De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges

Lagt på d. 15/06-22


Udskriv


Gud viste Johannes at en tid ville komme, hvor Jorden ville blive korrumperet og ødelagt. Det er både mennesker der moralsk og legemligt ødelægges, men også Jorden der ødelægges. 

Det er passagen i Åb. 11:18 jeg hentyder til, som siger, "folkeslagene vrededes, men nu er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes, og lønnen gives dine tjenere, profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit navn, både små og store, og da de, der lægger jorden øde, selv skal ødelægges.«"

Ødelæggelsen er her i kontrast til dem, der frygter Guds navn, hvilket er en modsætning til dem der vredes på og vil gøre sig fri af Gud. Det er samme vrede som David i Salme 2 profeterede ville komme, "Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd på, hvad fåfængt er? Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede: "Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!" (Sal. 2:1-3). At David her ser frem mod afslutningen af vores tid, ses idet han i modsætning til den ofrende tjener, skildrer Jesus som den sejrende Konge, hvilket Han vil være når Han kommer igen, hvor Han indsat som konge i Jerusalem (Sal. 2:6) vil knuse Guds fjender (Sal. 2:9).

Gud tillader, at folket på Jorden frigør sig fra Ham og udsletter gudsfrygten på Jorden - det er trængslen et synligt udtryk for. Med frygt menes ikke at være rædselslagen for Gud, men at respektere Gud, at leve efter Hans anvisninger og anerkende Ham som skaber. Det skal blive som i Noas dage, hvor "Jorden fordærvedes for Guds Øjne, og Jorden blev fuld af Uret; og Gud så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden" (1. Mos. 6:11-12). Det var dengang hvor "Ondskab tog til på Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang" (1. Mos. 6:5), gudfrygtigheden forsvandt, folket tog afstand fra Gud og Gud besluttede at, "Jeg vil ødelægge dem med Jorden" (1. Mos. 6:13, KJV). Havde Gud ikke gjort det den gang, ville Jordens undergang, både mennesket moralsk og biologisk, men også Jorden geologisk set, være blevet upretteligt ødelagt, for flere tusinde år siden.

Derfor kan Peter senere sige at "den daværende verden blev oversvømmet af vand og gik til grunde" (2. Pet. 3:5). Ligesom den daværende Jord blev ødelagt af syndfloden til uigenkendelighed i forhold til hvordan den er i dag, som kun er en skygge af det oprindelige skabte, om hvilket Gud sagde "var såre godt" (1. Mos. 1:31), er den grønne elitekontrollerede bevægelse, som påstår at være omsorgsfulde og ansvarlige forvaltere af Jorden, ved at ødelægge den. Samtidig ødelægger de mennesker, både moralsk igennem deres moderjord/Gaia religion, men også fysisk igennem alverdens restriktioner der ødelægger vores levevilkår og overlevelsesmuligheder, fordi de ser os som cancer for Jorden, på trods af at Gud skabte Jorden netop til os (Sal. 115:16).

Agenda 21 (Agendaen for det 21. århundrede), som nu er fokuseret ind på en mere specifik tid, Agenda 2030, har bl.a. til formål at luge ud i pøblen, oprette en struktur på Jorden hvor færre mennesker kan tjene eliten, ligesom Hebræerne slavede for eliten i Ægrypten. Det indebærer at kontrollere hvordan vi bor, lever og bevæger os, bl.a. ved at indskrænke bevægelsesfriheden. Derfor ser vi nu sådanne nyheder her i medierne:

Med 339 stemme[r] for og bare 249 stemmer imod et forbud mod fossilbiler forventes det at blive en formalitet, når EU skal vedtage et forbud mod nye benzin- og dieselbiler.

Det er ikke længere et spørgsmål, om vi alle skal køre i elbilerfra 2035 kan du ikke længere købe en ny bil med forbrændingsmotor.
Onsdag vedtog EU-parlamentet en lov, der forbyder salg af biler med forbrændingsmotor fra 2035. Loven slår fast, at alle personbiler skal være nul-emmisions biler fra da af. Det vil sige, at de skal køre på strøm enten fra batterier eller brint... Den 28. juni skal forslaget godkendes på EU-ministermøde, men det ventes at være en formsag... Enkelte partier i Danmark har talt om et forbud allerede fra 2025 og den danske regering har foreslået fra 2030 sammen med flere andre EU-lande. I det lys giver 2035 autobranchen god tid til at omstille sig... I lande som Rumænien og Bulgarien vil der skulle meget store investeringer til, før man har et sådant netværk af ladestandere, og befolkningen reelt vil kunne få deres transportbehov dækket af en elbi[l]1

Personen der ytrer bekymring i artiken, er Gitte Seeberg, direktør i Autobranchen Danmark, som yderligere udtaler at "Der er mangel på de sjældne metaller til batterier og dermed kan det skabe udfordringer for produktionen, når et helt kontinents bilpark skal ændres så markant".

Dette sjældne metal er Litium. Og lyt engang til hvilken forbrydelse der begås imod Jorden, naturen, mennesker og dyr, i klodebevarelsens navn:

Lithiumpriserne fordobledes i 2018 på grund af den konstante stigning i efterspørgslen. I denne periode forudsagde Det Internationale Energiagentur (IEA), at antallet af elektriske køretøjer på verdensplan ville være 125 millioner i 2030. Vi havde cirka 3,1 millioner elbiler i begyndelsen af 2018. Der har været andre lignende fremskrivninger siden da.
Fremskrivningerne efterlader os med et paradoks af "rene" elbiler versus den "beskidte" lithiumminedrift. Husk, at elbiler, bærbare computere, telefoner og andre digitale enheder bruger genopladelige lithium-ion-batterier...

I 2021 udvandt de fleste lithiumproducenter mineralet fra hårde klipper i steder som North Carolina og Australien. Andre udvandt det fra saltlage i jorden, i Chile og andre tørre områder.

De fleste undersøgelser forbinder lithiumminedrift i Sydamerika fra saltlage med saltning af ferskvand, som lokalbefolkningen har brug for for at overleve. Da mineralet indeholder farlige stoffer, forurener minedriften også de lokale vandbassiner. Så lithiumudvinding udsætter de lokale økosystemer for forgiftning og andre relaterede sundhedsproblemer.

Samlet set kan store mængder vandforurening skabe en alvorlig ubalance i de lokale økosystemer og påvirke miljøet negativt...

Hele lithiumudvindingsprocessen bidrager til en stigning i kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren. Lithiumminearbejdere fælder træer og fjerner alle andre livsformer fra deres målrettede mineområder for at fjerne forhindringer.

Grønne planter og træer fjerner overskydende kuldioxid fra atmosfæren under fotosyntesen. Så lithiumminearbejdere forhindrer denne proces i at forekomme. Lithiumminearbejdere bruger også tungt maskineri, der forbruger meget energi og producerer forskellige giftige gasser, herunder kuldioxid.2

Det er noget frygteligt økokrigssludder at kuldioxid (CO2) er en giftig gas, det er en livsvigtig gas der nærer naturen og derved dyr og mennesker - og alene derfor, er det en fjende i Satans øjne og i hans grønne dødskults øjne. Men vi ser den kvalmende dobbeltmoral, at økokrigerne kæmper for at eliminere den "frygtelige fossilbil" til fordel for en endnu mere forurenende batteribil.

Artiklen fortsætter:

Lithiumudvinding kræver meget vand. For at udvinde et ton lithium har du brug for cirka 500.000 liter vand.

Undersøgelser har vist, at minedrift fylder cirka 65% af vandet i Salar de Atacama, Chile. Det høje vandbehov sætter en stopper for landbrugsaktiviteter i mange dele af verden. Måske kan det betyde, at udvinding af metallet ikke giver økonomisk mening, men udtømmer miljøet.

I en af de mest almindelige lithiumekstraktionsmetoder pumper producenterne saltlage op fra de underjordiske bassiner. De tillader derefter solen at koncentrere blandingen i fordampningsbassinet. Minearbejderne tilføjer derefter natriumcarbonat og calciumcarbonat for at udfælde lithiumcarbonat og lithiumhydroxid.

Saltopløsningen skal tabe så meget som 95% af de brugte liter vand, før udfældningsprocessen kan begynde.

Fra ekstraktionsprocesanalysen kan du se, at lithiumekstraktion tillader for meget vand at fordampe.

På grund af utilstrækkelig vandforsyning forårsager lithiumudvinding en akut vandmangel i de fleste tørre og semi-tørre mineområder. Så det kan fremme udbredelsen af vandbårne sygdomme som dysenteri og kolera.

En rød tråd blandt verdens lithiummineområder er i tørre, varme og bjergrige områder...

Lithiumminedrift nægter også træer med lavvandede rodsystemer muligheden for at få deres føde og være produktive.

En anden uheldig realitet er, at storskala lithiumudvinding kræver masser af jord. Så de fleste minearbejdere er nødt til at tage frugtbare stykker jord væk fra deres lokale økosystemer. Der er nogle få skove i disse varme, tørre og bjergrige områder. Planter og dyr er afhængige af minimale ressourcer for at overleve. Overdreven minedrift af lithium efterlader de få stykker frugtbar jord golde. Lithiummineaktiviteter ødelægger de levesteder og mineraler, som planter kræver for at vokse. Så lithiumudvinding er ansvarlig for begyndelsen af ørkendannelse i flere dele af verden.

Lithium indeholder kemiske stoffer, der giver luftvejsproblemer hos mennesker og dyr. Dette sundhedsproblem skader indsatsen for miljøbevarende aktører, der ønsker at samarbejde med energiske og sunde individer for at genoprette tabte ressourcer. Det dræber også.

Bæredygtig reduktion af grundvandsspejlet sikrer tilgængeligheden af tilstrækkelige vandkilder. Vandspejlet er mætningszonens øvre overflade. Det supplerer mætningszonen, som er jordens brud og porer mættet med vand.

I enklere vendinger er grundvandsspejlet den dybde, hvorunder jorden er mættet. Lithiumminedrift ødelægger jordstrukturen og fører til uholdbar reduktion af grundvandsspejlet. I sidste ende udtømmer det vandressourcerne, efterlader landet for tørt og udsætter økosystemerne for risikoen for udryddelse.

Lithiumminedrift omfatter adskillelse af de værdifulde ressourcer fra de uøkonomiske rester af kernen, kendt som gang. Efter denne proces forbliver nogle materialer, der kaldes tailings.

Nogle af de mest almindelige mineaffald er svovlsyreudledning og det radioaktive uranbiprodukt. De kan forårsage forskellige former for kræft og sygdomme. Minedriften giver også andre alvorlige problemer som store mængder kalk og magnesiumaffald.

På grund af mængden af affaldet og deres toksicitet, kan lokalsamfund muligvis ikke bortskaffe resterne efter behov. Dette kan give langsigtede udfordringer for miljøet og mennesker.

Lithiumudvinding forårsager forurening af overfladevand. Det ødelægger også andre vandkilder. Så det er delvist ansvarligt for skabelsen af giftig regn.

Da lithium udvindes i varme, tørre og bjergrige områder, afhænger vandkredsløbet i høj grad af de begrænsede skove. Træerne udvinder underjordisk vand og frigiver det til atmosfæren for at denne proces kan fortsætte. Derfor forhindrer lithiumminedrift vandets kredsløb i at give tilstrækkelig nedbør i de berørte områder. Påvirkningerne er alvorlige.

Når det kommer til ødelæggende løsninger på kunstige problemer der kun eksisterer i elitens små fornedrede hoveder for at "stjæle og slagte og ødelægge" (Joh. 10:10) ligesom deres herre Satan, så har de en fuldstændig stringent succesrate. De har egenrådigt besluttet at "fossile" bræstoffer er skadelige for kloden - løsningen er batteribiler der er endnu mere skadelige. Egenrådigt besluttede de at Covid-19 er farligt for menneskeheden - løsningen er samfundsnedlukninger, mundbind, social afstand og vacciner, der er endnu mere skadelige for menneskeheden.

Det er mere end tydeligt for alle der vil se verden for det den er, at der er en iboende ondskab i de beslutninger som verdens ledere tilslutter sig. Husk på, at de er opdraget og uddannet i samme elendige uddannelsessystem som alle andre, og i bedste fald har de ikke forstand til andet end i gruppepressets navn at slutte sig til ødelæggelserne - selv når det rammer deres egne børn og børnebørn. I værste fald har de indsigt til at se verden for det den er, og afsløres derved som værende døde hylstre for samme ondskab som ødelægger Jorden.

Kan du forstå hvorfor Gud vil ødelægge dem, der ødelægger Jorden? Hvis Gud er god, kærlig, og har al magt, så er Han forpligtet til at udrydde ondskaben. Og ondskaben er iboende i alle mennesker, der ønsker at frigøre sig fra Gud. "enhver, som øver ondt, hader lyset (Jesus) og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres" (Joh. 3:20).

1 "På denne dag forbyder EU fossilbilen", Boosted Magazine, d. 11-06-2022
2 "Lithium Extraction Environmental Impact", Eco Jungle, d. 31-12-2021


Debat: De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Elbiler [2]; Energi [12]; Klimaforandringer [179];

Flere nyhedsblogs fra 2022