Verdensreligionen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 01/12-99


Udskriv
Oversigt


Verdensreligionen * Den nye verdensorden * Den nye verdensøkonomi

Skøgen ved de mange vande


”Den store skøge, som sidder ved de mange vande.” Åb. 17:1, er et symbolsk sprogbrug, som viser hen til religiøs utugt og afgudsdyrkelse (Åb. 2:20, 17:1-6, Es. 23:17, 57:3-8, Jer. 3:2-9, Ez. 16:1-59, 20:30-32, 23:7-49, Hos. 4:12-19 og Nahum 3:4.) Ordene: ”som sidder ved de mange vande”, viser, at skøgens indflydelse er udbredt til mange nationer, der villig tager imod hendes falske lære.

”Skøgen” har ikke i sig selv politisk magt men forårsager dog, at jordens magthavere følger i hendes spor gennem den religion, hun udøver. (Åb. 17:2 og 4.)

”Og dyret, som har været og ikke er mere, er selv den ottende og er dog en af de syv og går sin undergang imøde”. 17:11.

(1) Ægypten var den første af Israels undertrykkere. (2) Assyrien det næste storrige, der var en plage for Israel. (2. Kongeb. 15:16). (3) Babylon det næste igen, der i hedningernes tider undertrykte Israel. Og det første, der omtales i Daniels bog. Derfor glemmer mange at se Assyrien og Ægypten som Israels undertrykkere. Daniel omtalte ikke disse to riger, eftersom de ikke mere fandtes på hans tid.
Vi må have disse riger for øje for at se den undertrykkelse, der har været mod Israel i den tid, Jesus kalder hedningernes tider. (4) Medo-Persien var det fjerde rige, der undertrykte Israel i hedningernes tider. Og det andet rige, der omtales i Dan. 2:32 og 39. (5) Grækenland var det femte rige i rækken af undertrykkere. (6) Rom det sjette rige i hedningernes tider, der underkuede Israel, som omtalt i Dan. 2:33, og 40.
(7) Dette rige vil udgøre 10 riger, der alle vil fremstå indenfor det gamle romerriges grænser og blive styret af 10 konger eller herskere. Vi ser igen i Daniels bog, at disse riger beskrives som de ti tæer på Nebukadnezars billedstøtte. Antikrist vil komme ud fra disse 10 riger og overvinde 3 af dem. De øvrige 7 vil underkaste sig ham og vil sammen med ham således blive det 8. Rige, der vil undertrykke Israel. (Dan.7:23-24 og Åb. 17:8-17). Men dette rige vil blive slået ved Jesu 2. komme. Og da vil hedningernes tider ende.

Skøgen vil have en dominerende indflydelse over hele verden, indtil hendes doms tid er kommen (V. 15). Og skøgen har sin magt gennem sit religiøse system. Dvs hun betager folk, medens hun rækker dem sine vederstyggeligheder derfra som i en guldskål.

På skøgens ”pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: ”Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder.” V.5. Med ordet Babylon identificeres skøgen. Ikke med det bogstavelige Babylon, men med ordet mystiske Babylon ser vi, at ”skøgen” gennem romerkirken viderefører de religiøse ritualer og det ældgamle mysterier fra Babylon.

I henhold til Hislops De two Babylons, der citerer fra 260 kilder, har den vederstyggelige lære fra det gamle Babylon, der startedes af Nimrod og hans dronning Semiramis, spredt sig ud over hele verden. Kernen i læren var en ophøjet fader (Nimrod) og kvinden (Semiramis som himmeldronningen) og hendes søn, Tammuz. (Se i Ez. 8:14, hvorledes denne kult var nået til Israel, så kvinderne ved indgangen til Herrens hus sad og græd over Tammuz.)

Denne kult lærte, at den besad den højeste visdom og de højeste hemmeligheder. Den indførte tvungen skriftemål til afgudspræsterne, hvorved de fik magt over dem, der skriftede. Og ved sine mystiske ritualer fik de yderligere magt over folket. Kulten videreførtes snart til Rom, hvor kejseren blev overhoved for den romerske afdeling. Og kejserne videreførte en efter en denne afgudslære.

Skøgens magt over kristendommen


Demanus, biskop i Rom i 378 efter Kr., tog også imod den babyloniske afgudslære og forenede den med den kristne. Fra den tid blev den babyloniske og den kristne tro sammenblandet. Og snart var de babyloniske vederstyggeligheder godkendt som kristen lære og en del af de kristnes tilbedelse.

Benævnelsen moder til jordens skøger og vederstyggeligheder identificerer ligeledes skøgen som et system. Skøgenavnet viser, at hun ansporede nationerne til frafald. Hun er et symbol på religiøs frafald, som især vil vise sig i endens tid i de ti riger, der omtales i Åb. 17:12 m. fl. st. Og hun vil øge sin indflydelse, indtil antikrist tilsidst tager magten i alle disse riger. Skøgens lære er afskyelig med dens indflettede, gamle, hedenske ritualer og afgudslærdomme.

Skøgens beruselse skyldes, at hun har drukket hærskarer af martyrers blod. 2 mill. Kristne er blevet dræbt af Romerkirken, som indtil i dag stadig har bredt sin magt og er ved at knuse sand kristendom.

I Åb. 17:18 læser vi: ”Og kvinden, du så, er den store by, som har herredømme over jordens konger.” Skøgen har et religiøst system indenfor det gamle romerriges grænser og sit hovedkvarter i den store by, Rom, og regerer derfra over jordens herskere. At skøgen er kaldt en hemmelighed (på grundsproget mystisk), v. 5 og 7, beviser, at der er en forbindelse til den oprindelige Babylon med dens okkulte mystik.

I Babylon fandt det første oprør sted mod Gud, som altid har været forbundet med dæmonisk afgudslære (Es. 21:9, 47:9-10 og Åb. 18:2-3 og 23.) Alle storriger har i dag via Rom taget del i vederstyggelighederne fra Babylon. Og derfra vil dæmoner og urene ånder udgå. (18:2.) Babylon er den eneste by, hvor Gud i de sidste dage har befalet sit folk at drage ud fra. Rom vil igen blive hovedsæde for intens afgudsdyrkelse sammen med det mystiske Babylon. De vil stå hinanden bi og være skyldige i de samme ting – især efter bortrykkelsen. I 18:24 er det, som om disse to byer omtales under et.

Læren om himmeldronningen, som Semiramis opfandt, er spredt til mange lande under flere navne: Solgudinden, Venus, Astarte og jomfru Maria ml. fl. Og hendes søn, Tammuz, er kendt under navne som Baal, Horus og Eros m. fl.

I endetiden vil denne skøgereligion udbrede sig og få langt større indflydelse. Den vil bane vejen for antikrist og hans samarbejdspartnere, det syvhovede dyr eller de ti horn, der er beskrevet i Åb. 17. kap.

I dag ser vi en ny udvidelse af denne, gamle religion fra det mystiske Babylon. Den er ny på den måde, at den forener alle religioner, der står imod ”sandheden. vejen og livet.” I lang tid har kristne fået advarsler imod den økumeniske bevægelse, og om at store og stærke kræfter arbejder på at skabe en ny verdensorden og en ny en-verdens økonomisk system og en en-verdens religion.

Lader vi os ikke advare, er vi fanget af forførelsen, fordi vi ikke har villet se faren fra skøgens religion, som i dag ikke mere er en fjern opfattelse. Den nye verdensorden er lig et dyr, der i hast er ved at fare over hele verden. Skøgen i Joh. åb. sidder på ryggen af dyret, det mystiske Babylon, som er ved at blive en ny verdensreligion via pavekirken. I mindst 60 lande i verden har de kristne vanskelige vilkår eller bliver endog forfulgt. Hvert år bliver omkring 160.000 personer dræbt på grund af deres tro.

Pengenes herrer


Der eksisterer i dag en hemmelig gruppe af magtfulde personer, der har til formål at tage pengemidlerne fra os og erstatte dem med tomme løfter og bedrageriske løgne. Dem, der kommer i vejen for disse planer, bliver betragtet som fjender og bliver knust.

Denne gruppe er betaget af penge og magt. Og for at nå målet at tage midlerne fra almindelige mennesker, har de udsendt mesterlig udført propaganda for at få folk til at tro, at det, der kommer ud af det hele er til det bedste. Men disse magtmennesker, der vil styre verden imod et pengeløst samfund, er forførere, som kun vil deres eget bedste og skjuler deres formål for os. Vi kan i korthed kalde dem for pengenes herrer eller sagt på en anden måde Ordenen.

Det er på tide at afdække, hvad denne Orden vil opnå. Men også, at vi ikke skal være bange for, hvad den kan gøre ved os. Har vi givet vort liv til Gud og taget imod frelsen ved tro på Jesus, er vi født af Gud. Og ”alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro.” 1.Joh. 5:4.

Disse Ordenens mænd har ikke fået deres magt i egen kraft. De er antikrists forløbere, og vi læser, at der blev givet dyret magt til at føre krig mod de hellige og sejre over dem. Og der blev givet det magt over alle nationer. (Åb. 13:7.) Altså vil antikrists forløbere sikkert også have magt. ”Og alle de, der bor på jorden, skal tilbede det, alle de, der ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i livets bog.” V.8.

Vi finder i 2.Tess. en udførlig forudsigelse af Paulus om, at i de sidste dage, før Jesu 2. Komme, skal hele verden komme under et stærkt bedrag, så dem, der ikke er beskærmet af Gud, fordi han ser de vil følge sandheden, vil komme til at tro løgnen. Og vi læser i Åb. 17:17: ”Gud har indgivet dem i deres hjerte at gøre efter hans tanke og at handle ud fra en og samme tanke og at give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord bliver fuldbyrdet.” Gud vil, at menneskenes ondskab skal komme åbent frem, så de nedkalder Guds vredesdom over sig selv. Gud dømmer ikke på indicier men på reelle fakta. Derfor lader han dem selv røbe deres synd.

New Age sprogbrug


Vi vildledes, fordi vi ikke kender de udtryk, New Age anvender i tale og skrift.

Gud: For New Age er ”gud” en upersonlig energikraft, der bor i alle ting og kan vise hen til både ”han” eller ”hun”. Og hele naturen kan tilbedes som ”gud”.

Kristus: En reinkarneret avatar. New Age hævder, at Buddha, Muhammed, Konfucius m. fl. var ”kristus´er”. Men en endnu større end dem vil snart fremstå i New Age.

Engle: Ofte kaldt ophøjede mestre, visdommens mestre, lede-ånder, ånde-rådgivere.

Født på ny: Personlig eller planetarisk transformation. Altså det øjeblik, hvor et menneske tillader sine indre guider at dirigere en til et nyt liv – ikke med Gud men med Satan.

Det andet komme: New Age lægger to definationer i dette, der hver for sig fordrejer den sande mening af Jesu 2. komme. New taler om deres messias eller ”kristus” og hans hierarki af dæmoner fra åndeverdenen.

New Age punkter i den ny verdensplan


Punkt 1. New Age Planens primære mål er at etablere en En-verdens New Age-religion og en En verdens politisk og social orden.

Punkt 2. New Age-verdensreligion skal være en opvækkelse af det gamle Babylons afgudsdyrkende religion, i hvilken mysterie-kulter, trolddom og okkultisme samt umoralen blomstrede.

Punkt 3. Planen skal nå sit fulde mål, når New Age-messias, antikrist med nummeret 666 kommer for at lede den forenede New Age-verdensreligion og føre tilsyn med den nye En-verdens-orden.

Punkt 4. Lede-ånder (dæmoner) skal hjælpe mennesker til at indvarsle New Age og berede vejen for antikrist, så han kan blive tiljublet af menneskeheden som den store verdens-lærer.

Punkt 5. New Age ledere og –tilhængere vil sprede løgnen, at Jesus hverken er Gud eller Kristus.

Punkt 6. Kristendommen og alle andre religioner vil blive integrerede dele af New Age-verdensreligion.

Punkt 7. Kristne principper skal miskrediteres og opgives.

Punkt 8. Børn skal forføres åndeligt og indoktrineres. Og klasseværelser skal bruges til at fremme New Age-læren. (Der er mange flere punkter, som ikke er medtaget.)

Mange anslår, at år 2000 kan blive året, hvor New Age og andre ligesindede står frem med deres krav om en ny verdensorden.

New Age har beskrevet deres ”kristus” som en, der kan gøre ende på verdens nød og udføre fantastiske helbredelser og ligeledes have andre, overnaturlige kræfter.

Forskellige former for dæmonkontakt


New Age skaber kontakt til dæmonerne på flere forskellige måder, dog med den fællesnævner, at de bringer folks sind ind i et forandret bevidsthedstilstand. Visualisering, meditation, musik og farveterapi, røgelse, gemmelogi (læren om ædelstene), seksuelle ritualer, narkotika, yoga, automatskrift og meget andet.

Miriam Starhawk skriver i Circle Network News: ”At undervise i gudinde-religionens ritualer og historie for præster, nonner og kristne undervisere var en ny oplevelse, men meget givende. Jeg fandt tilhørerne meget modtagelige for nye tanker. Hungrige efter nye former for ritualer og meget kreative… Jeg er meget glad for at se, at stærke bevægelser indenfor den kristne kirke er venligtsindede overfor den hedenske ånd og villige til at lære fra den gamle religions lærdomme.”

Texe Marrs skriver om, hvorledes New Age med lethed kommer ind i Den katolske Kirke. Nogle katolske præster inviterer dæmoner til at komme ved at undervise i Silva Mind Control og andre meditations former. Silva, grundlæggeren af denne øvelse, var selv katolik.

En række katolske nonner og præster er ivrige tilhængere af Zen-buddhisme, Tai Chi og hinduisme. Fader Bede Griffith er munk og kaldes stadig for katolik, skønt hans forkyndelse er 100 % hinduistisk og New Age.

I sin bog From Betlehem to Calvary, skriver AliceBailey (en af stifterne af New Age, som var grundlægger af Lucis Trust, oprindelig Lucifers Trust) om en kommende, okkult messias. Hun beskriver denne som en højt oplyst mand, der kan oplyse vejen for andre.

En kommende verdensleder
Frimurere er en af denne Ordens mange facader. Den arbejder over hele verden ud fra deres loger bag lukkede døre. I hver generation er der en indre, udvalgt kreds som ved, hvad det er, frimurerbrødrene stræber efter at opnå. A.K. Chesterton skrev: ”Denne elite foretrække at arbejde i det skjulte og synes bl.a. ikke om at blive fotograferet.” Allerede Winston Churchill opdagede, at der fandtes en skjult magtelite, der blandede sig i alle verdens forholde. Han fandt også frem til, at Adolf Hitler og hans nærmeste var kommet til magten ved hjælp at en skjult magtelite. Men efter 2. verdenskrig fremstod en ny strategi, hvori Rusland havde en stor del at sige.

Der er skrevet meget i okkulte kredse om denne, kommende verdensleder. Ifølge disse kredse har han levet på jorden i adskillige år og er nu rede til at stå frem. De kalder ham Lord Maitrea. Benjamin Creme* synes at betragte sig selv som en slags forløber for Maitrea. Han siger: Maitrea er kristus i den nye tidsalder. Og siger videre, at vor jord er styret af 15 Masters of Wisdom, som i dag arbejder over hele jorden for Maitreas interesser.

Constance Cumbey skriver i sin bog Regnbuens skjulte farer: ”Ved at læse Cremes bog fandt jeg, at denne, falske kristus havde til hensigt at opsætte både en ny verdensregering og en ny verdensreligion. Denne religion ville foretage ”masse-planetariske indvielser” … De vil forandrer tider og love. Traditionelle jødiske og kristne helligdage skulle skiftes ud med hedenske festivaller – som selvfølgelig skulle fejres ved fuldmåne…. Creme havde tydelig en kraft, som ikke var hans egen….. (Og Creme sagde) Jesus var blot indviet i fjerde grad, medens Buddha var indviet i sjette grad. Herren Maitrea selv er indviet i syvende grad og den eneste, der har så høj en indvielse.”

Cumbey fortæller videre: ”Et stigende antal mennesker bliver manipuleret ved ekstremt raffinerede former for tankekontrol….. Jeg har personlig været vidne til mange New Age ”åndelige” sammenkomster, hvor det virkede som om de tilstedeværende blev bragt under en stadig stigende grad af hypnose…. Og der bliver fortalt lytterne, at de aldrig bliver bragt ud af den hypnotiske indflydelse….. Det virkede, som om Benjamin Creme ”kontrollerede” publikum…. Den lethed, hvormed enkelte ”gik ind i hypnosen”, antyder at de havde gennemgået en tidligere forberedelse…”

I vor tid er der flere kongelige/fyrstelige personer, som er med i det net, der arbejder for en ny verdens interesser. Otto Von Hapsburg fra en af Europas fyrsteslægter har længe arbejdet for en ny verden. Prins Bernhard og dronning Juliane ligeledes. Og mange andre mere eller mindre kendte og kongelige personer er på samme linje.

Otto Von Hapsburg er meget aktiv indenfor den katolske frimurerorden. Og det siger en del om hans åndelige interesser, at hans datter, født 1958, fik navnet Walpurga, idet Walpurgisnatten er en af de helligste dage i hekse og sataniske kalendere.

Onde magter i himmelrummet


Både CIA og KBG eksperimenterer med tankekontrol. Og der findes i dag mange, som villig går i trance, hvor onde ånder kan tale deres ”åbenbaringer” til mennesker. Der er flere kanaler at arbejde igennem. Der er hekse, spiritistmedier, voodoo præster, yoga m.fl. Og hypnose har åbnet for okkulte kræfter, der kan udvide menneskers sind til at nå frem til en højere bevidsthed. Mange ledes til psykisk kraft via Østens kulter. Og især er de moderne tanker om at tømme sindet under meditation mere end farlige, uanset om det sker i forbindelse med yoga øvelser eller kristen meditation, hvor man skal tømme sit sind. Er sindet tomt, bliver det straks fyldt. Og mange er blevet påvirkede af onde magter eller direkte besatte som følge af meditation.

En anden farlig ting er alt, hvad der kaldes psykisk healing. Satans mål er fuldstændig hjernevaskning. Bonnie Thielman fortæller om sine oplevelser i Peoples Temple om denne mulighed:

Paulus advarede mod alt dette ved at sige, at vor kamp ikke står mod kød og blod, men mod åndermagterne i himmelrummet. Paulus brugte ordet arche om disse åndelige autoriteter. Arche beskrev de ni magistrater, der i hans dage herskede over Athen. Det er som om han dermed siger, at der er ni åndelige ”magistrater”, der hersker over jorden og er Satans redskaber til at fange mennesker. Og dem, der kommer i forbindelse med dem, får åndelige kræfter, andre mennesker ikke har.

Den tid, vi nu er inde i, vil fremme sådanne muligheder for sataniske kræfter på jorden. Og folk er taknemmelige ofre, fordi de kender Bibelen for lidt, og fordi mange er tilsluttet en menighed, der langsomt men sikkert tømmer dem for bibelsk gudsfrygt. Der er udtalt advarsler derom, men ikke ret mange lytter til disse advarsler men tror, de er kloge nok i egen visdom til at kunne se, dersom det står galt til. Men dæmoners visdom er langt større end den, vi kan møde frem med. Tro derfor på Bibelen, når Paulus skriver: ”Ånden siger tydelig, at i de sidste tider skal nogle forlade troen og vende sin opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners lære.” 1.Tim. 4:1.

Der er mange personer, der har stærke, okkulte kræfter. Dave Hunt omtaler Uri Geller som en sådan. Ligeså Maharishi Mahesh Yogi, som vil overbevise verden om det gode ved yoga. Et af hans lærepunkter er den samme, som slangen bedrog Eva med: I skal blive som guder! Og en anden, at al religiøsitet er som grene fra det samme træ.

Disse kulter, hvor forskellige de end kan være, er med til at åbne menneskenes sind for dæmonisk lære. Og det er det, antikrist ønsker for at få gjort mennesker villige til at tømme deres sind, så de kan tage imod den store forførelse, han kommer med. Han samler okkulte mennesker til et fællesmål, at vinde verden for ham. Ligesom Jesus Kristus befalede sine disciple at forkynde evangeliet i hele verden, således indprenter Satan det samme i sine diciple.

Undgå de fælder, der går ud på, at du skal tømme dit sind. Det sker let uden du mærker det, dersom du ikke inderligt søger Gud i hans ord. Du er måske optaget af alt det, der sker i den kirke/menighed du kommer i. Men pas på, at du ikke lader dig fylde med forgængelige ord, så du ikke har plads til Gud. Eller at dit sind en dag er tømt for alt det ægte og rene fra Gud og erstattet med ting, der ikke kan frelse.

Jesus sagde: ”Tag jer i agt, at ingen bedrager jer. Thi mange vil komme i mit navn og sige: ”Jeg er Kristus” og vil forføre mange.” Matt. 24:4-5.

Alle kulter og falske religioner er præget af Satans ånd. I vor tid er der kulter for enhver smag. Der er verdslig og religiøs humanisme og andre ismer. Der er stribevis af falske lærdomme, som folk villigt tager til sig. Der er Jehovas Vidner, Mormoner, muslimer og mange andre. For slet ikke at nævne de mange forsamlinger, der kalder sig for kristne, men tjener en kødets/verdslig gud, der ikke kan give retfærd hverken i liv eller død.

Den nye verdensorden


Der er frontorganisationer, der arbejder for en ny verdensorden. I disse finder vi en række navne, hvoraf nogle af de mest kendte er Ted Turner, som ejer TV selskabet CNN. Jimmy Carter.* Ebba Eban, tidligere israelsk ambassadør i USA. George Schultz, der var statssekretær under præsident Ronald Reagan. CyrusVance. Henry Kissinger og David Rockefeller m. flere. Deres fælles mål er at skabe en ny verdensorden.

Ordenen er også en anden gren af Den trilaterale Commission, som repræsenterer en gruppe, der binder politisk magt, pengesystemerne og gejstligheden sammen til en enhed. Pålidelige kilder meddeler, at Mikhail Gorbachov stadig ofte mødes med kommission. Og at han til FN har givet offentlig tilsagn om sin støtte til denne kommission, der arbejder for en ny verdensorden.

Udover dette er der talrige intriger fra Vatikanet, som må chokere alle, der sætter sig ind i, hvad det er der foregår. Igennem lang tid har Vatikanet haft forbindelse til mange broderskabsordener, frimurerloger og hemmelige selskaber. En af disse er jesuitordenen, der også er stærkt engageret i frimurerloger og udfører talrige, hemmelige operationer for pavekirken.

Tidligere omtalte Benjamin Creme står for TARA centret (et betydningsfuldt New Age center). Og som Matreias mund siger han, at der vil komme et aktiemarkeds sammenbrud, som vil begynde i Japan, fordi aktier ikke får nogen betydning i den ny verdensorden.

Dave Hunt skriver, at for ham at se er det mest sandsynlig, at hver af de højt rangerende medlemmer i Ordenen har gjort en blodpagt med Djævelen selv. I New Age læren ser vi tydelige spor af den kommende hemmelige lære, som vil kræve, at alle, der får lov at leve under denne, nye orden, må aflægge ed på, at de lydigt vil tjene denne lære. Allerede i dag findes der en sådan New Age ed, som mange har bekræftet. For ikke så længe siden afholdtes der i Unity Church i Dallas et møde med titlen: The Master Mind Principle. Der blev sagt til deltagerne, at de måtte tage ”syv skridt ind i Master Mind bevidsthed.” I et af disse syv skridt lyder ordene: ”Jeg beder Master Mind at overtage styringen af mit liv.”

McMaster (der intet har med Master Mind at gøre) skriver i sin bog Religion, politics and War (religion, politik og krig). ”Mennesket tjener enten Gud eller sin egen, syndige natur (hvilket gør ham til Satans slave.) Mennesket styres enten af den ene eller den anden, af Gud eller Satan. Styres de af Satan, er de aldrig fri til selvstændigt at kunne træffe noget valg. Det herlige ved at tjene Gud er, at han giver maksimum af frihed…. Under Satans system får mennesket kun en illusion af frihed, som er et af hans tricks for at få mennesker til at trælle for ham i en slavetilstand, der ender med død…. De har solgt deres førstefødselsret for en måltid mad…. De ved ikke, at Satan hader dem og kun ønsker at ødelægge hele menneskeheden…. Et andet af Satans tricks er og har været ned gennem tiderne at appellere til menneskets kødelige natur, stolthed, selvviskhed og uansvarlighed.” Side 288-289.

Et fælles mål er at få en verdensleder (antikrist) frem, som er stærk nok til at kunne forene alle under en mand, som kan fjerne den kapitaliske ide. De vil fremme tanken om, at alt guld og sølv i fremtiden skal tilhøre staten. Al fødevareproduktion skal under den samme råd. Og formålet er, at der skal komme en verdensvaluta, som den øverste leder (antikrist) kan styre efter eget behag. Da vil det ikke mere være mulig at købe og sælge, uden man har hans godkendelse. (Se Åb, 13:16-18.)

I McMasters bog læser vi videre: ”Det er en kold, barsk realitet, at der findes en elite kontrolinstans for fødevarer… Landmændene har solgt sig selv til store banker og har så store gældsbyrder, at de ikke længere selv kan bestemme, hvad de vil dyrke…. Få store firmaer kontrollerer verdenshandelen med korn. (Og på grund af det nye hybrid sædekorn er landmændene yderligere bundet til de store multinationale firmaer.) I dag bliver 2/3 af USAs fødevare produceret af kun 10 % af farmerne. Og antallet af landmænd er faldet med 54 % siden 1945. … Japan køber over halvdelen af sit korn i USA. Også Rusland er stærk afhængig af korn derfra, da egen landbrug delvis er i kaos – eller giver ringe udbytte.” Side 90-91.

For at skabe en trilateral verden kræves tre kraftcentre: Japan, Europa og USA/Rusland. Som nævnt har Gorbachov ofte rejst imellem verdens storbyer. Og han fik fra Tyskland 15.000. mill. dollars for at godkende Østtysklands forening med Vesttyskland. Gorbachov er nu fri til at kunne arbejde for deres interesser. Sålænge det forarmede Rusland stadig vil gøre, hvad den trilaterale kommission kræver, vil alt være godt, idet kommissionens planer da går, som de skal.

En ny civilisation


De fleste ser ingen fare ved den nye verdensordens anmarch og tror, at alt vil fortsætte som hidtil. I dag har den nye verdensorden, kvinden, sat sig i sadlen på dyret. Og i Joh. Åb. kan vi se, hvad vi da har i vente. Et verdensparlament for religioner. En liberal en-verdens-teolog, Hans Kung (katolik), har allerede præsenteret os for et navneforslag til en sådan: Declaration of Global Ethic. Denne verdensorden med en ny enhedsreligion er foreslået at skulle repræsenteres for en undrende verden i år 2000.

I 1995 købte forhenværende præsident Mikhail Gorbachov i San Francisco en stor bygning nær Golden State Bridge og indkaldte til et møde, som han kaldte State of the World Forum. Han inviterede 500 elitepolikere, økonomer og ledere, som måtte betale 5.000 $ for at høre, hvad han havde at sige. Følgende var indbudte: Georg Bush Sr., Al Gore, Ted Turner, Jane Fonda, Colin Powell, Shimon Peres, Mario Cuomo, Ted Coppel, George Mitchell (tidligere demokratisk senats leder. Irsk fredssamtaleleder og nu rådgiver for the queens univertitet, Belfast.) Zbigniev Brzezinski (direktør for den Trilaterale kommission), Shirley MacLaine (skuespiller og ledende indenfor New Age), Tick Nhat Hanh (buddhist munk), George Schulz (tidligere statssekretær). David Packard (billionær), Maurice Strong (FNs New Age leder), ærkebiskop Tutu , Afrika, Deepak Chopra (New Age læge), med flere. Blandt de indbudte var 141 statsledere og 59 tidligere statsledere.

Med Gorbachovs egne ord var dette møde ”en indledning til en overgang til en ny civilisation.” Udtrykket ny civilisation er langsom ved at erstatte den gamle Ny verdens Orden. The McAlvany Intelligens Advisor skriver: ”Hovedformålet med dette møde er at få samlet bl.a. det socialistiske venstre (og deres filosofier) med ledere fra Østen og New Age religionerne (og deres filosofier). Ond politik blandet med gudsfrie religioner.”

En rapport fra Gorbachovs møde fortæller om en enhed af disse ultraliberale, magtfulde, velfinancierede mænd og kvinder og planen for deres ny civilisation designet til at producere et nyt folk og en global regering, styret af dem selv.

En af de store farer er, at kristendommen vil blive lukket ude fra at være blandt de godkendte religioner og erstattet med en ”blødere religion”, der vil samarbejde med de andre som lige partnere. Og der vil komme en tid, hvor verdensstyrelsen vil udvælge de personer, der har størst betydning. Ted Turner (CNN) siger: ”Lige nu er der for mange folk på jorden. Vi har behov for at skære verdensbefolkningen ned fra de 6 milliarder til ikke mere end 250-350 mill. mennesker.”

Sam Keen siger: ”Den økologiske krise består alene i befolkningens størrelse. Beskær den med 90 %.” Og andre har sagt noget lignende. Hvem skal så vælges fra? Alle dem, der ikke vil aflægge ed til New Age og godkende dens lære, samt alle, der ikke er til værdi for samfundet, syge, handikappede og gamle mennesker.

Forenede religioner


Den kendte San Francisko Cronicle rapporterer, at det liberale Stanford universitet den 23. Juni 1997 var vært for en af de mest radikale samlinger i historien i USA. Der var samlet mindst 200 ”kristne”, katolikker, buddhister, muslimer, jøder, sikher, hinduer, bahaier osv. Formålet var at stifte The United Religions (De forenede Religioner), som efter planen skal åbne 26. Juni 2000 i San Francisko

Mødet var indkaldt og ledet af den venstreorienterede præst, William Swing fra San Francisko. Han var i 1993 leder for alle former for tro, og er gået i pavens spor med at forene alle religioner. Han sagde i the Chronicle, at han havde haft berigende timer sammen med brahminer, ved at meditere sammen med hinduer og være stille sammen med buddhister. Swing var fornylig i England for at skabe et netværk af sin The United Religions.

Hans Kung´s Global Ethic så vel som Gorbachovs forud omtalte møde og Swings United Religions har alle samme formål, at fremme en forståelse for åndelig enhed uden om kristendommen. Tak til Gud, som har givet os løfte om, at han vil ødelægge denne verdensreligion sammen med antikrist og den falske profet. (Åb. 20:9ff.)

I forsøget på at samle al åndelig magt finder vi også Den katolske kirke og islam. Vi har allerede set Irans prædident Mohammed Khatami mødes med paven. Og efter hemmelige samtaler sagde Khatami, at der var forståelse for et fremtidigt samarbejde, idet der kun er én gud.

En gud, ja, men hvilken? Islams gud er ikke den samme som den Gud, der har åbenbaret sig i Bibelens ord. De er så forskellige som mørke og lys. Islams gud bygger på løgne og had. Kristendommens Gud på sandhed og kærlighed. Derfor sendte han sin Søn til verden, for at alle, der tror på ham, ikke skal fortabes men have et evigt liv. (Joh. 3:16.)

Det er trolig, at pave Paul II eller hans efterfølger vil blive leder for The United Religions. Det er ikke sandsynlig, at paven selv vil blive antikrist, idet den magtkonstellation, som på et tidspunkt vil opstå, vil ødelægge det, som Bibelen kalder det mystiske Babylon. (Åb. 17:16.)

Okkultisme i verdensordenen


Okkultismen vil overalt være et unikt hjælpemiddel for at nå de ønskede sataniske mål. Som før skrevet står mange kendte personer, kongelige og statsledere rede til at arbejde for et forenet religionssystem indenfor den okkulte bevægelse. Den mest kendte er New Age, som gerne samarbejder med hvem og hvad som helst. Blandt dem er Dalai Lama, og Robert Muller, tidligere assisterende sekretær i FN, som hver for sig med veltalenhed hverver folk for de nye tanker om okkult enhed.

Først brugte Satan Lenin derefter Stalin til at drive al sand religion ud af Sovjet (nu Rusland og en række selvstændige lande) og fylde det med ateisme. Og nu til sidst arbejder Gorbachov ivrigt for, at New Age kan blive en verdensreligion med ham selv som præsident for denne, okkulte religion. Han er ligeledes søgt sammen med New Age ledere og med Moon-bevægelsen for at fremme en ny verdensorden.

I sin bog Perestroika: New Thinking For Our Country and the World. (Ny tænkning for vort land og verden) skriver Gorbachov om den nye vej, han vil slå ind på. Og det ses tydeligt, at sataniske, dæmoniske kræfter fandt en hjælper i kammerat Gorbachovs sind. Og at den globale bevidsthed, som han skriver om, er det samme, som Benjamin Creme, David Sprangler og flere fremtrædende New Age ledere taler om. I global New Age opfattelse betyder enhver tale om Gud, en anden gud. Og det betyder, at folk ledes til at tænke i nye baner – hvor kristendommen ses som en fjende.

Amerikanske New Age ledere og organisationer bakker op om Gorbachovs synspunkter. Føromtalte Ted Turner, Robert Muller, Henry Kissinger og tidligere USA forsvarsminister Robert McNamara, Cyrus Vance og Billy Graham går også ind for alt det nye.

Gorbachov prøver at samle, hvad han kalder Global Brain Trust af diplomater og kirkefolk, som vil være med på hans tanker om fred (New Age fred.) Og Lucis Trust (tidligere Lucifers Trust) er rede til at hjælpe til med materiale, så verdensfredsprocessen, verdens økonomien og politiske forholde får bred, folkelig opbakning.

Gorbachov har også begyndt at sende specielle ”evangelister”, der samarbejder med New Age og okkulte religiøse personer, til USA. En af disse har sagt: ”Jeg er helt sikker på, at jorden ikke er på vej mod en dyb afgrund men bevæger sig mod en strålende fremtid….” Modsat hvad Bibelen siger, at vi går mod vor tidsalders slut, hvor den gamle jord vil blive brændt op og der kommer en ny jord, hvor retfærdigheden fra Gud bor. Hvor alt det onde for evigt vil være lukket ude. Og hvor Gud vil være alt i alle. Tiden for den gamle jord er kort. Jesus sagde, at når alt det sker, der er forudsagt i Bibelen, ”kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren.” Matt. 24:33.

Den nye, økonomiske orden


I både Mattæus og Lukas står om, hvad der skal ske lige før Jesu 2. komme. I Matt. 24:7 står der for eks.: ”Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der.”

National Earthquake information har udsendt denne oversigt:

Jordskælv over 6.0 på Richter skala:

År		Antal
1890-1899 1
1900-1910 3
1911-1930 4
1931-1940 5
1941-1970 13
1971-1980 56
1981-1989 310
1990-1996 747


Det er blot en af fødselsveerne, der skal komme over jorden. En anden er, at en verdensomspændende økonomisk krise synes at være under optræk. Verdens pengesystemer er stærkt ude af balance. Amerikas gæld til rige banker er for eks. af uhyrlige beløb.
Derudover ved vi om hungersnød mange steder. Og sulten kan meget snart begynde at plage Amerika. Blandt mange store familiefarme er 85 % gået konkurs de sidste 15 år i Nord Amerika og overtaget af megabanker eller af regeringen. Nogle af disse gårde er igen solgt til oprettelse af superfarme. Det betyder, at store jordområder er i hænderne på få mennesker der bestemmer, hvad der skal dyrkes på jorden. Dvs at de samme mænd, der styrer pengesystemerne, også ejer jorden.

Og USAs industri og jord er ikke som tidligere kun på amerikanske hænder. Visse steder er 75 % eller mere ejet af ikke amerikanere. I 49 stater er 12.5 million acres landbrugsjord ejet af udlændinge, som også kontrollerer omkring 1/3 af bankerne.

Ser vi på, hvad der er foregået i det sidste årti eller mere, kan vi tydelig se, der er trukket i trådene, for at den ny verdensorden kan trænge igennem. Den nye internationale, økonomiske orden er allerede på vej og vil komme som en flodbølge, der helt uforberedt vil ramme mange. Allerede Ronald Reagan talte om den nye økonomiske orden som et nyt verdenssystem og sagde, at denne ”nye økonomi er en verdensøkonomi… en global elektronisk netværk, der arbejder alle døgnets 24 timer …. Hvor nationale grænser er opløst.” Og hans efterfølger, George Bush, talte endnu tydeligere om den som et nyt system, der kræver en hel ny indstilling. I 1980 blev der udgivet et skrift, The New Internaonal Economic Order. Heri ses det klart, at det ønskes, at den gamle verdensorden skal bryde sammen i kaos for at den nye kan bryde frem.

Det sker på samme måde, som New Age pioneren Alice Bailey pegede på. Hun sagde: ”I ødelæggelsen af den gamle verdensorden, og i det kaos, der følger, vil arbejdet for en ny skabelse gå i gang med en rekonstruktion, der skal lede til en fuldstændig genoprettelse af den menneskelige levemåde og til en ny orientering af menneskelig tænkemåde.”

Det er underforstået, at i denne, nye tænkemåde skal alle være kristus-bevidste. Ikke den sande Kristus men New Age ”kristus”. Og ifølge New Age egne udsagn vil der ske en udrensning af menneskeheden. Alle, der ikke vil sværge den nye New Age ed, skal dræbes.

Afgudslæren fra Babylon kommer via Rom ind i det nye romerrige


En anden fortaler er den internationale gruppe, der også har New Age visioner og gør, hvad de kan for at fremme en ny international, økonomisk orden. Det er EU. Bibelen taler om de 10 hoveder (nationer), der i den sidste tid vil give deres magt til antikrist. I dag er der planer om, at samle nationerne i 10 områder. (Læs bl.a. om antikrist i Dan. 7:8.)

De mennesker, der planlægger at regere verden, bruger ofte okkulte symboler, som kan føres tilbage til de mystiske religioner i Babylon, Grækenland og Rom. Den første, åndelige forførende lære udgik fra Babylon og Rom. Og her mod endens tid vendes blikket igen mod Rom. Og vi ser, hvorledes skøgens vederstyggeligheder breder sig udover verden netop fra Rom.

I Adolf Hitlers sidste testamente lød det: ”Det er nødvendig, at jeg skal dø for folket, men min ånd vil rejse sig fra graven, og verden vil erkende, at jeg havde ret.” 25. februar 1945. Hitler var stærk interesseret i det okkulte og spurgte altid diverse okkulte/astrologiske rådgivere til råds.

Kejser Wilhelm den I af Preussen blev kronet som Tysklands første kejser. Ordet kejser betyder bogstavelig Cæsar. Dermed er der en forbindelse til det gamle romerrige.

Under den første verdenskrig skete der noget bemærkelsesværdig. Selv om Tyskland var stærk engageret i krig, sendte kejser Wilhelm II et hold arkæologer til Babylon for at finde de mure og mosaikplader, der havde udgjort den gamle Ishtarport i Babylon. Alt dette bragtes til Tyskland, hvor arkæologer med succes restaurerede den gamle afgudsport, som i dag kan ses på Pergamum musæet. Det var som en forudviden om, at engang skulle Babylon, Rom og Berlin samarbejde i det ny-gamle romerrige. Det synes, som kejser Wilhelm var styret af okkulte kræfter. Og at han troede, at Tyskland ved at eje denne, gamle afgudsport ville erhverve okkulte kræfter.

New Age styres af dæmoner


Gå ikke i hast hen over oplysningerne i denne artikel. Der vil komme til at ske modbydelige ting. Og de kristne kan vente, at det først vil ramme dem. Benjamin Creme – Maitreas talsmand – siger rent ud, at de kristne skal udraderes. Og han siger, at det ganske enkelt betyder udslettelse. (Benjamin Creme: Maitreas Misssion, side 128.) Han vil træde frem med mottoet at elske og tjene. Det er helt klart, at Maitrea er en prototype på dyret. Hans mester er Sanat (et andet navn for Satan.) Og det er Satans plan at indfange alle vore børn i New Age planen. (Samme bog, side 325.) Han bruger alle tænkelige kanaler som for eks.: dianetic, verdens fredsbevægelser, femininst åndelighed, Christian Science, Visualisering, humanistisk psykologi, Kundalini kraft. Og mange, mange flere.

Det må anses for sikkert, at enhver gren af New Age og okkult organisation er startet ved dæmonisk inspiration. New Age personen Randolph Prices inspiration kom fra en ånd, kaldet Quartus, og en dæmon, der kaldte sig Asher. Og andre New Age ledere har ligeledes sagt, de bliver styret af dæmoner. Ånder der i 5.Moseb. 18. kap. kaldtes en vederstyggelighed for Herren.

I sin bog Companions In Spirit skriver Laeh Garfield om eksempler på ånder, der tilskynder en person til at begå uhellige handlinger. Garfield skriver, at New Age folk kan lære at kommunikere med ånder og blive vejledt af dem. I dag ser vi disse ord af Paulus gå i opfyldelse: ”Onde mennesker og bedragere bliver stadig værre og værre. De forfører og bliver forført.” 2.Tim. 3:13. I år 2000 vil New Age være rede til at sende sine 144.000 regnbue krigere ud for at arbejde for en ny verdensorden. Og de skulle ifølge oplysninger være udstyret med en højere intelligens end mennesker som helhed og derfor være istand til at styre jorden.

Stærk er Herren, vor Gud, (Åb. 18:8.)

Men frygt ikke, Gud har alt under kontrol, og det onde får ikke lov at gå videre, end han tillader. Men det kan komme til at koste de kristne meget, måske endog livet. Den dag er måske ikke fjern, hvor vi skal bekræfte vor lydighed overfor New Age myndigheder. Og vil vi ikke det, mister vi retten til at leve. Brug derfor den kostbare tid, førend onde dage kan komme, og find frem til en fast ståsted, som du ikke kan rokkes fra, selv om du måske kan komme til at se døden i øjnene. Bibelen har ikke lagt skjult på, at tiden er ond, og at den i endetiden vil blive værre. Men den har også sagt, at dem, der holder sig til Gud, skal sejre.

Men leg ikke med ilden. Dvs lyt ikke til forkyndere, der kun ønsker at fremme egne interesser, og som de falske profeter siger, at det hele går godt. Herren siger ved Esajas: ”Hvad jeg forkyndte, se, det er sket, jeg forkynder nu nye ting, kundgør dem, før de spirer frem.” Es. 42:9. Læs også om de nye ting i Det nye Testamente og i særdeleshed i Joh. Åb. Skøgen fra Rom er afsløret. Hendes vederstyggeligheder, som hun har hentet fra det gamle Babylon, er ved at ødelægge verden. Men dommen over hende kommer. Gå derfor ud af Babylon med al hendes forførelse og bedrag og grib om Guds løfter om, at han vil bevare sit folk.

”I elskede, I skal ikke undre jer over den ildprøve. I gennemgår, som om det var noget mærkeligt, der hændte jer. Nej, jo mere I får del i Kristus-lidelser, des mre skal I glæde jer, så I kan fryde, når hans herlighed åbenbares.” 1.Peter4:12-13.

New Age synes at være redskabet, Satan vil bruge til at bringe antikrist til magten. Når han er vel etableret, vil han fare hårdt frem mod alle, der ikke lader sig indvie i hans sataniske system. Men dersom vi hører Gud til, skal vi ikke lade os gribe af bekymring. Thi Gud er større end ham, der er i verden. ”Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed…. Trængsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd?…
Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” Rom. 8:35-39.

* * * * *

Kildemateriale:
Millenium, af Texe Marrs
Mega Forces
Mysteri Mark of the New Age ” ”
The Cult Explosion, af Dave Hunt
Masonry, William Schnoebelen
One World Under Anti-Christ, Lalonda
Adullam News, november 1999.


Debat: Verdensreligionen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation