Strategi der skal omforme verden

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 17/12-01


Udskriv
Oversigt


Gennem mange år har jeg undret mig over, hvem der dog kunne være tale om i Åb. 13:11, som skulle se ud som et lam men tale som en drage. Men efter at have fået indsigt i, hvad Vatikanet og paverne står for, er jeg kommet til bedre at forstå dette vers. Indtil nu har paverne set ud som lam, men her mod endetiden taler de mere og mere tydelig som en drage. (Måske er det ikke paverne personligt der hentydes til, men deres væremåde er et godt billede på, hvad der tales om i Åbenbaringen.)

Ud fra forskellige kilder fremgår det klart, at Vatikanet er et center for djævletilbedelse. I St.Peters katedral i Rom er der således ren satantilbedelse, sort magi og kabalistisk okkultisme.

Desværre følger mange protestantiske kirker og deres medlemmer Den katolske Kirkes afvigende lære – også i at tjene afguder.

Den romersk katolske Kirke og FN


Den katolske Kirke, politikere og de fleste folk er enige: FN er et samfundsgode! I en tale ved FN sagde pave Johannes Paulus II, at FN er et globalt legeme og ”verdens håb.” Både paven og hele Vatikanets curie går ind for FN som en samlende faktor for en én verden. Paven er dermed på samme linje som den okkulte New Age kvinde, Alice Bailey, der grundlagde Lucis Trust (oprindelig Lucifers Trust) Hun så også FN som en samlende faktor for at nå målet: én verden.

De fleste ser FN som en fredsskabende institution. Men FN holder sig til det okkulte, og New Age har meget at sige i hele denne organisation. FN er promotor for en reel afvisning af Jesus Kristus og ser gerne Satans endetidsplaner fremmet. Og paven ser FN som et velegnet hjælpemiddel til også at fremme hans planer.

Paven sidder i Vatikanet og trækker i trådene, der skal fremme Vatikanets vilje på verdensplan. Tidligere præsident Ronald Reegan og tidligere sovjetpræsident Mikhail Gorbachev gav pave Johannes Paulus II æren for kommunismens sammenbrud og for fjernelsen af jerntæppet.

Men pavekirkens mål er egennyttige. Ved hjælp af diverse religioner, som paven gerne samarbejder med, har han hele tiden det mål for øje AT BLIVE EN NY KONG DAVID. Han, måske mere end nogen anden, tilbeder jomfru Maria og venter på, at hun som himmeldronning vil vise sig med store tegn i skyerne og bekendtgøre for hele verden, at nu er tiden kommen, hvor paven skal lade sig krone som en ny kong David, hele jordens herre og monark i Det ny Jerusalem.

Paven vil kaldes verdens lys og har derfor stiftet LUMEN 2000. Lumen er latinsk og betyder lys. Selv er han iklædt skarlagenrødt og purpur (jf. Åb. 17:3-8) og som hovedbeklædning sin ”fiske-hoved-mitre”, samme form for hovedbeklædning, som fiskeguden Dagon er afbilledet med.
Desuden findes det gamle tegn for soltilbedelse ofte i katolske kirker. Gang på gang og på mange måder har paven således tydelig adviseret om, hvad det er han står for.

Foran Peterskirken i Rom står en obelisk, den samme, som i ældre tid stod i Ægypten og var center for ægyptisk soltilbedelse m.m. Kejser Caligula (37-41 eft. Kr.) bragte obelisken til Rom fra Heliopolis, det græske navn for Bet- Sjemesj.

Jeremias skriver om Bet-Sjemesj: ”Han skal nedbryde stenstøtterne i Bet-Sjemesj og afbrænde Ægyptens gudehuse. Jer. 43:13.

Foran Peterskirken i Rom står en obelisk, den samme, som i ældre tid stod i Ægypten og var center for ægyptisk soltilbedelse m.m. Kejser Caligula (37-41 eft. Kr.) bragte obelisken til Rom fra Heliopolis, det græske navn for Bet- Sjemesj.

Jeremias skriver om Bet-Sjemesj: ”Han skal nedbryde stenstøtterne i Bet-Sjemesj og afbrænde Ægyptens gudehuse. Jer. 43:13.

Obelisken vejer 320 tons og flyttes ikke uden videre. Men i 1586 gav pave Sixtus V. ordre til at flytte den til sin nuværende plads, hvor den har en lige linje ind til alteret i Peterskirken. (Se billedet.) Da obelisken var rejst, var begejstringen så stor, at der blev ringet med Roms mange hundrede kirkeklokker.

Den ny verdensorden vil afkristne verden


En del tænker sikkert: hvad kommer alt det os ved? Vi har jo intet med paven at gøre! Vi passer os selv og er ikke under andres indflydelse! Dertil vil jeg sige, som der står i Rom 14:7: ”Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv.” Vi har alle et ansvar for at bringe evangeliet til menneskene og ”lære dem at holde alt det, jeg har befalet jer.” Dermed arbejder vi med på Guds side for at modstå den sataniske plan, der under påskuddet af at ville være mennesker til gavn som gode samfundsborger bevidst udsætter hele verden for en hjernevask, der skal føre til, at alle godkender Satans endetidsplaner.

Det er ikke en ny plan. Allerede i 1970 skrev Raymond Hougton i To Nurture Humanenes: ”… en absolut kontrol … over alle… er over os. Ingen vil opdage, at denne krise er for hånden og vil… aldrig være bevidste om, hvad der sker…”

I 1969 stod der i Department of Health, Education and Welfare: ”De fleste mennesker vil slutte op om det hedenske.” Og helt frem til vor tid har der været lignende udtalelser fra forskellige kilder. Men vi kristne har reageret, som har vi bind for øjnene. Vi har ikke set og har heller ikke villet se, hvad vi går ind i.

Texe Marrs skriver i sit nyhedsbred, at han har dokumentation for, at USAs regering står klar til at indoperere biochips hvor som helst i et menneskelegeme. Og man er i færd med at gå endnu videre. Nemlig at indoperere dem i hjernen. Og the Wall Street Journal skriver, at US Naval laboratorie er i stand til at få visse af disse chips til at samarbejde med den menneskelige hjerne. Styres disse chips udefra, vil sådanne mennesker automatisk gøre det, som deres chips dirigerer dem til. Det leder uvilkårlig tanken hen på Åb. 13:16-18.

Ikke kun har stærke kræfter fra New Age og Den romersk katolske Kirke m. fl. gjort alt for at få fjernet de gamle bibelske synspunkter om børns oplæring i den sande kristne tro. Også det officielle USA med Bill Clinton i spidsen har gjort sit for at nå dette mål. At hade sine forældres synspunkter og gamle kristne værdier bliver i dag anset for at være acceptable og naturlige efter den ny verdensorden.

Ifølge Al Gore er det en synd at skille sig ud fra mængden. Denne hans konklusion er baseret på Corinne McLaughlins lære. Hun var en efterfølger af Dhjwal Khul, den åndeguide, der var okkultisten Alice Baileys åndelige kanal. Vi ser her, at okkulte kanaler havde adgang til Det hvide Hus.

McLaughlin siger i sin bog, at der i virkeligheden kun er én synd – separatisme. Samme synspunkt som Clinton, at separatisme skal helbredes, så alle har følelsen af fællesskab med hele verden.

Biblioteker er også styret til at give folk de oplysninger, som lederne bag den nye verdensorden gerne ser. For eks. er der bøger med oplysning om, hvad der sker med et menneske efter døden. Et af svarene lyder således: ”Sioux indianerne troede, at når et menneske var dødt, ville hans ånd leve for evigt og gøre de samme ting, som han havde gjort her i livet.” Mange af svarene er okkulte.

I USA var det førhen tro og gudsfrygt, der prægede nationen. Men i dag kaster lederne disse gamle værdier bort til fordel for en ensrettet én-verdens tænkemåde. Formålet var, at ethvert barn fra år 2000 skulle følge UNESCOs undervisningsplan.

Der rejser sig et vigtigt spørgsmål for forældre med børn: Hvorledes kan vi lære vore børn at modstå den nye, ”programmerede” undervisning? Det synes for os kristne at være en umulig kamp. Men Gud regerer og vil altid gøre det, uanset hvorledes verden reagere. ”Vær stærke og ved godt mod, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi Herren din Gud er med dig, hvor du går. ´” Josua 1:9.

Der er en vel tilrettelagt plan om at fjerne alt det, der kan lede børn og unge den rette vej ind under Bibelens autoritet. I stedet sættes nye strategier, så der læres op i social adfærd i alt, hvad FN – med paven som bisidder - har sat som mål. Alle over hele kloden skal styres til at tænke og handle ens i den nye verdensorden. Og dem, som er oplært til, at JESUS ER VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET, OG AT INGEN KOMMER TIL FADEREN UDEN VED HAM, vil man sætte ekstra hårdt ind på at oplære i FNs enhedslivssyn.

Strategi til at omforme alle til en ny tro


At forandre menneskemasserne til at tænke i nye baner kræver sofistikeret værktøj og teknikker. Sådanne er ”opfundet” i oplysningslaboratorier, der først påbegyndtes i England og videre udvikledes i Sovjet Unionen og Nazi Tyskland og fik den sidste finpudsning i USA.

Psycho-sociale specialister har fundet en metode, der effektivt fjerner enhver individuel tænkemåde for at ensrette børn og unge. Det vakuum, der derved opstår, fyldes med én-verdens idéer og bedrageriske løfter, der har til formål at give en global forståelse af, hvorledes ”man” fjerner de kriser, der måtte opstå. Til formålet skaber ”man” først kriserne med det formål for eks. at få flygtninge til at oversvømme landene, som fører til, at disse økonomisk går i knæ og godvillig lader sig styre af de pengestærke kredse, der skaber kriserne. (Se mere om dette i Mind Control and the UN Plan for Your Mental Health.)

Følgende indslag er uddrag fra en TV samtale søndag 13. Maj 2001 imellem interviewer Geoff Metcalf og Charlotte Iserbyt, der i 70erne var politisk rådgiver for U.S. Derpartment of Education og i 80erne skrev bogen The Deliberate Dumpning Down i America.

Spørgsmål (fremover sp.): Hvad var det, der ledte dig til at skrive din bog i 1980erne?

Svar (fremover sv): Jeg begyndte mine undersøgelser allerede i 70erne. Men boede derefter 18 år uden for USA. Da jeg kom tilbage, blev jeg chokeret over, hvad jeg så. Børnene lærte næsten intet. Og jeg spurgte lederne for skolevæsenet, hvorfor man dog ikke lærte børnene det mest elementære.

Sp.: Hvad svarede de på disse spørgsmål?

Sv.: Jeg fik svaret: Vi prøver at finde ud af, hvad det er, der sker.

Sp.: Hvad var din reaktion på dette svar?

Sv.: Jeg var ckokeret. Du må huske, at jeg havde været bort fra USA i 18 år og ikke haft forbindelse med uddannelses- sektionen. Jeg kan fortælle dig en beretning, der siger lidt om, hvor vi er på vej hen. Jeg kender en kvinde i San Francisko området. Hun valgte selv at undervise sin datter, der som voksen søgte ind i hæren, hvor hun skulle gennemgå en række test. De overordnede var meget forundrede over denne piges viden, der lå langt over, hvad andre havde opnået.

Sp.: Hvad sagde de yderligere om denne piges høje karakterer?

Sv.: De havde ikke nogen ide om årsagen. Det er tilsyneladende, som undervisningsmyndighederne blot tager alle de penge de får og kaster dem ned i stort hul.
Sp.: Er undervisningen da virkelig kastet i et stort hul?

Sv.: Ja, sådan ser det ud. Meget af det, de lærer børnene og de unge, leder dem hen imod en djævelsk plan. Det sker alt sammen i det skjulte, samtidig med at der gives indtryk af, at alt bliver bedre og bedre.” Interviewet slut.

Vel er dette et interview, der udsendtes på et Amerikansk TV station. Men kender vi ikke alt for godt den samme linje? De kristne værdier trækkes ud af uddannelsen, og i steder kommer de samme værdier, som paven og New Age med flere bekender sig til. Alt sammen for at forme os til at blive gode én-verdens borgere.

Der er en veltilrettelagt strategi på alle områder på globalt plan til at omforme alle til en ny tro og til nye værdier.

Der sker lige for vore øjne et standard-skifte. I stedet for at have Bibelen som forbillede i skole og undervisning, skal vi nu følge pavens, FNs og den nye verdens linje. Her kommer de humanistiske studier, der er præget af kommunismens grundtanker, ind i billedet.
Studenter må lære at visualisere og tro på, at tidens problemer kun kan løses ved overordnet kontrol over al undervisning og levemåde. Skylden derfor er, at mange nationer har fulgt den antikristne linje, der har gjort landene ensporede, så de følger de nye ”værdier”.

I In Rescue Mission Planet Earth er der side efter side såkaldte faktaoplysninger, der opfordrer alle til at følge FNs plan for verden. Disse planer har forårsaget døende træer, sultende børn, misbrugte kvinder og en jord, der drukner i snavs og ødelæggelse.

Det er alt sammen nøje planlagt for at skabe kriser, for at få folk til at vende sig fra kristendommen og tage imod den nye tidsalder. (Den tid, der bærer antikrist frem.)

Bag tanken om den nye tidsalder står FN og UNEP, UNDP. FNs børnefund UNICEFF, FNs oplysning for videnskab og kultur UNESCO, FNs center for verdens sundhed WHO. Og dertil kommer talrige grupper og oplysningsinstitutioner, som for eks. Princeton University, Apple Computers, Robert Muller, Gro Harlem Brundtland (Der er leder for Head of The World Health Organisation), Dalai Lama og mange flere. Og disse organisationer har overflod af midler, idet ondskabens åndemagter i himmelrummet får verden til at financere dem, så de kan gøre det, de vil.

En ”ny måde” at tænke på


Tolerance er i dag et motto, der er lig med afvisning af gamle værdier. Videnskabelige studier skal samordnes med globale udfordringer og opfylde en hensyntagen til de ”rette” kilder.

UNESCOs verdensvide program er faktisk en effektiv hjernevaskningsprogram, idet det pointerer, at vi alle skal godkende en ny måde at tænke, føle og handle på i de forskellige situationer.
Al Gores bog fra 1992 Earth in Balance falder ind som et led i denne udvikling. Vicepræsident Gore havde en New Age plan klar til at ”redde” jorden. Hans panreligiøse perspektiv var selvfølgelig i tråd med FNs oplysningssystem. Folk skulle lære at se sig selv som en del af et kollektivt system og ikke som individuelle personer. Det er helt klart, at FN, Gore med flere havde synspunkter i modstrid med Bibelens lære, som siger, at hvert menneske skal stå til regnskab for sine egne synder.

Vi er altså på vej bort fra Bibelens synspunkter og ind i New Age og en jordcentreret religion, bort fra individualisme til global solidaritet.

På vej bort fra den absolutte sandhed til idealisme, hvor det er tilladt at bruge taktiske sandheder (sandhed blandet med løgn).

På vej bort fra moralske grænser til absolut frihed til at gøre, hvad vi vil.

På vej bort fra den personlige frihed til at blive bundet af social kontrol.

På vej bort fra, at du alene bestemmer over dine midler, til at det skal være et kollektiv anliggende.

På vej bort fra selvbestemmelse til overordnet international kontrol som for eks FN og myndigheder, der samarbejder med paven og New Age.

Allerede i 1993 udtalte Mikhael Gorbachev: ”Bill Clinton vil blive en stor præsident, hvis han kan gøre Amerika rede til at tage imod den ny verdensorden.” Husk, at denne nye verdensorden er baseret på de tidligere anførte synspunkter.

” I Salme 2:1-6 står: ”Hvorfor raser folkeslagene, hvorfor planlægger folkene det, som er nyttesløst? Jordens konger stiller sig op, og fyrsterne rådslår med hverandre mod Herren og mod hans salvede. Og de siger: Lad os rive deres bånd i stykker og kaste deres reb af os! Han, som troner i Himlen, ler, Herren spotter dem. Så skal han tale til dem i vrede, og i sin dybeste harme skal han slå dem med angst: Men jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige Bjerg!

I denne salme er der forudsagt præcis, hvad der sker lige i vor tid. Vi oplever, at jordens ”konger” siger: Lad os rive kristendommens bånd i stykker og kaste Guds ords reb af os!

Dæmonisk aktivitet


New Age, sataniske filosofer, okkulte shamaner, astrologer og Illuminati-ledere har i flere år set hen til vor tid. Alice Bailey og hendes indflydelserige organisation og det forlag, hun startede, har hele tiden haft som mål, at New Age rigt skal blomstre på jorden. Hun forudsagde, at i år 2000 vil Sanat Kumare (Satan) og hans hierarki arbejde sammen med en ny gruppe af verdens ledere og Illuminati folk, der skal føre alle mennesker ind i en én-verdens enhed. Der vil da kun være et åndeligt system. Det, som også paven ønsker.

Texe Marrs skriver om det komplot, der er oprettet imellem Vatikanet, Iluminati med flere pengestærke grupper for at gøre Jerusalem til verdenshovedstad og til sæde for den kommende, efterlignende ”messias”, som både jøder, muslimer og frafaldne kristne er rede til at tage imod. Han vil være det ”lam med to horn”, som Åbenbaringen taler om (Åb. 13. kap.) Og Marrs tror gerne, at Illuminiti og Arafat vil ophøje paven til denne, globale bestemmelse.

Aleister Crowly, en engelsk, satanisk ypperstepræst, oplærte flere sexologer, bl.a. Albert Kinsey som i sin tid skrev en opsigtsvækkende sexrapport. Crowlwy så sig selv som en forløber for dyret, som bærer tallet 666, beskrevet i Åbenbaringen. Og han betragtede sig selv som den mest onde mand, der nogensinde havde levet. Han var nær forbundet med dæmonen ”Aiwass”, også kendt som ”Horus”, den ægyptiske solgud .

Vi skal huske, at Satan og hans dæmoner, der prøver at bringe de kristne en falsk lære, kun bringer os løgn på løgn. Men alle helvedes kræfter formår intet over for Guds plan, som han har åbenbaret os i Bibelen.

Når Satan kan indfange så mange mennesker – også kristne – i sit garn, skyldes det, at kundskaben om, hvad Gud har sagt i sit ord, er meget ringe. Og for at forstå, hvorfor mange riger og deres ledere så beredvillig går i Satans tjeneste, må vi læse disse ord i Åb. 17:17: ”Gud har indgivet dem i deres hjerte at gøre efter hans sind og at handle af eet sind og at give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord bliver opfyldt.” Gud vil, at regeringer, der ikke vil gøre efter Guds ords sandhed, skal forene sig under antikrists ledelse.

Satan er allerede dømt, og de lande, der bevidst har valgt at følge ham, går deres dom imøde. Gud har forud sat grænser for Djævelens og hans falske profeters virke. (Bl.a. er paven og hans kardinaler falske profeter, der leder mange til tilbedelse af dyret.)

Forfærdelige begivenheder kan udfolde sig hurtigt, og fordi vi ikke venter dem, kommer de bag på os. Hele verden er ved at blive draget ind i et stort kaos forårsaget af dæmonisk aktivitet. Wall Street (verdens største aktiemarked) har allerede oplevet mange nervøse aktiedage. Men det er blot én måde at ryste verden på, så panikken kan bryde ud. Der forekomme bizarre vejrsituationer, jordskælv og vulkanudbrud. Da er det, Gud siger til en panikslagen verden: Hvor er nu jeres guder? lad dem hjælpe jer!

Illuminati afholdt ved midnat 31. December 1999 en stor samling i Faraos kammer, en stor, satanisk, sort messe, hvor man bød velkommen til både mennesker, guder og falske kristuser. Og i FN bygningen afholdtes der samtidig et specielt møde for visse indbudte, der skulle føre til det ønskede mål, en én-verden i år 2000.

Okkultisme


Vi læste før om pavens okkulte livsform. Vi skal i det følgende se, hvorfra han og andre ligestillede får deres okkulte lærdom. Der er tale om en multikulturel, global afgudsdyrkelse. I dag svøber disse gamle lærdomme fra Babylon, Kana´an, Afrika, Indien, Grækenland med flere lande ind over os med den gamle jord-centrerede åndelighed.

Forhøjet bevidsthed læres ved centrerede øvelser. Visualisering bliver vejledt af åndeguider. Visse steder har undervisning i okkulte temaer. Eleverne læres op til at ”se på et billede, der vokser frem i dit sind… I er nu på rejse til et ukendt land…! Dersom nogen eller noget kommer til dig, bed da om at blive guidet. Lyt nøje til, hvad der bliver sagt til dig, og vær opmærksom på det, din nye vejleder viser dig.”

Derudover er der læren om drømme og visioner. Efter at have studeret hedenske myter får studenterne ofte drømme eller syner. Og ikke sjælden optræder ”åndeguider” som vejledere.

Astrologi og horoskoper er ligeledes kommet ind i mange undervisningstimer. Og dertil kommer andre former for ”ånde-rådspørgning”, spiritisme, magi og trolddom og ligeledes åndedans og heksekunst. Og blandt ungdommen er det moderne at bære amuletter, fetisher og trolddomsformularer og lignende, som også har okkult oprindelse.

For nogle er det blevet inn at bringe menneskeofre. Glemt er alt det, Bibelen fortæller om Guds vrede over de lande, der ofrede mennesker til deres guder. Og der er mange andre beretninger om afskyeligheder, der accepteres i skoler, gymnasier og universiteter. Ikke mindst den musik, mange unge vælger, åbner dørene for ånder, der ønsker at trække dem ind i mørkets åndeverden.

Hvordan har alt dette kunnet ske? Det begyndte ved, at mange kristne afviste sandheden og lod sig fylde af diverse fremmede lærdomme, og lod deres børn gå i skoler, hvor mørkets ånder havde fået indpas. Kort sagt kan denne vej beskrives således: ”Fra bibelsk sandhed til hedensk bedrag!”

”Syndens løn er døden, men Guds nådegave er et evigt liv”


Det er af største betydning, at forældre lærer deres børn at elske Gud og Bibelens vidunderlige beretninger. Det vil danne børnenes karakter til et stærkt modvægt mod det åndelige bedrag, de kommer ud for alle mulige steder.

Det er vigtigt at lære dem, at Jesus er vejen, sandheden og livet, og at ingen kommer til Faderen uden ved ham. Og at være stolte af deres tro på Jesus.

At kende Skrifterne er den rustning, vi alle skal iklæde os.: ”Bliv stærke i Herren og i hans styrkes vælde! Ifør jer Guds fulde rustning, for at I må kunne holde stand imod Djævelens snedige anløb. Thi for os står kampen ikke imod kød og blod, men imod magterne, imod myndighederne, imod verdensherskerne i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt. Så stå da omgjordet om jeres lænd med sandhed og iførte retfærdighedens panser. Fødderne ombundne med kampberedthed for fredens evangelium; og løft i alle forhold troens skjold, hvormed I vil kunne slukke alle den Ondes gloende pile, og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.” Ef. 6:10-17. Kun på denne måde kan vi stå imod den onde bølge, der i disse tider oversvømmer os.

Er vi levende kristne, tror vi, at vi har alt i Jesus Kristus. Vi tror, at han er sand Gud, at han er vor forløser, vor frelser, Herre og vor trofaste hyrde. Gennem sin død på korset købte han os fri fra syndens forbandelse. Og ved ham får vi syndernes forladelse og del i hans sejr over døden.

Bibelen siger: ” Alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham fremstillede Gud offentligt som nådestol i hans blod ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi Gud i sin langmodighed havde båret over med de synder, som førhen var begået.” Rom. 3:23-25. Derved kunne Faderen ”gøre den retfærdig, som har tro på Jesus.” Vers 26.

”Syndens løn er døden, men Guds nådegave er et evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Rom. 6:23.
Det er af Guds nåde, at vi kan blive frelst. Vi må sige med Paulus: ”Jeg forstår ikke, hvad jeg gør. Thi det, jeg vil, det gør jeg ikke. Men det, jeg hader, det gør jeg. … det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det øver jeg.” Rom. 7:15 og 19.

Gud Fader kan ikke blot slå en streg over, at vi var oprørere imod hans love. Hans hellighed kræver, at der falder straf i henhold til det, han havde sagt: ”… kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø! 1.Moseb. 2:17. Gud gjorde da det store, for os uforståelige: ”Deri består kærligheden: ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en forsoning for vore synder.” 1. Joh. 4:10. ”Så mange, som tog imod ham, dem gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn; dem, som ikke blev fødte af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1:12-13.

Fremstil jeres legemer som et offer for Gud


”Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, alt er blevet nyt!… ham, som ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” 2.Kor. 5:17 og 21.

Hvad kan vi forvente som Jesu efterfølger? Jesus siger: ”En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt dette vil de gøre imod jer for mit navns skyld, fordi de ikke kender ham, som sendte mig.” Joh. 15:20-21.

Alt det hårde og onde, vi har læst om her, al den aktivitet, der udgår for at fange menneskene i satanisk bedrag, er alt sammen af had til Jesus. Han kan ikke rammes, men så forfølges de, der har valgt at tro på ham. Paulus skriver: ”Det er jer forundt for Kristi skyld ikke alene at tro på ham, men også at lide for hans skyld.” Filp. 1:29.

Mange betragter Guds nåde som ”billig”, som ikke kræver noget af os. Men har vi valgt at tro på Jesus, får vi ikke blot del i frelsen ved tro på hans blod, men også i hans lidelser. Jesus sagde: ”Den, som ikke bærer sit kors og følger efter mig, kan ikke være min discipel. Thi hvem iblandt jer, som vil bygge et tårn, sætter sig ikke først hen og beregner omkostningen, om han har nok til at fuldføre det? … Således kan da ingen af jer være min discipel, som ikke forsager alt det, han ejer.” Luk. 14:27-28 og 33.

Jesus forudså den tid, vi lever i nu, hvor alt gøres for at føre os vild. Paulus forudså også denne onde tid. Og han skrev disse herlige ord: ”Hvem skal kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nøgenhed eller fare eller sværd? som der er skrevet: For din skyld dræbes vi den hele dag, vi blev regned som slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os. Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning skal kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” Rom. 8:35-39.

Paulus så alt det, Guds folk skulle gå igennem af trængsler, og derfor skrev han også: ”… vi ved, at trængselen virker udholdenhed, og udholdenheden prøvethed, og prøvetheden håb, og håbet beskæmmer ikke; thi Guds kærlighed er udøst i vore hjerter ved Helligånden, som blev givet os.” Rom. 5:3-5.

Og Paulus skrev videre: ”Bring jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. Og bliv ikke lig denne verden, men lad jer forvandle ved sindets fornyelse, så I kan prøve, hvad der er Guds vilje, den gode og velbehagelige og fuldkomne vilje..” Rom. 12:1-2

I en tid, som vi er inde i med forførelse af alle slags, ”…skal også vi, som er omgivet af en så stor sky af vidner, aflægge enhver byrde, og synden, som så let fanger os, og løbe med udholdenhed i den kamp, som vi nu har foran os, medens vi ser på Jesus, troens ophavsmand og fuldender. På grund af glæden, der ventede ham, udholdt han korset og gav ikke agt på skammen, og han har nu sat sig på højre side af Guds trone.” Hebr. 12:1-2.

”Af den grund bøjer jeg mine knæ for vor Herre Jesu Kristi Fader, for ham, hvorfra ethvert faderforhold i den himmelske verden og på jorden har fået sit Navn, og jeg beder om, at han vil give jer at blive styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, efter hans herligheds store rigdom; det vil sige, at Kristus kan bo ved troen i jeres hjerter, for at I, rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, sammen med alle de hellige formår at begribe, hvor stor bredden og længden og dybden og højden er, og at kende Kristi kærlighed, som overgår al kundskab, for at I kan blive fyldt med hele Guds fylde. Han, som er i stand til at gøre langt mere end alt det, vi beder om eller forstår, efter den kraft, som virker i os. Ham være æren i menigheden ved Kristus Jesus gennem alle slægter i evigheders evighed! Amen.” Ef. 3:14-21.

Maj 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Strategi der skal omforme verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation