Frygt ikke for den kommende tid

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 11/09-04


Udskriv
Oversigt


”Frygt ikke for noget af alt det, du skal komme til at lide. Se, Djævelen … kaster nogen af jer i fængsel, for at I skal blive prøvet, og I skal have trængsel i ti dage. Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets krone.” Åb. 2:10.

Vi ængstes måske over fremtiden. Skal vi mon opleve den tid, hvor vi ikke kan købe eller sælge uden at have dyrets mærke? Hvordan klarer vi det, dersom der ikke er mad i huset eller penge til huslejen? Er vi bortrykket inden denne tid kommer, eller hører mærket på hånden med til skyggerne af det, vi skal opleve?

Men vi skal ikke være ængstelige. Herren sender ikke mere over os, end vi kan udholde i hans kraft. Holder vi os nær til Gud, vil vi gå sejrende ud af prøvelserne. Hvordan, ved vi ikke, kun at vi ved Guds hjælp kan sejre.

Vi har mange eksempler i Bibelen på mennesker, der sejrede. Daniel er måske den første, vi tænker på. Han gav ikke efter på noget punkt, selv om han vidste, at det indebar at blive kastet i en gloende ovn eller for løverne.

Vi læser i 1. Mos. 17:18-19, at Gud afviste Abrahams tryglen om at godkende Ismael, som trælkvinden Hagar havde født ham, som arving. Men Gud sagde: Nej, din hustru Sara skal føde dig en søn, og du skal kalde ham Isak (betyder han ler, se v. 17). Jeg vil oprette min pagt med ham, som skal være en evig pagt, der skal gælde hans æt efter ham.” (Se også v. 21.)

Abraham tvivlede på Guds løfte og lo. Men løftet stod ved magt. Løftesopfyldelsen står Gud for. Han lader de menneskelige muligheder blive helt udtømte, før han griber ind. Æren er hans alene. Herren lovede, at Sara skulle blive mor til en dreng efter et år. Tænk, en førstegangs fødende kvinde på 90 år! Så suveræn er Gud! (Se Romerne. 4:18 ff.)

På et tidspunkt krævede Gud af Abraham, at han skulle ofre Isak som et brændoffer. Men da Gud så, at Abraham var villig til det, standsede Gud ham, og Abraham ofrede i stedet en væder. (1. Mos. 22:1-14.)

Senere i GT læser vi gang på gang om, hvorledes Gud hjalp Israel ud af situationer, hvor det menneskelig set var umulig at hjælpe. Det viser, at holder vi os nær til Gud, skal vi ikke frygte, thi for Gud er alle ting mulige.

Det er i dag og i de kommende dage, vi skal opbygge en fast tro på Gud, selv om fremtiden føles usikker. Gud er en urokkelig klippe, og uanset om alt går op eller ned, er Gud er den samme til evig tid.

Prøvelser


Men som Gud prøvede Daniel og Abraham, således prøver han også enhver kristen i dag. Han vil se, om vi ejer en tro, der som deres er fast, selv om det ser ud, som vi er på vej til ”en gloende ovn”.

Eller som da Israel var på flugt fra Faraos hær med klipper på den ene side, Det røde Hav på den anden og Ægyptens hær i fuld fart efter dem. Der var ingen muligheder for frelse. Men Gud greb ind og hjalp.

Vi lever i en vanskelig tid, og vi har brug for at være blandt kristne, der har en levende tro på Gud. Mangler dine fæller en sådan tro og er tilfreds med det, de har, må du bryde båndene til dem, fordi du ellers langsomt vil miste din tro. Den sande tro må opbygges dag for dag gennem et inderligt samfund med Gud og med Bibelen som din uundværlige ven. En kristendoms skin kan ikke hjælpe dig på nødens dag.

Giv nøje agt på Guds ord og bøj ikke af for Satans krav


Hvad betyder Jesus Kristus for dig? Giver du nøje agt på hans vej? Husk verslinjen. Hvor din frelser ude stænges, der skal du ikke selv gå ind! Mange siger: Kom med! Og går du med uden egentlig at tænke over det. Dette kan være begyndelsen til frafald. Vi må altid bede: ”Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte! Prøv mig, og kend mine tanker! Se om fortabelsens vej har indtaget mig, og led mig på evighedens vej”? Sal. 139:23-24.

Vi kender nemlig ikke selv vort hjerte, derfor kan fortabelsens vej, let blive vor, uden vi lægger mærke til det. Mange menigheder kører fremad som en maskine, hvor det kun er gamle vaner, der holder det hele i gang. Er det gamle vaner, der holder dig i gang? Eller beder du Gud ransage dig og vise dig, hvilken vej, du vandrer? Og er du villig til at gå den vej, Guds Hellige Ånd viser dig er den rette?

Gud lover ikke, at hans vej er let at gå. Tværtimod sagde Jesus: ”Gå ind ad den snævre port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.” Matt. 7:13-14.

Hvis vi ikke er bortrykket forinden, vil en af de største prøvelser sikkert blive, om vi vil tage imod dyrets mærke eller ej. Fra den stund vil dem, der ikke tager imod det, blive udstødt af samfundet. Det vil ikke være mulig at hæve penge, og vi vil ikke kunne bruge kontanter uden at vise mærket.” Og det (dyret) får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.” Åb. 13:16-18. (Og dets tal er 666.)

Nogle vil af usikkerhed og ængstelse vælge at tage mærket. Men betænk, at det er det samme som at fornægte troen på Jesus Kristus. Ingen kan nemlig bøje sig for Satans krav og alligevel høre Gud til.

Hvad skal vi da gøre, når vi spiser den sidste bid brød, vi har? Vi må vende os til Herren og bede om, at som vor dag er, skal vor styrke være. Og at han, som har hjulpet i svundne dage, også vil hjælpe os i dag.

Elias havde udført en stor opgave for Herren og var nu kommet i vanskeligheder. Da sagde Herren til ham: ”Gå bort herfra … og gem dig ved Krit-bækken…. Der skal du drikke af bækken, og jeg har befalet ravnene at give dig mad der. Så drog han af sted og gjorde efter Herrens ord…..Og ravnene kom til ham med brød og kød om morgenen, og med brød og kød om aftenen. Og han drak af bækken.” 1. Kong. 17:3-6.

Det viser, at Gud holder sine løfter og er Herre over alle skabninger og får dem til at gøre, som Han vil. Om Gud vil hjælpe os på den ene måde eller den anden ved vi ikke. Måske skal vi herliggøre Herren ved, at vi hellere vil gå i døden end at adlyde et påbud, der kommer fra Satans tjenere.

Stolthed hindrer Guds arbejde iblandt os


Hvor menneskene er stolte, slutter Åndens arbejde i en menighed. Tænk blot på Moses. Han kunne selv, så Gud måtte sende ham ud i ørkenen som fårehyrde i 40 år. Så var han blevet så lille, at Herren kunne bruge ham, og så ydmyg, at han sagde: Herre, jeg kan ikke tale, send en anden!

Og Josef. Hvor var han højt oppe og så selvglad, at det endog gik igen i hans drømme. Også han måtte igennem ydmygelsen, og så kunne Gud bruge ham til store ting. - I denne sammenhæng er det belærende men også vemodig at læse Herrens ord til kong Saul: Var det ikke sådan, at da du var lille i dine egne øjne - - -. Ja, da kunne Gud bruge ham, men ikke siden, da han blev ”stor”.

Der har været vækkelser i svundne tider der gik i stå, fordi lederne blev stolte og tog al æren. Og hindringen for, at vi ikke får en vækkelse i dag, er bl.a. vor stolthed.

Skal vi vinde sejrens krone, må vi være født på ny og iklæde os ydmyghed. Ydmyghed var Jesu kendetegn og skal også være vores. Har det været svært ikke at blive lunken i tidligere tider, er det langt sværere i dag. Verden er ved at berede sig til Antikrists komme. Og det er hans ånd, der styrer mange aktiviteter - også i menighederne. Vær derfor på vagt overfor, hvad det er, der styrer dig.

I al vor stolthed bliver vi dog let urolig, fordi vi fornemmer en opbrudstid. Det, der har styret os gennem tiderne, er borte. Den moral, vi har bygget på Bibelens forskrifter, er i dag erstattet af ”dødens fangarmer”. Mange levende kristne er omkommet i disse arme, også rent fysisk.

En ”kristendom” med et anderledes evangelium har holdt sit indtog. Ligeledes er forkyndelsen om hellighed i liv og tale forsvunden og desværre også forventningen om bortrykkelsen. Den opmærksomme vil flygte bort fra snaren og holde sig til Bibelens skrevne ord i stedet for disse, forskellige menneskelærdomme.

Bortrykkelsen


For at friske nogle fakta op om bortrykkelsen medtager jeg et lille afsnit fra en artikel, jeg skrev i jan. 2002..

Paulus skrev: ”Jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, som er sovet ind, for at I ikke skal sørge som de andre, de, som ikke har noget håb. Thi så sandt vi tror, at Jesus døde og opstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem frem, som er sovet ind, sammen med ham. Dette siger vi jer med et ord af Herren: Vi, som lever og bliver tilbage indtil Herren kommer, skal ingenlunde komme forud for dem, som er sovet ind. Thi Herren selv skal komme ned fra Himmelen med et bydende råb, med en overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først opstå, derefter skal vi, som lever og er blevet tilbage, sammen med dem rykkes op i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi for altid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.” 1. Tess. 4:13-18 .

Gud har omhu for os også i dødens stund. Paulus siger, at det har han med et ord fra Herren. Og han siger videre, at vi skal trøste hverandre, fordi Gud siger, at døden ikke er det sidste. Gud vil kalde alle, der tilhører ham, frem til herlighed sammen med ham.” (Uddrag fra artiklen slut.)

Trøst hverandre med disse ord om bortrykkelsen. Med guddommelig given visdom vidste Paulus, at det ville blive nødvendigt med denne trøst, hvis vi skulle holde os brændende i troen. Meget er sat ind på at ødelægge troen. Bl.a. er rock udøverne efter deres egne udsagn Satans stormtropper i denne sag.

I Luk. 18:8 læser vi: ”Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” I denne tid er troen ved at være borte hos de fleste. Mange har det fint med skinkristendom og ser slet ikke, at de mangler noget. (Læs om Laodikea menigheden, der følte sig åndelig rig, selv om den var ynkelig og fattig.)

Den rette vej


Du må selv se efter, om du er på den vej, der ender ved den smalle port, som kun få finder.

Hvilken vej er da den rette? Det er at du bygger på forsoningen ved tro på Jesus Kristus og har omvendt dig og er født på ny. At du ved, hvor dyrebar Jesu blod er, og at der ingen tilgivelse sker uden ved dette blod.

For at forstå blodet afgørende betydning bør du læse om ofringerne i GT og offerdyrets forbilledlige betydning. I GT var det ypperstepræsten, der bar offerblodet ind i det Allerhelligste. I NT er Jesus Kristus vor ypperstepræst og har båret sit eget blod en gang for alle ind på ”sonedækket”.

Ved at vi har et godt kendskab til det gammeltestamentlige offersystem, får vi en god forståelse for Jesu Kristi gerning. Og i tiderne, der vil komme, er det af største betydning, at vi har en bibelsk grundvold for vor tro derom.

Førhen har det været lettere at klare modgangen, end den fremover vil blive. Den antikristelige ånd vil have langt større indflydelse end den tidligere har haft, og det vil præge hele samfundet. Tidligere var samfundet præget af kristendommen, men Den nye Verdensorden har allerede ændret meget, og resten vil i hast komme under den nye ordens kontrol.

Har du ikke alt i orden, så du tryg hviler i Guds løfter, bør du rydde op i din faldefærdige tro, der for manges vedkommende består af noget, de har hørt, lidt fromhed og religionsblanderi. Men en sådan tro kan ikke holde stand i onde tider for disse, derfor vil mange give efter og tage ”dyrets” mærke på sig.

Guds vrede vil ramme dem, der har taget dyrets mærke: ”Jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle: »Gå hen og hæld Guds harmes syv skåle ud over jorden!« Og den første gik hen og hældte sin skål over jorden. Da kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede.” Og for evigt vil de være under Guds vrede.

Den Ny Verdensorden


Det er mig meget om at gøre, at du forstår alvoren i dette. Jeg ved, at det går udenfor det, der mest forkyndes.

For at give dig en god forståelse af det, der kommer, gentager jeg et udsnit af en artikel, som Kim Andersen har skrevet på basis af oplysning fra Cutting Edge:

”Mange lyttere har stillet mig (forfatteren fra Cutting Edge) mange spørgsmål om de endelige faser af verdensbegivenhederne, som leder til etableringen af den Ny Verdensorden og dens guddommelige mand, ”The Christ”! (Bibelens Antikrist) Dette seminar, holdt alene for medlemmer, åbenbarer svar på alle disse spørgsmål. Vi lærer også, at den okkulte side også venter på bortrykkelsen af de troende, og giver en omtrentlig tidsangivelse af den. Vi lærer også at den Ny Verdensordens Plan giver top lederskabet af ”The Christs” Nye Religion til den romersk katolske Pave!

Først er vi nødt til at give dig lidt baggrundsoplysninger omkring dette seminar. I starten af 1990 blev jeg interviewet af en kristen radio station om den kommende Ny Verdensorden. Ved timens slutning modtog jeg et telefonopkald på stationen fra en mand, som sagde at han nu var en på ny født kristen, men at han var kommet ud fra det okkulte. Denne gentleman, som vi vil kalde John, sagde at han var begejstret over at høre en kristen leder, som havde mere end en begyndende ide om, hvad der foregik. Ydermere, sagde John, at han ville vise mig meget mere materiale som jeg skulle læse, for at gøre min forståelse af den okkulte Ny Verdensorden dybere.

John havde været medlem af ”the Worldwide Church of God” (den verdensvide Guds kirke) eller ”Children of God” (Guds børn), plus ”the House of Theosophy” (Teosofi huset). Jeg besluttede mig for at møde John for at konstatere, om han var ægte eller uægte, og hvorvidt han var troværdig. Efter vores første møde tog John mig med til den største New Age boghandel jeg nogensinde havde set, i Cambridge, Massachusetts, ikke langt fra Harvard Universitetsområde.

John viste mig mange bøger som han anbefalede, og i hvilken rækkefølge jeg skulle læse dem. Jeg købte den første bog dengang, og har læst lige siden. Gud brugte disse okkulte bøger til virkelig at udvide min forståelse for den ny Verdensordens Plan. Jeg kan ikke tro den forskel det gjorde, da jeg gik direkte til selve kildebøgerne, i stedet for at være afhængig af kristne forfattere, som var eksperter på disse bøger. Jeg opdagede også, at selvom de kristne forfattere talte sandt, var der så meget mere de ikke sagde! Min forståelses horisont blev dramatisk udvidet.

Over et år gik, og John og jeg blev nære venner, og han min fortrolige. Meget af det materiale du læser, er resultatet af hans input, i forhold til hvad jeg skulle læse. For nogle måneder siden, modtog jeg et kæmpe kompliment for min okkulte forståelse, fra en ”praktiserende national socialist”, som han definerede sig selv. Denne mærkat betyder selvfølgelig, at denne person var en praktiserende Nazist, og det skinnede klart igennem i hans mail, at han var dybt involveret i okkult praksis. Denne Nazist fortalte mig, at jeg tydeligvis havde ”læst det rette materiale”, og han advarede mig imod at forsøge at bruge mit kendskab til det okkulte til at identificere Antikrist!! Han advarede mig, at sådanne forsøg sandsynligvis ville resultere i min alt for tidlige død!

Jeg tog denne e-mail som et virkeligt kompliment, og jeg indså, at det faktisk var et kompliment til John!!

Men nu tilbage til min historie. Tidligt i august 1991, ringede John til mig for at fortælle, at den nye engelske diktator for ”the House of Theosophy”, Bill Lambert, holdte et seminar ved Bostons hovedkvarter. Navnet på dette seminar ”MULIGE OG SANDSYNLIGE HÆNDELSER I FREMTIDEN”, pirrede virkelig min interesse!! John fortalte, at Bill Lambert var en af de store spillere i den Ny verdensordens Projekt, fordi ”the House of Theosophy” altid har været en stor spiller siden Madame Blavatsky havde grundlagt det i 1875.

John sagde, at Lambert anså ham som et medlem, så han kunne komme ind med mig som sin gæst. John bad mig om, at holde min identitet som kristen hemmelig og bare lytte og tage noter. Åbenbaringerne var lamslående, ikke så meget for deres egentlige indhold, men fordi deres planer opfyldte Bibelsk profeti, og meget af det han åbenbarede, viste at endetiden virkelig er over os.

Lambert åbenbarede mange punkter, hvoraf jeg vil nævne nogle få: 1) Lambert åbenbarede, under hvilke omstændigheder den Ny Verdensordens Religion skulle etableres, og til sidst samle alle verden religioner i en. Han åbenbarede endvidere, hvem der var den valgte top leder til denne globale religiøse kolos. Denne leder ville selvfølgelig automatisk være den falske profet, om hvilken Åbenbaringsbogen 13. kap. fortæller meget. Mig bekendt er det første gang nogen har afsløret, hvem den falske profet er planlagt at være. 2) Lambert åbenbarede, at verdens okkulte lederskab ventede på hændelsen, som den kristne kirke kalder bortrykkelsen. 3) Lambert åbenbarer vigtigheden af Antikrists fremkomst, og nogle af de tegn og undere, som vil gå forud for hans fremkomst. 4) Lambert åbenbarede, at der i fortiden var givet megen kundskab til mennesket igennem tiderne – et faktum jeg havde lært fra andre kilder – men også, at der frem til enden af dette århundrede, ville blive åbenbaret endnu en stor opfindelse inden for elektricitet. Denne opfindelse ville forberede mennesket til at gå ind i ”The Christs” tidsalder og hans tusindårige regeringstid.

Husk at dette er mine noter. Derfor, alle specifikke tekstmæssige eftertryk, og alle understregninger, og al placering af noter i bokse, og alle noter med store bogstaver er mit arbejde. Jeg prøver ganske enkelt at skære af til det relevante, nøglefakta klarere til din opmærksomhed. Jeg vil fortælle dig, at jeg er glad for, at min mester-universitets-stenografi ikke havde forladt mig, selvom der er 26 år siden jeg forlod universitetet, ved denne tid ved dette seminar. Lamberts faktiske ord, vil være omsluttet af anførselstegn ( ”).

Jeg indrømmer også, at åbenbaringerne, som Lambert gav, til tider gjorde mig så betaget på grund af de bibelske endetids profetier, at jeg fandt det svært at fortsætte med at skrive ved det næste forløb af hændelser som han skitserede. Husk, Lambert åbenbarer detaljer af en menneskelig plan, lavet i samarbejde med overnaturlige ”ledende ånder” for at etablere den Ny Verdensorden. De har ingen anelse om, at deres Plan ganske enkelt og præcist opfylder bibelsk profeti.

Og nu mine noter fra dette mest røbende seminar.
I. ”Profeti – Naturlig selv-opfyldelse af:

”Hvad en person tror, han skaber. Okkulte love erklærer, at energi følger tanke. Derfor kan kollektiv tro på en forkert profeti af millioner af mennesker forårsage et umådeligt ubevidst niveau af negative følelser, som kan lede til opfyldelse af profetien.”

”Harmageddon er et godt eksempel. Folk tror på Harmageddon konceptet, hvilket er, at denne nuværende verden må ødelægges, før den nye kan skabes (den nye himmel og den nye jord). Derfor leder en massiv kollektiv tro på dette koncept hen imod en selv-opfyldelse af dette koncept. Tro på Harmageddon er sammenflettet omkring Israel og mellemøsten, og er skyld i, at nationer er imod denne region sandsynligvis danner iscenesættelsen af en massiv, endda atom krig.”

II. ”Ny Jerusalem pagts projekt

”På et tidspunkt mellem 1985-2010 vil det følgende scenario foldes ud, afhængig, ene og alene af de rette omstændigheder:

* Muslimske og jødiske områder i Jerusalem vil blive kombineret med kristendom for at skabe den Ny Jerusalem Pagt

* Alle religioner vil indkalde til at fejre (3) religiøse festivaler samtidig.

1. Festival of Goodwill (velviljes festival) – normalt i maj-juni

2. Festival of Easter (påske festival) – normalt i april

(Fejrer nyfødsel, som eksempelvis Kristus – Jesus Kristus for Kristne)

3. Festival of Wesak – normalt i marts
(Fejrer Buddhas fødsel)

Denne fejring af disse tre kombinerede festivaler, vil skabe den Ny Verdensordens Religion og vil være åndelige, tilsvarende den politiske Forenede Nationer.”

”Når verdens religiøse samfund således bliver sammensluttet, vil politiske regeringer samtidig holde de følgende politiske/forretnings konferencer:

1. Planetary Goodwill Congress (planetarisk velviljes kongres)

2. Planetary Human Resource and Disarmament Congress (planetarisk menneske ressource og nedrustnings kongres)

3. Planetary Environmental Resource and Space Congress (planetarisk miljøbestemt ressource og rum kongres)

NOTAT: NÅR LAMBERT NÆGTEDE AT INDETIFICERE LEDEREN AF DENNE SPECIELLE “POLITISKE OG FORRETNINGS KONFERENCE”, TROR JEG DET HØJEST SANDSYNLIGT BLIVER THE CHRIST: TRODS ALT VIL DEN RELIGIØSE KONFERENCE BLIVE LEDT AF DEN FALSKE PROFET, PAVEN. DET GIVER MENING AT DEN POLITISKE KONFERENCE VIL VÆRE BESAT AF DEN PERSON, SOM ER LIGE I RANG MED PAVEN, THE CHRIST! ”Således, når de tre religiøse konferencer og de politiske/forretning konferencer bliver holdt på samme tid, vil en verdensvid hovedsammenslutning af alle kræfter foregå, som vil dreje verden i enhver ønsket retning.”

”Da og kun da vil det være muligt at bygge en kombineret Tempel/Kirke/Moske i Jerusalem.”

Bill Lambert nægtede at sige, om denne kombinationskirkebygning ville blive bygget på tempelbjerget, da jeg spurgte ham direkte. Men læg mærke til, at den specifikke del af den Ny Verdensordens Plan, kaldt det Ny Jerusalem Pagt Projekt, forudser etablissementet af et kombineret religiøst Jerusalem – Islam, Kristendom og Jødedom.

Bill oplyste videre, at ”hvilken som helst rent politisk ordning i mellemøsten ville ikke af sig selv befordre fred. Med andre ord, en rent politisk ordning ville lade den religiøse naturlige del af problemet uløst.”

”Enhver permanent løsning på den mellemøstlige konflikt må også se på løsningen af den religiøse del af problemet. Når dette religiøse problem er løst, så vil magten og indflydelsen af ortodokse jøder i Israel permanent aftage.”

NOTAT: NY VERDENSORDEN PLANLÆGGERE ER MEGET BEKYMREDE OVER MAGTEN OG INDFLYDELSEN FRA DE ORTODOKSE JØDER. DENNE GRUPPE ER DET SPECIELLE MÅL AF ANTIKRISTS BEDRAG, NÅR HAN BEGYNDER AT OVERBEVISE DEM OM, AT HAN ER DERES MESSIAS. DA, NÅR ANTIKRIST BEGYNDER SIN FORFØLGELSE, VIL HAN GÅ PÅ MEST ROVBEGÆRLIG MÅDE EFTER DE ORTODOKSE JØDER.

Drivkraften imod denne type af ordning er kun gjort muligt, på grund af generel frygt for krig. Denne frygt for krig må opretholdes, indtil de ønskede politiske og religiøse forandringer er oprettet.

NOTAT: MATTÆUS 24:6, OPFYLDT

”På det rette tidspunkt i historien vil paven besøge den kombinerede jødiske/kristne/muslimske del af Jerusalem, for at bekendtgøre, at alle religioner skulle kombineres til en. Denne begivenhed vil endeligt bryde den mellemøstlige hårdknude.

NOTER: PÅ DETTE TIDSPUNKT VIL DET PROFETEREDE EN VERDENS RELIGIØSE SYSTEM UNDER DEN FALSKE PROFET VÆRE BLEVET OPFYLDT!!

III. ”Bedømmelse af etablissementet af den Ny Verdensordens Religion, talt igennem Alice A. Baileys bøger.
* ”What is occurring now at such a rapid pace (Hvad sker der nu i sådan en hast) er skrevet af A.A.B. Bailey taler om fredsånden, som nu invaderer menneskeheden, på side 173 i hendes bog, The Externalisation of the Hierarchy (Eksternaliseringen af Hierarkiet):

”Sammensmeltningen af mange bevidstheder til en ensrettet aktivitet er i dag af yderst vigtighed… Forening af ensrettet tanke og formål er garantien for uundgåelig og fremtidig succes. Kraften i sammensluttet tanke er almægtig… Fredsånden driver tæt til menneskeheden og søger muligheden for at gøre hans tilstedeværelse mærkbar. Fredsånden er ikke et abstrakt koncept, men et potentielt individ, som formidler hidtil ukendte kræfter til vores planet. Stærke kræfter venter på den tid, hvor de kan fungere som befriere og forløsere for menneskeheden. Men døren til deres indgang må åbnes af menneskeheden selv, og den vil blive åbnet ved en forenet handling af vilje, udtrykt igennem nogle formularer af ord og i lyd. Det vil blive bragt på bane ved en aktivitet, udført i velvilje af alle mænd og kvinder og af hele verdens aspiranter og disciple. Døren vil ikke blive åbnet, undtagen påkaldelsen er bakket op af den fokuserede vilje. Den styrede bestemmelse af mennesket eller gruppen, der bruger den foreslåede formular, bøn eller påkaldelse er essentiel.”

NOTAT: MINUTTER FØR ANTIKRIST OPSTÅR, VIL NOGLE OVERNATURLIGE LYDE BLIVE HØRT, OG SPIRIUALITET MÆRKET AF ALLE PÅ PLANETEN SAMTIDIGT. PÅ INTET ANDET TIDSPUNKT I VERDENSHISTORIEN VIL SÅ MANGE MENNESKER BLIVE SAMMENSMELTET PÅ EN GANG. DENNE HANDLING ER GJORT FOR AT FÅ ENHVER TIL AT SE SIG OMKRING OG OP I LUFTEN, FOR AT SE HVAD DER FORÅRSAGEDE DENNE LYD. DA, MED ALLES OPMÆRKSOMHED VÆKKET, VIL BILLEDER AF ANTIKRIST VISE SIG PÅ EN GANG OVER HELE JORDEN, TALE TIL MENNESKEHEDEN PÅ HVER SIT SPROG, ”TEGNENE OG UNDERNE” VIL VÆRE BEGYNDT. (Læs evt. ”Teknologisk bortrykkelse”)

* ”Energier vil flyde fra Hierarkiet til jorden for at producere den fysiske manifestation af ”The Christ”. Men sådan en strøm kan kun ske, når menneskeheden løfter sin kollektive bevidsthed til at være passende vågne modtagere.” (Side 617-618, Externalisation of the Hierarchy, omskrevet af Hr. Lambert)

På dette tidspunkt rakte jeg min hånd op for at spørge Hr. Lambert, ’Du talte tidligere om paven, der rejste til Jerusalem. Når Lord Maitreya gør sin tilsynekomst, vil der være tre typer mennesker:

1. De, hvis bevidsthed er blevet passende løftet, så de let kan modtage ham.
2. De, hvis bevidsthed er blevet løftet noget men ikke så højt, at de let og øjeblikkeligt kan acceptere ham, men de kan blive i stand til at modtage ham, efter videre oplysning.

3. De, som aldrig vil acceptere ham’

Jeg fortsatte:

’Hvilket ansvar har lederne af verdensreligionerne i forhold til medlemmerne af deres folk, som tilhører gruppe nummer to? Vil de stå frem offentlig og tilskynde folket i gruppe nummer to til at acceptere Kristus?’

Bills svar var, at accepten af ”The Christ” var en fuldstændig individuel sag.

Jeg prøvede da igen at få Bill til at erklære, at en af lederne for verdensreligionen ville stå frem og spille rollen som Bibelens falske profet. Jeg sagde, ’Tilbage til paven et øjeblik, Bill. Du erklærede, at på det rette tidspunkt, ville paven rejse til Jerusalem. Sandelig er paven en passende modtager af The Christ

På dette tidspunkt nikkede Bill bekræftende med sit hoved, at paven var en passende modtager af The Christ. Dette er den mest direkte indrømmelse fra en indflydelsesrig person, involveret i planlægningen af åbenbaringen af Kristus, at den nuværende pave er klar og venter på fremkomsten af The Christ. Indrømmelsen peger også på den romersk katolske pave som den falske profet, fordi Bill fastslog meget klart, at forberedelsen af den Ny Verdensordens Religion ville blive besat af den økumeniske bevægelse, som er spydspidsen for paven.

Bill forklarede skæbnen for medlemmerne af gruppe 3, de, hvis personlige bevidsthed ikke var og aldrig kunne blive løftet passende højt til at acceptere The Christ. Bill sammenlignede dem med en person, som havde levet hele sit liv i et totalt formørket rum. Hvis pludselig et skarpt lys skinnede ind i rummet, ville personens øjne ikke være i stand til at udholde lyset. Personen ville forsøge at undgå lyset og gå ind i et andet rum, som er mørkt. Personer i gruppe 3 er ”udvalgt til at gå ind i et andet rum(Lamberts præcise ord)

På dette tidspunkt løftede jeg min hånd og spurgte, ’Hvordan gør disse mennesker det, Bill? Ingen kan bare få sin ånd til at forlade denne verden. Begår disse mennesker selvmord?’ Bill svarede eftertrykkeligt ”NEJ”. Han sagde, ”Jeg ved ikke, hvordan det vil ske, men disse mennesker vil forlade denne dimension.”

Efter megen eftertanke har jeg konkluderet, at Bill taler om bortrykkelsen af de kristne. Han nægtede at sige, at disse mennesker blev dræbt, og vi ved at Bibelen lærer, at Antikrist ikke vil begynde at dræbe kristne før midtvejs i den store trængsel. Men Bill siger, at timingen af folket i den 3. gruppes bortgang er umiddelbart efter tilsynekomsten af The Christ, og at metoden for deres afrejse på mystisk vis er frivillig. Jeg tror at New Age ledernes vejledende ånder har lavet denne historie som et middel til at forklare den verdensvide bortrykkelse af kirken. Således, når bortrykkelsen sker, vil mennesker ikke give Gud æren men fortsætte med at være bedraget.

Mr. Lambert fortsatte med sit seminar:

D.K. (en af Alice Bailey’s vejledende ånder - Djwahl Khul) har åbenbaret, at ”når The Christ kommer frem, vil han etablere sin trone på jorden. Alligevel må døren, hvor ondskaben dvæler, forblive lukket.” D.K. identificerer denne ondskab som værende det ”laveste niveau af menneskelig natur, hvor vi banker på vores oprindelige, fundamentale natur.”

Med andre ord indeholder denne ondskab medlemmerne af gruppe 3, hvis bevidsthed ikke har og ikke kan rejses passende, så de kan være passende modtagere af The Christ, dvs. på ny fødte kristne.

Citeret fra Alice Baileys bog, Esoteric Psykology 1, åbenbarede Mr. Lambert mysteriet om Dynamisk Helbredelse. Energiens Arbejde i syv stråler vil producere menneskelig helbredelse. For at lette denne helbredelse har Hierarkiet åbenbaret videnskabelige opdagelser til menneskeheden (side 373-374). På dette tidspunkt løftede jeg min hånd og sagde, at bestemte videnskabsmænd havde påstået, at de havde modtaget inspirationen til deres opfindelse under indflydelse af en psykisk drøm. Citerende fra mine seminar noter nævnte jeg Mr. Vogel af IBM, udvikleren af Xerox kopimaskinen, og jeg påpegede, at Thomas Edison var en hengiven theofist. Mr. Lambert modsagde ikke disse punkter, og fortsatte med at forklare, at ”elektricitet er en enorm livskraft. Livskraften af elektricitet er en kombination af magnetisme, elektricitet og en ukendt kraft. Hele universet er en manifestation af elektrisk kraft.”

På et tidspunkt ved enden af dette årti vil hierarkiet åbenbare en kæmpe, ny hemmelighed til menneskelige videnskabsmænd angående elektricitet.

Jeg var fængslet. I mine vildelste drømme kunne jeg ikke have forestillet mig sådan en direkte bekræftelse på, at Satan direkte havde grebet ind i fortagende gennem dette århundrede for at åbenbare videnskabelige hemmeligheder. Dette forklarer den pludselige eksplosion af kundskab, som startede i begyndelsen af dette århundrede.

Faktisk, som Bill fortsatte med at tale, fornemmede jeg, at New Age tilbeder videnskab som deres gud. Mere specifikt tilbeder de videnskab af kræfter som deres gud, som således direkte opfylder Daniels profeti, Neither shall he (Anti-Christ) regard the God of his fathers...but in his estate shall he honour the God of Forces. Dan. 11:37-38 ,King James).

Mr. Lambert fortsatte med sit seminar:

IV. ”En kontantløs økonomi kommer og vil løse alle slags problemer:
* Kriminalitet vil forsvinde
* Enhver husstand vil have en computer, med hvilken de vil gøre alle indkøb. Der kommer computere som er små nok til at holde i din hånd, så du kan udføre små transaktioner, dvs. avisdrengen eller en teenager, som slår din græsplæne. Omkostningen på computere falder for tiden, så selv mennesker på bistand kan få råd til en.

V. ”Virtual Reality (virtuel virkelighed) er ved at være en virkelighed. Virtual Reality er defineret som mentalt at skabe en realitet, som er så virkelig at du bogstaveligt talt kan leve i den for en tid.”

Dette koncept bliver nu undervist i universitets musik programmet. Min søn er musikfuldmyndig på et kristent universitet, og han har hørt om Virtual Reality, selvom universitetet ikke underviser deri. Virtual Reality vil af computer spil f.eks. Nintendo få sin drivkraft. En person vil være i stand til at tage en hjelm på, som placerer ham i en alternativ virkelighed, som er lige så virkelig som den faktiske virkelighed. Faktisk er opdagelser i fremgang, som vil tillade en computer at opsamle et individs hjernebølger og vise den type virkelighed inde i hjelmen, som individet forestiller sig i hjernen!! Lyder dette overnaturligt? Det er det, det er fra Satan.

Hr. Lambert fortsatte sit seminar:

VI.Ufoer og Rumvæsner er en del af den Ny Verdensorden. De er menneskekærlige væsner, som vil hjælpe menneskeheden med at opnå målet, at blive en humanitet. De vil fremkomme på det rette tidspunkt for at gøre menneskeheden i stand til at gøre et kæmpespring af kollektiv bevidsthed – når Antikrist åbenbares.”

VII. ”Antikrists Overnaturlige evner
Hr. Lambert åbenbarede, at ”når Lord Maitreya viser sig, vil han vise sig som forskellige væsner for forskellige mennesker.

* Han vil vise sig som en mand for en mand, og en kvinde for en kvinde.

* Han vil vise sig som en hvid for en hvid, og en sort for en sort, som en indianer for en indianer, osv.”

Det gør ingen forskel, om du ser ham personligt eller på tv. Således ”vil han vise, at han er alt for alle”.

En anden forfatter har også indikeret, at hans billede vil vises over alle nationer på jorden på en gang, og at han vil tale til hver etnisk gruppe på deres eget sprog. Vi ved at denne teknologi er mulig med computer billeder, som bliver sendt fra jorden til satellitter og tilbage til jorden. Der vil øjensynligt blive en blanding af overnaturlige fænomener og avanceret teknologi, når iscenesættelsen af Antikrist sker. Selvfølgelig, hvis Satan med fuld overlæg har åbenbaret videnskabelige hemmeligheder til mennesket, som New Agere påstår, så kan vi sige, at både overnaturlige og videnskabelige teknologier er Satans værk.

* ”Endeligt vil en lyd blive hørt verden over, som vil forkynde Kristus Maitreyas komme. Ved denne lyd vil folk omgående være bevidste om hans fremkomst på tre tydelige niveauer. Spirituelt, fysisk og følelsesmæssigt. (Henvist tilbage til side 2 til den citerede del af Alice Baileys bog.)”

* Angående tidstabellen af Maitreyas fremkomst ville Hr. Lambert ikke være specifik. Alligevel løftede en af lytterne sin hånd for at fortælle, at han havde læst, at Maitreya var om bord på krigsskibet ved Malta 1989 og deltog i konferencen mellem præsident Bush og Gorbachev.

Hr. Lambert benægtede det ikke, og en begejstring gik igennem de sande New Age deltagere ved tanken om, at dette kunne være sandt. Hvis det er sandt, er Maitreyas fremkomst meget nær.

Således kan New Age Planen om at iscenesætte fremkomsten af Antikrist meget vel være i overensstemmelse med Guds timetabel, som alle fundamentalistiske bibelstudenter altid har hævdet!

Dette afslutter mine notater fra det mest interessante seminar. Jeg lader det være op til dig selv at nå til konklusioner angående betydningen af disse åbenbaringer. Husk alligevel to ting:

1. Bill Lambert indrømmer, han bliver ledet af sine vejledende ånder, som fortæller ham mange ting angående den nærmeste fremtid.

2. Bill Lambert er deltager i det kritisk vigtige Ny Jerusalem Pagt Projekt. Målet for dette projekt er at skabe planen, hvorigennem Maitreya kan løse mellemøstens krise og bruge denne krise til at iscenesætte sin tilsynekomst i verden.

Jeg ville ikke blive overrasket, hvis denne gruppe faktisk skriver freds traktaten/pagten, som Maitreya underskriver med Israel, på det rigtige tidspunkt. Dette ville direkte opfylde Daniels profeti i kap 9:27. Citat slut fra Kim Andersens artikel.

Hvem er Maitreya?


Det er planen at bygge en bronzestatue af Maitreya i Uttar Pradesh i det nordlige Indien, som skal være 152 meter høj. Og det er klart, at alt gøres fra okkult side for at hele verden skal vide, at Maitreya er kommen. For utrolig mange mennesker står Maitreya højt, men ikke for seriøse kristne.

Men hvem og hvad er denne Maitreya? Svaret kan ikke være endegyldigt, idet der er mange ting, vi ikke kan svare på. Men en ting står fast, han har åndelige kræfter og en overnaturlig viden, som ingen andre menneske har. Det ligger nær at tro, at han er en dæmon, der har iklædt sig menneskeskikkelse. Eller et menneske, der fuldstændig styres af en dæmon. Men klart er det, at han får kraft fra Satan til at føre sig frem.

Den 11. juni 1988 viste en mand sig pludselig for en stor skare mennesker ved et kristent møde i Nairobi, Kenya. Han var klædt i hvidt, og folkeskaren blev overvældet af en følelse af, at det var Jesus Kristus, de så. Redaktøren af Kenya Times på Svahili, Job Mutungi, bevidnede begivenheden og tog et billede af den fremmede, Maitreya..

Og der er også beskrivelse fra andre steder, hvor mange har oplevet det samme. Andre steder har man budt denne mærkelige fremmede velkommen med opløftede hænder. Og et sted udtalte Maitreya, at han ville komme tilbage med et væld af velsignelser.

Men Maitreya er en løgner og formodentlig en af forløberne for antikrist. Vi må derfor afvise alle beskrivelser af hans virke og alene holde os til Bibelen, der giver os en ærlig indsigt i det, vi behøver at vide om den tid, vi er inde i nu. At det er en speciel tid, viser Bibelen tydelig. Spørgsmålet er blot, om vi er vise nok til at holde stand mod al Satans bedrag. Det onde er som lille sky, der trækker op og ikke ser ud af noget. Men snart vil hele verden være dækket, og da har forførelserne og bedragene fået et så stærkt greb i menneskene, at kun dem, der har holdt stand og forblevet tro mod sandheden, vil blive frelst.

Forinden alt det onde får den hele magt, forventer vi bortrykkelsen af dem, som er tro mod Herren Jesus Kristus til det sidste.

Ja, kom Herre Jesus!


Debat: Frygt ikke for den kommende tid

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation