opstår en usund lære, som fjerner sig længere og længere fra Bibelens lære

Forvildelserne og forførelserne er i dag så mange, at vi slet ikke har tal på dem Og skarevis af kristne bliver fanget i dem og er rede til at tro på næsten hvad som helst, blot ikke det, Gud siger så klart i sit ord Endnu et eksmpel på, hvor let det er at forføre – også mange erfarne kristne: Før sin død på korset råbte Jesus: Det er fuldbragt! (Joh 19:30) Gennem århundrederne indtil nu har kristne forstået disse ord som et udtryk for, at nu var Jesu store forløsergerning slut Alt var fuldbragt Men nu kommer flere og flere og lærer, at Jesus dermed blot mente, at nu var Abraham-pagten og den aronitiske præstegerning slut Og mange, rigtig mange er villige til at tro sådan en løgn fra Satan

Fæld en retfærdig dom


Vi har en desperat behov for at vende tilbage til de førnævnte fire punkter Men i stedet for at forfægte, at hele Skriften er Guds ord og vilje, misbruger mange ordene i Matt 7:1 : ”Døm ikke, for at I ikke skal dømmes”, og glemmer, at det er sagt af den samme, som sagde: ”Fæld en retfærdig dom”, John 7:24 Vi skal ikke dømme eller bedømme blot efter, hvad mennesker siger, men efter hvad Jesus sagde: ”Af deres frugter skal I kende dem”, Matt 7:1

Når der ud fra Ordet bliver gjort os klart, at det er nødvendig at skride ind imod en synd, må vi ikke tøve Paulus gjorde det overfor Hymenæus og Filetus, fordi de lærte falsk Får en falsk lære lov at stå uimodsagt, vil den sprede sig som kræft (2 Tim 2:17-18) Bibelen lærer os, at ægte kærlighed er først at advare og dernæst ikke at vige uden om at fælde retfærdige domme, dersom vedkommende ikke ville tage imod advarslen Herren tugter den, han elsker (Hebr 12:6) Og Jesus selv siger, at dem han elsker, dem irettesætter og tugter han (Åb 3:19)

Hvis Gud ikke tugtede sit folk med både hårdhed og ømhed, ville ingen nå ret langt. Han fører os frem imod, at vi helhjertet vil omvende os. Han står udenfor den enkeltes dør og banker på og inviterer os til fællesskab med sig. Men vil vi ikke følge ham, eller halter vi til begge sider, er det Djævelens løgne, vi følger, og ikke Guds sandheder.

Herrens salvede


Ordene i Sal 105:15 : ”Rør ikke mine salvede, gør ikke mine profeter ondt”, er i høj grad blevet misbrugt og er skyld i mange menneskers fordærv Thi derved holder Satan sin hånd over nogle, der kunne være blevet reddet ud af vildfarelse ved irettesættelse og formaning Gud har aldrig sagt, at vi ikke skal retlede den, der engang modtog Åndens salvelse men som begyndte at gå en forkert vej

Hvem er de ”salvede” i dag? I GT var det profeterne, præsterne og kongerne der var salvet Men i dag er det alle, der virkelig har taget imod Guds frelse Johannes skriver: ”Den salvelse, som I fik af ham, bliver i jer…”, 1 Joh 2:27 Men Jesus sagde også: ”Hvis din broder forsynder sig, så gå hen og sæt ham i rette under fire øjne… hører han dig ikke, så endnu én eller to med dig,… Men er han dem overhørig, da sig det til menigheden, men er han også menigheden overhørig, så lad ham være for dig som en hedning og en tolder”, Matt 18:15-17

Et andet eksempel læser vi om i Gal 2:14 , hvor Paulus siger: ” da jeg så, at de ikke gik frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør…!” Enhver kristen, der følger i Jesu fodspor, har salvelse til at gøre det samme i dag Gør vi ikke det, dersom Gud minder os derom, har vi trådt et stort skridt på Satans løgnevej

Paulus havde kraft til at forsvare evangeliet. Og Peter, den store mand, som han var, modtog irettesættelsen med ydmyghed. Både Paulus´ frimodighed og Peters ydmyghed viser, at de begge var under Åndens påvirkning og salvelse. Skulle det samme ikke være rigtigt i dag? Gud er ikke blevet en anden. Men mange kristne af i dag er ikke som de første, bibelske kristne. Derfor breder vildfarelsens lære sig og drager mange bort fra det enkle evangelie, vi har fået fra Jesus og apostlene. David Wilkerson skriver: ”Guds sande menighed bekendte engang sine synder – nu kræver den sine rettigheder”. (Wilkerson, Last Days.)

Ansvar for vor næstes frelse


Vi har alle et stort ansvar for, at mennesker hører om muligheden for frelse, ved at vi peger på evangeliets sandhed og ikke er bange for at tale dem imod, der forkynder et ”andet evangelie” eller en ”anden Jesus.”

”Riget” blev forkyndt for små og store, fattige og rige af ganske almindelige mennesker. Og flere og flere kom til, og budskabet spredtes fra land til land. Skal vi i dag ”stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige” (Judas v. 3), skal vi med Bibelen i hjerte og hånd frimodigt tale frit imod enhver forvrængelse af evangeliets sandhed.

Farisæerne troede, at de gjorde det rigtige Men Jesus trak en korrekt linje op og sagde: Men jeg siger jer…! Og han kaldte dem øgleunger, og at de var børn af Djævelen Og han sagde til Nikodemus, en lovlærer for Israel, at ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny (Joh 3:3) Hvad ville Jesus sige til vor tid, dersom den ville høre på ham? Vil vi lade Ordet vejlede og dømme os? Vil vi rykke det ud, som han siger er forkert Gennem alle tider har folk været genstridige Og Bibelen lærer os, at mod endetiden når vor genstridighed til et højdepunkt Vil vor tids kristne, du og jeg, ydmyge os ind for Gud og lade ham fjerne vor genstridighed, forkerte tanker og levevis?

I dag er nådens tid, i dag er Gud at finde


”Derfor, som Helligånden siger: ”I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter”, Hebr 3:7-8 ”Men forman hverandre hver dag, så længe det hedder ” i dag”, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag”, vers 13

Læg mærke til, at dette vers ikke blot er til en forgangen tid men til alle, for hvem det hedder ”i dag”. Det er en advarsel, vi ængstelig må lytte til, thi forhærdelse over et eller andet kommer let umærkelig og kan pludselig svække vor årvågenhed. Guds standard for hellighed er den samme i går, i dag og til evig tid. Der er kun frelse ved tro på Jesus og helhjertet tage imod ham som Herre og frelser. Men forhærder vi os på et eller flere punkter og ikke angrer vore synder og omvender os, bliver Guds vrede over os.

Tegn på en snarlig bortrykkelse


Er vi den sidste generation før bortrykkelsen? Der er grund til at tro det Der er en række vidnesbyrd, der peger på det Læs om Israel i Ez ka 47 Om Ruslands kommende opmarch i Ez kap 38-39 Om okkultisme i 2 Tim 4:1-2 Om en økumenisk kirke i Åb 17kap Moralsk forfald i 2. Pet 3:1-12 Og om spottere i 2 Tim 4:1-2 Scenen er parat, der mangler måske blot nogle enkelte småting Alt det, vi har syntes fjernt fra os, er lige for døren Det har Guds ord sagt rent ud på mange måder, men Satan prøver at få os til at se på, hvad han kan i form af vold, krige løs moral og sataniske manifestationer Men se ikke på Satan men på Jesus Flyt ikke blikket fra ham og tag imod det, Bibelen fortæller Forstår vi ikke i dag det, vi læser, vil vi forstå det i morgen eller senere, når vi har brug for det.


Debat: Guds sandhed & Satans løgne

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Kristenlivet generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation