Jerusalem, den evige by

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 01/06-01


Udskriv
Oversigt


Om Jerusalem: ”siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste by, og Hærskarers Herres bjerg det hellige bjerg.” Zak. 8:3. Og igen: ”… således har jeg nu i disse dage … sat mig for at gøre vel mod Jerusalem og Judas hus. Frygt ikke!” Zak. 8:15.

Det er kun to ud af mange steder, Jerusalem er omtalt som det sted, hvor Herren vil gøre godt og udrette store ting. Gud vil være med Israel og gøre, som han har sagt i sine mange løfter.

Mellemøstlig historie
Men der er stor krise i Israel og i hele området. Hvorfor? For at få svaret må vi gå langt tilbage i Mellemøstens historie, hvor Israel blev en nation, 2000 år før islam opstod. Jøderne kan spore og dokumentere deres rødder i det omstridte land årtusinder tilbage – til længe før, Muhammed blev født. I mere end 3000 år har Jerusalem været Israels hovedstad og er omtalt mere end 700 gange i GT.

I 1948 forlod ca 630.000 arabiske flygtninge Israel, presset af deres egne ledere, som lovede at udslette den jødiske stat. Disse arabiske flygtninger blev aldrig integreret i de arabiske lande, som de flygtede til, uanset de store områder disse lande hersker over, men er hele tiden blevet holdt i flygtningelejre.

Jerusalem har aldrig været hovedstad for noget arabisk land. I de år, Jordan kontrollerede Jerusalem, forsøgte kong Hussein aldrig at gøre byen til hovedstad og besøgte end ikke byen. Jerusalem er ikke omtalt en eneste gang i Koranen, muslimernes hellige bog. Muhammed besøgte aldrig Jerusalem, og muslimer har ikke brugt at vende sig mod Jerusalem, når de beder, men mod Mekka i Arabien.

Før den meget omtalte arabisk-jødisk seks-dages krig i 1967, var der ikke noget, der kaldtes ”et palæstinensisk hjemland.” Og områderne Judæa, Samaria og Øst-Jerusalem, som Israel indtog, blev ikke erobret tilbage fra Yasser Arafat men fra Husseins Jordan.

Som før nævnt omtaler Koranen ikke Jerusalem. Og myten om, at Muhammed opsteg til himlen derfra, har gennem årene udviklet sig til en løgnagtig forståelse hos muslimerne.

Der kan ikke opstå fred ved at forvrænge sandheden og fordreje Isarels 5000 årige ret til landet, som historiske, bibelske og arkæologiske beviser understøtter.

Hvad drejer striden sig om?


Hvad drejer striden i Mellemøsten sig egentlig om? Det er ikke om landet og heller ikke om politik. Striden drejer sig alene om; hvem der er den sande Gud. Så længe, der er en jødisk nation og skrifter, der viser hen til en anden Gud end Allah, vil striden fortsættes af de islamiske fundamentalister, der for enhver pris vil ødelægge Israel for at bevise, at islam er den sande lære og Allah den sande gud. Det er islams erklærede mål først at besejre og knuse lørdagsfolket (jøderne) og derefter søndagsfolket (de kristne) for at bevise Allahs storhed.

Der er strid imellem de evige sandheder i Bibelen og principperne i Koranen. Derfor anvender araberne jihad (hellig krig) for at nå deres mål, medens Bibelen har et fredens evangelium.

De kristne verden over står med et stort ansvar. I Es. 62:1 står: ”For Zions Skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems skyld ej hvile, før dets ret rinder op som lys….” Mange kristne tier til det, de hører om trængslerne i og om Jerusalem. Tænk over, hvad der står om Jerusalem og landet Isarel: ”Du kaldes ej mer ”den forladte”, dit land ”den ensomme”… Thi Herren har velbehag i dig.” V. 4.

”På hin dag gør jeg Jerusalem til løftesten for alle folkeslag.” Zak. 12:3. Nu er profetierne ikke længere om fremtiden, vi er midt i dem. Jesus irettesatte jøderne for ikke at give agt på tidernes tegn. (Matt. 16:1-3.) Giver vi agt på dem, eller overser vi de store ting, der sker lige for vore øjne?

Kina i profetiens lys


Vi læser i Åb. 16:12: ”Den sjette engel udgød sin skål over den store flod Eufrat; og dens vand borttørredes, for at vejen kunde beredes for kongerne fra solens opgang.” Vi lægger mærke til, der står kongerne. Altså i flertal. Kina har i dag en meget, meget stor hær. Og Nord Koreas hær består af over én million mand. Og vi må bemærke, at samarbejdet imellem Kina og Japan med dens specifikke teknologi er øget på det sidste.

I Åb. 9:16 står: ”Og tallet på rytterskarene var to gange titusinde gange titusinde; jeg hørte deres tal. (200 mill.)” Da denne profeti blev optegnet, var der i hele Romerriget højst 150 mill. indbyggere. Og så at tænke sig, at kongerne fra Øst skulle kunne lade 200 mill. soldater drage op mod Jerusalem i de sidste dage. Det var helt uhørt men viser tydeligt, at profeten var inspireret af Guds Ånd til at skrive disse ord ned.

Kina står i dag ikke tilbage i noget. Den har en af verdens stærkeste økonomier og er blevet en høj teknologisk supermagt. Og Vesten investerer hver dag over 100 mill. $ i landet. Derfor er der grund til igen at læse Åb. 9:16 og Daniel 11. kap. med eftertanke i forhold til Harmageddon-krigen. (Se Ez. kap. 38-39.)

Kina er desuden ifølge Tulsa World, 11.maj 1999, langt fremme i fremstilling af langtrækkende missiler og har samarbejde med andre lande, som vi ved har afprøvet sådanne. Og når vi ser på landkortet sidst i artiklen, ser vi en række lande, der alle er villige til at gå imod Israel. Bemærk, at navnene på kortet næsten alle findes omtalt i Ezekiel. Og i Zak. 12. kap. læser vi om, at alle nationer (sandsynligvis FN) vil gå imod Israel.

Elektromagnetiske kræfter


Jesus Kristus advarede om de forfærdelige begivenheder, der vil ramme verden lige før tidsalderens afslutning. Og Bibelen taler om en trængselstid, som ikke tidligere er forekommet. (Matt. 24:21.) Den vil vare 7 år og er også beskrevet i Daniel 9:27 og i Joh.åb. Bibelen advarer om, at der vil komme en satanisk kontrol over politik, økonomi, militær og over al religiøs aktivitet. En kontrol, der udgår fra antikrist, som Bibelen kalder ”den lovløse” og ”syndens menneske.”

Johannes skrev i Åb. om Dyrets mærke, om udviklingen af nye våbensystemer (biologiske, kemiske og specielle atomvåben.)

Der er også sandsynlighed for, at der vil blive brugt elektromagnetiske kræfter, som kan udføre en form for sindskontrol. Og alt dette vil få Rusland, Kina og arabstaterne til at tro, at nu kan de sejre over Israel.

Men det er småting i forhold til de kræfter, Gud vil slippe løs, når han i vrede går i rette med nationerne. New Scientist skrev 17. febr.1999 om ”ild i skyerne”. Dvs følgerne af solpletter, hvor solen faktisk kan ”spytte” varm ioniseret gasser som store ildkugler ud i rummet, hvorved alt ødelægges. Hver kugle har en temperatur af en mill. graders varme. Skulle en af disse plasma-storme ramme jorden eller dele af den, ødelægges de ramte områder straks. Plasmaen farer gennem jordens magnetfelt ligesom ild gennem meget tørt græs. Og vildfarende felter kan ødelægge elektroniske elementer i tele-kommunikations-satellitter og ødelægge enhver telekommunikation over store områder. En prøve på, hvad der kan komme, oplevede 6 mill. canadiere 13. marts 1989. Temperaturen faldt 10-15 gr. C. og 6 mill. mennesker stod uden lys og varme, alle eldrevne tog standsede - også dem i tunnelerne - og trafiklysene fungerede ikke.

Forklaringen var, at 4 dage tidligere var en gigantisk plasmaboble bristet på solens overflade. Og denne dag ramte den dele af Canada. Stærkstrøms transformatorstationerne kunne ikke klare denne voldsomme energitilførsel og gik ud af funktion. Også mange andre elektricitets selskaber i andre lande havde problemer, nogle med omkostninger på flere mill. $. Forskere tror, at der kan komme lignende eller værre fænomener i indeværende år på grund af solpletter.

Hydro-Quebecs Institute of Research in elektricity i Quebec har arbejdet på at finde en løsning og siger, at de har brugt mere end 1:2 millard canadiske $. Men at selvom deres netværk er bedre udrustet nu end tidligere, kan der ikke rigtig gøres noget mod disse ”ildstorme”.

Universitetet i Colarado har målt store mængder af høj energi-elektroner, der er blevet indfanget i jordens magnetsfære og kalder disse elektroner for dræber-elektroner. De går for eks. lige igennem huden på alt levende. Og de indrømmer, at vi endnu ikke har set maksimum styrke af denne solaktivitet.

Uden kronologisk rækkefølge ser vi på nogle skriftsteder, der har med endetiden at gøre:

Menneskesønnens tegn.


”Straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.” Matt. 24:29-31.

Tegn i Sol og måne


”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gribes af angst og rådvildhed over det, der kommer over verden, thi himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig.” Luk.21:25-28.

De sidste tiders tegn om Jesu genkomst
”Da Jesus forlod templet og var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.”

Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: ”Sig os, hvornår skal dette ske, og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?” Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! Thi der skal komme mange i mit navn og sige: ”Jeg er Kristus!” og de skal føre mange vild.

I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det skal ske, men det er endnu ikke enden.
Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne.

Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.

Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund — den, der læser dette, skal give agt! - da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver die i de dage.

Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat, thi da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig igen vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil disse dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: ”Se, her er Kristus!” eller: ”der er han!” så tro det ikke; thi der skal fremstå falske kristuser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: ”Se, han er i ørkenen,” så gå ikke derud. Eller: ”Se, han er i kamrene”, så tro det ikke. Thi som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være….

Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes.” Matt. 24:1-29.

Menneskesønnens komme i skyerne.


”Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.” Matt. 24:30-31.

Jøderne får deres eget land.


Profeten Ezekiel profeterede for 2600 år siden i Ez. 36:24 og 29:30: ”Jeg vil hente jer fra folkene, samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land.” ”Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære megen frugt og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød.” Og i vers 35-36: ”Og de skal sige: ”Dette øde land er nu blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede.” Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har igen opbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg Herren, har talt, og jeg vil gøre det.”

Disse få vers her viser, at det er et led i Guds plan, at Jøderne i dag bor i deres eget land.

Ørkenen skal blomstre.


”Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt.” Es. 35:1-2.

Det er en beskrivelse af, at Israels land igen skal blive opdyrket, som enhver ved et besøg i dette land kan overbevise sig om er sket.

Figentræet


”Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Således kan I også vide, når I ser alt dette ske, at han står lige foran døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.” Matt.24:32-36.

”Figentræet” er et billede på Israel. Når ”figentræet får blade” betyder, at jøderne får deres egen stat. ”Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket” må så betyde, at den generation, der oplevede staten Israels tilblivelse, også vil opleve Jesu genkomst.

Slaget ved Harmageddon.


Det sidste, afgørende slag mellem Gud og Satan vil finde sted på Jisreel-sletten ved Megiddo og er beskrevet flere steder i Bibelen, bl.a i Åb. 16:12-16:

”Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, som udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. Thi de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag. — ”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam.” — Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmageddon.”

”Når lang tid er gået, skal du mønstres. Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. Et folk, som blev hentet hjem fra folkene og nu alle bore trygt. Du skal trække op som et uvejr og komme og dække landet som en sky, du og alle dine tropper og de mange folkeslag, som er sammen med dig.” Ez. 38:8-9.

Og i kap. 39:4-5: ”På Israels bjerge skal du falde, du og alle dine tropper og de folkeslag, der er sammen med dig. Jeg giver dig som føde til rovfuglene og de vilde dyr. På åben mark skal du falde. Jeg har talt, siger Gud Herren.”

Disse vers viser, at Israel skal angribes af en stor hær fra mange nationer (sandsynligvis FN) på Guds den Almægtiges store dag - som da vil gå til grunde.

Krigen mod Jerusalem som afslutning på vor tidsregning.


”Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, husene plyndret, kvinderne voldtaget og halvdelen af byen må gå i landflygtighed; men resten af folket skal ikke udryddes af byen. Herren vil rykke ud og stride mod disse folkeslag, som han førhen stred på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem.” Zak. 14:1-4.

Rusland


Hele den sydlige del af det opløste Sovjet Unionen – Kazahkstan, Uzbekistan, Tadjikistan osv. er hårde muslimske nationer og hader Israel.

Situationen kan hurtig udvikle sig eksplosivt. Så snart araberne lukker for olien til Vesten (+ USA), vil der opstå en krise, som kan føre meget uventet med sig.

I dag er det synligt, at Rusland står bag araberne, idet Ruslands Vladimir Putin for nylig sagde, at han var ”rede til at samarbejde med araberne” for at løse Mellemøst krisen.

Vi ved, hvad Bibelen siger om en del russiske områder: ”Herrens ord kom til mig således: Menneskesøn, vend dit ansigt mod Gog i Magogs land, fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, (stort set russiske eller tidligere russiske områder) og profeter imod ham og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal. Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker dig frem med hele din hær, heste og ryttere, alle i smukke klæder, en vældig skare med store og små skjolde, alle med sværd i hånd. Persere, ætiopere og putæere (Iran og afrikanske stater) er med dem, alle med skjold og hjelm, Gomer (nogle anser Gomer for at være Tyskland) med alle dets hobe, Togarmas hus (sandsynligvis Tyrkiet) fra det yderste nord med alle dets hobe, mange folkeslag er med. Rust dig og hold dig rede med hele din skare, som er samlet om dig, og vær mig rede til tjeneste.” Ez. 38:1-7.

Der står i Ez. 39:11: ”På hin Dag giver jeg Gog et gravsted i Israel, vandringsmændenes dal østen for havet, og den skal spærre vejen for vandringsmænd; der skal de jorde Gog og hele hans larmende hob og kalde stedet: Gogs larmende hobs dal.”

Mange skelner ikke imellem Gog/Magog og Harmageddon, men det synes klart, at der er tale om to krige. Ved den første nævnes direkte Gog og Magog og andre. Medens der sammen med Harmageddon er tale om, at alle nationer går imod Israel. (Zef. 3:8, Zak. 12:3 og Zak. 14:2.) Gogs hære kommer fra nord (Ez. 38:6 og 15), medens hærene ved Harmageddon kommer fra hele jorden. Gog kommer for at hente stort bytte (Ez. 38:11-12), medens Harmageddons hære samles for at ødelægge Guds folk. Gog er hovedleder for sine hære. (Ez. 38:15.) Men ved Harmageddon er det antikrist, der leder hærene. (Åb. 19:19.)

Der er protester imod Gogs invasion (Ez. 38:13), men ved Harmageddon krigen er der ingen protester, idet alle nationer er gået med Antikrist i hans krig mod Jerusalem. Ved Gogs ødelæggelse bruger Gud naturens kræfter (Ez. 38:22), medens hærene ved Harmageddon ødelægges ved det sværd, der udgår af Kristi mund. (Åb. 19:15.) Gogs hære falder falder på åben mark (Ez. 39:5), medens hærene ved Harmageddon hovedsagelig falder i Jerusalem og omegn. (Zak. 12:2 og 14:2.)

Endnu et bevis på, at Gog-krigen ikke kan være i forbindelse med Harmageddon-krigen er, at vi i Ez. 39:7 læser om, at Israel har brændsel af rester fra krigen i syv år. Sådanne syv år vil ikke forekomme efter Harmageddonslaget.

Hvem de angribende lande er kan delvis ses af medfølgende landkort. Rusland (Rosj) og visse områder, der er tilknyttet dette land, vil alle deltage. (De mørke områder på kortet er de områder, der i sin tid var under romerriget.)

Natten kommer, hvor ingen kan arbejde.


Gud har i glimt ladet os se, hvad der vil ske. Men vi skal ikke tro, at alt er nedskrevet. Derfor gælder det for os altid at være rede, thi vi ved ikke, i hvilket øjeblik, Jesus kommer og ved basunens lyd kalder os op til sig, for at vi for altid skal være sammen med ham.

Jesus sagde: ”Når disse ting begynder at ske, da se op, og løft jeres hoveder, thi jeres forløsning er kommet nær.” Luk. 21:28. Og i Åb. 1:3 er der en speciel velsignelse til dem, der holder fast ved profetiens ord. Men om dem, som ikke vil høre, sagde Jesus: ”I uforstandige og langsomme i hjertet til at tro alt det, profeterne har talt” Luk. 24:25.

Mange er passive overfor Bibelens advarsler, selv om der står: ”Og des mere stadfæstet har vi det profetiske ord, som I gør vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter, idet I må bemærke, at ingen profeti i skriften lader sig tyde på egen hånd. Thi aldrig er nogen profeti bleven fremført ved et menneskes vilje; men drevne af Helligånden talte hellige Guds mænd.” 2.Peter 1:19-21. Betragt disse profetier om endetiden lige så alvorligt, som de er sagt.

Vi opfordres til ikke at udelukke noget men gøre som Paulus, der kunne sige: ”jeg unddrog mig ikke fra at forkynde jer hele Guds råd.” Ap.g. 20:27. Jesus sagde: ”Jeg må gøre hans gerninger, som sendte mig, så længe det er dag; der kommer en nat, da ingen kan arbejde.” Joh. 9:4. Således skal vi, som ved, hvad der står i Bibelen, være Jesu vidner, thi også for os kommer der en nat, hvor der ikke mere gives tid.

I 1.Krøn. 12:32 står der om ”issakaritterne, der forstod sig på tiderne, så de skønnede, hvad Israel havde at gøre.” Forstår vi, at tiden er nær? Og bruger vi den kostbare tid til at være vidner om alt det, Gud bereder for dem, der hører ham til?

Debat: Jerusalem, den evige by

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation